Poznáme 15 projektov zameraných na vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí

Začiatkom januára vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska spolu so svojím partnerom, poisťovňou KOOPERATIVA Vienna Insurance Group, už 6. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma. Do uzávierky programu nám záujemcovia do nadácie poslali rekordných 125 žiadostí z celého Slovenska. Nakoniec vybralo sedem hodnotiteľov 15 zo všetkých prihlásených projektov, ktoré svojím zameraním, cieľmi a aktivitami najlepšie reagujú na potreby detí a mladých ľudí z celého Slovenska. Zároveň bolo pre nás dôležité, aby vybrané projekty reagovali aj na špecifickosť pandemickej situácie, ktorej v súčasnom období citlivo čelia deti a mladí ľudia – zvýšenému riziku domáceho násilia a nebezpečenstvu v online priestore.

Z celkového počtu 15 podporených projektov je 11 z nich zameraných na pomoc deťom a mladým ľuďom lokálne v rôznych kútoch Slovenska, štyri projekty zastrešujú svojimi aktivitami pomoc deťom a mladým naprieč celým Slovenskom. Všetky projekty sú zamerané hlavne na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na deti so špecifickými potrebami, deti ohrozené domácim násilím a šikanou. Zároveň reagujú na ohrozenia spojené s nevhodným obsahom v online priestore, rastom závislostí či duševných porúch u detí a mladých ľudí. Na vytváranie bezpečného prostredia im poisťovňa KOOPERATIVA poskytne takmer 27 tisíc eur (26 911 eur).

Grantový program Bezpečne v komunite, bezpečne doma je otvoreným grantovým programom. Je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí, ktorý spravujeme my, Nadácia pre deti Slovenska. Od svojho vzniku v roku 2015 už podporil viac ako sto projektov po celom Slovensku. Je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré súvisia s vytváraním bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. Prioritnou témou 6. ročníka grantového programu sa stali už spomínané témy prevencie rizikového správania detí a mladých ľudí, vrátane bezpečnosti v online priestore, predchádzanie domáceho násilia ako aj poskytovanie psychickej podpory pre detí a mladých ľudí.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY

no. názov organizácie názov projektu sídlo organizácie   Kraj / pôsobnosť anotácia projektu Schválená suma
1 OZ Úspešný život Mladí ľudia v bezpečí Lučenec Banskobystrický Projekt sa zameriava na mladých ľudí a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Každý z nás potrebuje v živote okrem zabezpečenia základných životných potrieb aj niečo viac. Tieto deti však majú možnosti osobnostného rozvoja značne obmedzené. Organizácia im poskytne možnosť sebarealizácie, sebarozvoja, posilnenia ich sebavedomia, prevencie problémového správania za spoluúčasti psychológa a v súčasnej dobe aj pomoc pri dištančnom vzdelávaní a doučovaní. 1 982,00
2 Náruč – Pomoc deťom v kríze Ako viesť rozhovor s dieťaťom, ktoré sa zdôveruje o násilí Žilina Žilinský Deti potrebujú pre svoj zdravý vývin fyzické a emocionálne bezpečie. Podľa štatistík zažilo nejakú z foriem násilia cca 20% detí v SR. Oficiálne štatistiky však zachytávajú len zlomok skutočného množstva prípadov. Cieľom organizácie je vytvoriť krátky edukatívno – inštruktážny (6-8 minút) film pre profesionálov pracujúcich s deťmi o tom, ako viesť rozhovor s dieťaťom, ktoré sa mu zveruje o násilí. Vypočuť dieťa rozprávajúce o násilí na ňom páchanom nestačí, treba následne vyhľadať odbornú pomoc, avšak dobre zvládnutý prvotný rozhovor je vstupnou bránou k riešeniu takýchto prípadov! 2 000,00
3 Inštitút duševného zdravia a pohody Šikana: Nájdi pomoc a bezpečie Bratislava celé Slovensko O problematike šikany a najmä o následkoch, ktoré zanecháva na duševnom zdraví detí a mladých ľudí sa hovorí stále veľmi málo. Preto organizácia vytvára bezpečné miesto na stránke www.sikana.sk pre všetkých, ktorých sa táto téma akokoľvek dotýka – pre obete šikany a šikanovania, odbornú verejnosť  (psychológovia, zdravotníci, pedagógovia), laickú verejnosť, rodičov a dokonca aj tých, ktorí v minulosti niekomu šikanou ublížili a majú dodnes pocit viny a vnútorné výčitky. Práve tu nájdu všetky dôležité a relevantné informácie, odbornú pomoc, profesionálnu podporu, priestor na zdôverenie sa a prijatie, edukačné materiály, informácie a návody k možnostiam prevencie a omnoho viac. Cieľom je vytvoriť priestor, ktorý by deťom a mladým ľuďom uľahčil možnosť získať späť stratené sebavedomie a prinavrátil im pocit bezpečia. 1 990,00
4 MAGIKOS Učíme sa pre život Detva Banskobystrický Jednotlivci s postihnutím majú obmedzené možnosti oproti ich zdravým rovesníkom v nadobúdaní praktických zručností potrebných pre ich každodenný život. V interakcii s potrebami súčasnej doby, potrebami jednotlivcov s postihnutím a ich rodinných príslušníkov, je cieľom projektu vytvoriť bezpečné prostredie v komunite, kde im bude poskytnutý bezpečný priestor, aby získali praktické zručnosti potrebné pre ich ďalší život v rodine a v spoločnosti, aby dokázali nadväzovať sociálne kontakty s okolím, za účelom uspokojenia základných ľudských potrieb, sebarealizácie, aby pasívne neočakávali pomoc od okolia a nadobudli pocit sebaistoty (som užitočný, niečo dokážem).   1 344,00
5 OZ Odyseus Pomoc mladým ľuďom v ohrození užívaním drog Bratislava Bratislavský Celosvetová pandémia priniesla nové riziká súvisiace s užívaním drog – drogy obsahujúce neznáme prímesi, zmenená sila drog, užívanie v izolácii, veľké riziko predávkovania sa po návrate do normálu zníženou toleranciou k droge. Zámerom projektu je mladých ľudí ohrozených užívaním drog informovať o týchto rizikách, aby im vedeli predchádzať a najlepšie sa im celkom vyhnúť. Aktivity tohto projektu majú prispieť k zvýšeniu bezpečia mladých ľudí, ktorí experimentujú s užívaním drog a žijú sexuálnym životom, a to použitím rôznych metód k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia v tejto špecifickej a často uzatvorenej a skrytej skupine mladých ľudí. 1 990,00
6 Záhorská knižnica #pocity sú dôležité Senica       Trnavský Takmer každý je potenciálny agresor, takmer každý potenciálna obeť. V tom, či sa dieťa stane obeťou šikany, agresorom alebo sa pridá k mlčiacej väčšine, rozhodujú často drobnosti. Viem, že výsmech nie je doberanie? Viem, prečo chcem cítiť nad kamarátom prevahu? Viem, ako sa cíti ten, do ktorého kopem? Projekt Záhorskej knižnice, pre ktorý oslovila kolektív odborníkov, prispeje k poznaniu a sebapoznaniu žiakov Spojenej školy v Senici. 2 000,00
7 Rada mládeže Slovenska Sebavedomo  za bezpečím Bratislava         celé Slovensko Hlavným zámerom projektu je prehĺbiť porozumenie voči potrebám dievčat a mladých žien, ktoré sú aktívne v mládežníckych organizáciách. Z výskumov organizácie vyplýva, že tie menej dôverujú ľuďom okolo seba a majú nižšie sebavedomie a pocit bezpečia. Realizácia fokusových skupín pomôže pochopiť postoje a potreby mladých žien v organizáciách. Zistenia budú tlmočené členským organizáciám. Tie môžu reflektovať zistenia v svojich metodikách, nastavení pracovného prostredia a vzťahov, čím sa mladé dievčatá a ženy budú v organizáciách cítiť rovnocennejšie, nebudú sa báť ozvať a ich potreby budú vypočuté. 1 995,00
8 Fórum života / Tlakový hrniec n.o. Deti sú ciele, nie prostriedky Banská Bystrica     celé Slovensko Viete o tom, že priemerný vek, kedy sa deti prvýkrát dostanú k pornografickému obsahu na internete je 9 rokov? Čo v nich takýto obsah ale zanechá, ako sa s tým vyrovnávajú, čomu následne uveria? Organizácia ponúka program pre študentov, ktorý im odhalí škodlivosť pornografie pre ich životy, a tiež ich naopak umocní v budovaní zdravších partnerských vzťahov. Ponúkame  tiež kurz pre lektorov, ktorí túto tému chcú vziať na školy, alebo do svojich komunít. Ponúka aj kurz pre rodičov, ktorí vnímajú užívanie pornografie ako problém pri svojich deťoch, alebo sa zaujímajú o tému preventívne. Osveta a informovanosť v tejto oblasti prispeje k zvýšeniu bezpečnosti detí a mladých ľudí pri pohybovaní sa v online priestore. 1 500,00
9 EDI Slovensko Bezpečne doma počas korony – podpora PPP pacientov Bratislava           celé Slovensko Zámerom projektu je poskytnúť deťom, mladým ľuďom s poruchami príjmu potravy (PPP) a ich rodičom, podporu a informácie, ktoré im lepšie pomôžu zvládať dopady pandémie na ich život s PPP. Súčasné protipandemické opatrenie obzvlášť tvrdo dopadajú na mladých ľudí. Karanténa zhoršuje ich problémy a mladí ľudia častejšie vyhľadávajú našu odbornú pomoc. Zároveň veľa mladých ľudí nemá doma vytvorené bezpečné prostredie, v ktorom by sa dokázali zdôveriť so svojimi problémy. Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávacie online workshopy, zvlášť pre mladých ľudí a ich rodičov, kde budú môcť bezpečne zdieľať  svoje skúsenosti so zvládaním PPP počas pandémie. 2 000,00
10 101.zbor Veselé tváre Svit Zvyšovanie kompetencií skautských vedúcich pri práci s deťmi Svit Prešovský Cieľom projektu je zvyšovanie kompetencií skautských vedúcich pri práci s deťmi a tým skvalitnenie prostredia pre cieľovú skupinu. Súčasťou vzdelávania budú modelové situácie na tému šikany a neprimeranej komunikácie, mentálneho zdravia a pod.,  vzájomné zdieľanie skúsenostií, školenia, prednášky, workshopy. Cieľovou skupinou sú skautskí vedúci vo veku 15 – 20 rokov. 1 300,00
11 Obec Mojmírovce Namiesto smetiska bezpečné útočisko/ihrisko Mojmírovce Nitriansky Projekt je zameraný na deti a mládež žijúce v chudobnom gete uprostred obce. Deťom a mládeži v tejto lokalite sa obec venuje prostredníctvom 4-ročného projektu  zameraného  najmä na zlepšenie ich uplatniteľnosti v dospelosti, vyrovnávanie šancí (najmä v škole), ochranu práv dieťaťa a zlepšenie rodinných pomerov. Po odstránení nebezpečnej čiernej skládky z geta obec získala voľnú plochu, na ktorej vybuduje pohybovo-voľnočasový areál s vysoko odolnými prvkami, ktorý bude slúžiť i na exteriérové vzdelávanie (dôležité najmä v čase pandémie v dobrom počasí). Deti tak získajú bezpečné miesto na šport, pohyb a neformálne vzdelávanie, ktoré tak veľmi potrebujú. 1 960,00
12 Občianske združenie FutuReg KIDSAFEDU.ONLINE- bezpečnosť detí na internete Šamorín Trnavský Cieľom projektu je v spolupráci s partnerom s Maďarska, poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a bezpečných online vzdelávacích nástrojov.  Od roku 2020 sa školy  stali online inštitúciami. Neustála prítomnosť detí na internete môže viesť v niektorých prípadoch až ku kyberšikane.  Hlavnými výstupmi inštitucionálnej spolupráce sú: 1) štúdie,prieskumy a výskum o digitálnom detstve 2) digitálna platforma vedomostí s poradenstvom a 3) edukačné materiály v oblasti advokácie práv detí v online prostredí. 1 500,00
13 Centrum Slniečko, n.o. Sloboda pre deti na bezpečnom dvore Nitra Nitriansky Deti do centra Slniečko prichádzajú zranené na tele i na duši od tých najbližších. Covid -19 pre všetkých priniesol to, čo zažívajú obete násilia – strach, sociálnu izoláciu, vylúčenie, samotu i materiálne ohrozenie. Pre obete násilia je to o to náročnejšie, je to ďalšia traumatizácia. Práve počas karantény, jediným priestorom pre pohyb je dvor.  Dvor je aj priestorom, kde deti absolvúvajú canisterapiu, či ergoterapiu, kde relaxujú, len tak si šantia, či na lavičke trávia chvíle samé so sebou. Deti sa v centre striedajú a tak sa situácia s uzatvorením môže kedykoľvek zopakovať. Bezpečný priestor pre deti je mimoriadne dôležitý. Dvor urgentne potrebuje úpravu a skvalitnenie prostredia. 1 500,00
14 Anima Anima v pohybe Prešov Prešovský Cieľom projektu je zlepšiť využívanie priestoru pred Domovom na pol ceste. Cez štyri kľúčové aktivity – vytvorenie hrovej, pracovnej, oddychovej a adrenalínovej zóny sa vytvorí priestor, v ktorom sa budú deti a ich rodičia cítiť bezpečne a v ktorom budú mať ďalšie zaujímavé príležitosti pre osobný rozvoj. Priestor bude k dispozícii aj obyvateľom obce, ako aj obyvateľom miestnej segregovanej komunity. 2 000,00
15 ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Aby budúcnosť nebola nebezpečná Rajecké Teplice Žilinský Zariadenie podáva pomocnú ruku deťom ohrozeným násilím, sociálnym vylúčením, žijúcim v krízových situáciách a pod. Ich budúcnosť je aj za bežných okolností ohrozená a to najmä kvôli nízkej možnosti vzdelania a následných príležitostí. V momentálnej situácii dištančného vzdelávania je pre tieto deti ešte náročnejšie pripravovať sa na svoju budúcnosť, nakoľko nemajú  vhodné technické zabezpečenie, ani pomoc a podporu. Organizácia chce pomôcť so zabezpečením technického vybavenia a tiež pedagogicko-psychologickej podpory. Taktiež by potrebovali pomoc so zabezpečením ochranných prostriedkov pre deti aj odborníkov. 1 850,00
  SPOLU 26 911,00