RCPU / Mentoring

Mentoring

Súčasťou aktivít centra podpory učiteľov je mentoring pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl. Aktuálne pracuje v centre 9 profesionálnych  mentorov s viacročnou pedagogickou alebo odbornou praxou.

Čo je to mentoring

V našom programe mentoring definujeme ako vzťah dôvery, v ktorom jeden človek sprevádza a podporuje iného človeka v procese premeny na úrovni správania a zručností, ale aj presvedčení a postojov. Stavia na silných stránkach mentorovaného a vyváženou mierou mu poskytuje podporu i výzvy potrebné pre ďalší rast.

Čo mentoring nie je:

  • nástroj na nápravu iných ľudí,
  • terapia – mentoring je zameraný na budúcnosť, nie na minulosť,
  • hospitácia – súčasťou mentoringu môže byť aj návšteva vyučovacích hodín, nie však s cieľom hodnotiť vašu prácu, ale pomôcť odhaliť váš potenciál

Záleží nám na vašej spokojnosti vo vašej práci.


V prípade záujmu o mentoring vyplňte formulár a my sa vám ozveme.

Ďakujeme.


Vznik a financovanie

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).