Programy Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania

Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania

Podpora inkluzívneho vzdelávania v Banskej Bystrici, Nových Zámkoch a Poltári

Dokumenty

Partnerské mestá: Banská Bystrica, Nové Zámky, Poltár 

Cieľ projektu: Vytvorenie stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania na úrovni každej zo samospráv, vytvorením novej stratégie alebo modifikáciou a doplnením existujúcich stratégií v oblasti vzdelávania, ktoré už samosprávy majú. 

Prečo sme sa rozhodli vytvoriť stratégiu inkluzívneho vzdelávania na samosprávnej úrovni? 

V oblasti inkluzívneho vzdelávania v Nadácii pre deti Slovenska intenzívne pracujeme so 60-timi základnými školami. V rámci tejto spolupráce sa nám opakuje rovnaká skúsenosť – ak má byť snaha presadiť inkluzívne hodnoty úspešná, je potrebné do procesov zapojiť aj zriaďovateľa školy, jej vedenie a aj širšiu rodičovskú a občiansku komunitu. V rámci nášho projektu sa preto chceme zamerať na vytvorenie stratégií na podporu a rozvoj inkluzívneho vzdelávania na úrovni konkrétnych samospráv. Zriaďovatelia môžu školy, ktoré v rámci mesta pôsobia, významne podporiť na jej ceste k inklúzii, vytvoriť jej materiálne zázemie, podporiť fungovanie inkluzívneho tímu (aj jeho personálne zloženie) a zabezpečiť spoluprácu viacerých škôl, pôsobiacich v rámci komunity. 

Zároveň v rámci lokálnych komunít pôsobia ďalší aktéri, ktorých spolupráca môže významne prispieť k rozvoju inkluzívneho vzdelávania – rodičia, mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením alebo sociálne vylúčeným skupinám, organizácie, ktoré sa venujú voľnočasovým aktivitám pre deti a mladých ľudí a ďalší. Do projektu chceme zapojiť tri samosprávy, s ktorými sme sa dohodli na spolupráci – Banská Bystrica, Nové Zámky, Poltár. Kľúčových aktérov, základné školy a škôlky, chceme podporiť aj v oblasti vzdelávania – prostredníctvom workshopov im chceme predstaviť výhody a prínosy inkluzívneho vzdelávania a vzájomne ich prepojiť. 

Hlavné cieľové skupiny: 

 • Samosprávy 
 • Základné a materské školy 
 • Rodičovská komunita 
 • Mimovládne organizácie 

Hlavné realizované aktivity:

 • Východisková situácia samospráv – audit prístupu k inkluzívnemu vzdelávaniu a mapovanie aktérov
 • Zisťovanie potrieb a bariér inkluzívneho vzdelávania – interpretácia východiskových situácií, realizácia focus skupín
 • Podpora inkluzívneho vzdelávania ZŠ – 3 workshopy pre základné školy
 • Podpora inkluzívneho vzdelávania MŠ – 3 workshopy pre materské školy  
 • Tvorba stratégií pre samosprávu – konzultácie s kľúčovými aktérmi
 • Publikácia – Inkluzívne vzdelávanie – skúsenosti a možnosti samospráv 
 • Jednodňová konferencia – predstavenie Stratégie na podporu inkluzívneho vzdelávania

Projekt “Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Partneri

K tomuto programu nie je priradený žiaden partner.

Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.