Hodina deťom: Na podporu detí z jednorodičovských rodín prerozdelíme takmer 75 000 eur

Posledný májový deň tohto kalendárneho roka sme ukončili 22.ročník grantového programu Hodina deťom. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu bol tento ročník poznačený mnohými prekážkami – nemožnosťou realizovať našu každoročnú pokladničkovú zbierku v uliciach, odlivom individuálnych darcov, sťaženou komunikáciou s našimi firemnými darcami a mnohými inými. Napriek tomu Hodina deťom aktuálne prerozdelí 74 767 eur na podporu projektov zameriavajúcich sa na deti žijúce v rodinách iba s jedným rodičom. 

Otvorený grantový program Hodina deťom je financovaný z verejnej zbierky Hodina deťom. Finančne podporuje kvalitné a zaujímavé projekty organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi z jednorodičovských rodín na Slovensku. Prostredníctvom podporených projektov sa Nadácia pre deti Slovenska snaží citlivo a tvorivo reagovať na ich aktuálne potreby a problémy. Vo svojom aktuálnom ročníku otvorí Hodina deťom po prvý krát vo svojej histórii aj program na podporu individuálnych žiadateľov z tejto kategórie. Ako v  uplynulých rokoch tak bude stále nasledovať svoje základné posolstvo – pomáhať deťom a  mladým ľudom, ktorí to potrebujú.

Pomoc deťom žijúcim v neúplných rodinách

Aj vzhľadom na situáciu uplynulého roka sme sa rozhodli v rámci grantového programu Hodina deťom zamerať na deti a mladých ľudí z jednorodičovských rodín. Pandémia nám veľmi zreteľne ukázala, že práve táto skupina je v rámci sociálneho systému mimoriadne ohrozená, ale pritom prehliadaná napriek tomu, s akými ťažkosťami sa potýka. 

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku ohrozená chudobou až polovica z takmer 168 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom či deťmi. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s rodinami s oboma rodičmi, pri ktorých počet ohrozených chudobou predstavuje 18 percent. V skutočnosti to predstavuje obrovský počet detí a ich rodičov, ktorí sa mesiac čo mesiac potýkajú s otázkami základného prežitia. Majú problémy zabezpečiť si finančné prostriedky na nákup potravín a úhradu nájomného, liekov, zdravotných pomôcok, oblečenia a školských potrieb, nehovoriac o mimoškolských aktivitách, táboroch, dovolenkách alebo vianočných darčekoch, ktoré sú pre takéto rodiny v podstate nedosiahnuteľné. To má za následok marginalizáciu detí v rámci ich kolektívov, depresívne a panické stavy ako u rodičov tak i detí, nehovoriac o tom, že takýto model prežívania je mimoriadne ťažko udržateľný z dlhodobého hľadiska a často má za následok rozpad rodín, odlúčenie detí od rodičov a ich následné umiestnenie do ústavnej starostlivosti.

Odborní hodnotitelia posudzovali 61 žiadostí a z nich vybrali 13 organizácií, ktoré najviac spĺňali požiadavky na udelenie grantu. Podporené organizácie a ich projekty sú rozložené po celom Slovensku a sú medzi nimi napríklad n.o. KOLOBEH ŽIVOTA, ktorá okrem iného zabezpečuje terapeutickú pomoc ovdovelým rodičom a ich deťom; NÁDEJ DEŤOM, zameriavajúca sa na rozvoj rodičovských zručností slobodných mamičiek, či občianske združenie ICHTYS poskytujúce komplexný systém pomoci a prevencie jednorodičovským rodinám .

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity je možné si pozrieť priamo v on-line aplikácii, do ktorej prispievajú grantisti v reálnom čase.

Ďakujeme za podporu

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí aj v tomto ročníku podporili Hodinu deťom, pretože len vďaka nim dokážeme pomáhať a zlepšovať životy detí a mladých ľudí na Slovensku. Obrovské poďakovanie patrí aj našim partnerom, bez ktorých by sme zbierku nezvládli zrealizovať. Všetci spolu dokážeme pomáhať deťom a mladým ľuďom, ktorí to potrebujú, a tešíme sa, že v tom budeme môcť pokračovať aj v 2. ročníku verejnej zbierky Hodina deťom, ktorý už prebieha.

Podporené projekty

por. čísloOrganizáciaNázov projektuMestoKrajAnotáciaSchválená suma
1Asociácia Divadelná NitraDARUJEM TI TULIPÁN – integračné aktivity pre zrakovo postihnuté detiNitraNitrianskyDARUJEM TI TULIPÁN sa 16 rokov venuje integrácii a celoročnému tvorivému vzdelávaniu detí so zrakovým postihnutím, ktoré navštevujú špeciálnu internátnu ZŠ v Bratislave. Do aktivít zapája vidiace deti, inak zdravotne či sociálne znevýhodnené deti, deti menšín. Projekt celoročne pracuje vo vlastnom ● KLUBE DARUJEM TI TULIPÁN na ZŠ pre zrakovo postihnutých v Bratislave. Projekt realizuje i aktivity pre širokú verejnosť : ● objekt BLACK BOX – mobilné prostredie pre vidiacich o nevidiacich ● ZÁHON PRE NEVIDIACICH – verejne prístupný priestor rastlín pre nevidiacich i verejnosť (areál ZŠ pre zrakovo postihnutých, Bratislava) ● KONCERTY ● VÝSTAVY diel detí projektu.5 000,00
2UlitaUlita – miesto podporyBratislavaBratislavskýPredchádzajúci rok ukázal, že mnohé deti a mladí ľudia nemajú rovnaké zázemie na dištančné vzdelávanie, a bez podporných aktivít by boli úplne vylúčení zo vzdelávacieho procesu. Tlak na rodičov (zákonných zástupcov) detí riešiacich existenčné problémy je príliš veľký. Mnohé rodiny sa tak ocitajú v náročnej situácií. Projekt „Ulita miesto podpory“ je preto zameraný na vytvorenie bezpečného priestoru a ponuky služieb pre deti, mladých ľudí a ich blízkych dospelých na sídlisku Kopčany v Bratislave. Vďaka ponúkaným aktivitám budú mať mladšie deti možnosť získať základné zručnosti potrebné na vstup do školy. Deti a mladí ľudia školského veku sa budú môcť pripravovať na vyučovanie, a to neformálnym spôsobom, ktorého základom sú prijímajúce, podporujúce vzťahy s pracovníkmi a individuálny prístup. Postupne tak budú mať šancu dobehnúť zameškané učivo. Zároveň odborný tím ponúka možnosť poradenstva a podpory pre rodičov a pomáha tak predchádzať krízovým situáciám alebo ich prehlbovaniu.5 000,00

3Centrum Slniečko, n.o.Z násilia cez pozitívne prežívania a zážitkyNitraNitrianskyCpDaR Centra Slniečko n.o. je špecializované zariadenie zamerané na pomoc sexuálne zneužívaným a týraným deťom. Deti k nám prichádzajú z úplných i jednorodičovských rodín. U detí ktoré prichádzajú z úplných rodín, je zvyčajne páchateľom jeden z rodičov, takže po rozhodnutí súdom sa deti vracajú už do neúplnej jednorodičovskej rodiny. Je pre nás dôležité, aby sme tieto deti dokázali zastabilizovať, aby po návrate domov dokázali v rámci rodiny, aj napriek prežitému, fungovať. Veríme, že ak dostanú priestor pre ich osobné prežitie pozitívneho, budú náročné stresové situácie zvládať oveľa lepšie. Pomôcť im chceme s podporou liečebnej sily muzikoterapie, canisterapie a návštev farmy, kde prostredníctvom starostlivosti o zvieratá získajú pocit potrebnosti a nadobudnú vnútorný pokoj. Počas leta im chceme umožniť zúčastniť sa tábora, pomocou ktorého by sa mohli lepšie začleniť do kolektívu nových detí. Všetky aktivity sú zamerané na stabilizáciu, rozvoj a inklúziu detí v našom zariadení.5 417,00
4Združenie STORMCIRKUS flexíNitraNitrianskyProjekt reaguje na aktuálnu situáciu mladých ľudí, ktorí trávia svoj voľný čas na sídlisku. V kontexte nízkoprahovej filozofie sa zameriava na znižovanie výskytu a prehlbovania sociálne rizikových javov. Program CIRKUS dlhodobo pracuje s danou cieľovou skupinou ambulantnou, terénnou i dištančnou formou. Zámerom projektu je sústavne podporovať a vytvárať bezpečné miesto na aktívne trávenie voľného času i udržiať dlhodobú spoluprácu s klientmi. Cieľom je naďalej udržať počet služieb, na ktorý sú klienti zvyknutí – 4x týždenne v nízkoprahovom klube i teréne.7 000,00
5KOLOBEH ŽIVOTATerapeutické pobyty pre jednorodičovské rodiny – pozostalýchPrešovPrešovskýPokračovanie osvedčených víkendových terapeutických pobytov pre ovdovelých rodičov a ich deti. OZ Kolobeh života už 9 rokov realizuje zážitkové terapeutické víkendové pobyty pre deti a ovdovelých rodičov, ktorí prišli o najbližšieho člena rodiny. Stali sa tak jednorodičovskými rodinami, ktoré si prechádzajú nielen náročnou a zložitou finančnou situáciou, ale predovšetkým obrovským zármutkom po strate člena rodiny. Zámerom projektu je realizácia 2 víkendoviek v novembri a decembri. 1. víkendovku plánujeme ponúknuť hlavne rodinám, ktoré sú obeťami Covid-19 a sú združení na Facebooku: Pozostalí-obete Covid-19. 2. víkendovka je ťažisková pre všetky pozostalé rodiny, keďže ju plánujeme realizovať pred Vianocami, ktoré sú špeciálne pre smútiacich veľmi náročným obdobím. Na všetkých pobytoch za zúčastňuje naša smútková sprievodkyňa a tiež vdovy, ktoré založili a vedú aj svojpomocnú skupinu na Facebooku: Keď smrť rozdelí lásku príliš zavčasu.8 000,00
6Občianske združenie Brána do životaZlatá Brána otvorená 2BratislavaBratislavskýNaše zariadenie poskytuje pomoc ženám, ktoré sú samoživiteľky a zároveň sú v náročných životných situáciach. Našou každodennou misiou je poskytovanie bezpečného bezplatného ubytovania, sociálneho a psychologického poradenstva. Zároveň neustále hľadáme ďalšie možnosti, ako okrem našich odborných služieb  ženám a ich deťom poskytnúť pridanú hodnotu v ich náročnej každodennosti a skvalitniť ich život a pomôcť preklenúť obdobie bezmocnosti a beznádeje. Projektom by sme chceli prispieť ku zvýšeniu kvality ich života a pilotne otestovať model práce s týmito rodinami aj po odchode z krízových centier.8 000,00
7Nádej deťomRozvoj rodičovských zručností mladých mamičiek.Banská BystricaBanskobystrickýPočas pandémie nám v niektorých lokalitách pribudli mamičky ktoré vychovávajú a budú vychovávať svoje deti sami, pretože sú výsledkom neplánovaného rodičovstva. Jedná sa najmä o mladé dievčatá, ktoré v dôsledku migrácie sa ocitli v lokalitách , kde pracujeme. Plánujeme okrem rozvoja rodičovských zručností aj vytvorenie funkčnej siete, ktorá bude v participácii  reagovať na ich potreby.Projekt  rozvoja rodičovských zručností nadväzuje na predošlé projekty, ktoré priniesli pozitívnu zmenu v živote tých, ktorým sme sa venovali v minulosti.  Pozitívna zmena je, že sa zvýšila starostlivosť o dieťa, plánované rodičovstvo cez používanie antikoncepcie a usporiadanie si svojich osobných a rodinných záležitostí.4 130,00
8Piaristická spojená škola F. HanákaDobre vidíme srdcomPrievidzaTrenčianskyV Piaristickej spojenej škole v Prievidzi sa vzdeláva 700 žiakov. Každodenne vytvárame pre deti a mladých zázemie, v ktorom rozvíjajú svoje talenty, vzťahy a jedinečnosť. V našom projekte „Dobre vidíme srdcom“ chceme žiakom ukázať ich hodnotu bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia pochádzajú. Chceme ich ochrániť od vyčleňovania a predsudkov. Chceme, aby v školu, kde trávia väčšinu času, vnímali ako bezpečné a priateľské miesto, kde sú si všetci rovní a každý má rovnaké príležitosti.  Snažíme sa vybudovať u všetkých žiakov povedomie o zložitých životných situáciach, v ktorej sa môže ocitnúť každý z nás. Prevencia je v tomto smere veľmi dôležitá, aby sme neboli voči sebe slepí, nevďační, netolerantní. Zároveň je dôležité poukázať, že každý jedinec je pre skupinu prínosom a vie ju obohatiť.2 420,00
9Centrum Koburgovo, n.o.Mys dobrej nádejeTrnavaTrnavskýHoci sa deťom ohrozeným sociálnym vylúčením už od roku 2013 systematicky venujeme, pandemická situácia v roku 2020 zhoršila ich pripravenosť na školské vzdelávanie. Preto sme sa vrámci projektu rozhodli zamerať na dovzdelávanie žiakov a riešenie krízových situácií v rodine. Pri orientačnej diagnostike a vykonávaní úloh sa u všetkých detí ukázal výrazný pokles vo vedomostnej úrovni. Našou snahou je poskytnúť viac špeciálno-pedagogickej intervencie a individuálnej starostlivosti o celú rodinu, vďaka čomu sa zlepšia vedomosti detí a priblížia sa k chýbajúcemu vzdelávaciemu obsahu príslušného ročníka. Vďaka nízkoprahovým aktivitám si deti upevnia návyky, režim a mladší žiaci sa zlepšia v grafomotorike, čítaní, počítaní, slovnej zásobe a iných zručnostiach. U rodičov sa vrámci terénnej sociálnej práce zameriame na zlepšenie ich schopnosti vypracovávať s deťmi domáce úlohy a spolu sa podieľať na vzdelávacom procese svojich detí.4 800,00
10Autistické centrum Andreas n.o.Kyslíková maskaBratislavaBratislavskýZámerom projektu Kyslíková maska je podpora jednorodičovských rodín z celého Slovenska, v ktorých je vychovávané dieťa s autizmom. Deti so špecifickými poruchami vyžadujú zvýšenú starostlivosť ako aj špecializovanú terapeutickú podporu. Jednorodičovské rodiny majú len jeden pravidelný príjem, o ktorý prichádzajú, keď sa potrebujú starať o svoje dieťa. Vo zvýšenej miere to platí pre deti s autizmom, pri ktorých je starostlivosť nielen finančne, ale aj časovo náročná. Prostredníctvom projektu získajú jednorodičovské rodiny výraznú finančnú úľavu pri diagnostike ich dieťaťa, ako aj pri ďalších terapeutických službách alebo pri nákupe didaktických pomôcok či kníh. Vďaka projektu poskytneme rodičom individuálne konzultácie, počas ktorých sa postaráme o dieťa, a taktiež zrealizujeme podporné svojpomocné stretnutia rodičov. Názov Kyslíková maska je metaforou na krízové pristávanie lietadla, kedy si ako prvý má kyslíkovú masku nasadiť rodič, aby mohol svojmu dieťaťu pomáhať.7 000,00
11Jeden rodič, n.o.Čas pre detiBanská BystricaBanskobystrickýČas pre deti – to sú tri dôležité prvky pomoci a podpory pre (nielen) deti a mladých ľudí vyrastajúcich v jednorodičovských rodinách:Prvým pilierom je PORADENSTVO – sprevádzanie detí v náročnejších obdobiach ich cesty životom. Úprimné, ľudské a zároveň odborne vedené rozhovory odborníkmi a odborníčkami tu budú pre nich v každom kúte Slovenska. Druhým pilierom je ZÁŽITOK – vytváranie priestoru pre rozvoj rovesníckych vzťahov.  V rámci projektu budú mať príležitosť stretnúť sa s inými deťmi a mladými ľuďmi a prežiť spoločne zaujímavé dni.  Aj tu bude čas na rozhovor a zdieľanie sa.Posledným, no nemenej dôležitým prvkom je POMOC rodičom  pri zvládaní prekážok, ktoré v roli jednorodičov zdolávajú. V rámci projektu sa pritom zameriavame najmä na podporu zvládania rodičovských zručností.6 500,00
12ÁNO PRE ŽIVOT n.o.Jeden, ale nie sámRajecké TepliceŽilinskýProjekt je zameraný na systematickú a efektívnu pomoc jednorodičovským rodinám v núdzi v regióne formou terénnej práce, poradenstva, terapií, materiálnej a potravinovej pomoci, v prípade potreby ubytovania v našom zariadení. Organizácia dlhodobo poskytuje pomoc rodinám v núdzi s dôrazom na jednorodičovské rodiny. Cieľom je poskytnúť týmto rodinám podporu a priestor, aby mohli vychovávať svoje deti v pokojnom a bezpečnom prostredí, pomôcť im zabezpečiť základné životné potreby. Aby jednorodičovské rodiny cítili, že nie sú na všetko sami.4 500,00
13Občianske združenie ICHTYSSingle mamas&papas v DNVBratislavaBratislavskýSingle mamas&papas v DNV je projekt, v ktorom budú zapojení viacerí poskytovalia sociálnej pomoci v Devínskej Novej Vsi. Cieľom je vytvoriť komplexnú pomoc a prevenciu pre jednorodičovské rodiny v Devínskej Novej Vsi. Nechceme rodinám poskytovať len jednorázovú materiálnu pomoc, naopak projekt má okrem materiálnej pomoci poskytnúť rodinám podporu pri výchove detí, pomoc pri riešení finančných ťažkostí. A ako nadstavbu chceme zapojiť do starostlivosti o jednorodičovské rodiny aj ľudí z ich okolia, aby pomoc bola s dlhodobým účinkom.7 000,00
SPOLU 74 767,00