Už štvrtý raz sme udelili ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

Ocenenie KOMUNITA PRIATEĽSKÁ DEŤOM A MLADÝM ĽUĎOM za rok 2018 bolo udelené mestám Nové Zámky a Kysucké Nové Mesto. Udeľuje sa samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného diania. Slávnostné vyhlásenie ocenených sa aj tento rok uskutočnilo počas galavečera na sneme Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré je spolu s Nadáciou pre deti Slovenska a KOMUNÁLNOU poisťovňou jeho partnerom.

Zľava doprava: Peter Lenčo (Nadácia pre deti Slovenska), Lukáš Kocera a Sabína Šándorová (Komunitné centrum Kompas, Nové Zámky), Otokar Klein (primátor, Nové Zámky), Daniela Michaličová (KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.), Ladislav Vendrinský (Referát školstva a školský úrad, Kysucké Nové Mesto), Lukáš Hrošovský (OZ SYTEV, Kysucké Nové Mesto, Ondrej Gallo (správca, Nadácia pre deti Slovenska)

Cieľom programu je budovanie komunít, ktoré zohľadňujú potreby detí a mladých ľudí, pýtajú sa na ich názory a umožňujú im spolupodieľať sa na plánovaní a realizácii aktivít v komunite. „Komunita, ktorá chce dať hlas deťom a mladým ľuďom sa ich snaží nielen počúvať, ale aj spoločne s deťmi a mladými ľuďmi hľadať riešenia pre naplnenie ich potrieb,“ povedal Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

KOMUNÁLNA poisťovňa stála pri zrode programu, ktorý reaguje na aktuálne potreby detí a mladých ľudí v slovenských regiónoch. „Iniciatívu Nadácie pre deti Slovenska podporujeme už siedmy rok a pre jeho veľký úspech budeme v tom pokračovať. Na tomto programe je nám sympatické, že dáva priestor na formovanie osobnosti dieťaťa a rozvíjanie jeho nadania nenásilnou a individuálnou formou, ktorá vedie k jeho prirodzenému osvojeniu si morálnych hodnôt a zodpovedného prístupu voči spoločnosti,“ uviedla Daniela Michaličová, riaditeľka úseku komunikácie a bankopoisťovníctva KOMUNÁLNEJ poisťovne.

„Podpora mladých ľudí a ich aktivít je o budúcnosti miest a obcí. Preto by mala byť sprevádzaná dialógom, energiou, nadšením a pomocou. Ostatné ročníky, aj tohtoroční víťazi dokazujú, že naše mestá a obce sa orientujú na mladú generáciu a vedia, že je to investícia do spoločnej budúcnosti,“ povedal predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Odborná komisia zložená zo zástupcov partnerov ocenenia sa za rok 2018 rozhodla oceniť:

Kysucké Nové Mesto, ktoré vedie s mladými ľuďmi dialóg a vytvorilo na to vhodné štruktúry – napríklad Mestský mládežnícky parlament ako poradný orgán primátora, či neplatenú pozíciu koordinátora mládeže, ktorý je zároveň členom Komisie školstva a mládeže. Mesto taktiež reagovalo na požiadavky mladých ľudí a v spolupráci s organizáciou SYTEV založilo YC | Mládežnícku klubovňu, ktorá je bezpečným priestorom pre neformálne a zmysluplné trávenie voľného času. Okrem toho mesto podporuje aj rôzne aktivity mladých ľudí a v súčasnosti s nimi spolupracuje na hĺbkovom mapovaní ich potrieb, aby mohli vytvoriť dlhodobú stratégiu pre podporu detí a mladých ľudí v meste.

Nové Zámky, v ktorých na základe mapovania potrieb detí a mladých ľudí vznikol Komunitný plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Nové Zámky – prijalo ho mestské zastupiteľstvo a na jeho plnenie vyčlenilo samostatné finančné prostriedky. V spolupráci s Komunitným centrom KOMPAS vznikol Klub mladých, kde môžu mladí ľudia bezpečne tráviť voľný čas. Taktiež vznikla skupina mladých ľudí, ktorí v spolupráci s mestskou televíziou a novinami informujú rovesníkov o dianí a možnostiach v meste. Mesto pripravilo projekt podpory oddychových zón na školách a vytvorilo platformu pre prípravu multižánrového festivalu, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci jednotlivých škôl a ich študentov.

Ocenení, okrem titulu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2018, získali aj finančný dar v hodnote 3 000 eur na ďalší rozvoj aktivít v prospech detí a mladých ľudí. „Veríme, že pre ostatné obce a mestá na Slovensku budú dobrým príkladom toho, ako prispievať k zlepšeniu kvality života detí a mladých ľudí v samospráve,“ dodal O. Gallo.