Realizujeme projekt na podporu participácie detí a mladých ľudí

Snímka1

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí (vrátane nich samotných) na úrovni samospráv. Bude prebiehať v 3 samosprávach: Zvolen, Lučenec, Nové Zámky.

Názov projektu: Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni
Miesto realizácie projektu: Nové Zámky, Lučenec, Zvolen
Výška poskytnutého príspevku: 206 453, 02 EUR
Realizátor projektu: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
Opis projektu: Pozostáva z troch hlavných projektových aktivít

Projektové aktivity

1. Analyticko-metodické aktivity, ktoré zahŕňajú analýzu súčasného stavu verejných politík v danej oblasti (nielen na úrovni dokumentov, ale aj reálneho uplatňovania v praxi a s ohľadom na vynakladané finančné prostriedky) vrátane návrhov na legislatívne úpravy a metodika posilnenia tejto oblasti verejných politík v samospráve participatívnym spôsobom.

2. Vzdelávacie, intervenčné a rozvojové aktivity v samosprávach, ktoré budú budovať kapacity jednotlivých aktérov v samospráve (občianska spoločnosť vrátane MVO, verejná správa aj zástupcovia podnikateľského sektora) prostredníctvom školení, vzdelávacích workshopov a internej konferencie, vytvoria spolupracujúce multisektorové platformy jednotlivých aktérov v každej samospráve a budú ich viesť procesom participatívnej tvorby verejných politík – táto bude postavená na zmapovaných reálnych potrebách členov komunity (fokusové skupiny, rozhovory, dotazníky), zvlášť detí a mladých ľudí, a zhmotnená v koncepcii a/alebo akčnom pláne ako samosprávnom politickom dokumente definujúcom tak obsah verejných politík ako aj procesy a štruktúry vedúce k jej úspešnej realizácii a naplneniu.

3. Osvetové a advokačné aktivity, ktoré budú šíriť výsledky predchádzajúcich projektových aktivít a zvyšovať dosah a prínos projektu v oblasti verejných politík zameranej na deti a mladých ľudí, ktorej je na Slovensku nedostatočne venovaná pozornosť prostredníctvom internetovej stránky www.codetipotrebuju.sk, autorských článkov, edukačných videí, otvorenej konferencie a advokačných stretnutí a vystúpení.

Projekt sme začali realizovať v apríli 2018. Informácie o aktivitách a výstupoch projektu budeme postupne aktualizovať v priebehu jeho realizácie.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Nefinanční partneri projektu:
Mesto Nové Zámky, Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra – Komunitné centrum Kompas
Mesto Lučenec, YOUNG FOLKS LC
Mesto Zvolen, Združenie Slatinka

Aktuality projektu:
Prvé školenie lídrov komunít priateľskýc deťom a mladým ľuďom →

Za pro bono konzultácie a realizáciu služieb súvisiacich s verejným obstarávaním v rámci tohto projektu ďakujeme firme obstaráme, s. r. o.