Programy Domov

Domov

Pomoc mladým dospelým pri ich ceste z detského domova.

Dokumenty

V roku 2008 sme začali uskutočňovať pilotný projekt DOMOV – najdôležitejšie miesto na zemi, zameraný na pomoc najohrozenejšej skupine mladých ľudí – odchádzajúcim z detských domovov.

Čo je naším cieľom?

 • komplexné a systémové riešenie problému mladých dospelých na ich ceste z detského domova k úplnému osamostatneniu sa;
 • vytvorenie prechodného bývania, ktoré nebude len strechou nad hlavou, ale mladým ľuďom pomôže pripraviť sa na samostatný štart do života.

Pre koho je náš program určený?

 • mladí ľudia, ktorí odchádzajú z detských domovov a zo dňa na deň sa musia stať samostatnými a sebestačnými, zvyčajne bez nevyhnutných sociálnych väzieb, bez podpory rodiny a s nižším vzdelaním.

Ako pomáhame?

Naše ciele sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom týchto aktivít:

 • bývanie (prechodné ubytovanie a poradenstvo v oblasti bývania);
 • sprevádzanie (sociálne poradenstvo a terénna práca);
 • vzdelávanie (certifikované vzdelávanie, vzdelávanie v oblasti životných zručností a finančného manažmentu);
 • workshop (výmena skúseností – mladí dospelí, pracovníci a odborníci);
 • grantový program (získavanie implementačných partnerov);
 • tvorba partnerstiev (implementační, lokálni a strategickí partneri);
 • public relations;
 • riadenie projektu.

S kým spolupracujeme?

Na projekte s našou nadáciou spolupracovali občianske združenie Úsmev ako dar a Asociácia Susan Kovalikovej. Projekt bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Fondu pre MVO na podporu sociálnej inklúzie na Slovensku, ktorý spravuje nadácia SOCIA. Projekt podporila aj spoločnosť Citi. Projekt bol implementovaný v troch regiónoch Slovenska, prostredníctvom mimovládnej organizácie Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice, mesta Považská bystrica a Detského domova Dobšiná.

V roku 2010 sme vďaka silnému strategickému partnerovi, spoločnosti Samsung Electronics Slovakia zahájili implementáciu projektu Domov II, ktorý ideovo nadväzuje na pilotný model a zároveň reflektuje na získané poznatky a skúsenosti z jeho realizácie. V súčasnosti realizujeme projekt prostredníctvom implementačných partnerov Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Košice, Drahuška a my, Detský domov Pečeňady, Detský domov Dunajská Streda a Domovské vzdelávacie centrum Dunajská Lužná. Do projektu je zapojených 43 mladých dospelých.

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.