Do Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno hľadáme nových mentorov

Naša Nadácia pre deti Slovenska má od školského roka 2022/2023 v kompetencii jedno Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU) pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Teraz doň hľadáme nových kolegov a kolegyne s nástupom od nového školského roka v septembri 2023. Dôležité je, že naši noví kolegovia – mentori a mentorky by mali pochádzať z prostredia škôl a inštitúcii v regióne Banská Bystrica a Brezno.

Doležité dátumy a odkazy:

 • žiadosti o prácu v našom tíme prijímame do 27. apríla 2023
 • výberové konanie sa uskutoční 2. mája 2023 v čase od 12:00 online formou
 • ak sa chcete stať mentorom regionálneho centra a našim kolegom, prihláste sa prostredníctvom formulára TU 
 • viac informácií o našom regionálnom centre nájdete TU
 • viac informácií o úlohách a fungovaní regionálnych centier podpory na Slovensku zas nájdete TU

Pracovná náplň, kritéria a podmienky práce mentora alebo mentorky

Hlavné pracovné činnosti mentora alebo mentorky sú:

 • poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov a žiačok, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľov a učiteliek, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia),
 • zúčastňovať sa vyučovacích hodín pedagogických aj odborných zamestnancov a zamestnankýň s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovať im spätnú väzbu o ich edukačných postupoch,
 • pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti pedagogických aj odborných zamestnancov a zamestnankýň v stanovených oblastiach formou workshopov, facilitácie učiacich sa skupín, organizácie prednášok, diskusií a ďalších aktivít,
 • monitorovať potreby pedagogických zamestnancov a zamestnankýň a vedúcich pedagogických zamestnancov a zamestnankýň škôl v regióne,
 • plniť administratívne úlohy spojené s pracovnou pozíciou mentora alebo mentorky,  
 • budovať partnerstvá v regióne a organizovať sieťovacie stretnutia s riaditeľmi a riaditeľkami škôl, s ich zriaďovateľmi a/alebo ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania,
 • zaujímať sa aj o vlastné vzdelávanie a prácu na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach ako sú mentoring, tvorba vzdelávacieho programu, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľov – sociálna klíma, personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania, digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora:

 • 50 % úväzku (2,5 dňa – 18,7 hodín týždenne)

Platové podmienky mentora:

 • 899,80 € brutto (50 % úväzku)

Platové podmienky však môžu byť navýšené v závislosti od kvalifikácie, dĺžky praxe a skúseností záujemcov o pozíciu mentora.

Miesto výkonu práce mentora:

 • región Banská Bystrica a Brezno

Formálne a obsahové kritéria záujemcov na pozíciu mentora a mentorky

Najmenej 75 % z celkového počtu mentorov a mentoriek každého regionálneho centra budú tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci v škole alebo školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí

 • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ/učiteľka, vychovávateľ/vychovávateľka, pedagogický asistent/pedagogická asistentka, školský špeciálny pedagóg/školská špeciálna pedagogička,
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov.

Najviac 25 % z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí

 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov.

Výhodou, nie však podmienkou, je atestácia pedagogického zamestnanca alebo zamestnankyne I. alebo II. stupňa. Druhou výhodou, nie však podmienkou, je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručností.

Osobnostné predpoklady a zručnosti, ktoré by mali mentor/mentorka mať:

 • skúsenosti z oblasti mentoringu
 • organizačné a administratívne zručnosti
 • kreatívne a inovatívne myslenie
 • samostatnosť
 • flexibilita

Prihlasovanie a hodnotenie uchádzačov:

Ak sa chcete stať mentorom alebo mentorkou Regionálneho centra podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno, prihláste sa prostredníctvom online formulára TU.

Hodnotiaci proces:

Jednotlivé žiadosti uchádzačov a uchádzačiek bude v rámci hodnotiaceho procesu vyhodnocovať komisia zložená z predstaviteľov rezortu školstva, jedného zástupcu Nadácie pre deti Slovenska a externého experta na tému mentoringu. Vybratí uchádzači budú pozvaní na online pohovor.

Kontakt:

V prípade záujmu o ďalšie informácie o pozícii mentora alebo mentorky regionálneho vzdelávacieho centra môžete kontaktovať riaditeľku tohto centra Anetu Chlebničanovú na

 • telefónnom čísle: +421 911 702 665
 • e-mailom: aneta@miriam
Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska. Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).