Získali sme akreditáciu na inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov. Aktuálne pôsobíme na ôsmich školách

Naša Nadácia pre deti Slovenska je od 19. januára 2023 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR oprávneným poskytovateľom akreditovaného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Naše oprávnenie poskytovať inovačné vzdelávanie pod číslom 3/2023 – IV platí až do roku 2028.

Aktuálne poskytujeme akreditované inovačné vzdelávanie s názvom Škola inkluzionistov v ôsmich základných školách po celom Slovensku. Päťdesiat hodín inovačného vzdelávania s nami v školskom roku 2022/2023 absolvujú tieto školy:

Základná škola, Strážnická 1, Skalica
Základná škola Andreja Hlinku, Černovských martýrov 29, 034 06 Ružomberok – Černová
Základná škola, Devínska 12, 940 63 Nové Zámky
Základná škola s materskou školou Tekovská Breznica
Základná škola Pieninská 27, Banská Bystrica, 974 11
Základná škola, Angyalova ulica 401/26, Kremnica
Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce 179, 08205 Šarišské Bohdanovce
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Novú ponuku akreditovaného inovačného vzdelávacieho programu Škola inkluzionistov a tém aktualizačného vzdelávania na školský rok 2023/2024 zverejníme už začiatkom júla 2023. V prípade záujmu o takýto typ vzdelávania nás kontaktujte na nds@nds.sk.

Pedagogickí i nepedagogickí pracovníci zo Základnej školy s materskou školou v Tekovskej Breznici, ktorí sa zapojili do programu Škola inkluzionistov, chcú v škole vytvoriť pozitívnu klímu a atmosféru prijatia pre každého žiaka školy. Je pre nich dôležité osvojiť si počas trvania programu vhodné a inovatívne postupy, metódy a techniky, ktoré budú viesť k aktívnej implementácii inkluzívneho vyučovacieho systému v ich škole. Zdroj fotografií: Archív NDS

Ako aktuálne vyzerá inovačný vzdelávací program Škola inkluzionistov?

 • termín: október 2022 – jún 2023
 • rozsah: 50 hodín s možnosťou získať príplatok 3 % za profesijný rozvoj
 • forma: 29 hodín prezenčne a 21 hodín dištančne, absolvovanie záverečnej skúšky
 • cena: v príslušnom školskom roku 2022/2023 poskytujeme inovačné vzdelávanie Škola inkluzionistov vďaka štedrej podpore hostí dobročinného Plesu v opere a spoločnosti Orange Slovensko

*Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancom a zamestnankyniam 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 školského zákona si ale môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania. Tieto vzdelávania môžu prebiehať súbežne.

Škola inkluzionistov je vzdelávací program zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Prajeme si, aby školy dokázali pracovať s rozmanitosťou svojich žiakov a žiačok bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové či iné obmedzenia. Preto ponúkame vzdelávací program na mieru každej škole so záujmom o podporu rozmanitosti všetkých jej žiakov, žiačok, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov a zamestnankýň.

Aké aktivity robíme počas workshopu zameraného na spoluprácu v tíme? Tak napríklad pomocou kariet na spoluprácu (TEAM CARDS) sa venujeme téme spolupráca a rozprávame sa o tom, akú spoluprácu by chceli zažívať v škole v rámci svojich tímov, či už učiteľských alebo triednych. Aké je ich miesto v rámci tímu, ako im v tíme spolupráca funguje. Napríklad na Základnej škole na Strážnickej ulici v Skalici hovorili členky školského tímu o tom, že im v kolektíve chýba adresná spätná väzba. Zdroj fotografií: Archív NDS

Čo je obsahom vzdelávania Škola inkluzionistov?

Absolventi a absolventky si počas ročného kurzu inovačného vzdelávania osvoja základné pojmy ako sú integrácia, segregácia a inklúzia. Naučia sa pracovať s inkluzívnymi hodnotami aj s predsudkami, vytvoria inkluzívnu kultúru školy, naučia sa rešpektujúco komunikovať aj scitlivovať školské prostredie. Pri tomto type vzdelávania kladieme veľký dôraz na spoluprácu v učiteľskom tíme, pomenovanie kompetencií jednotlivých členov tímu aj princípov spolupráce. Chceme, aby školám spolupráca fungovala nielen interne, ale aj s externými partnermi – zriaďovateľmi, realizátormi voľnočasových aktivít pre deti aj s mimovládnymi organizáciami so značným vplyvom na vzdelávací proces.

Príklady: ako vyzerá naše inovačné vzdelávanie?

 1. Spolupráca s rodičmi a klíma v triede, i v škole

Neoddeliteľným prvkom vzdelávania žiakov a žiačok sú ich rodičia. Interakcia s nimi je často priestorom, ktorý si vyžaduje veľa starostlivosti, času a energie. Účastníci vzdelávacieho programu preto od nás získavajú rôzne postupy a odporúčania pre prácu s rodičmi vďaka vopred pripraveným kazuistikám. Venujeme sa tiež kľúčovým stavebným kameňom optimálnej psychosociálnej klímy v triede a v škole, najmä však vzťahom medzi žiakmi, žiačkami, učiteľstvom a rodičmi. Pozornosť venujeme aj prevencii šikanovania, scitlivovaniu detí aj pedagógov a pedagogičiek pred útočným a agresívnym správaním, ale aj najčastejším typom konfliktov v školách, ktoré vznikajú nielen medzi žiakmi navzájom. Prostredníctvom riešenia modelových situácií sa učíme identifikovať zdroje konfliktu, odlíšiť záujmy a potreby obidvoch strán, určiť o akú fázu konfliktu sa jedná a navrhnúť vhodné riešenie.

 • Zážitkové učenie a rozmanitosť žiakov

Pomocou zážitkových aktivít si zas účastníci a účastníčky inovačného vzdelávania skúšajú, aké je to čeliť rozličným neviditeľným bariéram v školskom prostredí – napríklad dyslexii, dysgrafii či autizmu. Cieľom je, aby sa na rozmanitosť v triede nepozerali ako na komplikáciu, ale ako na bohatý a inšpirujúci zdroj potenciálu. Precvičujú si aj stratégie, ktoré možno využiť pri práci v inkluzívnej triede. Naučia sa upravovať a tvoriť nové texty v dizajne Easy to read, osvoja si aj efektívne edukačné stratégie v kontexte vzdelávania žiakov a žiačok z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) či tých zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Dôležitou témou je dnes v školách aj prítomnosť pedagogických asistentov a asistentiek. Avšak, aby boli v triedach a v školách užitoční, je dôležité, aby kolegovia a kolegyne asistentov a asitentiek v škole poznali ich návod na použitie v každodennej praxi.

Členovia inkluzívneho tímu zo Základnej školy Pieninská v Banskej Bystrici túžia po troch veciach. V škole chcú prehlbovať spoluprácu medzi kolegami a kolegyňami z radov pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov aj s psychologičkou, a tým zlepšiť podmienky pre vzdelávanie žiakov s rôznorodými potrebami. Chú viac spolupracovať s rodičmi, napríklad pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov. Chcú byť školou, do ktorej sa žiaci radi vracajú a zároveň ich chcú pripraviť na reálny život vonku. Zdroj fotografií: Archív NDS

Pre koho je toto inovačné vzdelávanie vhodné?

Maximálny počet účastníkov inovačného vzdelávania za jednu školu je 20. Vzdelávanie je určené pre učiteľský kolektív školy, ktorý môžu tvoriť:

 • učiteľ/ učiteľka prvého stupňa základnej školy
 • učiteľ/ učiteľka druhého stupňa základnej školy
 • vychovávateľ/ vychovávateľka
 • školský špeciálny pedagóg/ školská špeciálna pedagogička
 • pedagogický asistent/ pedagogická asistentka
 • psychológ a školský psychológ / psychologička a školská psychologička
 • špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg / špeciálna pedagogička a terénna špeciálna pedagogička
 • kariérny poradca/ kariérna poradkyňa
 • liečebný pedagóg / liečebná pedagogička
 • sociálny pedagóg/ sociálna pedagogička

Aké sú dištančné úlohy a podmienky získania osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania?

Podmienkou získania osvedčenia o absolvovaní sú:

 • vypracovanie dvoch dištančných úloh
 • vypracovanie záverečnej práce

Dištančné úlohy nadväzujú na dve vybrané témy, ktorým sa venujeme počas trvania vzdelávacieho programu. Záverečná práca je zas súhrnom získaných poznatkov a skúseností zo vzdelávacieho programu s pomenovaním ich praktického využitia v učiteľskej praxi. Práca je tiež prezentáciou porovnania vstupného a výstupného stavu školy v oblasti inklúzie z pohľadu účastníka/ účastníčky. Pozor, maximálny počet absencií (v hodinách) pre získanie osvedčenia sú 4. Kurz je však možné absolvovať aj bez získania záverečného osvedčenia.