Petržalka ide príkladom: Samosprávy môžu, hoci s obmedzenými zdrojmi, podporiť víziu o tom, ako má vyzerať inklúzia v školskej praxi

1. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Napriek tomu, že ide o mestskú časť hlavného mesta Bratislava, o Petržalke sa často hovorí ako o „treťom najväčšom meste na Slovensku“. Posledné sčítanie obyvateľstva ukázalo, že aktuálne má táto mestská časť 114 tisíc obyvateľov a obyvateliek s trvalým pobytom. Okrem toho sa tu každý rok narodí priemerne 1 400 nových Petržalčanov a Petržalčaniek. Mnohé z týchto detí sa stanú žiakmi a žiačkami materských a základných škôl, ktoré má Petržalka vo svojej kompetencii ako zriaďovateľ. My sa v tomto texte pozrieme na to, do akej miery sú princípy inkluzívneho vzdelávania súčasťou filozofie mestskej časti v oblasti vzdelávania.

V roku 2022 sme v Nadácii pre deti Slovenska začali s podporou programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021, realizovať projekt Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania pre samosprávy. Vychádzali sme z našich dlhoročných skúseností s prácou so základnými a materskými školami z celého Slovenska, kde sa často stretávame s tým, že samosprávy môžu svojím aktívnym prístupom výrazne pomôcť k tomu, aby sa inkluzívne vzdelávanie stalo bežnou praxou v základných a materských školách. V projekte sme pracovali s tromi mestami – Banskou Bystricou, Novými Zámkami a Poltárom. Počas jeho realizácie sme dostali tipy na ďalšie samosprávy, ktoré by mohli slúžiť ako príklad dobrej praxe, kde samospráva aktívne podporuje inkluzívne vzdelávanie.

Petržalka je v oblasti školstva naozajstný kolos. Mestská časť je zriaďovateľom 27 materských a 11 základných škôl. V rozhovore s Katarínou Brťkovou, vedúcou Oddelenia predprimárneho a primárneho vzdelávania a Andreou Garanovou, vedúcou Oddelenia školstva, sme sa podrobnejšie rozprávali o aktuálnej situácii v oblasti vzdelávania v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Postupne sme prešli od najväčších výziev a problémov inkluzívneho vzdelávania až k rôznym zaujímavým riešeniam, ktorými sa snažia v rámci svojich kompetencií pomôcť materským a základným školám.

Ilustračné fotografie sú z aktívneho účtu mestskej časti Petržalka na Facebooku.

Školstvo má svoje problémy. Aj v Petržalke

Situácia v školstve nie je jednoduchá ani v Petržalke. Asi najväčším problémom je i tu nedostatok pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň. Aj v prípade, že sa podarí, najmä prostredníctvom projektov, zabezpečiť na nich dostatočné finančné zdroje, nedokážu existujúce pozície obsadiť. Problém s kapacitou sa ale netýka iba škôl. Napríklad aj Centrum poradenstva a prevencie (CPaP), ktoré je v téme inkluzívneho vzdelávania pre školy dôležitým partnerom, zápasí s tým, že dopyt po jeho službách je oveľa väčší ako jeho schopnosť poskytovať ich. Spoluprácu s CPaP vníma pani Brťková ako veľmi dobrú a dôležitú, podľa jej slov by ale Petržalka potrebovala ešte minimálne jedno takéto pracovisko, respektíve výrazne personálne posilniť už to existujúce.

V rámci škôl je cítiť aj celkovú únavu pedagogickej verejnosti. Po rokoch zmien v školstve, nedostatočnej podpory zo strany štátu a pandémii Covid-19 budú školy čeliť ďalším zmenám v súvislosti s novou kurikulárnou reformou. Pre mnohých pedagógov nebude jednoduché začať učiť novým spôsobom. Zmeny cítiť aj v prípade detí a ich rodičov. Na školách vidieť veľký nárast detí, ktoré sú sociálne alebo psychicky deprivované, zvýšil sa aj počet detí s rôznymi zdravotnými problémami. Ak mestská časť žiadala na základe diagnostiky a odporúčaní CPaP v školskom roku 2022/2023 o pridelenie takmer 92 úväzkov pedagogických asistentov a asistentiek, v školskom roku 2023/2024 to bude takmer 129. Toto číslo vypovedá iba o deťoch, ktoré sú diagnostikované a ich rodičia súhlasili s ich integráciou – v minulom školskom roku ich bolo takmer 300. Reálny počet detí, ktoré potrebujú pomoc, napríklad aj prostredníctvom pedagogického asistenta či asistentky, bude niekoľkonásobne viac. Napriek mnohým problémom sa ale samospráva snaží hľadať riešenia.

Inkluzívne vzdelávanie začína v materskej škole

Petržalka je dlhodobo otvorená vytváraniu podmienok pre deti, ktoré potrebujú individuálny prístup. Počas posledného viac ako desaťročia sa tu podarilo systémovo nastaviť viacero vecí. Niektoré nové opatrenia, ktoré pomáhajú veci posúvať dopredu, sa podarilo implementovať v posledných rokoch práve novému vedeniu mestskej časti.

S inklúziou začínajú už v materskej škole – mestská časť ich má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 27. V mnohých z nich pôsobia odborní zamestnanci a inkluzívne tímy. Petržalka systematicky investuje aj do ich vzdelávania. V minulom roku absolvovalo 60 zamestnankýň materských škôl tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina (v spolupráci s organizáciou Centrum Dialóg), približne rovnaký počet absolvovalo aj tréning Hejného matematiky pre materské školy (v spolupráci so združením Indícia). Riaditeľky materských škôl sa zas vzdelávajú v oblasti manažmentu a rozvíjajú svoje líderské zručnosti.

Viacero petržalských materských škôl sa úzko špecializuje na vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami. Napríklad v materskej škole Iljušinova majú okrem sedem bežných tried aj dve triedy pre deti s poruchou autistického spektra. Deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa venujú v materskej škole Turnianska. Škôlka na Fialovej je úplne bezbariérová a vybavená výťahom. Na Pifflovej zas vedia zabezpečiť starostlivosť aj o deti s poruchami výživy, ide napríklad o celiakiu, diabetes či intoleranciu na laktózu. Aj vďaka tomu, že odbornú starostlivosť tam zabezpečuje zdravotná sestra. Takto by sme mohli pokračovať ďalej.

Je veľmi dôležité, že na Oddelení školstva si uvedomujú, že pre deti so špeciálnymi potrebami je veľmi dôležitý ich prechod na základnú školu. V prípade umiestnenia detí zo špeciálnych tried ide o priamu spoluprácu s konkrétnymi základnými školami. Pri všetkých deťoch ale platí, že špeciálne pedagogičky z materských škôl majú úzky kontakt s pedagogičkami z prvého stupňa základných škôl a snažia sa proaktívne ich informovať o každom dieťati, ktoré potrebuje individuálny prístup.

Zamestnanci v základných školách potrebujú podporu

Petržalka zriaďuje 11 základných škôl, ktoré navštevuje takmer šesťtisíc žiakov a žiačok. Aj na základných školách sa mestská časť snaží o podporu inkluzívneho prístupu. Pani Brťková ale zdôrazňuje, že v prípade základných škôl sú ich možnosti veci ovplyvniť oveľa menšie ako v spomínaných materských školách. Napriek tomu, aj tu vidieť zaujímavé príklady dobrej praxe.

„Povinnou jazdou“ je získavanie odborného personálu, ktorý je pre fungovanie inklúzie kľúčový. O financie sa pravidelne uchádzajú prostredníctvom národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií. Mestská časť sa uchádzala o podporu aj v rámci poslednej zverejnenej výzve POP3 na jar 2023. Keďže finančné prostriedky im na podporu pedagogických asistentov a asistentiek ani zďaleka nestačia, v aktuálne končiacom školskom roku 2022/2023 bola požiadavka na získanie 92 úväzkov naplnená pridelením iba 18 takýchto úväzkov od štátu. Mestská časť každý rok vyčleňuje zo svojho rozpočtu finančné prostriedky pre 15 ďalších asistentov a asistentiek.

Ďalším dôležitým nástrojom je podpora pre podporné tímy na školách. Napríklad formou vzdelávania.  V roku 2022 realizovala mestská časť v spolupráci s Inklucentrom projekt Inkluzívne v Petržalke. S dvomi základnými školami sme spolupracovali aj my v Nadácii pre deti Slovenska v rámci programu Škola inkluzionistov. Miestne školy aktívne spolupracujú aj s Regionálnym centrom podpory učiteľov (RCPU), ktoré od tohto školského roka pomáha školám v oblasti mentoringu učiteľov aj pri príprave na zavedenie nového školského kurikula. Jednou z kľúčových oblastí, ktorým sa regionálne centrá venujú, je oblasť inkluzívneho vzdelávania. Ďalším dôležitým krokom bol aj vznik pozície zástupcov a zástupkýň inkluzívnych tímov na základných školách, ktorí majú teraz možnosť zúčastňovať sa dôležitých porád vedenia školy.

Naučiť lepšie, odmeniť viac

Od roku 2016 funguje v Petržalke zaujímavý program na podporu pedagógov a pedagogičiek. Cieľom tohto programu Naučiť lepšie, odmeniť viac je zvýšiť motiváciu pedagogických zamestnancov a zamestnankýň pri zavádzaní nového obsahu a používania inovatívnych a moderných vyučovacích foriem a metód. Každý rok si môžu učiteľky a učitelia pripraviť projekty, ktoré potom hodnotí odborná komisia. Následne 20 až 22 úspešných uchádzačov a uchádzačiek získa finančnú podporu vo forme príplatku vo výške 140 eur mesačne k svojej mzde. Všetko záleží od kvality predloženého projektu, A keďže mal program medzi učiteľmi a učiteľkami veľký úspech, v roku 2019 ho mestská časť rozšírila aj o odborných zamestnancov a zamestnankyne – školských psychológov a psychologičky, školských špeciálnych, liečebných alebo sociálnych pedagógov a pedagogičky, logopédov a logopedičky alebo pedagogických asistentov a asistentky.

Spolupracovať lepšie odmeniť viac podporuje projekty, ktoré sa zameriavajú nielen na pomoc individuálnym žiakom so špeciálnymi potrebami, ale ktoré prispievajú k celkovému zlepšeniu kvality školy, klímy tried a k úspešnej spolupráci a prepojení všetkých zložiek – rodič, učiteľ a trieda. Finančnú podporu poskytujú aj im rovnako ako v prípade pedagógov a pedagogičiek – vo forme príplatku k mzde pre 27 odborných zamestnancov alebo zamestnankyne vo výške 140 eur mesačne. Zamestnanci a zamestnankyne v školstve dostávajú od Petržalky ešte ďalšiu podporu. Mestská časť im napríklad prepláca jazykové vzdelávanie zamerané na osobný rozvoj, niekoľkým desiatkam poskytuje aj bývanie s regulovaným nájomným v rámci bytov, ktoré sama Petržalka vlastní.

Významný posun nastal v posledných rokoch aj v oblasti bezbariérovosti škôl. V súčasnosti je v Petržalke všetkých 11 škôl technicky aj priestorovo vybavených pre imobilných žiakov, žiačky a iných návštevníkov a návštevníčky. Okrem bezbariérových vstupných rámp (alebo šikmých schodiskových plošín) je v každej škole minimálne jeden stoličkový výťah. Mestská časť uvedomuje, že bezbariérový prístup je bezpodmienečnou podmienkou pre rovnosť šancí a príležitostí pre všetkých petržalských žiakov a žiačky.

Je potrebné mať jasnú víziu

O budúcnosti vzdelávania majú v Petržalke celkom jasnú predstavu. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2023 – 2029 sa tejto téme venuje na viacerých úrovniach. Ako jeden zo strategických cieľov si v tomto dokumente Petržalka stanovuje „zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu a zvýšiť atraktivitu povolaní v školstve“. Čo to znamená? Dokument identifikuje kľúčové výzvy a problémy, ktoré v oblasti školstva mestská časť aktuálne vidí. Mnohé problémy sa ale priamo dotýkajú aj oblasti inkluzívneho vzdelávania – nesystémové vzdelávanie pedagogických pracovníkov, zvyšujúce sa nároky na priestorovú kapacitu, zvýšené nároky na personálne kapacity v školách, väčšiu potrebu asistentov  a asistentiek,  slabé možnosti prepojenia medzi integrovanými deťmi a zdravými deťmi už od predškolského veku. Ako tieto nedostatky napraviť?

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka pracuje s víziou vytvorenia konceptu tzv. SMART školy. Tento koncept by sa dal vo všeobecnosti vysvetliť ako snaha o vytvorenie školy a školskej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje komplexný rozvoj a moderné vzdelávanie pre všetkých žiakov. Škola okrem základnej vzdelávacej funkcie plní aj mnoho ďalších dôležitých funkcií, ktoré sa dajú heslovite zhrnúť ako zelená škola, digitálna škola, inkluzívna škola, aktívna a otvorená škola, škola ktorá podporuje kritické myslenie, zdravotný štýl a podobne.

Téme opatrení v oblasti inklúzie sa tento programový materiál venuje podrobnejšie. V budúcnosti sa chce mestská časť zamerať na podporu a budovanie personálnych kapacít pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania, podporu inkluzívneho vzdelávania na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, tvorbu podmienok pre lepšie zapojenie integrovaných detí a podporu asistentov a asistentiek pre učiteľov a učiteľky. Naplnenie tejto vízie bude závisieť od viacerých faktorov. Niektoré, napríklad nastavenie financovania zo strany štátu, nevie mestská časť ovplyvniť. Príklad Petržalky ale ukazuje, že samosprávy majú, aj v rámci obmedzených možností, priestor, ako podporiť svoju víziu o tom, aké má byť vzdelávanie pre jej obyvateľov.

Ilustračné fotografie sú z aktívneho účtu mestskej časti Petržalka na Facebooku.

Inšpirácie z Petržalky

Aktívna podpora materských škôl

  • zamestnávanie odborných pedagogických zamestnancov a zamestnankýň,  tvorba inkluzívnych tímov
  • vzdelávanie zamestnancov a zamestnankýň (napríklad fonematické uvedomovanie, Hejného matematika)
  • špecializácia MŠ na niektoré skupiny detí (napríklad deti s PAS, deti s poruchami príjmu potravy)
  • prepojenie medzi MŠ a ZŠ – osobný kontakt odborných zamestnancov a zamestnankýň, poskytovanie náborového príspevku pre učiteľky a učiteľov MŠ až do jeden tisíc eur

Aktívna podpora základných škôl

  • debarierizácia všetkých ZŠ
  • úzka spolupráca s Centrom poradenstva a prevencie (pravidelné stretnutia na úrovni: škola, oddelenie vzdelávania mestskej časti a CPaP)
  • podpora vzdelávania odborných zamestnancov a zamestnankýň v spolupráci s partnermi (mimovládne organizácie, RCPU)
  • získavanie dodatočných zdrojov pre odborné zamestnanectvo (napríklad POP)
  • financovanie pedagogických asistentov a asistentiek priamo z rozpočtu mestskej časti
  • motivačné programy pre odborných zamestnancov a zamestnankyne (individuálna finančná podpora prostredníctvom programu Spolupracovať lepšie, odmeniť viac)

Čo na to Aneta Chlebničanová, senior expertka v oblasti vzdelávania Nadácie pre deti Slovenska:

„Spôsob, akým v Petržalke podporujú inkluzívne vzdelávanie, je veľmi zaujímavý. Samospráva dobre chápe, že s inklúziou je potrebné začať už v materských školách a že plynulý prechod na základnú školu je pre dieťa dôležitý. Ale nie všetko je o veľkých systémových zmenách. Niektoré opatrenia, napríklad podpora pre odborných zamestnancov a zamestnankyne, ako to formou grantov robí práve Petržalka, sú inšpiratívne a veľmi jednoducho sa dajú implementovať aj v iných samosprávach. Celkovo je tu vidieť, že jednotlivé čiastkové riešenia a kroky vedú k napĺňaniu želaného cieľa a zároveň sa dopĺňajú o ďalšie menšie ciele, na základe skúseností. Pozitívne vnímam aj víziu mestskej časti do budúcnosti. Stratégia SMART škôl je výsledkom rozumného a zároveň citlivého prístupu  zamestnancov a zamestnankýň mestského úradu k budúcnosti vzdelávania v tejto mestskej časti. Verím, že je to jeden zo signálov, že budú v Petržalke v riešeniach smerom k inklúzii pokračovať ďalej.“ 


Projekt Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania T2-2021-022 realizuje Nadácia pre deti Slovenska s podporu z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný  z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.