60 581 € na podporu bezpečného športovania

Grantový program Športujem rád a bezpečne je program zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s bezpečným športovaním, ale aj zdravým životným štýlom detí a mladých ľudí na Slovensku. Tento grantový program podporovaný z nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovne Kooperativa, realizuje Nadácia pre deti Slovenska už od roku 2015.

Program je určený najmä deťom a mladým ľuďom do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii), rovnako ako aj dospelým, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita). Jeho hlavným cieľom je podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.

V rámci zverejnenej výzvy bolo v tomto ročníku v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne prijatých až 69 žiadostí o podporu. Hodnotiaca komisia v zložení Martin Pupiš (predseda Slovenskej asociácia kondičných trénerov), Adam Smrtník (zdravotnícky záchranár), Silvia Nosková, Dagmar Grniaková (Kooperativa), Lucia Skokanová, Alena Matušková, Rastislav Očenáš (Nadácia pre deti Slovenska) vybrala 30 odporúčaných projektov. Hlavnými hodnotiacimi kritériami boli: vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu; spôsob realizácie projektu; rozpočet a nákladová efektívnosť; odborná a technická kapacita žiadateľa a partnera.
Realizácia vybraných grantových programov bude prebiehať v termíne od 31. decembra 2018, až do 31. augusta 2019. Ich prehľad sa nachádza v priloženom zozname:

Schválené projekty

 1. CHAmPIoN CLUB, CHAmPION.KIDS 2019, Dubnica nad Váhom, Žilinský kraj
  Cieľom projektu je vytvorenie možnosti pre trávenie voľného času detí a mládeže počas 5 mesiacov, kedy bude organizácia zabezpečovať organizovanie pravidelných silovo-kondičných a zábavných tréningov. Na základe zakúpenia potrebného športového vybavenia sa mládež oboznámi s modernými druhmi športov ako je napríklad crossfit a kondičný box a pravidelne ich bude precvičovať pod odborným dohľadom lektorov. Fyzickými tréningom detí sa zlepšuje ich motorika aj pohybové zručnosti. 
  Odporúčaná suma: 2 495 €
   
 2. DORKA, n.o., pobočka Zvolen, Športujeme v každom ročnom obdobím Košice, Košický kraj
  Zámerom projektu je podpora pohybu u detí v zariadení DORKA,n.o. vo Zvolene, počas celého kalendárneho roka. Vytvorenie bezpečného  prostredia v komunite detských klientov, v ktorom budú mať vytvorené podmienky pre nesúťažné športovanie a radosť z pohybu je veľmi dôležité. Cieľom športových aktivít je rozvoj sebaúcty a sebahodnoty u detí rôzneho veku, zmysluplné trávenie voľného času detí ako aj rozvoj  vzájomného rešpektu, v rámci  ich komunity.
  Odporúčaná suma: 1 167 €
   
 3. ZŠ Komenského Námestovo, Radosť z pohybum, Námestovo, Žilinský kraj
  Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky  pre športové aktivity žiakov ZŠ.  Zámerom je priniesť radosť z pohybu pomocou farebných gymnastických  metodických pomôcok .  Pre deti budú vytvorené podmienky  a priestor na cvičenie, kde dôležitú úlohu zohráva motivácia a radosť z pohybu. Cieľom je, aby mohli deti bezpečne športovať a aby športovali s radosťou.
  Odporúčaná suma: 1 970 €
   
 4. Detský domov „Lienka“, Bezpečné ihrisko, Veľké Kapušany Košický kraj
  Zdravie a bezpečná rodina je pre človeka najdôležitejšou hodnotou. Pre deti z DeD sú však tieto hodnoty mnohokrát veľmi vzdialené. Trpia nielen odlúčením, ale mnohé z detí majú i rôzne druhy postihnutia. Realizáciou projektu bude pre nich vytvorený bezpečný priestor na zmysluplné trávenie voľného času aktívnym pohybom na čerstvom vzduchu, a tým podporiť zdravý životný štýl. Zároveň sa tým vytvorí priestor na vznik nových priateľstiev a deti pritom zažijú veľa zábavy a nezabudnuteľných chvíľ s novými i starými kamarátmi.
  Odporúčaná suma: 2 000 €
   
 5. Telovýchovná Jednota Oravan Námestovo, Balans a lezenie v parkoure, Námestovo, Žilinský kraj
  Parkour a Workout Námestovo zastrešuje viac ako 100 detí vo veku 4 -18 rokov z Námestova a okolia. Stretávajú sa na pravidelných parkourových tréningoch. V rámci projektu bude financovaný nákup balančných pomôcok, pretože tréning rovnováhy je dôležitou súčasťou pohybovej prípravy parkouristov. Balančné cvičenia posilňujú vnútorné svalstvo a zlepšujú držanie tela, čo je základom pri prevencii úrazov. Dôležitou súčasťou parkouru je aj lezenie. V druhej časti projektu sa deti zúčastnia workshopu v lezeckom centre, pod vedením profesionálnych lezcov.
  Odporúčaná suma: 2 200
   
 6. ZRR Nejedlého, Plot OUT, deti IN, Bratislava Bratislavský kraj
  Cieľom projektu je odstránenie starého oplotenia okolo multifunkčného ihriska a vybudovanie nového. Okrem toho chceme pre deti postupne dopĺňať školský areál o jednoduché cvičebné prvky a pinpongové stoly, ktoré by mohli využívať či už na hodinách telesnej výchovy, cez prestávky, na pohybových krúžkoch alebo po vyučovaní so svojimi rodičmi a kamarátmi z okolia. Škola sa nachádza v blízkosti sociálnej ubytovne a aj týmto deťom bude poskytnutý priestor, kde sa môžu „vyskákať“ a vybiť prebytočnú energiu. Projekt má pozitívny vplyv nielen na bezprostrednú školu, ale aj na širšie okolie.   Odporúčaná suma: 2 000 €
   
 7. Parkour Škola, Športujem rád a bezpečne 2018, Bratislava, Bratislavský kraj
  „Parkour Škola aktívne zastrešuje viac ako 80 detí vo veku 6-15 rokov, ktoré sa venujú nesúťažnej disciplíne Parkour. V rámci projektu bude financované zdravotnícke a materiálne vybavenie telocvične, nakoľko je dôležité, aby mali deti na tréningoch kvalitné a hlavne bezpečné podmienky, ktoré zabezpečia ich plynulý rozvoj a neutíchajúcu motiváciu.  Cieľom je vybudovať silnú komunitu plnú pohybu, utužiť priateľstvá, a vzájomný rešpekt medzi ľuďmi.
  Odporúčaná suma: 2 400 €
   
 8. Základná škola Turčianske Kľačany, Športujeme pre radosť – športujeme bezpečne, Vrútky Žilinský kraj
  Projekt je zameraný na podporu a zmysluplné využitie voľného času prostredníctvom športových aktivít. Je primárne orientovaný pre deti a mládež obce, rovnako tak pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktorým obec momentálne neposkytuje dostatočné príležitosti na športové vyžitie, ktoré nie je cielene zamerané na porovnávanie výkonu. Z finančných prostriedkov bude zakúpené vybavenie pre športové ihrisko. 
  Odporúčaná suma: 2 200 €
   
 9. SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Pohyb s radosťou, Rožňava, Košický kraj
  Projekt je primárne zameraný na deti a mladých dospelých. Do projektu budú zapojené deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré môžu realizovať primerané športové aktivity, ktoré prispejú k rozvoju  osobnosti. Aktivity zároveň učia žiakov a ich rodičov zmysluplne využiť voľný čas, pri spoločnej športovej činnosti  sa budú posilňovať individuálne fyzické predpoklady ako aj psychickú odolnosť žiakov. 
  Odporúčaná suma: 2 291 €
   
 10. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, Šport ako nástroj rozvoja, Moldava nad Bodvou, Košický kraj
  Projekt je zameraný na deti z málo podnetného prostredia.  Cieľom je na nevyužitej chodbe v škole zriadiť  telocvičňu pre deti, kde si v rámci športových aktivít precvičia hmat, rovnováhu, pohyb, čo prispeje k zdokonaľovaniu motorických schopností, poznania, komunikácie   a uvoľní sa z detí napätie. To v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu koordinácie, zlepšeniu v oblasti učenia, správania sa a zmyslového vnímania. 
  Odporúčaná suma: 2 195 €
   
 11. Spojená škola, Malí športovci z Dudiniec, Dudincem Banskobystrický kraj
  Cieľom projektu je revitalizovať športový areál, aby sa pre malých škôlkárov vytvoril bezpečný priestor na športovanie. Športovanie budú sprevádzať interaktívne zážitkové aktivity, ktoré naučia malých športovcov zásady bezpečnosti pri športe. Veľkým prínosom projektu budú spoločné športové podujatia, ktoré rozhýbu malých aj veľkých.  
  Odporúčaná suma: 2 300 €
   
 12. Detský fond Slovenskej republiky, Podpora a rast prostredníctvom športu v Mixklube, Bratislava, Bratislavský kraj
  Aktivity týkajúce sa projektu sa budú realizovať v Nizkoprahovom centre Mixklub na Stavbárskej ulici v takzvanom Pentagone. Deti a mladí ľudia prichádzajú do centra s množstvom energie, ktorú pri športových aktivitách premenia na radosť, pocit úspechu a osvojenie si nových zručností. Pri týchto aktivitách budú deti, mladí ľudia a ich rodinní príslušníci vedení k fair play a k bezpečnému športovaniu. Budú podporovaní a motivovaní zo strany odborných pracovníkov nízkoprahového centra a vďaka tomu si zvýšia sebavedomie, sebaúctu, pohybové zručnosti. 
  Odporúčaná suma: 2 150 €
   
 13. Základná škola Park Angelinum 8, Skúsme to spolu, Košice, Košický kraj
  Projekt využíva rovesnícke učenie pri zvýšení motivácie žiakov športovať. Starší žiaci pod vedením pedagóga získajú  najprv základné vedomosti a zručnosti o atraktívnych netradičných športoch, ktoré následne predstavia spolupracujúcej skupine mladších žiakov.  Počas projektu sa postupne obidve skupiny zoznámia s netradičnými športami kinball, indiaca, bumball a discgolf. Cieľom všetkých pohybových aktivít je nielen podpora telesnej kondície cieľovej skupiny, ale aj rozvoj ich dôležitých životných zručností ako priateľstvo, organizácia, spolupráca, či starostlivosť. 
  Odporúčaná suma: 2 100 €
   
 14. Základná škola, Na bicykli s radosťou a bez úrazov, Revúca, Banskobystrický kraj
  Cieľom projektu je naučiť deti pravidlá bezpečného bicyklovania. Keďže v súčasnosti sa cyklistika stáva veľmi populárnou a u detí obľúbenou, avšak v tomto regióne  absentujú cyklochodníky, prostredníctvom preventívno-výchovných aktivít sa vypestujú u detí kompetencie bezpečného bicyklovania a zvládania situácií, s ktorými sa môžu stretnúť pri jazdení na bicykli  v cestnej premávke. V priestore školského dopravného ihriska v spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi z radov polície a záchranárov budú zrealizované aktivity na osvojenie základných  pravidiel  cestnej premávky, získanie zručností bicyklovania a tiež poskytovania prvej pomoci. 
  Odporúčaná suma: 1 600 €
   
 15. Obec Heľpa, Nechceme byť iba múdri, ale aj zdraví, Heľpa, Banskobystrický kraj
  Zámerom projektu je vytvoriť v  škole priestor pre aktívny a bezpečný pohyb pre všetky deti,  ktorý im dá možnosť  „vybiť“ si energiu.  Fyzickou aktivitou zabezpečiť  radosť z pohybu, veselšiu myseľ detí, rozvoj spolupatričnosti a vytváranie nových priateľstiev. V neposlednom rade prispieť k lepšiemu zdravotnému stavu detí. Neformálnymi, športovými aktivitami budú  pozvaní do školy aj rodičia, ktorí budú tráviť voľný čas so svojimi deťmi aj s učiteľmi. 
  Odporúčaná suma: 2 300 €
   
 16. Mesto Ružomberok/Komunitné centrum Prerod, SPOZNAJ (sa) VIAC s PRERODom, Ružomberok, Žilinský kraj
  Projektom budú rozšírené možnosti športovania pre deti z nízkoprahového centra o jeden zimný a jeden letný šport. Keďže sa jedná o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré nemajú bežne dostupné pomôcky na športovanie, zakúpením potrebného vybavenia a ochranných pomôcok, v spolupráci so športovcami, ktorí sa týmto športom venujú, chceme deti viesť k bezpečnému a pravidelnému športovaniu na bicykli a ľadových korčuliach. 
  Odporúčaná suma: 1 800 €
   
 17. Základná škola s materskou školou, Relaxačno-posilňovacia miestnosť, Jur nad Hronom, Nitriansky kraj
  Cieľom projektu je vytvorenie športovo-relaxačnej miestnosti na škole. Posilňovacia miestnosť spojená s relaxačnou časťou je adekvátny spôsob, ako ponúknuť žiakom možnosť starať sa o svoje zdravie pod dozorom dospelej osoby. Žiaci nedisponujú finančnými prostriedkami potrebnými na návštevu podobného zariadenia. Škola im chce ponúknuť alternatívu ako zlepšiť svoje zdravie a dbať o správne držanie tela vďaka cvičeniu.
  Odporúčaná suma: 2 225 €
   
 18. Obec Vinosady, Rozhýbeme nás všetkých!, Vinosady, Bratislavský kraj
  Obec v spolupráci s miestnou komunitou vytvorí verejný športový areál, ktorý bude motivovať k  aktivitám deti, mládež, ich rodičov aj starých rodičov. Na ploche školského dvora bude vytvorené dopravné ihrisko. K tomu, aby sa deti vedeli pohybovať na bicykli bezpečne a poznali aj pravidlá, potrebujú mať vytvorený priestor, kde si tieto princípy osvoja. Zakúpený bude stojan na bicykle a kolobežky, exteriérový pingpongový stôl a dobudovaný areál pre športové aktivity.  
  Odporúčaná suma: 1 850 €
   
 19. Súkromná základná škola, Ružová 14, Moving Space, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
  Projekt prostredníctvom participácie detí vytvára miesta pre zámerný pohyb v priestore, tak aby boli napĺňané potreby detí ,,hýbať sa a mať z pohybu radosť,, Učenie a pohyb je v tomto projekte vzájomne prepájané, ukazuje aké sú možnosti vzájomnej symbiózy ,,učenia a zámerného pohybu,, podľa výberu detí.
  Odporúčaná suma: 1 850 €
   
 20. BUDÚCNOSŤ n.o., Pohybom do zdravej BUDÚCNOSTI, Nitra, Nitriansky kraj
  Zámerom projektu je priniesť pre rodiny s deťmi priestor na pravidelné pohybové aktivity. Stretnutia budú ukážkou nesúťažného športovania. Realizácia projektu začne  základným kurzom prvej pomoci, ktorý prinesie aj informácie o bezpečnom športovaní.Cieľom je priniesť zážitkové a sebarozvojové aktivity pre rodiny s deťmi. Bude poskytnutý priestor pre zimné športovanie prenájmom ľadovej plochy. Zakúpené budú permanentky do posilňovne a plavárne. Worshopmi rôznych tanečných štýlov bude sprístupnené využitie tanca ako pohybovej aktivity.
  Odporúčaná suma: 2 070 €
   
 21. Horolezecký klub IAMES Ružomberok, Liptovskí spidermani – projekt na výchovu a vzdelávanie malých a mladých horolezcov Liptova, Ružomberok, Žilinský kraj
  Projektom chceme vzbudiť záujem o pravidelný pohyb, rozvíjať kondíciu, individuálne danosti a schopnosti, podporiť sebadôveru a zodpovednosť za seba aj za druhých a tiež pozitívne vplývať na ľudský charakter. Okrem teoretickej a praktickej časti bude program zahŕňať informácie o bezpečnom pohybe na horách a poskytovaní prvej pomoci.
  Odporúčaná suma: 2 100 €
   
 22. AURO AUtizmus a ROdina o.z., Radosť z pohybu vnútri i vonku, Drietoma, Trenčiansky kraj
  Cieľom projektu je vytvoriť interiérový priestor pre radosť z pohybu, kde deti s autizmom spolu so súrodencami, kamarátmi a rodičmi pri hudbe a diaprojekcii budú zapojení do cvičenia. 
  Odporúčaná suma: 2 119 €
   
 23. ArtRis, Lesná družina, Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
  Hlavným zámerom projektu je žiakom prvého stupňa spestriť čas strávený v družinách formou pohybu a športovaním v prírode. Žiaci sa po vyučovaní presunú do družiny v prírode, kde svoj čas vyplnia športovaním, rozhovormi na rôzne témy týkajúce sa životného prostredia, bezpečnosti pri športovaní v prírode, prípravy domácich úloh, doučovania alebo hrania sa na ihrisku pri klubovni. Pri pohybovej zložke budú mať na výber rôzne športy, v ktorých si môžu vylepšiť fyzickú kondíciu, pri diskusiách a prechádzkach v lese si deti doplnia  informácie o faune a flóre.  Financie budú použité hlavne na športové potreby a náčinie, dobudovanie terasy s ekoučebňou.
  Odporúčaná suma: 2 100 €
   
 24. SIA Michalovce, Veľkej lopty sa nebojím, Michalovce, Košický kraj
  Cieľom aktivít a projektu je vytvoriť podnetné prostredie a obsah , ktoré umožnia deťom osvojiť si nové pohybové zručnosti, ktoré budú predpokladom pre vykonávanie pohybovej aktivity i v rámci školského prostredia. V prípade účinného osvojenia si týchto zručností existuje reálna možnosť vytvorenia si trvalého vzťahu k pohybovej aktivite, ktorá je kľúčom k zdravému životnému štýlu a tým aj predchádzaniu rôznym úrazom.
  Odporúčaná suma: 2 019 €
   
 25. Miestne združenie YMCA NESVADY, Pohyb je môj život, Nesvady, Nitriansky kraj
  Hlavným cieľom projektu je vytvorenie bezpečného priestoru pre deti a mladých ľudí, kde sa môžu „fyzicky odviazať“, „osobnostne podrásť“ a pritom sa prirodzenou formou učiť spoločenskej zodpovednosti. Aktivity projektu sú zamerané na pravidelnú klubovú činnosť (interaktívne témy), netradičné športy a techniky, kde si deti a mladí ľudia môžu bezpečne ventilovať svoje frustrácie, agresiu a energiu. Primárnou cieľovou skupinou sú deti od 0-12 rokov, aj znevýhodnená populácia. 
  Odporúčaná suma: 1 616 €
   
 26. „ZOEE“, Ráta sa nám náš svet!, Nižná, Žilinský kraj
  Zámerom projektu je rozvíjať u detí i dospelých lásku k prírode a prirodzený pohyb v nej rôznymi formami a počas celého roka. Projekt nadväzuje na už rozbehnutý projekt  „Bežkuj na plné pecky!“ a zameriava sa na aktívne trávenie voľného času i mimo bežkárskej sezóny. Hlavne rozvojom trail runningového behu – horské behy krásami Slovenska a turistikou. Zaujímavými aktivitami budú vytiahnuté celé rodiny počas nedieľ von.
  Odporúčaná suma: 2 410 €
   
 27. SNAC & MIST n.o., Cvičíme s rozumom „Hravo a zdravo“, Smižany, Košický kraj
  Projekt prináša do detských voľnočasových aktivít najnovšie metódy pohybu, ktoré podporujú zdravý a správny vývin detí a mládeže a zohľadňujú potreby dnešných generácií. Snahou je ukázať deťom a mládeži nie len krásy rekreačného športovania a pozitívne dopady na ich fyzickú a psychickú kondíciu, ale aj naučiť ich vnímať svoje telo, starať sa oň a zmysluplne sa hýbať.
  Odporúčaná suma: 2 245 €
   
 28. Základná škola, Eliáša Lániho, Bytč, Kinbálovka hraj!, Bytča, Žilinský kraj
  „Kinábálovka hraj!“ je projektom novej kolektívnej športovej hry, ktorá hľadá svoje miesto na hodinách telesnej výchovy a mimoškolskej záujmovej činnosti.  Kin-ball je hra plná zábavy, napätia a rýchlych herných zmien. Do kin-ballu je možné zaradiť deti s rôznymi schopnosťami, v jednom tíme môžu hrať hráči viacerých úrovní.  Jedná sa o podporu a rozvoj jedinečnej športovej hry v tomto regióne, ktorej pohybový obsah tvorí rada atletických cvičebných prvkov, ktoré môže vykonať každý podľa svojich možností.
  Odporúčaná suma: 1 224 €
   
 29. Základná škola, IN LINE nie je ON-LINE – pokračujeme, Bytča, Žilinský kraj
  Realizáciou aktivít projektu sa môžu deti mladšieho školského veku naučiť zásady bezpečného korčuľovania na in line korčuliach v priestoroch školského areálu a ulíc mesta prostredníctvom kurzu in line korčuľovania. Projekt je zameraný na osvetu bezpečnosti pri in line korčuľovaní a prevenciu vzniku úrazov pri tomto športe. Zároveň si deti v praktických ukážkach budú môcť osvojiť zásady prvej pomoci so záchranármi. Pravidlá bezpečnej jazdy po uliciach, vybavenie korčuliara, bezpečnosť pri športovaní, dopravné značky spoznajú deti prostredníctvom aktivít s príslušníkmi mestskej polície.
  Odporúčaná suma: 2 440 €
   
 30. MOZAIKA – Svätý Jur, eSko = superŠportovanie, Svätý Jur, Bratislavský kraj
  eSko, teda SuperŠportovanie je projekt otvorenej telocvične pre všetkých tínedžerov vo Svätom Jure. Raz týždenne budú mať deti možnosť prísť si na hodinku voľne zašportovať bez nutnosti prihlasovať sa alebo čokoľvek platiť. Stačia tenisky na prezutie a hráme! Medzi top športy patria v súčastnosti futbal a florbal, no chceli by sme vyskúšať v najbližšom období aj niektoré menej tradičné.
  Odporúčaná suma: 1 145 €