Dôvera podporí 17 projektov v oblasti zdravia

V jesennom kole 6. ročníka grantového programu Dôvera bude podporených 17 zaujímavých projektov. 

Grantový program zdravotnej poisťovňe Dôvera funguje pri Nadácii pre deti Slovenska od roku 2012 a je zameraný na podporu projektov, ktoré majú súvis so zdravím, prevenciou rôznych ochorení, ale aj zdravým životným štýlom. V jesennom kole 6. ročníka bude podporených 17 projektov z rôznych regiónov Slovenska. Dôvera podporí napríklad vznik rehabilitačnej miestnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím v Partizánskom, nákup vitamínových balíčkov pre deti z rodín v hmotnej núdzi v Košiciach, stretnutia pôrodných asistentiek v Trnave, nákup balančných pomôcok v Námestove ako prevenciu úrazov pri parkoure, hipoeterapiu v Bratislave i v Prešove, vytvorenie pocitového chodníka z prírodného materiálu v Brusne ako prevenciu plochých nôh a ďalšie.

Podporené projekty:

1. Svet je vraj krajší z konského sedla, Fond UŠKO n. f., Bratislava, 1 000,00 €
Hlavným zámerom projektu je vypracovať a realizovať hipoterapetické programy pre žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami reči, s poruchami učenia a správania, s ADHD a s poruchami autistického spektra. Hipoterapeutické stretnutia budú vedené odborníkom – terapeutom. Terapeutické stretnutia žiakov a poníka majú za cieľ pozitívne pôsobiť na fyzický aj psychický vývin žiakov a zároveň pôsobiť preventívne pred vznikom negatívnych a sociálno-patologických javov. 

2. Zdravé nôžky, Základná škola s Materskou školou Brusno, 966,00 €
Projekt Zdravé nôžky je zameraný na prevenciu plochých nôh u detí predškolského veku. Cieľom tohto projektu je zrealizovať Pocitový chodník z prírodných materiálov. Po pocitovom chodníku  by deti chodili naboso, pomáhalo by im to k prekrveniu chodidiel a k odstraňovaniu plochých nôh.

3. Hipoterapia nám pomáha, Spojená škola, Matice slovenskej 11, Prešov, 990,00 €
Hlavným cieľom projektu je pozitívne pôsobiť na komunikačné a rozumové schopnosti postihnutých žiakov, ich jemnomotorické a hrubomotorické zručnosti a emocionalitu, upútať záujem žiakov o určité aktivity prostredníctvom cielenej hry a plnenia úloh s koníkom. Prínosom hipoterapie je samotný kontakt dieťaťa so živým zvieraťom, jeho teplo, energia, dotykové podnety a emotívny vzťah, ktorý si dieťa vytvára. Imobilné deti zažívajú voľný pohyb v priestore, ktorý nemôžu vykonávať na vlastných nohách. Kôň kladne pôsobí i na psychiku dieťaťa. 

4. Prevencia úrazov v parkoure, Telovýchovná Jednota Oravan, Námestovo 990,00 €
Parkour a Workout Námestovo zastrešuje viac ako 100 detí vo veku 4 -18 rokov z Námestova a okolia. Stretávajú sa na pravidelných parkourových tréningoch. V rámci projektu sa bude financovať nákup balančných pomôcok, pretože tréning rovnováhy je dôležitou súčasťou pohybovej prípravy parkouristov. 

5. Fyzioterapiou k lepšiemu zdraviu, O.Z. Most do duše, Prešov, 990,00 €
Projekt je určený pre ŤZP klientov s duševným ochorením alebo mentálnym znevýhodnením. Klienti v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu trpia nadváhou, poruchou svalového tonusu a zníženou pohyblivosťou. Cieľom projektu je doplnenie chýbajúcich cvičebných pomôcok a zabezpečenie odborného personálu – fyzioterapeuta, ktorý by počas trvania projektu učil klientov správne cvičiť (s ohľadom na ich zdravotné problémy) a motivovať ich, aby na základe priaznivých výsledkov dokázali pokračovať v cvičení aj dlhodobo. Na projekte bude spolupracovať aj masér a psychológ. 

6. Cvičme so psíkmi v MŠ v Povine, ZŠ s materskou školou Povina, 890,00 €
Pravidelné pohybové cvičenia pre deti v MŠ s canisterapeutickými psami pod vedením canisterapeuta a fyzioterapeutky, v 2 triedach v MŠ a to 2x mesačne. V MŠ sme ešte pred viac ako dvoma rokmi mali telocvičňu, ale vzhľadom na nedostatok spální sme tento priestor museli zrušiť a prestavať na spálňu detí. Deti budú cvičiť v triede, v ktorej sú všetky pomôcky na rozvoj hrubej motoriky.

7. Terapeuticko – liečebné pomôcky, ZSS Harlekýn, Topoľčany, 570,00 €
Naším  hlavným projektovým zámerom je dovybavenie terapeuticko-liečebnej  miestnosti o terapeuticko – liečebné pomôcky na aromaterapiu, parafínové procedúry spojené s relaxáciou pri počúvaní hudby. Práca s klientmi s mentálnym postihnutím a detským autizmom v takto podnetnom prostredí má pozitívny vplyv na ich zdravotný stav,  emocionálny stav, komunikačné schopnosti a redukciu porúch správania.

8. Oxygenoterapia, OZ Radosť vranovských detí, Vranov nad Topľou, 850,00 €
Projekt „Oxygenoterapia“ je určený 121 deťom so zdravotným znevýhodnením, ktoré navštevujú Spojenú školu, Budovateľská 1309, Vranov nad Topľou. Táto regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka a bude využívaná v rámci služieb rehabilitačného strediska školy. Cieľom je posilniť imunitu a zvýšiť koncentráciu mozgovej aktivity detí s telesným a viacnásobným postihnutím.

9. Zdravé detstvo, Maják nádeje, Košice, 900,00 €
Projekt „Zdravé detstvo“ je zameraný na pomoc deťom z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. V rámci projektu zorganizujeme pre deti 3 prednášky, ktoré budú zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a zdravú výživu. Súčasťou projektu bude zakúpenie vitamínových balíčkov z lekárne pre tieto deti. Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia často chýbajú vitamíny, nakoľko rodičia si môžu dovoliť kúpiť len jednoduchú stravu.

10. Zlepšujeme hrubú motoriku, Základná škola, Zvolen, 900,00 €
Škola sa dlhodobo venuje vzdelávaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením (telesným).  Aktivity vyplývajúce z projektu sa budú dlhodobo realizovať v rehabilitačnej miestnosti, ktorá je priamo vyčlenená a vybavená na cvičenie žiakov s telesným postihnutím, priamo počas vyučovania v rámci hodín liečebnej telesnej kultúry. V rámci zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti pre našich žiakov by sme radi zaviesť ďalšie pohybové aktivity na zdokonaľovanie priebehu nervových procesov. 

11. Atletikou k prevencii civilizačných chorôb detí, MŠ Nešporova 28, Košice, 1 000,00 €
Projekt je zameraný na prevenciu obezity a na zdravý životný štýl u detí našej materskej školy (ďalej MŠ) prostredníctvom zvýšenia atraktivity pohybových činností zakúpením atletickej sady pre deti a realizáciou osvetovej činnosti hravou formou. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať“ na neskoršie použitie.

12. Zdravotnícka poradňa, Nano Nagle Centrum, Spišské Podhradie, 894,00 €
V roku 2005 vzniklo v obci Spišské Podhradie neďaleko rómskej marginalizovanej komunity centrum Nano Nagle zriadené rehoľou Írskych sestier, ktoré funguje ako združenie Nano Nagle podľa mena zakladateľky rehole. Cieľom tohto združenia je pomoc rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výchove a vzdelávaní prostredníctvom vyučovania v materskej škole a voľno-časového vzdelávania detí aj dospelých. Projekt je zameraný na zriadenie a prevádzkovanie zdravotníckej poradne. 

13. Zatočíme s chorobami a inými neduhami, Spojená škola / Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Kubín, 770,00 €
Aktivity v projekte sú zamerané pre deti choré a zdravotne oslabené, ktoré sú hospitalizované v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne. Cieľom projektu je eliminovať stres u detí vyvolaný hospitalizáciou a odlúčením od svojich rodín. Zabezpečíme zlepšené podmienky pre voľnočasové aktivity na lôžku či v priestoroch školy.  Projekt budú realizovať pedagogickí pracovníci Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení a Školského klubu detí.

14. Odborne k odborke Prvá pomoc, Slovenský skauting, 75. zbor o. b. Jána Vojtaššáka,  Spišská Nová Ves, 450,00 €
Heslom všetkých skautov je „Buď pripravený!“ V rámci projektu sa budú členovia učiť ako poskytovať prvú pomoc pri úrazoch, ktoré ich môžu postretnúť v každodennom živote či na skautských táboroch. Motivovať k učeniu ich bude aj možnosť získať odborku (skautské ocenenie za preukázané znalosti) a tiež súťaž v získaných znalostiach.

15. Matka a dieťa v centre záujmu pôrodných asistentiek, Ženské kruhy, Trnava, 1 000,00 €
Zdravotná starostlivosť a podpora poskytovaná pôrodnými asistentkami ženám počas pôrodu je kľúčová. Pôrodné asistentky trávia s rodiacimi ženami počas pôrodu najviac času. Projekt má za cieľ pomocou interaktívnych úloh skvalitniť komunikačné zručnosti pôrodných asistentiek. Zástupkyne pôrodných asistentiek z rôzne veľkých pôrodníc (malé, stredné, veľké), z rôznych regiónov Slovenska (západ, stred, východ), s rôznou dĺžkou praxe budú môcť zdielať svoje skúsenosti a pod vedením expertky a facilitátorky získať nový pohľad na komunikáciu.

16. Rainbow Medics, Saplinq, Zlaté Moravce, 1 000,00 €
Projekt Rainbow Medics je pilotným projektom kontaktného vzdelávania založeného na osobnej skúsenosti, ktorý reaguje na potrebu študentiek a študentov medicíny a príbuzných odborov zvyšovať svoje kompetencie pri práci s pacientami a pacientkami, ktorí sa identifikujú ako LGBTI.  Tri workshopy v mestách Bratislava, Martin a Košice, s účasťou zahraničného lektora a tiež spätná väzba z týchto workshopov poslúžia pre plánovanie rozsiahlejších vzdelávacích intervencií pre medicínske profesie.

17. Ľudia so ZP si zlepšujú svoje zdravie, Centrum Naša chalúpka, Partizánske, 900,00 €
Nová organizácia, ktorá pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím (ZP). Pred nedávnom získali priestory od mesta na svoju činnosť a prostredníctvom projektu plánujú zriadiť rehabilitačnú miestnosť. Zdravotné postihnutie nepredstaviteľne ovplyvňuje súkromný a spoločenský život. Plnohodnotné zdravie už ľuďom so zdravotným postihnutím nikto nevráti, no existujú možnosti, ako aspoň trochu zmierniť následky ich postihnutia. Cieľom je dosiahnutie optimálnej funkčnej zdatnosti ľudí so zdravotným postihnutím ako sa len dá.