Pozývame vás na účasť na focusových skupinách

Začiatkom novembra 2020 začala Nadácia pre deti Slovenska realizovať projekt zameraný na rozvoj životných zručností detí a mladých ľudí vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. 

Dovoľujeme si pozvať pedagógov a zástupcov mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi na účasť na focusových skupinách. 

Cieľom focusových skupín je zmapovať reálny stav práce s metodikou rozvoja sociálnych a osobných kompetencií a zároveň identifikovať potreby pedagógov a zástupcov mimovládnych organizácií pri práci s metodikou vo výchove a vzdelávaní v školskom a mimoškolskom prostredí. 

Výsledkom focusových skupín bude získanie informácií od pedagógov a zástupcov MVO s cieľom nastaviť program vzdelávania, školení a konzultácií v nasledujúcom období podľa ich aktuálnych potrieb. 

Focusové skupiny budú realizované v online priestore v dvoch termínoch: 

Focusová skupina č. 1 pre pedagógov, 1. 12. – Pozvánka a prihláška TU

Focusová skupiny č. 2 pre pedagógov a zástupcov mimovládnych organizácii, 7. 12. – Pozvánka a prihláška TU

Ďakujeme Vám za prejavený záujem. 

________________________________________________________________________________

Názov projektu: Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní

Trvanie projektu: november 2020 – júl 2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk    www.minedu.sk   www.employment.gov.sk