Detský fond Cloetta: Grant na podporu detí a mládeže si rozdelí päť organizácií z okresu Levice

Päť organizácii si na realizáciu svojich projektov v Levickom okrese rozdelí presne 9 614 eur. Zároveň ide o organizácie, ktoré splnili podmienku, že ide o primárne už existujúce, minimálne jeden rok trvajúce projekty, ktorým spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. umožní prostredníctvom tohto grantu ďalší rozvoj a lepšie fungovanie.

Kto získal grant?

Tekovská knižnica realizuje v Leviciach vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie čitateľov už viac ako 30 rokov. Aj vďaka grantu od spoločnosti Cloetta tak môže naďalej motivovať deti a mladých ľudí k návšteve knižnice, k záujmu o čítanie kníh, k získavaniu praktických zručností vo vyhľadávaní kníh či v orientovaní sa vo fonde knižnice. Občianske združenie DELF zas bude prostredníctvom svojho lezeckého projektu učiť mladých ľudí zdravému sebavedomiu vďaka správnemu zhodnoteniu svojich síl. Športový klub FBC Levice v regióne aktívne spolupracuje so školami, aby ich deti a žiaci efektívne trávili voľný čas športom. Vďaka grantu od spoločnosti Cloetta budú začleňovať čo najviac detí do tréningového procesu florbalového klubu. Základná škola s materskou školou Kozárovce bude v cvičnej kuchynke pracovať najmä s deťmi a žiakmi zo sociálne znevýhodnujúceho prostredia, ktoré pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity a v tejto základnej škole chodia do špeciálnej triedy. Budú si osvojovať schopnosti a zručnosti v oblasti hygieny pri príprave jedla, oboznámia sa s prácou s kuchynským náradím, jeho správnym využívaním, aby si potom spoločne pripravili jednoduché pokrmy. Základná škola v obci Plavé Vozokany bude prostredníctvom tohto grantu rozvíjať v komunitnom ateliéry školy manuálne aj umelecké zručnosti svojich žiakov, najmä tých zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Chcú tak prispieť k lepšej úspešnosti absolventov školy na trhu práce a k väčšej rozmanitosti ich zamestnaní.

no.   názov organizácienázov projektumestokrajanotácia projektuschválená suma 
1.Tekovská knižnica v LeviciachProjekt určený na podporu čítania detí v LeviciachLeviceNRTekovská knižnica v Leviciach realizuje vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie čitateľov. Jedným z najúspešnejších projektov, ktorý realizuje už 31 rokov je projekt určený na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame. Projekt podporuje vzdelávanie detí, motivuje ich k návšteve knižnice, k záujmu o čítanie kníh, k získavaniu praktických zručností vo vyhľadávaní kníh. Deti sa učia orientovať sa vo fonde knižnice, žánrové členenie, učia sa vyhľadávať knihy podľa MDT. Naučia sa pracovať s Online katalógom, dokážu si vyhľadať knihy podľa predmetového hesla, názvu knihy, či podľa autora, majú radosť z čítania. Výsledkom projektu je, že si deti samostatne vyhľadajú literatúru, dokážu si vypracovať školský projekt, či prácu o literatúre a iných vedných odboroch. Každý ročník končí slávnostným vyhodnotením súťažnej časti projektu a ocenením najúspešnejších kolektívov detí. Snahou knižnice je projekt neustále modernizovať, realizovať ho pre deti príťažlivým a motivujúcim.1 880 EUR
2.DELF, o.z.Cieľový chytLeviceNRDotyk cieľového chytu, v lezeckej terminológií tiež nazývaný „top“, je vyvrcholením úsilia každého lezca. V súťažiach športového lezenia je zozbieranie čo najviac topov priam nevyhnutné na to, aby sa lezec umiestnil na stupni víťazov. Neúspech je „potrestaný“ a nežiadúci. Podobný princíp platí aj v bežnom živote. Žijeme v spoločnosti víťazov a úspechu, často však falošného. Zvlášť citliví sú na to mladí ľudia, ktorí pociťujú tlak vynikať. Ak nedosiahnu ihneď cieľový chyt v nejakej oblasti ich života, považujú to za zlyhanie. Projekt „Cieľový chyt“ citlivo reaguje na tento problém a učí mladých ľudí zdravému sebavedomiu vďaka správnemu zhodnotenie svojich síl. Cieľový chyt nemusí byť hneď „na vrchole lezeckej steny“, každý z nás ho má niekde inde. Pre niekoho je to 1,5 meter nad zemou, iného hranica komfortu končí v 3 metroch. Prostredníctvom lezenia pomáhame mladým ľuďom zdravo prekonávať seba samých a správne dosahovať topy v rôznych oblastiach ich života.1 980 EUR
3.Športový klub FBC Levice, o.z.Škola florbaluLeviceNRV projekte Škola florbalu sa snažíme začleniť čo najviac detí do tréningového procesu florbalového klubu. Oslovujeme školy na spoluprácu, aby mohli ich žiaci efektívne tráviť svoj voľný čas a hlavne športovať. Projekt je zameraný na mládež vo veku od 6 – 18 rokov, kde máme tréningy pre mladšiu prípravku, staršiu prípravku a juniorov. V najmenších kategóriách učíme deti základné športové zručnosti a hráme s nimi zápasy bez výsledkov, aby sa hlavne športom zabávali. S juniormi reprezentujeme mesto Levice a dávame im tak možnosť športovaním nielen tráviť svoj voľný čas, ale aj byť aktívnou súčasťou mesta Levice.2 000 EUR
4.Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927Vzdelaním za poznávaním novéhoKozárovceNRProstredníctvom aktivít projektu chceme na pravidelných stretnutiach v cvičnej kuchynke pomôcť deťom osvojiť si schopnosti a zručnosti v oblasti hygieny pri príprave jedla, oboznámiť žiakov s kuchynským náradím, jeho správnym využívaním a následne využitím pri príprave jednoduchých pokrmov. Projekt je prioritne určený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré pochádzajú z marginalizovanej rómskej komunity a na našej škole navštevujú špeciálne triedy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Zároveň budú do niektorých aktivít zapojení aj deti z bežných tried, čím chceme prispieť k šíreniu myšlienok inklúzie aj v mimoškolských aktivitách. Na realizáciu aktivít je však potrebné zmodernizovať aktuálny stav inventára cvičnej kuchynky, ktorá je v súčasnosti síce presťahovaná v pekných nových priestoroch, no na plnohodnotné využívanie je potrebné zabezpečiť rôzne kuchynské náradie a spotrebiče.1 854 EUR
5.Obec Plavé Vozokany, Realizátor projektu: Základná škola Plavé VozokanyKomunitný AteliérPlavé VozokanyNRZámerom projektu je vybudovať zázemie na rozvoj zručností pre deti a mládež v rôznych oblastiach. Od manuálnych zručností až po rozvoj umeleckých zručností. Zázemie vytvorí miestna základná škola, ktorá pokrýva nielen vzdelávanie, ale aj vychováva a dáva možnosti pre rozvoj. V obci je nesmierne dôležité pracovať na integrácií znevýhodnených skupín obyvateľov – mládeže, vychovať zodpovednú a vyrovnanú generáciu, ktorá si bude uvedomovať svoje možnosti a zručnosti, ktoré úspešne pretaví do praktického života. Chceme podporiť vedomosti, schopnosti a zručnosti, aby sme prispeli k lepšej úspešnosti absolventov na trhu práce a k väčšej rozmanitosti ich zamestnaní.1 900 EUR
SPOLU:9 614 EUR

Mohlo by vás zaujímať: Kto získal podporu z 13. ročníka Detského fondu Cloetta? Podporili sme projekty na podporu zdravotne znevýhodnených aj seniorov. Viac sa dozviete TU.

Ciele grantového programu

Prostredníctvom Detského fondu Cloetta pomáhame riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o pôsobí. Dlhodobo podporujeme projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice.

Vedeli ste, že…?

Detský fond Cloetta je pokračovaním Detského fondu Leaf, nadačného fondu, ktorý spoločnosť Leaf zriadila 1. 11. 2007 pri Nadácii pre deti Slovenska. Prostredníctvom tohto fondu spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. sleduje a pomáha riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne svojej pôsobnosti už 14 rokov. Za posledných 13 rokov podporila Cloetta 82 projektov za 112 107, 47 EUR, do ktorých bolo zapojených približne 6 000 dospelých a viac ako 31 451 detí a mladých ľudí z Levického okresu.

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. vznikla fúziou spoločností LEAF a Cloetta. Leaf je cukrovinkárska spoločnosť zameraná na výrobu žuvacích cukríkov, žuvačiek a pastiliek. Cloetta je najstarším výrobcom čokolády v Škandinávii s predajom najmä vo Švédsku. Cloetta Slovakia je jedným z hlavných výrobcov v cukrovinárskom priemysle. Na trhoch, na ktorých pôsobí, trvalo zastáva vždy poprednú pozíciu.

Spoločnosť sa na Slovensku etablovala v roku 2005 a v levickom priemyselnom parku pôsobí od roku 2006. Do výstavby závodu investovala približne 20 miliónov eur a riadna prevádzka sa začala v júni 2007. V súčasnosti firma zamestnáva vyše 700 zamestnancov a ročne produkuje 30 000 ton výrobkov. Postupne rozširuje výrobu o ďalšie technológie a rôzne nové druhy výrobkov. Produkty smerujú na škandinávsky trh, do Francúzska, Holandska a Veľkej Británie.