27 podporených projektov v programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Grantový program Bezpečne v komunite – bezpečne doma je uzatvorený program zameraný na podporu projektov, ktoré podnecujú vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách na území celého Slovenska. Tento grantový program podporovaný z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa, realizuje Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2015.

Určený je najmä deťom a mladým ľuďom do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii), rovnako ako aj dospelým, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita). Jeho hlavným cieľom je podpora priamych aktivít pri vytváraní takého prostredia, ktoré bude bezpečné pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách, s dôrazom aj na prevenciu a osvetu tejto bezpečnosti.

V rámci zverejnenej výzvy ( v období od 8.1. 2018 do 30.1.2019) bolo v 4. ročníku grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma prijatých až 77 žiadostí o podporu v celkovej hodnote 141 854,43 eur.  Z nich potom nezávislá odborná komisia v zložení: Martin Kraľovič (bezpečnostný expert), Adam Smrtník (zdravotnícky záchranár), Silvia Nosková, Zuzana Wagnerová, Darina Grniaková (Kooperativa), Lucia Skokanová, Rastislav Očenáš, Aneta Chlebničanová, Veronika Masárová (Nadácia pre deti Slovenska), vybrala 27 odporúčaných projektov, v celkovej podporenej výške 43 156  eur. Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli: vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu; spôsob realizácie projektu; rozpočet a nákladová efektívnosť; odborná a technická kapacita žiadateľa a partnera.

Celkovo projekty ovplyvnia 2 915 detí a mladých ľudí na celom Slovensku, rovnako budú mať vplyv aj na 2 147 dospelých.
Vybrané projekty sú konkrétne zamerané na vzdelávacie aktivity zamerané na zvládanie krízových situácií v živote detí, vytváranie bezpečného prostredia v školách (oddychové relaxačné zóny, ktoré môžu deti a študenti využívať cez prestávky a po vyučovaní),  aktivity podporujúce bezpečné prostredie pre deti so špecifickými potrebami a rodinné prostredie pre deti v krízových situáciách či zo znevýhodneného prostredia. Program podporí terapeutické stretnutia, tvorivé dielne, workshopy, predchádzanie úrazom v bežnom živote, internetové vzdelávanie a bezpečnosť v online priestore.

1. JEKH DROM, občianske združenie, Dielnička
Važec, Žilinský kraj

Projekt „Dielnička“ je určený deťom s odlišnými kultúrnymi a životnými podmienkami, ktorým chce poskytnúť priestor na ich sebarelizáciu a sebarozvoj. Zriadenie drevodielne je niekoľkoročnou víziou občianskeho združenia nakoľko má preň vyčlenené nielen vyhovujúce priestory ale aj lektora s dlhoročnou praxou a prirodzenou autoritou. Finančné prostriedky z projektu budú použité na zariadenie drevodielne nástrojmi vhodnými pre deti. 
1 740,00

2. „Nie sme sami“, občianske združenie, Arteterapiou spojíme dva svety
Prešov Prešovský kraj

Cieľom projektu  je spojiť  dva svety – svet zdravých so svetom zdravotne znevýhodnených detí. Organizácia chce vytvoriť  podnetný priestor pre trávenie voľného času detí a  mladých ľudí do 30 rokov, ktorí sú zdrav.znevýhodnení, ale aj pre zdravých ľudí v umeleckom prostredí.
1 230,00

3. EDU Odborárska, občianske združenie, Participujeme na bezpečí detí a rodičov z vylúčenej komunity
Košice Košický kraj

Väčšina žiakov Spojenej školy na Odborárskej ulici v Košiciach pochádza z prostredia marginalizovanej rómskej komunity žijúcej v chatovej osade pri lese, v blízkosti diaľničného privádzača.  Komunita je ohrozená množstvom negatívnych javov sprevádzajúcich generačnú chudobu, nedodržiavaním pravidiel cestnej premávky. Cieľom projektu je neformálnym spôsobom zvýšiť dopravnú gramotnosť detí z marginalizovanej komunity, aby neboli ohrozované počas presunu do školy a späť. 
1 860,00

4. Misia mladých, občianske združenie,Dobrodružné a bezpečné cestovanie
Tvrdošín, Žilinský kraj

Občianske združenie dlhodobo spolupracuje so Zariadením núdzového bývania v Dolnom Kubíne a v Rabči, kde sú umiestnené matky s deťmi, ktoré z existenčných dôvodov nemajú svoje vlastné bývanie. Aktuálne býva v zariadení v Dolnom Kubíne 6 matiek, 17 detí a v Rabči 4 matky, 8 detí . Mnohé z týchto detí nepoznajú svoje okolie, chýba im priestorová orientácia a cestovanie mimo domov v  nich vyvoláva stratu istoty a pocitu bezpečia. Cieľom projektu je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k cestovaniu, odbúrať strach z neznámeho, vytvoriť pre deti podnetný priestor k sebarealizácii a samostatnosti.
1 440,00

5. Náruč – Pomoc deťom v kríze, Láskavo a bezpečne – podporné pobyty pre deti v kríze
Žilina, Žilinský kraj

Cieľom projektu je realizácia 2 podporných aktivít pre deti, ktoré v Detskom krízovom centre Náruč (DKC) našli dočasné bezpečné útočisko. Jedná sa o deti, ktoré boli vyňaté zo svojich pôvodných rodín v dôsledku týrania, zneužívania alebo zanedbávania. Poslaním DKC je poskytnúť im na prechodnú dobu bezpečné útočisko a pracovať s ich pôvodnou rodinou na zlepšení situácie. 
2 000,00

6. Modrá sova, o.z., Bezpečne cez skúsenosť
Stupava Bratislavský kraj

V rámci projektu bude dobudovaná komunitná záhrada, opravárenska dielňa a prírodné ihrisko. Ihrisko pri potoku naučí deti pohybovať sa v prírode, prekonávať prekážky, zvažovať riziko a zariadiť sa podľa neho. Cez bezpečné prostredie v komunite bude deťom poskytnutý priestor pre učenie sa sociálnym zručnostiam, interakcie s rovesníkmi, staršími, dospelými a prejavovanie emócií.
2 000,00

7. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Pomocné labky
Lučenec, Banskobystrický kraj

Cieľom projektu je priniesť zlepšenie kvality života pre ľudí, ktorí sú telesne, mentálne handicapovaní alebo ľudí starých a opustených  prostredníctvom študentov SOŠ HSaD odboru kynológia s vycvičenými psíkmi formou osobných návštev pod dohľadom erudovaného inštruktora. Zároveň je sekundárnym cieľom podporiť a zvýšiť povedomie mladých ľudí – študentov v sociálnej sfére ktorá je založená na pomoci slabším. 
1 495,00

8. Slovak Freerun Family, Rozvoj parkouru v srdci Slovenska
Horná Mičiná, Banskobystrický kraj 

V Banskej Bystrici už od roku 2007 organizácia zabezpečuje pravidelné a bezplatné tréningy nesúťažných atletických disciplín parkour a freerun. Tieto disciplíny, vďaka svojmu nesúťažnému charakteru a hodnotám ako „buď silný, aby si bol užitočný“ či „nezanechaj stopu“, dávajú možnosť vytvárať súdržnú komunitu mladých ľudí, v ktorej sa stierajú rozdiely. Pre deti a mládež budú zabezečené bezplatné tréningy v telocvični, aby sa spolu mohli aj naďalej stretávať a trénovať v bezpečnom prostredí.  
1 995,00

9. Združenie STORM, o CIR-KUS ďalej
Nitra, Nitriansky kraj

Nízkoprahový terénny program pre deti a mládež CIRKUS má v meste Nitra už viac ako 10 ročnú históriu, počas ktorej nahrádza klientom – sídliskovým deťom a mládeži bezpečné a dostupné prostredie v komunite, kde sa bežne zdržiavajú a ktorá je im blízka. Prostredníctvom projektu „o CIR-KUS ďalej“ budú rozšírené terénne služby. Popri rozšírení terénneho programu sa projekt zameriava na zvyšovanie bezpečnosti detí prostredníctvom preventívnych workshopov na základných školách s témami, ktoré sú pre deti aktuálne a atraktívne.
2 000,00

10. Spojená škola internátna v Kremnici, Všetci sme rovnakí a každý iný
Kremnica, Banskobystrický kraj

Všetci sme rovnakí, a predsa každý z nás má iné potreby a záujmy..  Projekt je zameraný na športové a voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí so špeciálnymi potrebami v bezpečnom prostredí školy a internátu.
1 920,00

11. Mesto Zvolen, INTERGRAMD
Zvolen, Banskobystrický kraj

KC Romano Jilo vo Zvolene chce vytvoriť internetovú miestnosť pre deti a mládež pochádzajúcich zo sociálne-znevýhodneného prostredia. Zámerom projektu je vytvorenie bezpečného prostredia pre deti a mládež, vytvorenie priestoru, v ktorom budú v popoludňajších hodinách tráviť čas a budú pracovať s počítačom a internetom. Budú sa pripravovať do školy, vytvárať si rôzne školské projekty a pod. 
1 100,00

12. Bronco, n.o., Naše ihrisko
Trnava, Trnavský kraj

Projekt poskytne deťom žijúcim v Detskom domove v Trnave možnosť vyjsť zo svojej „ulity“, zaužívanej každodennosti a zapojiť sa do práce pri zlepšení prostredia, v ktorom žijú, zažiť niečo nové a posilniť svoje zručnosti (komunikačné i fyzické).  Reaguje tak na zlý stav vonkajšieho dvora, ktorý sa nachádza v rámci areálu Detského domova. Spoločnými silami a na základe diskusie a aktívnej participácie detí v celom procese bude vytvorený plán pre zmenu detského ihriska a jeho následná obnova. 
1 909,00

13. Mesto Nitra, Miesto pre teba
Nitra, Nitriansky kraj

Cieľom projektu je poskytnúť deťom z etnicky a sociálne marginalizovanej rómskej komunity šancu na zmysluplné trávenie voľného času, budovanie pozitívneho vzťahu k sebe a k druhým ľuďom a taktiež na rozvoj svojich individuálnych schopností. Zámerom projektu je prostredníctvom kreatívnych, vzdelávacích a preventívnych aktivít prispieť k celkovej bezpečnosti v komunite. 
1 500,00

14. artRIS, občianske združenie, Ladíme stále spolu
Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Zámerom projektu je vytvoriť deťom Špeciálnej základnej školy a Praktickej školy podmienky pre bezpečný priestor na sebarealizáciu. V rámci tvorivých dielní sa deti naučia nové techniky kreatívnej tvorby ako patchwork šitie a plstenie. V rámci projektu bude obnovená stará klubovňa.  
2 000,00

15. Loďka nádeje, občianske združenie, Teenage time club
Košice, Košický kraj

Cieľom projektu Teenage Time Club je vytvoriť priestor deťom a teenagerom vo veku od 11 do 16 rokov aby sa mohli stretávať a spoločne rozvíjať svoj talent a záujmy. Teenage Time Club poskytne mladým ľuďom priestor pre zmysluplné využitie voľného času ale aj oddych a kontakt v spoločnosti rovesníkov.
1 665,00

16. Archa, n.o., Spolu to zvládneme
Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj

Cieľom je naučiť mladých ľudí s rôznym postihnutím prestať sa báť, viacej si veriť a cítiť sa bezpečne v priestoroch DSS, ale i vonku – počas celého leta v stanoch a spacákoch. Organizácia chce vytvoriť v lete vedľa DSS malé STANOVÉ MESTEČKO – kde sa nebudú Archáci iba učiť stanovať a bezpečne sa pohyvovať v exteriéri DSS, ale budú aj vytvárať pomôcky, ktoré budú preventívneho charakteru a budú zamerané na bezpečnosť pohybu v exteriéri DSS, aj interiéri. Súčasťou projektu je aj Kurz prvej pomoci. 
660,00

17. ZŠ Bernolákovo, Bezpečne na cestách
Bernolákovo, Bratislavský kraj

Zámerom je zabezpečiť vzdelanie v oblasti bezpečného pohybu detí, ako chodcov, cyklistov alebo kolobežkárov. Upravenie miestnych komunikacií na bezpečný presun detí zo školy do jedálne a školského klubu a zabezpečiť deťom, ktoré na prepravu do školy používajú bicykle a kolobežky ich bezpečné uloženie.
737,00

18. Edujoy, občianske združenie, In-line Tábor 2019
Martin, Žilinský kraj

Cieľom projektu je ponúknuť deťom bez domova zmysluplne využiť prázdniny v dennom In-line Tábore 2019, ktorého súčasťou budú tvorivé techniky, zdokonalia sa v cudzom jazyku, získajú nové vedomosti pri spoznávaní prírody, naučia sa rôzne zábavné hry, navštívia múzeá i kultúrne pamiatky a v neposlednom rade začlenia sa medzi ostatné deti, prirčom sa odbúrajú všetky sociálne bariéry.
700,00

19. Slovenský skauting, Bezpečne na vode!
Bratislava, Bratislavský kraj

„Náplňou projektu je intenzívna teoretická a praktická príprava mladých skautských vedúcich (vek 19 +) na vedenie oddielu (skupina detí alebo mládeže) s implementovaným vodným programom. Cieľom vzdelávania je naučiť frekventantov aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti  v podmienkach oddielu vodných skautov so zameraním na bezpečnosť detí a mládeže pri realizácii vodného programu.  
2 000,00

20. Centrum Slniečko, n.o., Cvičíme spolu
Nitra, Nitriansky kraj

Centrum pre deti a rodiny Slniečko je špecializované pobytové zariadenie zriadené na účel vykonávania špecializovaného programu pre deti, ktoré boli týrané alebo zneužívané, alebo je u nich závažné podozrenie, že sa stali obeťou násilia. Realizácia projektu „Cvičíme spolu“ prispeje najmä k telesnému rozvoju detí a získaniu nových pozitívnych podnetov a skúseností. Zámerom projektu je vybudovanie cvičebného priestoru pre deti, a to v exteriéri aj interiéri. 
1 463,00

21. YOUNG FOLKS LC, občianske združenie, Malinovského malinový dvor
Lučenec, Banskobystrický kraj

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na špecifický druh verejného priestoru. Dvor v štvrti Malinovského chcú rodičia spolu s deťmi žijúcimi na tomto dvore, susedmi a priateľmi pretvoriť na miesto bezpečné – na miesto v ktorom sa budú cítiť dobre a kam si privedú svojich kamarátov a známych. 
1 965,00

22. Združenie Slatinka, Bezpečne do školy – ZV pešibus
Zvolen, Banskobystrický kraj

V rámci projektu bude v prvej etape zmapované spolu s deťmi a mladými ľuďmi okolie troch škôl, následne navrhnú a s dospelými prejednajú možné riešenia na vytvorenie bezpečnejšieho okolia škôl a výsledky odprezentujeme verejnosti. Osobitným cieľom je odskúšanie „ZV pešibusu“ – v ňom kráča každý po svojich, dospelý „šofér“ po ceste do školy naberá deti a bezpečne ich dovezie do cieľa. Okrem menšieho počtu áut pred školou, tak deti urobia aj niečo pre svoje zdravie. Pešibus sa môže rozšíriť aj do ďalších škôl a komunít.
2 000,00

23. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, A čo ďalej
Bratislava, Bratislavský kraj

„A čo ďalej? je rozvojový program pre deti a mládež z detských domovov, ktorý má za cieľ pripraviť ich na budúcnosť a osamostatnenie. Keďže osobnostný rozvoj týchto detí a mladých ľudí je kľúčový pre ich úspešný štart do samostatného „dospeláckeho“ života, počas pravidelných skupinových stretnutí sa bude podporovať rozvoj zdravého sebavnímania, rozvíjať ich zručnosti dôležité pre bezpečné vzťahy a samostatný život.
1 607,00

24. Bakomi, občianske združenie, Kuchyňu a jedáleň si ukuchtíme spolu
Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj

Deti zo školy Bakomi sa zatiaľ stravujú mimo budovy školy. Prechádzka na obed a späť je síce krátka ale intezívna. Deti počas nej zažívaju každodenný nie úplne jednoduchý presun. Táto situácia je dlhodobo neudržateľná. Je potrebná jedáleň, výdajňa jedla a kuchyňa priamo v škole.  Deti sú ochotné prevziať zodpovednosť za svoje stravovanie. Rady sa budú podielať na tvorbe tohto priestoru. K spolupráci budú prizvaní odborníci rodičia, dobrovoľníci. 
1 600,00

25. SYTEV, občianske združenie, Spolu ideme ďalej
Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj

Projekt vznikol na zasadnutí mestského mládežníckeho parlamentu V meste vznikli viaceré komunity deti a mladých, ktoré sa chcú sieťovať a spájať. Projektom bude posilnené celkové postavenie deti a mladých v meste vytvorením rôznych aktivít na základe názorov detí a mladých v meste. 
1 450,00

26. Áno pre život, n.o., Vzťahom k bezpečiu
Rajecké Teplice, Žilinský kraj

Zámerom projektu je napomôcť pri vytváraní bezpečného prostredia v rodinách detí, ktoré prežili rôzne traumatické udalosti alebo sa v krízovej situácii práve nachádzajú. Cieľovou skupinou sú zanedbávané, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ktoré sú prechodne umiestnené v Zariadení núdzového bývania, ale tiež deti z rodín Rajeckého regiónu, ktorým organizácia poskytuje dlhodobo pomoc a podporu
1 160,00

27 Škola športu Labrador, Pešo do školy
Banská Bystrica, Banskobystrický kraj 

PEŠO DO ŠKOLY. Tri slová, ktoré nám prezrádzajú, čo v najbližších mesiacoch čaká na deti v srdci Slovenka. Projekt je zameraný na navrátenie nie tak dávnych obyčajov – ísť pešo do školy. Nie autom, nie s dotykovkou v ruke, ale s kamarátmi školákmi či rodičmi po svojich. Vďaka sprievodným účelovým aktivitám má projekt Pešo do školy za úlohu obohatiť aj bezpečnosť prostredia detí. 
2 000,00