Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Cieľom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý už 5 rokov prevádzkujeme s finančnou podporou poisťovne Kooperativa a.s., je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. Aj uplynulý ročník bol plný zaujímavých projektov. Pozrite sa na ne s nami!

Pešo do školy

Kráčať spolu a rozprávať sa s kamarátmi, s dospelými, a zároveň nájsť nové cesty do školy. Vidieť ako funguje mesto z pohľadu detského chodca, získať sebavedomie chodiť aj sám a vedieť odhadnúť čas potrebný na cestu chôdzou. Väčšinu slovenských detí vozia rodičia do školy autom, a preto strácajú tieto možnosti. Prostredníctvom chôdze sa podporuje prirodzený pohyb detí, spoločná komunikácia a zároveň zručnosti potrebné na samostatný pohyb v meste. Pretože sú s nimi zodpovední dospelí, je tu nástroj, ako deťom a ich rodičom pomôcť zvládať ranné cesty do školy. Jednoduché riešenie prináša zdravý pohyb, kamarátov, a zároveň bezpečnosť pre deti.

Parkour škola

Prirodzená potreba detí hýbať sa je súčasťou ich osobnosti od narodenia. Rodičia počas prvých rokov života strávia veľmi veľa času naháňaním svojich detí pri skúmaní prostredia okolo nich. Vnútorná motivácia detí k pohybu je im teda daná. Kedy a prečo sa táto motivácia detí pre pohyb stráca? Samozrejme je to individuálna záležitosť, jedným z faktorov je určite náš vzdelávací systém v rámci telesnej a pohybovej výchovy založený na vonkajšej motivácii a spôsob jeho hodnotenia. Druhým faktorom je rodina. Jedným z nástrojov ako podporovať prirodzený pohyb detí a mladých ľudí je pomôcť im nájsť priestor pre pohyb, ktorý ich vedie k pochopeniu svojich pohybových schopností, rešpektuje ich špecifiká a dokáže im dávať okamžitú spätnú väzbu na ich pohybové učenie. V takomto prostredí sa buduje zdravé sebavedomi, a podporuje sa rozvoj detí. Pre sebaúctu dieťaťa nie je nič lepšie, ak si dokáže stanovovať a plniť svoje ciele. A nie je nič krajšie, keď vidíte, ako si deti navzájom prajú úspech, pretože chápu, že je to každého vlastná cesta.

Moving space

Školy majú byť priestorom pre celostný rozvoj osobnosti detí, bezpečným miestom, kde pohyb podporuje kognitívne funkcie mozgu a napĺňa potrebu centrálnej nervovej sústavy spoznávať svet hýbaním sa. Jedna zo zložiek Vysoko efektívneho učenia je zámerný alebo zmysluplný pohyb, ktorý podporuje vytváranie vzorových schém v mozgu a napĺňaním vývojových potrieb detí vytvára pozitívne emócie pri učení a spoznávaní sveta. Je úlohou profesionálov – pedagógov, aby využívali tento dokázaný potenciál pohybu v učení ako nástroj na zvyšovanie efektívnosti učenia. Je úlohou rodičov, aby videli, chápali a podporovali pohyb detí pri učení, lebo práve ten je bránou k učeniu.

Bežkuj na plné pecky

Súčasný život detí a mladých ľudí znamená zvýšenú osamelosť a individualizáciu. V živote sa to prejavuje strachom zo vzťahov, a zároveň s tým spojenými komunikačnými problémami v reálnom svete. Potreba socializácie detí a mladých ľudí je však nevyhnutnou súčasťou zdravého vývoja ich osobnosti. Čoraz viacej dospelých a rodičov si kladie otázku, ako to urobiť, aby sa deti chceli socializovať, spoznávať iných ľudí, komunikovať s nimi v reálnom svete. 

Veľmi dôležitým riešením sú prostredia (komunity) ako škola, miestna časť, obec, spoločenstvo, v ktorom deti a mladí ľudia majú možnosť spoločne tráviť čas. Bezpečné prostredie je to prostredie, kde sa dieťa a mladý človek cíti prijatý, kde dostane ocenenie a spätnú väzbu na svoje pôsobenie v komunite, kde má možnosť zažívať radosť a deliť sa s ňou s ostatnými.