Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20. ročník

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými ľuďmi na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska vo svojich programoch reaguje na aktuálne potreby detí a mladých ľudí, pomáha a podporuje budovanie komunít, v ktorých sú deti a mladí ľudia rovnocennými a rešpektovanými partnermi dospelých. 

Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Bratislava

Finančné prostriedky 20. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom vyzbierané do 31. mája 2019, rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na také projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v nasledovných oblastiach:

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI / Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji a aj k práci v prospech iných.

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI / Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, v obdobiach keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované a nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA / Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA / Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.

Podávanie žiadostí o príspevok z grantového programu Hodina deťom 20.ročník je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.

Všetky informácie o grantovom programe sú zhrnuté v dokumente Grantové podmienky alebo na stránke programu. Využite Pomocný formulár projektu.

Občianske združenie Expression, Kežmarok

Dôležité termíny

14. február 2019 – 18.marec 2019 príprava podkladov, obsahu žiadostí o grant, konzultácie, priebežné vypracovávanie projektov v ONLINE APLIKÁCII

18. marec 2019 do 24:00 hod ukončenie výzvy – uzávierka podávania projektov

jún 2019 vyhlásenie výsledkov, zmluvný proces

1.júl 2019 – 31.marec 2020 realizácia podporených projektov

Kontaktná osoba

Karin Vaňatková – karin@nds.sk 
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 – 5263 6471, +421 901 708 229