Poznáme podporené organizácie v programe Bezpečne v komunite – bezpečne doma

Začiatkom januára vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnerom poisťovňou Kooperativa už 5. ročník  grantového programu Bezpečne v komunite – bezpečne doma. Grantový program je zameraný na podporu projektov, ktoré súvisia s vytváraním bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. 

Zameraný je na deti a mladých ľudí do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii) a dospelých, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita). 

Celkovo sa do grantového programu prihlásilo 57 organizácii. Podporu vo výške 25 000 € získalo 17 projektov. Na západnom Slovensku bude podporených 5 projektov, finančná podpora pre 8 projektov poputuje na stredné Slovensko. Na východnom Slovensku sú podporené 4 projekty. 

Grantový program podporí takmer 2100 detí do 15 rokov, vyše 1000 mladých ľudí a viac ako 500 dospelých, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú. 

Zároveň bude podporených vyše 400 detí zo špecifickými potrebami a viac ako 60 detí v krízových situáciách. 

Projekty sú zamerané na pravidelné aktivity s deťmi, organizáciu podujatí, terapeutické a komunitné stretnutia aj terénnu sociálnu prácu. 

Schválené projekty

no. názov organizácie názov projektu mesto
kraj
anotácia projektu schválená suma
1 „Nie sme sami“ 4.Letná tvorivá dielňa Prešov Prešovský Na základe  minuloročných  skúsenosti a na základe veľkého záujmu, organizácia zrealizuje 4. Letnú tvorivú dielňu. Účastníci aktivity  si budú môcť vyskúšať rôzne tvorivé prístupy a techniky. Dielne budú zamerané na zážitok z tvorby a experimentovania. Zámer projektu je poskytnúť deťom zo sociálne a etnicky marginalizovanej skupiny priestor, prostriedky a predovšetkým osobný príklad na umelecký rozvoj a podchytenie ich talentu v oblasti kreatívnej činnosti, športovej činnosti  a tiež poskytnúť im možnosť zmysluplného trávenia voľného času. 
1 300,00 €
2 YOUNG FOLKS LC Rúbanisko je #1 Lučenec Banskobystrický Rúbanisko I je časťou najväčšieho sídliska v meste, plného príbehov a vzťahov. V kontraste k názvu sídliska, chce organizácia spolu s deťmi, žijúcimi v tejto komunite, ich priateľmi, susedmi a rodičmi vytvoriť nielen miesto bezpečné, ale aj miesto živých zelených plôch plných rôznych druhov živočíchov. Okrem zlepšenia podmienok pre rastliny a živočíchy chce lokalitu oživiť najmä samotnou spoluprácou a stretávaním sa miestnej komunity. Spoločnými úpravami a starostlivosťou o ne podnieti najmä v deťoch, ich rodičoch a priateľoch chuť susedstvo rozvíjať a stotožniť sa s ním ako s ich domovom.

1 300,00 €
3 Centrum voľného času Levice Integračno-relaxačná klubovňa pre všetkých Levice Nitriansky Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný a podnetný priestor na zmysluplné a efektívne využívanie voľného času s dôrazom na bezpečnosť detí a mládeže so špeciálnymi vývinovými potrebami ako aj pre zdravé deti. Vhodnými aktivitami a metódami prispôsobiť priestor CVČ individuálnym potrebám na dosiahnutie ich maximálneho potenciálu, ktoré rozvíjajú ich intelekt, kreativitu, samostatnosť a originalitu. Cieľovou skupinou sú deti MŠ, ZŠ a deti zo špeciálnej internátnej školy, ktoré v mimo vyučovacom čase i počas prázdnin pod dozorom pedagógov majú možnosť sa realizovať prostredníctvom rôznych aktivít, hier, súťaží vo výchovnom a vzdelávacom procese CVČ. 1 450,00 €
4 Spojená škola internátna Všetci sme rovnakí a každý iný – pokračujeme Kremnica Banskobystrický Projekt je zameraný na deti so špeciálnymi vývojovými potrebami. Cieľom je vytvoriť bezpečnejšie prostredie pre deti v škole na  rôzne športové aktivity, ale aj pokoj, istotu a ticho. Snahou je, aby si každý z nich našiel tú svoju radosť, ktorá mu pomôže v osobnom rozvoji a zároveň mu pomôže aj vo výchovno-vzdelávacom procese dosahovať lepšie výsledky.  1 990,00 €
5 Základná škola, Hradná ul., Nové Zámky Klubovňa pre všetky deti

Nové Zámky
Nitriansky Skvalitnením prevádzky a činnosti školskej klubovne pre žiakov 2.stupňa ZŠ sa vytvorí zmysluplné a bezpečné prostredie – komunita, v sa žiaci budú cítiť príjemne, s pocitom súdržnosti a spolupatričnosti. Spoločne s deťmi sa bude využívať efektívne na voľný čas, zaujímavé aktivity a budú sa rozvíjať prirodzené medziľudské vzťahy, komunikácia, sebaúcta, sebavedomie, vzájomný rešpekt.   1 300,00 €
6 ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Naučme sa byť v bezpečí Rajecké Teplice


Žilinský
Organizácia prevádzkuje Zariadenie núdzového bývania pre matky s deťmi. Zámerom projektu je viesť deti a mladých ľudí k zodpovednosti za bezpečnosť svojho okolia, za svoje zdravie. Do zariadenia prichádzajú deti a mladí ľudia, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách a často žili v prostredí, ktoré ich nijako neviedlo k zodpovednosti za svoje okolie, za seba, druhých, čo vyúsťuje do rôznych problémov v správaní. Príčinou je najmä to, že tieto deti nezažili bezpečné prostredie, bezpečné vzťahy. V organizácii sa túto skutočnosť snažia zmeniť a naučiť ich dbať o bezpečnosť prostredia, v ktorom žijú, aby zabránili vzniku začarovaného kruhu, kde by deti v dospelosti preniesli nesprávne návyky aj na svoje vlastné deti. 1 455,00 €
7 Náruč – pomoc deťom v kríze Bezpečné rodiny v Náruči – ideme ďalej … Žilina


       Žilinský
Projekt je zameraný na vytváranie podmienok bezpečného rodinného prostredia pre deti nachádzajúce sa v krízovej situácii s cieľom eliminovať vynímanie detí z rodín. V rámci projektu sa bude rekonštruovať 1 z dvoch bytov v budove Detského krízového centra Náruč, ktorý sa využíva na realizáciu pobytového programu.   2 000,00 €
8 PAREZKA N.O. Vybudovanie ekozóny s exteriérovými cvičebnými prvkami Nižná Myšľa

Košický
PAREZKA N.O. má  v prenájme priestory, postupne ich rekonštruje, aby vyhovovali podmienkam prevádzkovania špecializovaného rehabilitačného centra PAREZKA. Hlavný cieľ projektu je vybudovanie ekozóny s exteriérovými cvičebnými prvkami. Detské ihrisko by slúžilo v letnom období pre pacientov  na cvičenie. Aj ich súrodencom, aby čas čakaním na cvičiaceho príbuzného mohli stráviť hraním na ihrisku.

2 000,00 €
9 EDU Odborárska Ako von z „Generačnej escape room“? Košice

Košický
OZ EDU pôsobí v Spojenej škole v Košiciach, ktorú navštevujú deti a mládež z vylúčených rómskych komunít z mesta a okolia. Komunity sú zacyklené v generačnej chudobe. Situácia pripomína escape room, v ktorej komunita denne rieši výzvy na prežitie, ale nevie nájsť cestu von.  Pre negatívne javy vyplývajúce z generačnej chudoby je vnímaná majoritou v mestskej časti ako riziková. OZ a škola fungujú ako prirodzené komunitné centrum. Realizáciou aktivít mimo formálneho vzdelávania, zameraných na prácu s hodnotami detí, mládeže a rodičov budú motivované k prosociálnemu správaniu a prijatiu osobnej zodpovednosti za kvalitu ich života.  1 705,00 €
10 Spojená škola Dudince Tri groše Dudince Banskobystrický Projekt má za cieľ prepájať  svet medzi mladou generáciou a seniormi, ktorí v komunite žijú v domovoch pre seniorov.  Viesť deti k úcte a k pocitu spolupatričnosti prostredníctvom medzigeneračných stretnutí je možnosť, ako tvoriť bezpečnú komunitu, ktorá obohacuje všetkých aktérov.  1 700,00 €
11 Mesto Nové Zámky Preč z ulice Nové Zámky Nitriansky Skupina detí a mladých, ktorí nemajú záujem o organizované aktivity, trávi čas prevažne na ulici. Cieľom projektu je dať ich rovesníkom z nízkoprahového klubu Teen Cafe a dôležitým mladým dospelým do ruky nástroje, pomocou ktorých by vedeli túto skupinu osloviť, pozvať ich na aktivity klubu, resp. ich zaujať priamo na ulici aktivitami, ktoré zvýšia ich bezpečnosť. 1 000,00 €
12 Archa, n. o. Pexetrio a Desatoro Bánovce n. Bebravou Trenčiansky Zámerom projektu je pomocou vytvorených preventívnych pomôcok PEXETRIO a vypracovaných pravidiel DESATORO, naučiť hravou, zážitkovou formou mladých ľudí s rôznym postihnutím hlavné zásady bezpečného prostredia, či už v DSS, ale aj pri pohybe vonku. Klienti budú zapojení do tvorby a samotnej realizácie pomôcok a pravidiel, aby sa cítili užitočne, zároveň rozvíjali svoje sebavedomie, svoje kognitívne funkcie, aby si vzájomne pomáhali, rešpektovali sa, správali k sebe navzájom dôstojne, učili sa spolupracovať.  800,00 €
13 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Prevencia zranení a 1.pomoc pri úrazoch Zvolen Banskobystrický Projekt je zameraný pre športových trénerov a učiteľov telesnej výchovy. Zorganizovaním seminárov na témy ako predchádzať zraneniam detí pri športovaní a ako im poskytnúť čo najefektívnejšiu prvú pomoc pri úrazoch. Semináre budú viesť odborníci v daných oblastiach, špecialisti na rozcvičenie, fyziológiu dieťaťa a kondičnú prípravu – prevencia. V oblasti prvej pomoci pri úrazoch lekári – traumatológovia, ortopédi, záchranári, športoví lekári. Informácie zo seminárov budú publikované v zborníku vydanom elektronickou formou na CD.  1 800,00 €
14 DHZ Devínska Nová Ves Na prvom mieste je život Bratislava Bratislavský Zámerom projektu realizovaného v Devínskej Novej Vsi je vytvorenie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí zabezpečením nástrojov a pomôcok na poskytnutie prvej pomoci a zaučenie detí a mládeže ako s nimi pracovať, čo zvýši ich sebaúctu, sebavedomie ale aj rešpekt či už kamarátov, rodiny, známych, ale aj rešpekt detí a mládeže k záchranárom. 2 000,00 €
15 Základná škola Kriváň Bezpečne domov Kriváň Banskobystrický Základná škola v Kriváni okres Detva, je spádová škola. Viac ako polovica žiakov dochádza autobusovými a vlakovými spojmi z okolitých obcí. Cieľom projektu je poskytnúť žiakom priestor v areáli školy, kde sa budú môcť slobodne realizovať, zašportovať si, upevňovať priateľstvá a tak zmysluplne a bezpečne tráviť voľný čas do odchodu autobusových spojov. 1 000,00 €
16 „ZOEE“ Vyrastení z dupačiek Nižná Žilinský Projekt reaguje na výčitku detí, ktoré rastú v našom občianskom združení –  „My už nie sme malé deti“. Strávili v priestoroch OZ ZOEE, ktoré spravuje aj materské centrum celé roky, vytvorili si priateľstvá a chcú sa realizovať, tráviť čas spolu, mať kde piť čaj, pracovať na projektoch, čítať, kresliť, hrať sa, počúvať hudbu a žiť svoj školský a mládežnícky svet. Cieľom projektu je vytvoriť komunitný priestor, plný kreativity, pokoja, bezpečia, otvorený pre všetkých, ktorí prejavia záujem najmä pre deti vo veku od 8 – 15 rokov.  1 200,00 €
17 Obecný úrad Hencovce-Komunitné centrum Kreatívna dielnička Hencovce Prešovský Zámerom projektu je vytvorenie priestoru pre učenie sa sociálnym a praktickým  zručnostiam  prostredníctvom aktivít v tvorivej dielni. Deťom a mladým ľuďom z miestnej rómskej komunity tak bude poskytnutá  šanca na zmysluplne trávený voľný čas prostredníctvom cielene organizovaných činností  (krúžok šitia, výroba mydiel , háčkovanie, pletenie z pedigu a maľovanie na sklo a textil, pečenie a a varenie).  1 000,00 €

SPOLU 25 000,00 €