Cloetta podporí 6 organizácií v Leviciach

Spoločnosť Cloetta podporí sumou 9 260 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom. Vďaka podpore vznikne vzdelávací amfiteáter na strednej škole, klubovňa na zimnom štadióne pre mladých hokejistov, stredné školy budú vybavené 3D tlačiarňami, folklórny súbor pripraví tradičné pásmo pre svoje mesto. Podpora je namierená aj na posilnenie dobrovoľníctva mladých ľudí, navštevujú seniorov, alebo sa zapájajú ako dobrovoľnícki lezeckí inštruktori. 

Detský fond Cloetta je nadačný fond spoločnosti Cloetta, ktorý už 11 rokov funguje pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom fondu spoločnosť Cloetta pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom pôsobí. Dlhodobo podporuje projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice.

Podporené projekty

1. Na Tekove veselo
Základná umelecká škola, UL. F. Engelsa 2, Levice, 2 000,00 €
Projekt na Tekove veselo – činnosť detského folklórneho súboru zriadeného pri ZUŠ Levice. Realizuje sa od roku 2015 , deti sa spolu stretávajú 2 x týždenne na skúškach detského folklórneho súboru Perec a učia sa ľudové tance a piesne Tekovské regiónu. Detský folklórny súbor má tri zložky: hudobnú, spevácku a tanečnú. Každoročne pripravia viacero folklórnych pásiem, pravidelne sa prezentujú na rôznych spoločenských podujatiach. Svojimi vystúpeniami obohacujú kultúrny život mesta.

2. Osmičkový uzol  
DELF, o.z., Levice, 1 742,00 €
Osmičkový uzol je jeden z najbezpečnejších lezeckých uzlov. Pramene lana spojíte v jeden uzol, ktorý vás podrží a zaistí, no musíte sa naučiť zaviazať ho. Projekt „Osmičkový uzol“  je pokračovaním úspešného pilotného  projektu „Leziem-istím“ zameraného na vzdelávanie  dobrovoľníkov – lezeckých inštruktorov. Projekt je zameraný na dve hlavné oblasti – rozvoj odborných vedomostí a zručností a  rozvoj osobnosti dobrovoľníka v oblasti komunikácie a práce v tíme. Získané zručnosti a schopnosti dobrovoľníci pretavujú do práce na umelej lezeckej stene a iných lanových aktivitách, ako aj v osobnom živote.

3. Hádaj na čo myslím?
„JESEŇ ŽIVOTA“,  Zariadenie sociálnych služieb, Levice, 540,00 €
Dobrovoľníci navštevujú naše zariadenie už viac ako 10 rokov. Podarilo sa nám udržať záujem mladých ľudí o dobrovoľníctvo až doposiaľ. Dobrovoľníci  navštevujú našich klientov v popoludňajších hodinách, venujú sa  voľnočasovým aktivitám, vyrábajú predmety na tvorivých dielňach, kedy nejde len o konkrétny výrobok , ale hlavne o príjemne strávený čas. Veľmi obľúbené sú aj vedomostné kvízy. Sú veľmi poučné  prispievajú k precvičovaniu pamäte, čo je pre našich seniorov veľmi vhodné.  Spoločne strávený čas je veľkým prínosom pre obe strany. 

4. Klubovňa Hokejka 
Hokejový klub, Levice, 1 800,00 €
Klubovňa Hokejka vytvorí priestor na Zimnom štadióne v Leviciach, kde sa budú stretávať deti i dorastenci po tréningu, po vyučovaní, priestorom pre mladých ľudí aktívnych v hokeji ale aj nových ľudí, ktorí radi trávia svoj čas zmysluplne, učia sa nové veci a sú otvorení novým pohľadom na svet. Určená je na rôzne podujatia a klubové stretnutia detí a mladých ľudí v rôznych formách. Jej prirodzená potreba vyplýva z náplne klubu, ktorý združuje vyše 100 detí a chce im poskytnúť priestor, aby mohli aktívne tráviť svoj voľný čas aj mimo ľadovej plochy a telocvične. 

5. Školský amfiteáter v zážitkovom vyučovaní
Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice, 1 278,00 €
Cieľom projektu je revitalizovať zanedbaný školský amfiteáter pre rôznorodé outdoorové aktivity v prírode: zážitkové vyučovanie, besedy, prednášky, kooperatívne workshopy, tvorivé dielne a stretnutia, záujmové krúžky, športové podujatia. V susedstve amfiteátra v budúcnosti pribudnú „ekoplochy“ ako doplnkový prostriedok vyučovania (liečivé bylinky, záhony s kvetmi, minisad, kompostovisko).  

6. 3D tlač na školách
NOW (Next Opportunity for World), Levice, 1 900,00 €
Technológia 3D tlače priniesla začiatkom 21. storočia technologický prevrat v oblasti prototypizácie výrobkov v priemysle či chirurgických preparátov v zdravotníctve. V súčasnosti sa tejto z počiatku drahej technológie  dostáva aj širšie využitie a na trhu je možnosť nájsť kvalitné 3D tlačiarne pod 300 €, ktoré ponúkajú komukoľvek možnosť vymodelovať a vytlačiť ľubovoľný 3D objekt. Technológia 3D tlače sa taktiež čoraz častejšie objavuje aj na vysokých a stredných technických školách. Projekt „3D tlač na školách“ zmonitoruje záujem o technológiu 3D tlače na základných a stredných školách v levickom okrese. 5 podporených pilotných škôl, ktoré budú vybavené touto technológiou, budú vybrané na základe predložených zámerov praktického využitia 3D tlačiarní na danej škole. Učitelia týchto škôl absolvujú sériu 2 odborných školení o 3D tlači a ako ďalej rozvíjať 3D tlač vo vzdelávacom procese.