Vyhlasujeme 5. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma

Poisťovňa KOOPERATIVA je hlavným partnerom grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne doma, ktorý je súčasťou Nadačného fondu Deti v bezpečí. Cieľom programu je vytváranie bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách a komunitách. V  jeho piatom ročníku bude medzi zaujímavé projekty prerozdelená suma viac ako  25 000 €. Počas prvých troch ročníkov grantového programu sa podarilo podporiť 65 projektov z celého Slovenska. 

Finančný príspevok do výšky 2000 € získajú projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný rešpekt detí a dospelých a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného prostredia. Cieľom grantového programu je zároveň podpora dobrých medziľudských a medzigeneračných vzťahov, ako aj prevencia rizikového správania detí a mládeže. 

Bronco n.o., Trnava

Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské a  komunitné centrá, ktoré:

  • rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom a bezpečnom prostredí
  • podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom, v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie
  • prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
  • podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite

O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie.

Informácie o projekte

Dôležité termíny

  • 31. 1. 2020 – uzávierka prijímania žiadostí (konzultácie, príprava a odosielanie žiadostí )
  • 13. január 2020 – 1-dňový vzdelávací tréning pre záujemcov o grant vo Zvolene
  • 31. január–11. február 2020:  hodnotenie žiadostí
  • 25. február 2020 –  vyhlásenie (úspešných) a podporených projektov
  • 4. a 5. máj 2020 – 2-dňový vzdelávací tréning pre podporené organizácie na tému bezpečnosti 
  • marec  – august 2020 realizácia projektov

Ambíciou poisťovne KOOPERATIVA je vytvoriť najväčší nadačný fond zameraný na ochranu a bezpečnosť detí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 2015 do Nadačného fondu Deti v bezpečí poisťovňa vložila takmer 500 000 €. Z neho boli podporené aktivity v grantových programoch Športujem rád a bezpečne a Bezpečne doma, bezpečne v komunite, vzdelávacie aktivity a rozvoj podporených organizácií.

Kontakt

Telefonické konzultácie poskytuje projektová manažérka programu: 

Ing. Lucia Skokanová
+421 911 702 660, lucia.skokanova@nds.sk