Zvolen: Mesto priateľské deťom zakladá mládežnícky parlament. Bude poradným orgánom samotného vedenia mesta

2. článok zo série príkladov dobrej praxe pre samosprávy a školy v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania na Slovensku

V rámci projektu Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania sme v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania spolupracovali od roku 2021 s troma samosprávami (Banská Bystrica, Nové Zámky a Poltár) a ich školami. Proces tvorby strategického materiálu nás však doviedol do viacerých škôl a miest v regiónoch Slovenska. Ich výnimočné príklady môžu byť podnetné a inšpiratívne pre mnohých ďalších zriaďovateľov a ich školy v našej krajine. Po Petržalke vám ponúkame inšpiráciu z mesta Zvolen, ktoré podporuje diskusiu o dôležitých témach aj s deťmi a mládežou.

Zvolen, jedno z najstarších miest na Slovensku, oslávilo koncom mája tohto roka výročie 780 rokov obnovenia mestských výsad. S aktuálnym počtom obyvateľstva, takmer 40 tisíc, môžeme mesto nazvať aj centrom vzdelávania a vedy s komplexnou sieťou škôl a vedecko-výskumných pracovísk. Od roku 2004 je mesto Zvolen zriaďovateľom šesť základných a jedenásť materských škôl, jedného centra voľného času a jednej základnej umeleckej školy. Nechajte sa inšpirovať príkladmi z ich každodennej praxe v oblasti vzdelávania a podpory inklúzie.

Základ tvorí kvalitný strategický materiál vytvorený v kooperácii všetkých aktérov vzdelávania

Mesto Zvolen pracuje od roku 2020 so strategickým dokumentom v oblasti vzdelávania s názvom Koncepcia rozvoja školstva mesta Zvolen na obdobie 2020-2030. Na jeho tvorbe sa podieľali 60 zástupcovia a zástupkyne inštitúcií verejného aj súkromného sektora pod vedením Odboru školstva Mestského úradu Zvolen. Okrem koncepcie rozvoja školstva má mesto vypracovaný aj Strategický plán práce s deťmi a mladými ľuďmi v meste Zvolen na roky 2020-2030. S cieľom dlhodobého zlepšenia školského a sociálneho systému vytvára mesto lokálne aj medzinárodné spolupráce, zapája sa do národných aj nadnárodných projektov a priamo podporuje angažovanosť mladých. Už spomínaná koncepcia rozvoja školstva v meste Zvolen sleduje tieto štyri strategické ciele:

  1. Vytváranie podmienok pre vzdelávanie
  2. Vytváranie podmienok pre rozvoj školstva v meste
  3. Vytváranie priestoru pre partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom v oblasti rozvoja školstva
  4. Podpora trvalo udržateľného rozvoja mesta

Zuzana Almáši Koreňová (na fotografiách s červenými korálmi) je vedúca Odboru školstva mesta Zvolen. V marci 2023 sa zúčastnila nášho interaktívneho programu pre samosprávy v rámci projektu Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania pre samosprávy Zdroj fotografií: Archív NDS

1. Vytváranie podmienok pre vzdelávanie

Na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta existujú podporné tímy, ktorých súčasťou sú triedny učiteľ alebo učiteľka, špeciálny pedagóg či špeciálna pedagogička, školský psychológ alebo psychologička, sociálny pedagóg či sociálna pedagogička, výchovný poradca alebo poradkyňa a, samozrejme, vedenie školy. Pravidelne riešia otázky v oblasti  výchovy a vzdelávania svojich žiakov a žiačok. Zaužívané majú aj efektívne partnerstvá medzi materskými a základnými školami, ktoré pravidelne komunikujú podľa konkrétnych spádových oblastí. Do vypuknutia pandémie Covid-19 realizovali dokonca otvorené hodiny pre predškolákov, vďaka ktorým sa deti z materských škôl zoznamovali so školským prostredím. Materské a základné školy pravidelne komunikujú pred zápisom detí do prvého ročníka a vymieňajú si skúsenosti aj v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie (CPaP). Ako uviedla vedúca Odboru školstva Zuzana Almáši Koreňová, “pri zápise detí do I. ročníka mesto Zvolen úzko spolupracuje s odborom sociálnych vecí, ktoré získava informácie o deťoch z marginalizovaných rómskych komunít, čo nám pomáha pri umiestňovaní detí do základných škôl a pri komunikácii s rodičmi.”

Nevyhnutnou súčasťou efektívneho vytvárania podmienok pre vzdelávanie je zdieľanie skúseností. Riaditelia a riaditeľky si pravidelne vymieňajú skúsenosti na zasadnutiach tzv. Klubov riaditeľov základných škôl (ZŠ), základnej umeleckej školy (ZUŠ) a centra voľného času (CVČ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. Stretávajú sa podľa potreby, často na základe aktuálnych otázok. Ide napríklad o novú legislatívu, zápis detí do I. ročníka, pracovno-právne vzťahy v zmysle riešenia zákonníka práce a podobne. V priemere sa stretávajú tri až štyrikrát počas školského roka.

Situácia v oblasti začleňovania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v meste Zvolen

V školskom roku 2022/2023 navštevuje základné školy v pôsobnosti mesta 3 280 žiakov a žiačok. Z toho 458 detí má diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom ide o zvýšenie počtu detí so ŠVVP o 60. Stodesať žiakov a žiačok pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Oproti predchádzajúcemu školskému roku ide v tomto prípade o zvýšenie o 14 žiakov. Samostatnou skupinou sú žiaci a žiačky základných škôl pôvodom z Ukrajiny, čiže s cudzím materinským jazykom. Tých sa v školskom roku 2022/2023 vzdeláva vo Zvolene 42.

Výchovné problémy sa v školách riešia individuálne, prostredníctvom pedagógov a pedagogičiek, pomocou odborných konzultácií, alebo intervencií príslušných inštitúcií. Systematické monitorovanie výchovných problémov, ich štatistické meranie a vyhodnocovanie, respektíve vyhodnocovanie ich riešení, včasnosti a efektívnosti, však podľa strategických materiálov vo Zvolene stále chýba. Vzdelávanie v základných školách zabezpečuje 228 učiteľov a učiteliek, 30 pedagogických asistentov a asistentiek, sedem školských špeciálnych pedagógov a špeciálnych pedagogičiek, a šesť odborných zamestnancov a zamestnankýň. V súvislosti so začleňovaním žiakov pracujú školy s podporným materiálom s názvom Školská integrácia žiakov so ŠVVP a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach, ktorý vypracovala Štátna školská inšpekcia a pravidelne ho aktualizuje.

Materské školy navštevuje v školskom roku 2022/2023 až 1 251 detí. Z toho 69 z nich má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Ich počet sa zvýšil oproti predchádzajúcim dvom školským rokom o 21. Výchova a vzdelávanie detí predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je vo Zvolene v prevažnej väčšine zabezpečovaná formou individuálnej integrácie detí v bežných materských školách. V materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pracuje 66 špecialistov a špecialistiek.

2. Vytváranie podmienok pre rozvoj školstva v meste

Okrem Klubov riaditeľov, pravidelných porád so zriaďovateľom či regulárnej metodickej a odbornej činnosti poskytuje Odbor školstva mesta Zvolen školám aj systematické usmernenia v potrebných oblastiach. Mesto tiež vytvorilo vďaka národnému projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce dlho potrebné pracovné miesto sociálneho pracovníka. Vo Zvolene funguje aj vzájomná kooperácia medzi školami, dokonca sa spolupodieľajú na vytváraní finančnej rezervy.

V roku 2021 získalo mesto Zvolen, ako prvá samospráva na Slovensku, akreditáciu na realizáciu medzinárodných aktivít v rámci programu ERASMUS v oblasti školského vzdelávania v téme Inklúzia a ekológia do roku 2027. Pedagogickí a odborní zamestnanci tak majú možnosť vycestovať na medzinárodný vzdelávací pobyt. V tomto roku navyše mesto získalo, už po tretíkrát, dotácie na medzinárodné mobility učiteľov, ktorí sa do zahraničia chodia vzdelávať prioritne v oblasti inklúzie.

V roku 2021 tiež mesto zorganizovalo pod záštitou rezortu školstva a zvolenskej ex-primátorky Lenky Balkovičovej veľkú online konferenciu s názvom Inklúzia – cesta budúcnosti mesta Zvolen. Vystúpilo na nej 14 rečníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.

Školy a školské zariadenia uvádzajú všetky svoje plánované aktivity v danom školskom roku prehľadne do materiálov Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. Spätne za ukončený školský rok ich zas evidujú v dokumente Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. Mesto tak transparentne komunikuje svoje podujatia a aktivity širšej komunite okolo škôl a ďalším vzdelávacím inštitúciám.

Navyše, v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta funguje istý odmeňovací systém riaditeľov a riaditeliek materských, základných, základných umeleckých škôl aj centier voľného času takto: finančne pri polročných odmenách, zvýšením osobných príplatkov či príplatkov za riadenie a mimoriadne odmeny. Okrem iného, riaditeľov a riaditeľky škôl v meste motivujú k odmeňovaniu svojich zamestnancov a zamestnankýň  bezplatným vzdelávaním, účasťou na lokálnych aj medzinárodných konferenciách a kurzoch či každoročným oceňovaním nominovaných učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. “Pravidelne odmeňujeme aj nominovaných žiakov a žiačky v mesiacoch december a jún, pričom v kritériách kladieme dôraz na rozvoj a podporu morálnych hodnôt, ľudskosť, vzájomný rešpekt a pomoc,” doplnila vedúca Odboru školstva Zuzana Almáši Koreňová.

Čo na to Aneta Chlebničanová, senior expertka v oblasti vzdelávania Nadácie pre deti Slovenska a riaditeľka RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno?

„Samospráva ako zriaďovateľ materských a základných škôl v meste Zvolen  posilňuje svoju stratégiu prinášať, podporovať a implementovať rozvoj do života škôl a školských zariadení. A to nielen v dokumentoch, ale aj v triedach, tak aby to cítili aj deti a mladí ľudia. V rámci prebiehajúcej reformy je o to dôležitejšie vidieť úlohu odboru školstva ako podporovateľa rozvoja kvality výchovy a vzdelávania. Ide o všetky deti v komunite. Vzdelávanie nie je o súťaži, ale o spolupráci, sieťovaní, slobode a zodpovednosti.“

3. Vytváranie priestoru pre partnerstvo medzi verejným, súkromným a mimovládnym sektorom v oblasti rozvoja školstva

V rámci pravidelných stretnutí a porád s riaditeľmi a riaditeľkami škôl pozýva Odbor školstva ako účastníkov a účastníčky aj odbornú verejnosť z Centra poradenstva a prevencie, Metodicko-pedagogického centra, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. “V meste máme pod odborom Sociálnych vecí a starostlivosti o rodinu zriadené aj komunitné centrum, ktoré pôsobí v najproblematickejšej lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou Pustý Hrad. Spolupracujeme s neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami Cesta von, Človek v ohrození, centrum mladých SPACE. Máme vytvorenú databázu organizácií tretieho sektora a neformálnych skupín a v prípade potreby s nimi komunikujeme, organizujeme podujatia v meste alebo aj v školách,” približuje situáciu Zuzana Almáši Koreňová.

S centrom poradenstva a prevencie (CPaP) spolupracujú dlhodobo na úrovni zriaďovateľa škôl a školských zariadení, intenzívne komunikujú a riešia situácie týkajúce sa školského systému a samotných žiakov a žiačok. Dokonca v meste pozývajú zástupcov a zástupkyne CPaP ako odborných partnerov a partnerky do komisií školstva a prevencie či k tvorbe strategických dokumentov.

V roku 2021 realizovala vo Zvolene naša Nadácia pre deti Slovenska projekt s názvom INKLUŠKÔLKY. Bol zameraný na prácu s rozmanitosťou detí v materských školách a scitlivovanie prostredia, ktorého sa zúčastnili aj zástupkyne všetkých materských škôl v pôsobnosti mesta Zvolen. Na jednej základnej škole tiež spustili v spolupráci s Nadáciou Pontis projekt Budúcnosť INAK zameraný na zlepšenie mäkkých a digitálnych zručností detí. Zároveň sa mesto zapojilo do medzinárodného projektu Nurture International.  Ten sa orientuje práve na podporu inklúzie. Zapojili sa doň dve základné a tri materské školy.

4. Podpora trvalo udržateľného rozvoja mesta

Jedným z progresívnych krokov mesta Zvolen v oblasti udržateľného rozvoja mesta je podpora aktívnych mladých ľudí. Konkrétne prostredníctvom priestoru KONEKT. Angažovaná neformálna skupina sa tu formovala od roku 2015, keď mesto získalo ocenenie Komunita priateľská deťom a funguje dodnes – už ako Poradenské centrum pre mladých. Okrem kariérneho poradenstva, ponuky vzdelávacích kurzov, sprostredkovania odborných konzultácií a podporných skupín je to priestor na organizovanie odborných aj voľnočasových podujatí pre mládež, napríklad prednášky, prezentácie, workshopy a podobne.

V marci 2023 schválilo mestské zastupiteľstvo zriadenie Mládežníckeho parlamentu mesta Zvolen, ktoré bude slúžiť ako poradný orgán pre vedenie mesta. “V súvislosti s tým sme ako mesto podali žiadosť pre projekt ERASMUS – Malé partnerstvá v oblasti mládeže, kde sme zapojili aj naše partnerské mestá Prachatice v Českej republike a Tótkomlóš v Maďarsku. Cieľom je, aby mal mládežnícky parlament rôznorodé zloženie členov a aby aktívne pôsobili a spolupracovali aj so školskými a študentskými radami,” uzavrela vedúca Odboru školstva mesta Zvolen.

Ilustračné fotografie sú z aktívneho účtu mesta Zvolen na Facebooku.


Projekt Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania T2-2021-022 realizuje Nadácia pre deti Slovenska s podporu z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný  z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.