Podporíme projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pohybu

Poisťovňa KOOPERATIVA a Nadácia pre deti Slovenska už po piatykrát zrealizujú program “Športujem rád a bezpečne”, ktorý podporuje projekty zamerané na prevenciu úrazov pri športe a motiváciu detí k pravidelnému pohybu.

Nadačný fond “Deti v bezpečí” spravuje Nadácia pre deti Slovenska a s finančnou podporou poisťovne KOOPERATIVA dlhodobo podporuje projekty zamerané na nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov. V piatom ročníku grantového programu je na podporu kvalitných projektov vyčlenených až 40 000 eur. Podporené organizácie sa zúčastnia aj vzdelávacích workshopov pod vedením Nadácie pre deti Slovenska. Ich témami sú napríklad poskytovanie prvej pomoci či ako motivovať deti  k pravidelnému športovaniu.

„ZOEE“, Nižná

Hlavným cieľom grantového programu je podpora vnútornej motivácie detí k športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu. Aj v tomto roku sa o podporu do výšky 2 500 € môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska. Žiadosti bude možné posielať do 7. októbra 2019.

Grantový program Športujem rád a bezpečne, ktorý vznikol v roku 2015, prerozdelil počas štyroch rokov svojej existencie už takmer 170 000 € na aktivity detí a mladých ľudí prostredníctvom 85 organizácií v rámci celého Slovenska.

„Pozitívne výsledky, ktoré grantový program každoročne prináša deťom, mladým dospelým, ale aj celým komunitám, nás neustále presviedča o správnosti rozhodnutia vytvárať lepšie, bezpečnejšie prostredie pre nesúťažné športovanie detí a mladých. Ale aj o nevyhnutnej potrebe vzdelávania a prípravy mentorov na prácu s deťmi, aby sa cítili bezpečne a rešpektované,“  uviedol Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA.

Žiadatelia grantovej výzvy “Športujem rád a bezpečne” sa môžu uchádzať o finančnú podporu na projekty, ktoré sa zameriavajú na rozvoj nesúťažného športovania, pohyb detí a prevenciu úrazov pri športových aktivitách. Súčasťou grantového programu sú školenia pre prijímateľov finančnej podpory zamerané na rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu pri pohybových aktivitách, poskytnutia prvej pomoci a aktívne zapájanie detí do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Parkour škola, Bratislava

V rámci grantového programu s Nadáciou pre deti Slovenska spolupracujú externí špecialisti. Gestorom v tomto ročníku je športový psychológ a kouč Peter Kuračka, ktorý hovorí: „V športovej oblasti vnímam dve hlavné poslania mojej práce. Prvým je podpora vrcholových športovcov pri optimalizácii výkonnosti. Tým druhým poslaním je prispievať k tomu, aby čo najviac detí športovalo. Psychicky a fyzicky bezpečné prostredie je kľúčovým predpokladom dlhodobej participácie detí v športe. Preto som veľmi rád súčasťou projektu „Športujem rád a bezpečne“. Teší ma spolupráca a spoločná snaha  o to, aby deti športovali a boli pri tom šťastné.“  

Už od počiatku spolupráce s Nadáciou pre deti Slovenska je ambíciou poisťovne KOOPERATIVA vytvoriť najväčší fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku a na vzdelávanie odborníkov pôsobiacich v týchto oblastiach. 

„Máme veľkú radosť z dlhodobej prínosnej spolupráce s poisťovňou KOOPERATIVA. Päťročné partnerstvo s jedným z lídrov podnikateľskej sféry je pre nás veľmi významné vzhľadom na rozvoj bezpečného  a nesúťažného športovania na Slovensku. Systematická práca s tímom kvalifikovaných odborníkov napomáha riešeniu aktuálnych tém, výberu kvalitných projektov a rastu podporených organizácií,” uviedol Ondrej Gallo, správca Nadácie pre deti Slovenska.

Podrobnosti 5. ročníka programu

Cieľ podpory

  • podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
  • rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe);
  • osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí;
  • aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie.

Spôsob prihlasovania  projektov:

  • výhradne elektronicky prostredníctvom online aplikácie, kde sa nachádzajú aj podrobnejšie informácie v dokumente “Grantové podmienky programu”.

Dôležité dátumy

  • 7. októbra 2019: uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí sú možné už v súčasnosti, nenechávajte si ich, prosím, na poslednú chvíľu)
  • 16. septembra 2019: 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
  • október: hodnotenie žiadostí
  • 12. november 2019: vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
  • december  2019  – august 2020: realizácia projektov

Viac informácií o nadačnom fonde Deti v bezpečí a grantovom programe Športujem rád a bezpečne nájdete v detaile programu.

Ing. Lucia Skokanová
projektová manažérka
+421 911 702 660 | lucia.skokanova@nds.sk | www.nds.sk

Silvia Nosková Illášová
hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA
+421 917 552 000 | noskova@koop.sk| www.koop.sk