Počítame s deťmi!

Počas konferencie Počítame s deťmi sme predtavili našu novú príručku Samospráva s deťmi, mladými ľuďmi a pre nich. Príručka má napomôcť zlepšeniu zapájania detí a mladých ľudí do života samosprávy. Pri jej tvorbe sme vychádzali tak z našich odborných vedomostí, ako aj praktických skúseností z viac ako sedemročnej aktívnej priamej práce so samosprávami. Najskôr predstavujeme koncept participácie ako taký, s užším zameraním sa na deti a mladých ľudí, ktorý dopĺňame praktickými metódami zapájania občanov do rozhodovania v samospráve. Následne sa venujeme mapovaniu kľúčových hráčov, pretože rozvoj komunity je potrebné stavať na ľuďoch, ktorí v našej dedine či našom meste žijú, inštitúciach a organizáciach, ktoré v nich pôsobia, a vzájomnej spolupráci. 

Veľkú pozornosť venujeme mapovaniu potrieb detí a mladých ľudí, ich vyhodnocovaniu. Považujeme to za jednu z kľúčových zložiek ich zaangažovania, otvorenia debaty o živote v samospráve a následnom nastavovaní opatrení a hľadaní riešení, ktoré vychádzajú z reálneho poznania situácie v komunite, a efektívnym spôsobom reagujú na zistené potreby. Príručku uzatvárame príkladmi dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia.