Spojme hlavy!

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak Spojme hlavy! Spoločne toho dokážeme omnoho viac. Prihlás sa do nášho projektu a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste.

Prihlasovanie

PRIHLÁS SA TU, buď sám/sama alebo aj vo dvojici. Všetky náklady na účasť v programe vrátane cestovného, ubytovania a stravy sú plne hradené. 

Ponúkame ti komplexný vzdelávací program na celý školský rok 2020/21, ktorý pozostáva z:

  • 3 školení (24.-26.9.2020, 26.-28.11.2020, 28.-30.1.2021)
  • 1 letnej školy (júl/august 2021)
  • Podpory mentorov z celého Slovenska a rôznych zameraní
  • Finančnej podpory pre vlastný absolventský projekt do výšky 500 eur.
  • Siete podobne aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska.

Termín na zaslanie prihlášok je 30.6.2020. Následne komisia pozostávajúca zo zástupcov nadácie a mentorov vyberie 25 mladých ľudí – účastníkov programu pre školský rok 2020/21. O zaradení do programu budeme informovať v auguste. Pri výbere budeme zohľadňovať geografické pokrytie celého Slovenska, zastúpenie mladých ľudí tak z miest ako aj z obcí, a rovnosť šancí všetkých mladých ľudí (bez ohľadu na znevýhodnenia, ktoré nám do života vstupujú). 

Cieľ programu

Cieľom programu je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú širší dosah na miestnu komunitu, obyvateľov obce alebo mesta.

Obsah školiacich aktivít

  • rozvoj líderského potenciálu a osobnostno-sociálnych kompetencií (tzv. životných zručností), 
  • porozumenie fungovaniu samosprávy a rozhodovacích procesov v nej, práce s komunitou a vťahovaní ľudí do spolupráce pre spoločné dobro,
  • tvorba a realizácia malých komunitných aktivít a projektov,
  • oboznámenie sa s príkladmi dobrej praxe komunitných aktivít z celého Slovenska.

Lektori a mentori

Lektormi programu sú pracovníci a spolupracovníci Nadácie pre deti Slovenska. Medzi jednotlivými školeniami účastníci programu pracujú na konkrétnych zadaniach, ktoré súvisia s obsahom školení, pomáhajú im lepšie spoznať miestnu komunitu a jej potreby, a sú základom pre vlastný absolventský projekt, ktorý má riešiť konkrétnu situáciu u nich doma a zapojiť do jeho realizácie členov komunity.

Účastníkom programu sa budú venovať mentori, ktorými sú skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska z rozličných oblastí ako práca s deťmi a mládežou, komunitné aktivity, kultúra, šport, verejné priestory a iné. Účastníci programu tak majú možnosť konzultovať svoje aktivity a projekty s niekým, kto pozná ich región i niekým, kto sa prakticky venuje oblasti ich záujmu. 

Finančná podpora pre tvoj projekt

Súčasťou programu je finančná podpora pre realizáciu vlastného malého komunitného projektu do výšky 500 eur. Účastníci programu tak majú možnosť uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi prostredníctvom svojho absolventského projektu a reálne pomôcť vo svojej obci alebo meste nejaké veci zmeniť alebo dať do pohybu miestnu komunitu. 

Vzhľadom k tomu, že program bude mať tri ročníky, jeho absolventi majú možnosť nadväzovať kontakty, inšpirovať sa, či vytvárať ďalšie spoločné projekty prostredníctvom letných alumni škôl, kde sa budú postupne všetci absolventi stretávať. 

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Viac informácií nájdeš v detaile programu.

Kontakt

Andrea Geregová
andrea@nds.sk
+421 949 454 493


Peter Lenčo
peter.lenco@nds.sk 
+421 907 650 168