Spúšťame nový vzdelávací program

V spolupráci s Ministerstvom školstva otvára Nadácia pre deti Slovenska vzdelávací program Rozvoj životných zručností zameraný na inkluzívny prístup vo vzdelávaní, ktorý sa docieli prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

Nadácia pre deti Slovenska sa dlhodobo venuje rozvoju osobných a sociálnych kompetencií detí a mladých ľudí prostredníctvom vzdelávania pedagógov, odborných zamestnancov škôl a pracovníkov s mládežou mimovládnych organizácií. 

V súčasnosti sú osobnostné a sociálne kompetencie predpokladom úspešného začlenenia sa do spoločnosti a aj zamestnávatelia deklarovali potrebu rozvíjať ich v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na školách. Neformálne vzdelávanie vhodne dopĺňa túto oblasť pôsobenia. 

Z praxe vieme, že školy sú ako vzdelávacie inštitúcie postavené na normách, ktoré deti a mladí ľudia v reálnom živote nezažívajú. Vzdelávací systém je konfrontovaný so zmenou životného štýlu rodín a inými hodnotami, ktoré sú často v rozpore s cieľmi výchovy a vzdelávania škôl. Preto je nutné, aby školy a organizácie pracujúce s deťmi a mladými ľuďmi boli pripravené, a vedeli ako pracovať na rozvoji ich osobnostných a sociálnych kompetencií, ktoré sú predpokladom zvládnutia povinnej školskej dochádzky a zvyšujú úspešnosť detí vo vzdelávaní a v živote.

Projekt bude prebiehať v dvoch skupinách Stred a Západ, ktoré budú združovať jednotlivé samosprávne kraje podľa ich geografickej príslušnosti.

Hlavná aktivita, zameraná na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je rozdelená na tri fázy:

 1. Prípravno-metodická fáza

– zahŕňa prípravu metodiky a metodických materiálov v danej oblasti (nielen na úrovni dokumentov, ale aj reálnej implementácie v praxi s ohľadom na cieľovú skupinu jednotlivých typov škôl v rámci povinnej školskej dochádzky, ako aj mimovládnych organizácií)  

2. Vzdelávacia, konzultačná a rozvojová fáza 

bude rozvíjať kompetencie jednotlivých aktérov – pedagógov v rámci formálneho vzdelávania a pracovníkov mimovládnych organizácií v rámci neformálneho vzdelávania prostredníctvom školení v každej skupine a workshopu, kde si vymenia skúsenosti.

3. Fáza sumarizácie spoločných výstupov ako príkladov dobrej praxe 

– zahŕňa 10 inšpiratívnych videí a publikáciu s príkladmi dobrej praxe rozvoja osobných a sociálnych kompetencií v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania. Publikácia pojednáva aj o možnostiach ich prepojenia s cieľom zvyšovania inkluzívneho a kvalitného vzdelávania a výchovy, ktoré sú predpokladom školskej úspešnosti detí a mladých ľudí.

V rámci vzdelávacích aktivít bude školám a organizáciám poskytnutá metodická podpora prostredníctvom konzultácií. 

Výber účastníkov bude zabezpečený prostredníctvom otvorenej výzvy v dátume 18.-22.1. 2021.

Projekt „Inkluzívny prístup kvalitného vzdelávania prostredníctvom integrácie metodiky rozvoja osobnostných a sociálnych kompetencií v práci s deťmi a mladými ľuďmi vo formálnom a neformálnom vzdelávaní“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.