Otvárame 6. ročník Športujem rád a bezpečne

Neziskové organizácie, školy či materské centrá môžu požiadať o grant z balíka 40-tisíc eur na projekty voľnočasového športovania detí

Deti a mladí ľudia dnes omnoho ťažšie hľadajú motiváciu k športovaniu a prirodzenému pohybu. Čoraz viac času trávia pri pasívnych aktivitách a športu sa často venujú len tí, ktorí ho robia súťažne. Dôležité je však práve nesúťažné športovanie, pretože to rozvíja nielen fyzické zdravie, ale aj duševné. Práve v tejto oblasti chce už 6. rok po sebe pomôcť poisťovňa KOOPERATIVA prostredníctvom svojho grantového programu Športujem rád a bezpečne. Aktuálne je na projekty motivujúce deti k pohybu a sprístupňujúce bezpečné športovanie pripravených až 40 000 eur.

Nadačný fond poisťovne KOOPERATIVA Deti v bezpečí, ktorý spravuje Nadácia pre deti Slovenska, dlhodobo podporuje projekty zamerané na nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. Grantový program Športujem rád a bezpečne, ktorého šiesty ročník sa aktuálne otvára, predstavuje príležitosť pre neziskové organizácie, samosprávy, školy či komunitné a materské centrá z celého Slovenska získať z tohto zdroja prostriedky na konkrétne zmysluplné projekty. Počas piatich rokov svojej existencie prerozdelil takmer 250-tisíc eur na realizáciu pohybových aktivít pre deti a mladých ľudí prostredníctvom 85 projektov v rámci všetkých kútov Slovenska.

Hlavným cieľom grantového programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu, a to bez dôrazu na výkon. Aj v tomto roku môžu záujemcovia získať grant až do výšky 2 500 eur. Šancu na úspech majú projekty, ktoré vedú k lepšej spolupráci komunít s deťmi pri vytváraní bezpečného prostredia pre šport s dôrazom na prevenciu vzniku úrazov, podporujú́ vnútornú́ motiváciu detí a mladých ľudí hýbať sa, učia ich spoznávať samých seba, svoje prednosti a limity ako aj rešpektovať iných, a v neposlednom rade svojimi aktivitami prepájajú́ celú komunitu pri zdravom pohybe. Žiadosti s vypracovaným projektovým zámerom je možné posielať do 7. októbra 2020.

„Oblasť podpory športu detí považujeme na Slovensku za stále deficitnú. A pritom práve aktívny pohyb od útleho detstva spoluvytvára základ, vďaka ktorému môžeme v živote ďalej napredovať po fyzickej aj mentálnej stránke. Už od počiatku spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska bolo našou ambíciou vytvoriť najväčší fond zameraný na podporu a ochranu detí pri bezstarostných pohybových aktivitách a tiež systematické vzdelávanie odborníkov pracujúcich s nimi v tejto oblasti. Výsledky, ktoré táto naša spoločná snaha rok čo rok prináša v životoch konkrétnych skupín detí a mladých ľudí, nás uisťujú, že sme na dobrej ceste a teší nás, že aj tento rok môžeme svojím dielom opäť pomôcť,“ hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

„Sme veľmi radi, že sa poisťovňa KOOPERATIVA rozhodla pre tento typ spolupráce. Ak sa totiž firma rozhodne dlhodobo a strategicky rozvíjať tému, umožní to robiť zásadné systémové zmeny. Program sa potom dá vyskladať z rôznych prvkov, ktoré sa navzájom dopĺňajú ako napr. grantová podpora, vzdelávanie, osveta v téme a podobne. Práve bezpečnosť pri športe a nesúťažné športovanie sú témy, ktoré si zaslúžia takýto strategický rozvoj,“ uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Nielen grant, ale aj vzdelávanie

Nadácia pre deti Slovenska poskytne okrem grantu z nadačného fondu aj workshopy a tréningy pre tzv. dôležitých dospelých (vychovávateľov, trénerov, atď.). Podporené organizácie sa tak budú môcť zúčastniť aj praktických vzdelávacích stretnutí, ktorých témami budú napríklad poskytovanie prvej pomoci či zdieľanie skúseností ako najefektívnejšie motivovať deti k pravidelnému športovaniu. V rámci grantového programu spolupracujú s Nadáciou pre deti Slovenska za týmto účelom aj externí špecialisti. O grant je možné požiadať elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk. Podrobné informácie sú uverejnené v dokumente Grantové podmienky programu.

Dôležité termíny:

· 7. októbra 2020: uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí sú možné už v súčasnosti)

· 16. septembra 2020: 1-dňový workshop pre záujemcov o grant vo Zvolene

· 12. november 2020: vyhlásenie výsledkov grantového programu a podporených projektov

· december 2020 – august 2021: realizácia podporených projektov

· máj 2021 – Konferencia „Bezpečnosť inak“, Škola u Filipa, Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Športujem rád a bezpečne sa dozviete TU.

KONTAKT

Ing. Lucia Skokanová

projektová manažérka +421 911 702 660 | lucia.skokanova@nds.sk | www.nds.sk

Silvia Nosková Illášová

hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA +421 917 552 000 | noskova@koop.sk| www.koop.sk