Druhé školenie komunitných lídrov za nami

V Nových Zámkoch sme realizovali druhé školenie koordinátorov v komunite a ich spolupracovníkov – členov komunitných mikrotímov, ktoré sú zároveň multisektorovým partnerstvom, nakoľko spájajú predstaviteľov samosprávy, organizácií občianskeho sektora a aktívnych jednotlivcov.

Počas prvého školenia sme sa oboznámili s konceptom Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom a mapovaním potrieb detí a mladých ľudí. Následne naši pratneri zapojení do projektu z miest Lučenec, Nové Zámky a Zvolen realizovali fokusové skupiny s deťmi, mladými ľuďmi aj dospelými, predovšetkým z pomáhajúcich profesií. Na druhom školení sme sa učili to, ako tieto výstupy a dáta analyzovať a spoločne sme sa do nimi prinesených reálnych dát z terénu ich komunít spoločne zahryzli. V analýze dát budú pokračovať spolu s ďalšími parntermi v ich komunite, s ktorými mapovanie realizovali, na spoločných workshopoch v máji.

Mládežnícky klub Teen Café
Časť školenia sme využili aj na inšpiráciu sa príkladmi dobrej praxe podpory detí a mladých ľudí v meste Nové Zánky, kde sa školenie konalo. Navštívili sme Komunitné centrum Kompas, ktoré patrí Apoštolskej cirkvi na Slovensku – zboru Nové Zámky, kde na základe podnetov od mladých ľudí, v spolupráci s mestom, zriadili klub pre mladých, ktorí si sami nazvali Teen Café. Klub funguje každú sobotu od 16:00 do 20:00, je otvorený všetkým mladým ľuďom, ktorí hľadajú bezpečný priestor pre trávenie voľného času s priateľmi. Mladí ľudia v ňom nájdu miesto, kde môžu jednoducho byť, bez akýchkoľvek organizovaných aktivít, ale taktiež sa môžu zapojiť do aktivít, ktoré si pripravujú sami mladí pre svojich rovesníkov. Sú nimi napr. karaoke, kvízy, pozeranie filmov, príbehy inšpiratívnych hostí a pod. Komunitné centrum v tom čase celé patrí mladým ľuďom a tak si v ňom svoj priestor nájdu tí, ktorí sa chcú zúčastniť programu aj tí, ktorí si chcú len posedieť s priateľmi a kamarátmi. Náklady na kordinátora zdieľa mesto spolu s cirkvou. Predstavili nám aj plány na renováciu pivničných priestorov centra, ktoré by mali slúžiť kreatívnym činnostiam mladých ľudí. Teraz je najväščou výzvou nájsť na tieto investičné aktivity financovanie.

Hlavná spoločenská miestnosť pre Teen Café

Psie parky
Jedným z problémov pri trávení voľného času detí a mladých ľudí v mestách je nezodpovedné správanie majiteľov psov. Neupratovanie po svojich štvrnohých miláčikoch je jedným z dôvodov, prečo deti a mladí ľudia trávia menej času von, vzhľadom k tomu, že nemôžu využívať zelené plochy v meste. Mesto Nové Zámky hľadalo možnosti, ako s týmto problémom pomôcť – naplniť potreby tak majiteľov psov ako aj ostatných obyvateľov vrátane detí a mladých ľudí. Preto začalo systematicky budovať psie parky.

Viac zelene v meste – Strom darom
Zaujímavá je aj iniciatíva aktívnych občanov Strom darom. Snaží sa o to, aby bolo v meste Nové Zámky viac stromov. Spolu s mestom identifikovali možnosti vysádzania stromov v meste, ktoré iniciatíva zabezpečuje s technickou pomocou mesta. Nákup stromov sa hradí z príspevkov na transparentný účet. Strom je možné aj zakúpiť a symbolicky darovať, preto pri niektorých z nich sú umiestnené darovacie označenia – kto strom zakúpil a komu ho daroval. Motivuje to aj k väčšej starostlivosti o stromy tak darcov ako aj obdarovaných. V rámci tejto iniciatívy vidíme aj potenciálne možnosti rošírenia v podobe cieleného zapojenia detí a mladých ľudí – do vysádzania stromov aj následnej starostlivosti o ne.

Zdravé a príjemné stravovanie
Jednou z výziev samospráv v oblasti detí a mladých ľudí je zabezpečenie napĺňania nového nariadenia tzv. obedov zadarmo (resp. bezplatne). Mnohé samosprávy musia investovať nemalé finančné prostriedky nielen do vybavenia, ale aj prebudovania celej stravovacej infraštruktúry. Preto si niektoré z nich, aj v rátane tých, ktoré sú zapojené do nášho projektu, kladú otázku, ako v tom celom čo najlepšie zohľadniť potreby detí a mladých ľudí. V Nových Zámkoch pôsobí organizácia Malý šéfkuchár bez čapice a preto sme sa stretli s jej predstaviteľkou Jarkou Maňákovou Kreškóciovou, ktorá sa s nami podelila o svoje skúsenosti v tejto oblasti. Jej orgnaizácia funguje pod záštitou Nadácie Jamieho Olivera. Snaží sa o zmenu prístupu k stravovaniu na školách, spoluorganizuje Food revolution day, realizuje projekt Zeleninkové šialenstvo a prevádzkuje školu varenia pre malých gurmánov. V diskusii nás upozornila aj na český projekt Skutočne zdravá škola.

Plánovanie vzdelávacích workshopov v komunitách

Tretie, posledné školenie v rámci projektu, nás čaká v júni v Lučenci. Jeho hlavnou náplňou bude tvorba akčných plánov pre jednotlivé zapojené komunity. Zároveň sa tešíme na inšpirácie z práce s deťmi a mladými ľuďmi a skvalitňovania ich života, ktoré načerpáme v Lučenci – určite sa o ne s vami podelíme. P

Školenie sme realizovali v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1