Podporíme 21 projektov témou bezpečného športovania

Začiatkom septembra vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s poisťovňou KOOPERATIVA Vienna Insurance Group, a.s. už 5. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne. Grantový program Športujem rád a bezpečne je zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. 

Cieľom programu je podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti a podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách. Hodnotiaca komisia vyberala spomedzi 112 prijatých projektov. Nakoniec vybrala 21 projektov z celého Slovenska, ktoré v najvyššej možnej miere spĺňali kritériá grantového programu a zároveň zapájajú deti a mladých ľudí do plánovania a aktivít projektu. Celková rozdelená suma pre tento ročník je takmer 41 000 €. Cieľovú skupinu tvorí takmer 3 000 detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Zároveň viac ako 10 000 € smeruje na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktoré čelia sociálnemu alebo zdravotnému znevýhodneniu. 

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

no. názov organizácie názov projektu mesto
kraj
anotácia projektu schválená suma
1 Slovak Freerun Family Rozvoj parkouru v srdci Slovenska ešte bezpečnejšie Horná Mičiná Banskobystrický Už od roku 2007 vedie organizácia v Banskej Bystrici bezplatné pravidelné tréningy nesúťažných disciplín parkouru a freerunningu, ktorých primárnou funkciou je zabezpečiť u ľudí pohybový i duševný rozvoj tela i mysle. Tieto disciplíny reprezentujú nesúťaživosť a svojím charakterom pomáhajú ľuďom nielen zlepšiť ich pohybové zručnosti, ale aj prekonávať ich každodenné fyzické a psychické prekážky. Tréningy budú skvalitnené zakúpením nových pomôcok a mladí parkouristi absolvujú aj workshop mládežníckeho koučingu.  1 800,00
2 Parkour škola Parkourom bližšie k mladým Bratislava Bratislavský Parkour Škola je miestom, vďaka ktorému môže organizácia šíriť hodnoty parkouru a radosť z nesúťažného, zdravého a prirodzeného pohybu medzi širokú verejnosť. Komunita aktuálne zastrešuje viac ako 150 parkourčiat, parkouristov a parkouristiek vo veku najmä od 5 do 15 rokov. V rámci projektu sa bude financovať materiálne vybavenie telocvične, aby bolo vytvorené čo najbezpečnejšie prostredie pre deti.  2 500,00
3 Maják nádeje Športom k pomoci Košice Košický Projekt je zameraný na pomoc deťom z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. V rámci projektu budú zrealizované prednášky o zdravom pohybe a bezpečnosti, zakúpené permanentky na plaváreň a do posilňovne pre deti z rodín v núdzi a pre deti so zdravotnými problémami. Zároveň budú zorganizované v rámci rodinnej turistiky výlety do okolitej prírody. 1 800,00
4 MC Drobec – materské centrum Bedminton – bezpečný šport pre všetkých Michalovce Košický Projekt je zameraný na bezpečné športovanie detí, rodičov, seniorov, predovšetkým v bedmintone. Súčasťou projektu budú semináre s fyzioterapeutom a pracovníkom SČK týkajúce sa prevencie úrazov, bezpečnosti pri športovaní. Projekt bude ukončený zorganizovaním Športového dňa pre rodiny. 2 300,00
5 SNAC & MIST n.o. ENJOY SPORTS  III. „Učíme sa milovať pohyb“ Smižany Košický Projekt je priamo nadväzujúci na úspešné ukončené projekty, ktoré doposiaľ riešili  kritický vzťah detí a mladých ľudí k pohybovým aktivitám v dobe sociálnych sietí, nepriaznivý zdravotný stav spôsobený nedostatkom pohybu, nedostatok informácií v oblasti správneho rozcvičenia sa a neuvedomovanie si nástrah športovania v nevhodnom prostredí s možnosťou úrazu. Projekt prináša jednoduché a funkčné riešenia pre celú komunitu, ako začať milovať pohyb a začleniť ho do denného harmonogramu, prispieva k budovaniu zdravého životného štýlu a motivuje k pohybu.  2 000,00
6 artRIS V pohybe s Oázou Rimavská Sobota

Banskobystrický
Hlavným zámerom projektu je u sídliskových detí vzbudiť väčší záujem o pohyb a šport. Pre deti sú pripravené 3 pohybové témy, ktoré si vyskúšajú počas celého projektu. Bude to prirodzený pohyb v prírodnom prostredí Ekoklubu Oáza, trénovanie bojových umení v telocvični a jazdenie na blízkej farme. Podporí sa tým prirodzený pohyb, rozšíri sa celkový obzor a deti v budúcnosti sa lepšie budú vedieť orientovať, ktorým smerom by chceli pokračovať.  2 500,00
7 eMKLub Športom a pohybom k integrácií a budovaniu komunity Kremnica Banskobystrický
Deti a mládež z marginalizovaných rómskych komunít a zo sociálne znevýhodneného prostredia – hmotnej núdze a životného minima, častokrát z rozvrátených rodín potrebujú podnetné a bezpečné prostredie pre rozvoj osobnosti. Projektom sa poskytne deťom, mládeži a rodičom možnosť zmysluplného a bezpečného trávenia voľného času cez športové a pohybové aktivity, športové podujatia, krúžky a času strávenom pri zdravom pohybe – integrácia detí od detského veku.  2 000,00
8 DHZ Devínska Nová Ves, o. z. Športom proti ohňu vpred za prvou pomocou Bratislava

Bratislavský
Cieľom projektu je podporiť deti uvažujúce o prihlásení alebo prihlásené do Klubu hasičskej mládeže. Ich dospelí kamaráti a aktívni dobrovoľní hasiči ich hravou a zábavnou formou priučia k disciplíne, rozvíjajú ich sebaúctu, ich schopnosť spolupráce a vzájomnej podpory a v neposlednej rade rozvíjajú ich sebavedomie, keď sa deti učia, ako uhasiť oheň, zabrániť vzniku požiaru alebo inej nehody, ako prekonať vzniknuté prekážky, poskytnúť v prípade potreby prvú pomoc a ako tieto informácie majú šíriť ďalej, medzi svojich kamarátov a spolužiakov. 2 442,50
9 Súkromná základná škola, Ružová ulica Teen Space Banská Bystrica

Banskobystrický
Projekt prostredníctvom spolupráce s Katedrou sociálnej práce UMB Banská Bystrica mapuje potreby pohybu tínedžerov na verejných plochách v rámci areálu Pedagogickej fakulty UMB a  vybraných verejných plochách v Banskej Bystrici. Zámerom projektu je prostredníctvom mapovania vytvoriť plán aktivít pre tínedžerov v areály PF UMB Banská Bystrica a zrealizovať ho tak, aby tínedžeri videli zaujímavý priestor vo voľnom čase po vyučovaní pre ich  nesúťažné športovanie a zábavu. 1 870,00
10 Občianske združenie MAGIKOS Pohybovo-relaxačné kútiky Detva Banskobystrický Deti a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP) majú obmedzené možnosti na vykonávanie pohybových aktivít. Obmedzujú ich nielen fyzické možnosti, resp. ich handicap, ale hlavne zvýšené nároky na bezpečnosť prostredia a pomôcok pri vykonávaní pohybových aktivít, čo u nich častokrát vedie k demotivácii vykonávať akúkoľvek pohybovú aktivitu. Zámerom projektu je zriadiť pohybovo-relaxačné kútiky a tak vytvoriť vhodné podmienky na podporu  pohybovo-relaxačných aktivít detí a mládeže so  ŠVVP počas vyučovania.   1 800,00
11 BUDÚCNOSŤ, n.o. Pohybom do zdravej BUDÚCNOSTI 2 Nitra Nitriansky Zámerom projektu je pomôcť predovšetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí majú problém so zneužívaním návykových látok, rozvíjať sa a upevniť si svoju abstinenciu prostredníctvom zmysluplných pohybových aktivít, ktoré by priniesli do ich života rovnováhu a pomohli by im budovať zdravý životný štýl či zdravé sebahodnotenie. Zakúpené budú permanentky do jazdiarni a outdoorové fitness zariadenia, na ktorých je možné posilňovať vlastnú telesnú i duševnú schránku. Tiež budú zrealizované aj športové dni a tanečné workshopy zumby. 2 200,00
12 Miestne združenie YMCA NESVADY Šlapeme v ústrety zdravému a bezpečnému pohybu Nesvady Nitriansky V projekte je naplánovaná pohybová aktivita detí a to formou bicyklovania na motokárach. V projekte sa poukáže na nebezpečenstvo negatívnych vplyvov pri nedostatočnom pohybe, na nebezpečenstvo nezodpovedného správania a vzájomných vzťahov,  na nebezpečenstvo číhajúce na cestách, pokiaľ nie sú dodržané isté pravidlá. Cieľom projektu je ukázať deťom, že aj čas strávený športom (najlepšie vonku) môže byť zaujímavý a ešte aj prospešný pre ich zdravie a bezpečnosť.  1 620,00
13 V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Bez bariér Trstená Žilinský Projekt je zameraný na deti a mladých ľudí so znevýhodnením. Pretože trpia rôznymi vzdelávacími ťažkosťami, často zažívajú v škole neúspech a vylúčenie z kolektívu svojich rovesníkov. To má negatívny dopad na ich sebavedomie, často hodnotia sami seba ako tých, ktorí nie sú dostatočne šikovní a dostatočne úspešní. Veľakrát sa nedokážu zapojiť do bežných športov, pretože im to ich zdravotný stav neumožňuje. V projekte má organizácia záujem vytvoriť stabilnú ponuku športových aktivít, ktoré im pomôžu budovať zdravé sebavedomie a ktoré umožnia aj mladým ľuďom, ktorí trpia fyzickým obmedzením alebo psychickými poruchami zapojiť sa do športových aktivít.  1 500,00
14 Obec Podhorany Workout pre všetkých Podhorany Prešovský Workoutové ihrisko bude súčasťou oddychovej zóny obce a bude dostupné pre všetky vekové kategórie. Ihrisko budú aktívne využívať žiaci základnej školy počas hodín telesnej výchovy. Športovci pôsobiaci v obci na svoje tréningy a všetci, ktorým pohyb nie je cudzí a chcú tráviť svoj voľný čas aktívne. Vítaní sú jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi.  Ihrisko bude voľne dostupné pre všetkých, ktorí budú chcieť športovať na čerstvom vzduchu a urobiť tak niečo pre svoje zdravie. 1 759,91
15 Základná škola, Hviezdoslavova ul., Revúca Zábavne proti úrazom Revúca Banskobystrický Zámerom projektu je podporovať aktívne pohybové činnosti detí, s cieľom predchádzať úrazom v staršom veku. Čoraz viac detí vďaka prehnanej rodičovskej starostlivosti a zriedkavej pohybovej činnosti nemá vyvinuté automatické reflexy. Pri úplne bežnom každodennom pohybe tak dochádza k mnohým úrazom, ako sú podvrtnutia, pomliaždeniny, výrony. Cieľom projektu je v interiéri školy zriadiť preventívnu protiúrazovú zónu, súčasťou ktorej budú rôzne druhy športového náradia určené na nácvik rovnováhy, koordináciu pohybu, prekonanie strachu z výšky a celkové zlepšovanie motorických vlastností detí. 1 200,00
16 Priatelia sluchovo postihnutých detí Športom k aktívnemu životu a komunikácií bez bariér Prešov Prešovský OZ už 22 rokov aktívne pomáha deťom a ich rodinám so sluchovým a rečovým postihnutím, ku ktorým v posledných rokoch pribudli aj deti s kochleárnymi implantátmi. V rámci projektu bude deťom umožnená návšteva plavárne, korčuľovanie,  dopravná výchova a prostredníctvom psychomotorických hier sa naučia koordinovať svoje pohyby.  2 300,00
17 JAKA SPORT Aktívny celoročný náučný chodník Košice Košický Hlavným cieľom projektu je zábavnou a zároveň náučnou formou motivovať deti, mládež, ale aj rodiny s deťmi k pravidelnému pohybu v prírode počas celého roka. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný tabuľami označený aktívny náučný chodník využiteľný v zimných mesiacoch pre bežecké lyžovanie a v ostatných mesiacoch pre horskú cyklistiku, kedy bude chodník obohatený nie len o prírodné, ale aj o umelo vytvorené prekážky, kde môžu deti a mladí ľudia spoznávať svoje prednosti a limity s dôrazom na bezpečnosť pri pohybových aktivitách, vďaka inštalovaným tabuliam. 1 907,00
18 Obec Ochtiná Cvičíme bezpečne Ochtiná Košický Zámerom projektu je prevencia pred vznikom úrazov pri pohybových aktivitách ako je posilňovanie a box. Zároveň chce projekt šíriť osvetu o bezpečnosti pri športovaní aj s pomocou profesionálneho trénera. Obec Ochtiná je malá obec s obmedzenými možnosťami športového vyžitia. Deťom a mládeži chýbajú prostriedky na dochádzanie do telocviční v iných obciach, preto cvičia doma s rôznym neštandardným náradím.  Cieľom obce je poskytnúť deťom a mladým ľuďom  priestor a prostriedky k bezpečnému športovaniu, poskytnúť informácie o správnom cvičení a možnosť športovať so skúseným trénerom. Projektový zámer vzišiel z pravidelných stretnutí a konzultácii s cieľovou skupinou. Cieľová skupina sa podieľala aj na samotnej tvorbe projektu. 2 500,00
19 Pohybovňa, o.z. Aby ste dobre dopadli… Malacky Bratislavský Zámerom projektu sú dve oblasti, ktoré sa budú rozvíjať u detí. Prvá oblasť je približovať deťom radosť z pohybu prostredníctvom disciplín parkour, freerunning a gymnastika a to na tréningoch, krúžkoch, podujatiach a pravidelných stretnutiach. Druhá oblasť je pre deti ešte dôležitejšia, a to sú hodnoty, ktoré si preberajú a šíria ďalej. Deti považujú často svojich trénerov za vzory, takže je samozrejmé že počas všetkých aktivít  prebieha aj výchova. V rámci projektu budú uskutočňované pravidelné športové aktivity pre takmer 150 detí a mladých ľudí. 1 775,00
20 Protect work Motivujeme mladých ľudí k veľkým cieľom Veľké Leváre Bratislavský Projekt má rozmer motivačný, ktorý vedie k stanoveniu vlastných cieľov mladých ľudí a ich uskutočneniu prostredníctvom pravidelných nesúťažných športových aktivít. Projekt realizuje skupina mladých ľudí s handicapom, ktorí ponúkajú svojim rovesníkom komplexný rozvojový program zameraný na rast sebavedomia, sebaúcty a rozvoj kompetencií potrebných pre život prostredníctvom realizácie športových aktivít.  1 502,00
21 Občianske združenie ARCUS Športujeme s úsmevom Rajec Žilinský Cieľom projektu „Športujeme s úsmevom“ je uspokojiť potreby detí a mladých ľudí, ktorí majú záujem športovať len tak pre radosť. Zároveň je záujmom organizácie motivovať detí a mladých ľudí k pravidelnému športovaniu, tancovaniu a radosti z prirodzeného pohybu. Dôležitou súčasťou projektu je prevencia úrazov pri športe a poskytovaní prvej pomoci.   1 608,00