Keď funguje tímovosť: Predchádzaniu konfliktov v triedach sa na ZŠ Drábova venujú okrem podporného tímu aj rovesnícki mediátori

4. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

Inkluzívnemu vzdelávaniu na základných školách sa v Nadácii pre deti Slovenska intenzívne venujeme od školského roka 2018/2019. O rok neskôr sme k nim pridali aj materské školy. Do strategického plánovania inkluzívneho vzdelávania sme sa zas pustili v roku 2021 s troma samosprávami – Banská Bystrica, Nové Zámky a Poltár. Za tých šesť rokov sme spoznali množstvo samospráv, úradov, centier, škôl a škôlok, ktoré to s inklúziou myslia vážne. Len nedávno sme vám priniesli príklady dobrej praxe z Odboru školstva v bratislavskej Petržalke a zo Zvolena, či z bratislavskej Základnej školy na Vrútockej.  Teraz s nami nazrite do košickej Základnej školy na Drábovej ulici. Dozviete sa, ako v škole podporujú rozmanitosť detí, aké spôsoby používajú na prevenciu a riešenie šikany, ale aj to, ako začleňujú deti z materských škôl do primárneho vzdelávania.

Základnú školu Drábova 3 v Košiciach navštevovalo v školskom roku 2022/2023 presne 502 žiakov a žiačok. Päťdesiattri z nich má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. S týmto  počtom detí pracuje v škole 44 učiteľov a učiteliek, aj zabehnutý školský podporný tím. Škola je aktívna v mnohých projektoch na lokálnej úrovni a podporuje spoluprácu so širšou komunitou školy. Pôsobí tu osem pedagogických asistentov a asistentiek, tiež  jedna školská špeciálna pedagogička. Volá sa Mária Baltesová a aj vďaka nej môžete čítať tieto riadky. Práve s ňou sme sa rozprávali o škole na Drábovej v Košiciach a jej rozmanitosti v triedach, o jej žiakoch a žiačkách či o spolupráci so zriaďovateľom školy. 

Okrem iného, Mária je absolventkou pilotného ročníka nášho vzdelávacieho programu na podporu inklúzie na základných školách s názvom Škola inkluzionistov. Vtedy sa písal školský rok 2018/2019. Dnes je našou kolegyňou – sama sa stala lektorkou programu Škola inkluzionistov. Na základnú školu na Drábovej so sebou priniesla strategické rozmýšľanie nad inklúziou, stala sa tu tiež koordinátorkou inkluzívneho vzdelávania aj samotného podporného tímu školy. V spolupráci s vedením a pedagogickým zborom vytvorili strategický plán školy pre inkluzívne vzdelávanie, s ktorým pracujú dodnes a pravidelne ho aktualizujú. 

Na tejto košickej základnej škole je školský podporný tím dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu a riešenia neočakávaných situácií nielen v triedach. Tvoria ho školský poradca, školská špeciálna pedagogička, sociálna pedagogička a osem pedagogických asistentiek. Stretávajú sa na týždennej báze, pretože je pre nich dôležitá pravidelná otvorená komunikácia. “V škole cítim podporu vedenia v inkluzívnom smerovaní na sto percent a rovnaké nastavenie vnímam u takmer všetkých pedagógov a pedagogičiek, čo mi dodáva chuť a silu prekonávať všetky prekážky, s ktorými sa v práci stretávam,” povedala nám Mária Baltesová. Okrem poradnej funkcie v škole je úlohou podporného tímu prijímanie nových návrhov či aktivít a vyhodnocovanie realizovaných opatrení i cieľov v oblasti inklúzie. Neodmysliteľnú súčasť práce podporného tímu v škole tvorí proces začleňovania nových žiakov a žiačok materských škôl či z iných základných škôl v meste do tej vlastnej. 

Prechod žiakov a žiačok z predprimárneho do primárneho vzdelávania uľahčuje spolupráca škôl v regióne

Základná škola Drábová spolupracuje so všetkými materskými školami v okolí. Pre deti z týchto škôlok každoročne organizujú takzvaný Deň s Drábkou. Deti do školy prichádzajú spoločne s učiteľmi a učiteľkami, absolvujú tu rôzne športové súťaže a tvorivé aktivity, navštívia aj terapeutickú a senzorickú miestnosť. Nechýba ani ukážka vyučovania prvého ročníka a poznávanie priestorov školy. 

“Naši žiaci a žiačky prvého stupňa chodievajú vždy v marci čítať škôlkarom priamo do materskej školy. Pred zápisom škôlkarov do prvého ročníka našej školy sa rodičovského združenia, ešte v priestoroch materskej školy, zúčastnia aj náš zástupca prvého stupňa spoločne so školskou špeciálnou pedagogičkou, teda so mnou, a s vedúcou metodického združenia prvého stupňa. Oboznámia rodičov s poslaním našej školy. Dôležitou súčasťou rodičovského združenia je aj odborný seminár pod vedením psychologičky z Centra poradenstva a prevencie, ktorý je zameraný na pripravenosť detí do školy a oboznámenie sa s depistážou v materskej škole. V prípade rizikových žiakov ponúkam ako školská špeciálna pedagogička budúcim prvákom, prváčkam a ich rodičom vždy počas júna možnosť absolvovať Sindelar diagnostiku a následný podporný program,” priblížila nám proces prijímania prvákov a spolupráce s ostatnými aktérmi Baltesová.

Prijímanie žiakov do procesu vzdelávania v škole je práca pre tím

Rodičia nových žiakov a žiačok tejto základnej školy v Košiciach tu vždy absolvujú vstupný rozhovor a orientačnú diagnostiku dieťaťa pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky. V prípade žiakov a žiačok s narušenou komunikačnou schopnosťou prizýva vedenie školy do procesu aj školskú logopedičku a, samozrejme, potenciálnu triednu učiteľku. Pri dôležitých rozhodnutiach totiž v tejto základnej škole participujú viacerí zamestnanci školy. Pri prijímaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, respektíve pri doručení správ z diagnostických vyšetrení pre deti, ktoré už sú súčasťou školy, sú všetci pedagógovia oboznámení s ich rozmanitými potrebami, ako aj s odporúčaniami, ktoré treba zaradiť do ich výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci a žiačky majú zvýšenú pozornosť a stimuláciu zo strany triedneho učiteľa alebo učiteľky, pedagogických asistentiek aj sociálnej pedagogičky, respektíve školskej špeciálnej pedagogičky. Nového žiaka alebo žiačku aktívne zapájajú do diania v triede a pomáhajú im začleniť sa do rovesníckej skupiny. Pre školský podporný tím je rovnako dôležité, aby si deti našli blízku osobu v skupine svojich rovesníkov, rovesníčok aj mezi učiteľmi a učiteľkami. Dôležitým prvkom naďalej zostáva pravidelne komunikovať s rodičmi žiakov a žiačok školy. “V samotnom procese vzdelávania už potom využívame viacero podporných opatrení, akými sú aktivity v terapeutickej miestnosti pre deti v záťažovej psychickej situácii, aktivity v senzorickej miestnosti a aktivizujúce metódy prostredníctvom interaktívnej podlahy. Realizujeme aj program bilaterálnej integrácie, hráme senzorické hry založené na princípoch terapie senzorickej integrácie a momentálne spúšťame aj biofeedback a neurofeedback,” povedala nám školská špeciálna pedagogička.

Terapeutická miestnosť pre všetky deti na ZŠ Drábova v Košiciach. Zdroj fotografie: Archív Márie Baltesovej, ZŠ Drábova

“Situácia v oblasti inkluzívneho vzdelávania je v našej škole veľmi priaznivá, o tom svedčí aj motto našej školy ZŠ Drábova – Inklúzia poznania. Inklúzia je proces a my sa ho v škole spoločne snažíme stále zlepšovať. Reagujeme na aktuálne rozmanité potreby žiakov, žiačok aj zamestnancov a zamestnankýň. Úspešne sme nastavili fungovanie školského podporného tímu, ponúkame vzdelávacie aktivity pre pedagogický zbor. Vybudovali sme podporné miestnosti pre deti, zabezpečili sme im materiálne a technické vybavenie aj bezbariérový vstup. Zabezpečujeme vzdelávanie pre žiakov a žiačky s rozličnými zdravotnými znevýhodneniami a zároveň reagujeme na rozmanité potreby detí v núdzi, v stresových situáciách, sústredíme sa aj na problémy medzi rovesníkmi a podobne.
Stále tu však je a vždy bude, priestor na zlepšenie.” 

Mária Baltesová, školská špeciálna pedagogička a koordinátorka školského podporného tímu ZŠ Drábova v Košiciach

Pri riešeniach konfliktov v triedach učitelia a učiteľky spolupracujú s podporným tímom

To je bežnou súčasťou podporných opatrení školy so zameraním na triedneho učiteľa alebo učiteľku. Pri každom stretnutí s rodičmi, ktorých detí sa konflikt týka, je na stretnutí prítomná aj pedagogická asistentka, v prípade potreby školská špeciálna pedagogička alebo sociálna pedagogička. Konfliktom, v horšom prípade šikane, predchádzajú v tejto košickej základnej škole preventívnymi aktivitami pod vedením sociálnej pedagogičky, ale aj v spolupráci s policajným zborom, s Centrom poradenstva a prevencie. Okrem toho sa snažia o budovanie dôverného vzťahu s triednym učiteľom alebo učiteľkou, realizovaním sociometrie v triede, rannými kruhmi, programom Zippyho kamaráti či realizovaním inkluzívneho programu pre žiakov a žiačky s rozmanitými potrebami, rozhovormi s nimi a podobne. “Pre nadané deti máme v škole zavedené konzultačné hodiny, počas ktorých majú žiaci a žiačky priestor na zdokonaľovanie sa v oblastiach, v ktorých majú talent. Pripravujú sa tu na rozličné súťaže pod vedením pedagógov a pedagogičiek. Deti, ktoré sa zapájajú do súťaží, sú v škole odmeňované nielen materiálnymi cenami, ale najmä vyzdvihnutím ich silných vlastností a udelením pochvaly,” vysvetlila školská špeciálna pedagogička.

Okrem toho v škole zaviedli program rovesníckych skupín. To znamená, že predchádzaniu konfliktov alebo ich riešeniu v triedach a pri tvorbe rešpektujúcej komunikácie pomáhajú mladším žiakom a žiačkam rovesnícki mediátori, teda starší žiaci. Školský parlament má škole tiež veľký úspech. Sú v ňom zastúpení žiaci a žiačky všetkých ročníkov a tried na druhom stupni. V školskom roku 2022/23 sa žiacky školský parlament spolupodieľal na viacerých podujatiach, dokonca prevzal iniciatívu pri oslavách medzinárodných dní aj cirkevných sviatkov. 

Senzorická miestnosť pre všetky deti na ZŠ Drábova v Košiciach. Zdroj fotografie: Archív Márie Baltesovej, ZŠ Drábova

“Atmosféra v učiteľskom kolektíve školy je priateľská, veselá a založená na dôvere. Všetci zamestnanci našej školy majú možnosť zapojiť sa do projektov a prísť s novými návrhmi, nápadmi a kreatívnymi podnetmi na zlepšenie školy. Dokonca sme pomocou príručky Index inklúzie realizovali v škole anonymný dotazník, vďaka čomu sme sa dozvedeli ako dôležití dospelí v škole vnímajú atmosféru a aké majú tipy na zlepšenie.”

Mária Baltesová, školská špeciálna pedagogička a koordinátorka školského podporného tímu ZŠ Drábova v Košiciach

Pre zdravú klímu školy a mesta je dôležitá spolupráca všetkých aktérov vzdelávania

Podľa slov školskej špeciálnej pedagogičky Márie Baltesovej z košickej základnej školy na Drábovej je jej zriaďovateľ veľmi otvorený všetkým školám vo svojom územnom pôsobení. Na Drábovej majú pozitívne skúsenosti s podporou mesta, vrátane celého odboru školstva. Podpora prichádza vo viacerých oblastiach, na jednej strane vo forme odmeňovania zamestnancov škôl pri príležitosti Dňa učiteľov, podpora pri grantových výzvach, do ktorých sa školy zapájajú, ale aj spoluúčasť pri financovaní projektov, oprava priestorov školy a podobne. 

Sieťovanie odborníkov a odborníčok v meste je v prípade pedagogických a odborných zamestnancov a zamestnankýň založené prevažne na vzdelávacích kurzoch, zostávajú totiž v kontakte aj po ich ukončení. Ďalší prienik medzi odbornou verejnosťou sprostredkúva Centrum poradenstva a prevencie vďaka pravidelným stretnutiam školských špeciálnych pedagógov a pedagogičiek. “Centrum poradenstva a prevencie je nám veľkou oporou. Bežnou súčasťou našej spolupráce sú napríklad pravidelné osobné či telefonické konzultácie, metodická podpora zo strany psychologičky aj špeciálnej pedagogičky, usmerňovanie k žiadostiam na vyšetrenie, organizovanie preventívnych aktivít na pôde školy so zameraním na zlepšenie klímy v triede či prevencia sociálno-patologických javov,” priblížila nám spoluprácu s miestnym Centrom poradenstva a prevencie Baltesová.

Už sme spomínali, že v meste nechýbajú prepojenia medzi školami v súvislosti s prijímaním detí do prvého ročníka alebo v praxi. Baltesová sama ako špeciálna pedagogička organizuje pre partnerské školy vzdelávacie workshopy v oblasti inkluzívneho vzdelávania a školský podporný tím školy pravidelne organizuje metodické dni pre iných učiteľov a učiteľky, aj dni otvorených dverí. 

Dôležitou súčasťou komunity tejto základnej školy v Košiciach sú aj rodičia detí. Organizujú pre nich v škole rôzne turnaje – napríklad volejbalové hry s pedagogickým zborom, stolný tenis pre rodičov a deti. Pripravujú aj podujatia vzdelávacieho charakteru, napríklad Deň naopak, keď rodičia vzdelávajú žiakov a žiačky v oblastiach, ktorým sa profesionálne venujú, či Večerníčkové čítanie. Vtedy starí rodičia čítajú knihy  žiakom a žiačkám v školskej družine.  Okrem toho na Drábovej organizujú aj Darcovskú kvapku krvi pre rodičov aj pedagogický zbor. Zaujímavé sú aj neformálne stretnutia rodičov so žiakmi, žiačkami, triednymi učiteľmi a pedagogickými asistentkami. Organizujú ich po vyučovaní, zamerané sú na tvorivé dielne či hranie bowlingu a podobne. 

V rámci mimovládneho sektora spolupracuje škola aktuálne s Karpatskou nadáciou, ide o projekt začleňovania detí z Ukrajiny, ale aj s občianskym združením Náš Lampášik, ktoré sa zameriava na všestranný rozvoj detí. S hokejovým klubom Aréna Sršňov sa pustili do oblasti podpory praktických zručností detí v triedach s rozšírenou športovou prípravou so zameraním na ľadový hokej.

Inkluzívna škola je prijímajúca a podporujúca v každej oblasti

Personálne pokrytie piatich pedagogických asistentiek a jednej sociálnej pedagogičky zabezpečovala škola v školskom roku 2022/2023 zapojením sa do projektu Podpora pomáhajúcich profesií II. O podporu požiadali aj pre školský rok 2023/2024. Od roku 2019 sa škola zapojila do ôsmich projektov na rozvoj inkluzívneho vzdelávania. Vďaka tomu zlepšili prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu, podporili rozvoj ich sociálnych kompetencií, rozvíjali schopnosti a zručnosti pedagógov aj pedagogičiek a zlepšovali inkluzívnu klímu školy. Podarilo sa im tiež vytvoriť priestor pre skupinové čítanie žiakov a žiačok, aj pre diskusiu o knihách. Nazvali si ho Čaviarnička

Počas pandémie ochorenia Covid-19 dokonca zaviedli efektívne doučovanie, ktoré uľahčilo prístup k vzdelávaniu najmä tým žiakom a žiačkám, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zapojiť do online vyučovania. Neskôr škola otvorila komunitnú študovňu, ktorá aktuálne poskytuje podnetné prostredie najmä pre deti z Ukrajiny. Okrem knižnice vytvorili v rámci školy pre deti aj oddychové zóny v spoločných priestoroch a v triedach, čo pozitívne ovplyvňuje celkovú atmosféru v škole. V rámci ďalších projektov vytvorili v škole napríklad ekozónu a senzorický chodník, kde môžu žiaci a žiačky pravidelne stimulovať pocitové oblasti ľudského tela nevyhnutné pre ich zdravý telesný rozvoj. V neposlednom rade sa škola vďaka aktívnym reakciám na projektové výzvy s finančnou podporou postarala o debarierizáciu priestorov, nové vybavenie a revitalizáciu terapeutickej a senzorickej miestnosti, špeciálno-pedagogickej učebne a zabezpečenie materiálov, terapeutických či špeciálnych kompenzačných pomôcok. 

Mária Baltesová v terapeutickej miestnosti na ZŠ Drábova s deťmi. Zdroj fotografií: Mária Baltesová, ZŠ Drábova

Najväčšie výzvy v oblasti inkluzívneho vzdelávania na ZŠ Drábová v Košiciach aktuálne sú:

– potreba vyššieho počtu pedagogických asistentov a asistentiek

– rozdelenie tried na pracovnú a oddychovú zónu v triedach na druhom stupni

– vybavenie odborných učební a ich nedostatok

Pri podpore vzdelávania, po technickej stránke, by ZŠ Drábovej v Košiciach v školskom roku 2023/2024 pomohli:

– viac moderných interaktívnych tabúľ v triedach

– viac kreatívnych pomôcok a spoločenských vzdelávacích hier

– materiálne vybavenie k Sandplay terapii

Čo na to Maša Bartko, lektorka a koordinátorka programu Škola inkluzionistov:

“Majku ako špeciálnu pedagogičku poznám od jej účasti v pilotnom ročníku nášho programu Škola inkluzionistov. Všetky opatrenia, ktoré dnes v škole realizujú, sú nasmerované k deťom, sú zamerané na ich potreby. Na každé jedno z nich, nielen tie s „papierom“. Jej prístup ako koordinátorky podporného tímu je výsledkom dlhoročnej skúsenosti poznávania podstaty inkluzívneho vzdelávania, aj v rámci nášho programu. Bol pre ňu, ako pre špeciálnu pedagogičku, smerodajný. Táto skúsenosť jej dala istotu, že keď nie je s kým tvoriť hodnoty školy a s kým spolupracovať, má väčší zmysel ísť tam, kde kolegovia aj vedenie nepozerajú na prekážky, ale hľadajú cesty. Podporný tím, ktorý hodnoty autenticky žije a dobre spolupracuje, ich dokáže pretaviť do praxe a skutočného príkladu pre deti. Som rada, že je na školách stále viac odborníkov ako Majka, jej kolegovia a kolegyne, ktorí sú otvorení a neboja sa zdieľať skúsenosti. Aj tie dobré, aj tie nie vždy pozitívne. Sú dôkazom, že každý sa môže naplno rozvíjať iba vďaka podpore okolia a spolupráci. Inklúzia je o spolupráci a presne to sa Majke, podpornému tímu aj celej ich škole darí.”


Projekt Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania T2-2021-022 realizuje Nadácia pre deti Slovenska s podporu z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný  z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.