Letný tábor „Na budúcnosti záleží“

Autor: Mgr. Jana Bohušová, vedúca úseku starostlivosti o dieťa

V dňoch 19.8. – 24.8. 2019 sa uskutočnil v nadväznosti na systematické vzdelávanie v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých dospelých letný tábor s názvom „Na budúcnosti záleží“. Hlavným cieľom bolo poskytnúť účastníkom zo štyroch Centier pre deti a rodinu (CDR Tŕnie, CDR Kremnica, CDR Ružomberok, CDR Hriňová) ucelený obraz o možnostiach rozvoja životných zručností a ukázať im, akým spôsobom môžu upevňovať svoje pracovné a sociálne kompetencie.

Program tábora bol zostavený tak, aby sa všetky aktivity realizovali pútavou zážitkovou formou a prelínali sa so zábavou, ktorá je v Centrách realizovateľná len minimálne, či už z organizačných dôvodov alebo vzhľadom na rôznorodé zloženie konkrétnej výchovnej skupiny či časovú náročnosť jednotlivých aktivít.

Vybrané aktivity mali nesúťažný charakter, vyzdvihovali jedinečnosť každého jednotlivca, orientovali sa na spoluprácu, priateľstvo, starostlivosť a ďalšie životné zručnosti.

Účastníci si počas pobytu vyskúšali prácu na hrnčiarskom kruhu, naučili sa pliesť náramky, upiekli si vianočku a chlieb, vyrobili si úžitkové predmety z rôznych materiálov, ako napr. z papiera, preglejky či polystyrénu, oboznámili sa s prácou na biofarme, navštívili banskú štôlňu a vyryžovali si svoj kúsok zlata.

Počas tábora sa deti a mladí dospelí stretávali s dospelými dobrovoľníkmi, ktorí sa s nimi v neformálnych rozhovoroch podelili o ich osobné príbehy. Deti sa dobrovoľníkov či remeselníkov, ktorí ich počas pobytu navštívili, pýtali na rôzne informácie z ich súkromného ale aj pracovného života.

Zaujímavé informácie, ktoré zozbierali, ako aj program, ktorý absolvali, deťom poslúžia ako motivácia pri vytváraní si obrazu o svojej vlastnej budúcnosti.

Osobný príbeh iného človeka môže deťom a mladým dospelým pomôcť prekonať strach z neúspechu, ale aj eliminovať traumy, ktoré nadobudli počas života pred umiestnením do centra či počas pobytu v ňom. Je to spôsob, ako si účastníci môžu uvedomiť, že každý človek má za sebou ako pozitívne, tak aj negatívne skúsenosti, ktoré formujú jeho osobnosť.

Pri tvorbe programu sme mysleli aj na dostatočné prestávky medzi aktivitami, kedy deti budú mať možnosť tráviť čas podľa vlastných predstáv – neformálne stretnutia a rozhovory, spoločenské hry, bazén, šport a podobne.

Počas tábor sme chceli dosiahnuť, aby deti dokázali samostatne definovať, akú zručnosť využili alebo rozvíjali pri danej činnosti a uvedomili si význam rozvoja životných zručností z dlhodobého hľadiska, aby ich dokázali uplatňovať v čase osamostatňovania sa po odchode z Centra, pri hľadaní bývania, práce, životného partnera, založenia si rodiny a starostlivosti o ňu.

Prítomnosťou mladých dospelých sme ukazovali mladším účastníkom tábora opodstatnenie potreby dokončenia si vzdelania, oboznamujeme ich, ako žijú mladí ľudia po dovŕšení plnoletosti, z čoho musia vyžiť, ako si dokážu privyrobiť a pripraviť sa lepšie na reálny život.

Význam letného tábora vidíme aj v aktívnom zapojení zamestnancov z Centier, ktorí v rámci tábora získajú množstvo námetov na činnosti s deťmi. Tie budú následne využívať pri práci vo svojich zariadeniach. Takéto stretnutie tiež slúži na výmenu skúseností zamestnancov Centier, ich vzájomnú podporu, inšpiráciu, ako aj upevňovanie nadobudnutých zručností. 

Letný tábor „Na budúcnosti záleží“ v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska finančne podporila spoločnosť Komerční banka a.s. pobočka zahraničnej banky (www.kb.sk)