Podporíme deti a mladých ľudí v Levickom okrese

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podporí v rámci 11. ročníka grantového programu Detský fond Cloetta sumou 9 279,85 eur 6 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom.

Prostredníctvom Detského fondu Cloetta pomáhame riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom spoločnosť pôsobí. Dlhodobo podporujeme projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice.

no.názov organizácienázov projektu mestokrajanotácia projektuschválená suma 
1Základná škola, Školská ul. 14 LeviceČajovňa pod hruškouLeviceNRZámerom projektu je motivácia žiakov k zdravému stravovaniu a znova naštartovanie zmeny vedúcej k prevencii obezity sprievodnými výchovno-vzdelávacími a zároveň zábavnými a hravými aktivitami. Východiskom projektu bude založenie čajovne v priestoroch školskej kuchynky, ktorá bude na tieto účely zrevitalizovaná a stane sa centrom zdravého diania svojím kultúrnym stravovacím prostredím. „Maskotom“ premeny bude ovocný strom hruška, ako ovocný symbol Tekovského regiónu, ktorý sa bude objavovať v dekoráciách čajovne, v zariadení a pod.1 000,00
2Slovenský Červený kríž, územný spolok LeviceSpolu za záchranu životaLeviceNRZámerom projektu je rozšíriť a rozvíjať vedomosti a zručnosti žiakov materských, základných a stredných škôl okresu Levice v oblasti poskytovania prvej pomoci, formou ukážok prvej pomoci. Cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o významnej úlohe prvej pomoci pri každodenných a krízových situáciách. Nami vyškolení mladí ľudia vedia správne a zaujímavou formou poskytnúť rady a návody ako ošetriť najčastejšie poranenia, ako reagovať v situáciách ohrozujúcich život a zdravie človeka. Žiaci a študenti  si môžu precvičiť za asistencie, ako správne poskytnúť prvú pomoc, tak aby nezaváhali, keď ide o život a boj s časom.2 000,00
3Základná školaTECHNEBátovceNRZámerom projektu chceme formovať základné pracovné zručností a návyky detí do pracovného života. Mimoškolskými aktivitami projektu v školskej dielni, exkurziami  a technickým činnostiam budú mať deti možnosť experimentovať s rôznymi materiálmi, manipulovať s rozličnými nástrojmi a zároveň si rozvíjajú pozitívne vôľové morálne vlastnosti a cit k pracovnej kultúre. Podporou aktivít projektu možno už od detstva dospieť k pozitívnym výsledkom – k formovaniu kladného postoja detí k svetu techniky a k pracovným činnostiam. Vytvorenie kladného postoja a zručností detí k pracovným činnostiam je nielen cieľom vzdelávania ale aj požiadavkou spoločnosti.1 905,00
4DELF, o.z.Top ropeLeviceNRAk leziete na lezeckej stene či skalách istený na lane, ktoré ide od vás hore až na vrchol lezeckej cesty a odtiaľ k vášmu ističovi, tento typ istenia nazývame TOP ROPE. V prípade problému si len odsadnete, oddýchnete, pozriete chyty a stupy a môžete pokračovať v lezení ďalej. Tento spôsob lezenia, ktorý je vhodný pre začiatočníkov, môžeme preniesť aj na celkovú prácu s deťmi a mladými ľuďmi. Je dôležité, aby počas aktivít, ktorých sa zúčastňujú alebo sami organizujú, mali možnosť kedykoľvek si „odsadnúť a oddýchnuť“ – teda vybrať si svoju cestu alebo požiadať o pomoc. Naša organizácia sa venuje systematickej práci s deťmi a mládežou už viac ako 10 rokov najmä v oblasti pohybového rozvoja formou lezeckých aktivít. Cieľom tohto projektu je podporiť túto prácu rozšírením ďalších typov aktivít, ako aj skvalitnením aktivít, ktoré už realizujeme s dôrazom na bezpečnosť všetkých zúčastnených – prijímateľov aktivít – lezcov, aj dobrovoľníkov – inštruktorov.1 745,45
5Spojená škola internátna LeviceZimná záhrada pre prácu aj relaxLeviceNRProjekt je zameraný na skvalitnenie výuky zdravotne znevýhodnených žiakov praktickej školy. V našej škole vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím aj v kombinácii s iným zdravotným postihnutím. Pre potreby praktickej výučby odborného predmetu Pestovateľské práce sme zriadili zimnú záhradu, kde si žiaci môžu osvojovať praktické  zručnosti potrebné pri pestovaní úžitkových a okrasných rastlín. Osvojovanie a upevňovanie týchto praktických manuálnych zručností zlepší možnosti sociálnej integrácie a zvýši šance na ďalšie uplatnenie v chránenej dielni. Zimnú záhradu je ešte potrebné vybaviť zariadením ako úložný priestor na záhradnícke náradie, stôl, sedenie, police a kontajnery na kvety, substráty, hnojivá, postreky a semená rôznych rastlín. Zeleň odbúrava stres, navodzuje relax, preto by sme chceli, aby bol súčasťou zimnej záhrady aj relaxačný kútik so záhradným posedením, závesnou hojdačkou a lavičkou, kde by žiaci mohli obklopení zeleňou oddychovať a obdivovať výsledky svojej práce.1 000,00
6Katolícka spojená škola sv. Vincenta de PaulVčasnou intervenciou k úspešnej edukáciiLeviceNRKaždé dieťa môže byť úspešné. V duchu inkluzívnej školy sa venujeme deťom nie len integrovaným, ale aj deťom neúspešným vo vzdelávaní. Už v predškolskom veku vieme identifikovať oslabenia v rôznych oblastiach, ktoré môžu mať za následok školskú neúspešnosť žiaka. Pokiaľ dieťaťu pomôžeme už v materskej škole rozvíjaním oslabení v rôznych oblastiach, môžme tým následne eliminovať prejavy rôznych špecifických porúch v ďalšom vzdelávaní. Včasná pomoc je základom úspešného vzdelávania. Prostredníctvom hry, práce so rôznymi didaktickými pomôckami budeme rozvíjať dieťa a efektívnejšie pripravovať na zaškolenie. Dáme mu možnosť byť v škole ešte úspešnejší.1 629,40

SPOLU9 279,85 €