Dobrý štart: S projektom na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti pokračujeme v šiestich centrách pre deti a rodiny

Náš projekt Dobrý štart, prostredníctvom ktorého vzdelávame v oblasti sociálno-finančnej gramotnosti zamestnancov centier pre deti a rodiny, ale aj mladých ľudí z týchto centier, pokračuje aj v roku 2023! Naďalej budeme týmto deťom, mladým ľudom a dôležitým dospelým prinášať zmysluplné a metodicky prepracované učenie pre ich život, s dôrazom na finančnú gramotnosť.

Aj preto sme sa ešte koncom novembra minulého roka stretli s 24 pracovníkmi centier pre deti a rodiny, niekdajších detských domovov, z Tŕnia, Hriňovej, Banskej Bystrice, Kremnice, Novej Bane a z Trenčína na workshope na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti. Vzdelávanie sa konalo pri Počúvadlianskom jazere v Banskej Štiavnici. Prostredníctvom zážitkových aktivít sme im predstavili našu metodiku na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti, životných zručností a hodnôt. Zámerom tejto metodiky je naučiť sa rozvíjať životné zručnosti detí a mladých ľudí z centier tak, aby raz mohli samostatne hospodáriť so svojimi financiami. Chceme, aby pochopili, že peniaze nie sú cieľom, ale prostriedkom k spokojnému životu. Tomu však predchádza porozumenie základným finančným produktom, s ktorými sa bežne v živote stretávame, a ktoré výrazne ovplyvňujú naše rozhodovanie a život našej rodiny.

Pracovníkov centier sme na víkendovom workshope zoznámili aj s e-learningom, našou online vzdelávacou aplikáciou, ku ktorej budú mať voľný prístup, aby mohli poznatky, tipy na aktivity, videá a inšpirácie z nej používať aj pri každodennej spolupráci s deťmi a mládežou.

Z workshopu na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí pri Počúvadlianskom jazere v Banskej Štiavnici.
Na workshope na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí pri Počúvadlianskom jazere v Banskej Štiavnici.

Čo nás čaká v roku 2023?

S viac ako dvadsať člennou skupinkou zamestnancov šiestich centier pre deti a rodiny z celého Slovenska budeme pokračovať vo vzdelávacích workshopov zameraných na efektívne využitie metodiky rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí z centier, ale aj vo výmene ich osobných skúseností. Novinkou tohto roka je aj zavedenie rovesníckeho mentoringu pre účastníkov projektu Dobrý štart z radov zamestnancov centier. Tí, čo majú s využívaním našej metodiky dlhodobejšie skúsenosti, sa odhodlali pomôcť nám naučiť ju používať aj svojich kolegov z centier. Čoskoro vám o nich povieme viac.

Už pracujeme aj na vytvorení deviatich krátkych vzdelávacích videí, ktoré budú tematicky vysvetľovať problematiku sociálno-finančnej gramotnosti, ale aj to, ako túto metodiku aplikovať v každodennej praxi nielen v centrách pre deti a rodiny.

Zároveň sa budeme ďalej paralelne sústrediť aj na vzdelávanie detí do 15 rokov a mladých ľudí z týchto centier nad 15 rokov. Budeme sa venovať ich sociálno-finančným zručnostiam a reálnym rizikám, ktoré ich po dovŕšení 18 rokov po odchode z centra tam vonku čakajú.

Prečo sa v projekte zameriavame práve na deti a mládež z centier pre deti a rodiny?

Na Slovensku žije v centrách pre deti a rodiny približne päťtisíc detí a mladých ľudí, viac ako 300 ich ročne tieto centrá opustí. „Väčšina detí umiestnených v centrách pre deti a rodiny pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia. Ich rodičia a ostatní dospelí v ich okolí nemajú osvojené základné sociálne zručnosti, ani zdravé pracovné návyky, spoliehajú sa na pomoc štátu a spoločnosti. Majú problém efektívne hospodáriť, peniaze míňajú neuvážene, nemyslia na to, čo bude zajtra. Ak máme deti s týmto rodičovským vzorom pripraviť na úspešný život, je pochopiteľné, že s nimi na jeho zmene musíme intenzívne a systematicky pracovať – na rozvoji ich životných zručností ako aj na osvojovaní si správnych návykov v oblasti finančnej gramotnosti,“ povedala metodička nášho programu sociálno-finančného vzdelávania Janka Bohušová. Tá okrem iného sama pôsobí v Centre pre deti a rodiny v Tŕní.

Navyše, metodika pre zamestnancov centier pre deti a rodiny je podľa Bohušovej špecifická v tom, že ju neprispôsobujeme len veku, ale aj mentálnej úrovni detí, ktoré sa snažíme čo najlepšie pripraviť na reálny život. „Snažíme sa pracovať tak, aby sme vzdelávanie detí a mladých dospelých robili formou zážitkového učenia – praktickými cvičeniami priamo v rodinnej bunke centra, v ktorej deti fungujú. Snažíme sa to robiť tak, ako by sme to vštepovali doma svojim vlastným deťom. Aj preto zapájame do aktivít všetky deti len do takej miery, ktorú sú v aktuálnom čase schopné zvládnuť,“ dodala Bohušová.

Z workshopu na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí pri Počúvadlianskom jazere v Banskej Štiavnici.
Z workshopu na rozvoj sociálno-finančnej gramotnosti detí a mladých ľudí pri Počúvadlianskom jazere v Banskej Štiavnici.

Tieto aktivity sú financované z Grantových programov Nadácie NBS (www.nadacianbs.sk) a spoločnosti Oriflame.