INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE: Čo viete o sebe či o deťoch, s ktorými pracujete? Karty potrieb vám to prezradia

Karty potrieb vychádzajú z Maslowovej pyramídy potrieb a tiež z praxe konzultantiek a psychologičiek českej Férovej školy, ktoré sa na vývoji tohto nástroja podieľali.

Na stiahnutie:

Malo by byť pre nás dôležité, a to nielen pri učení sa v škole, ako sa deti učia nové veci a ako sa pri tom cítia. Či im vyhovuje viac učenie sa v tichu, osamote alebo v skupine, ktorá oblasť ich baví a ktorá zas nie. Aby bolo učenie sa efektívne a účinné, mali by sme s nimi vedieť komunikovať o ich potrebách, pocitoch a strachoch.

Karty potrieb popisujú práve psychologické potreby detí. Slúžia na to, aby im pomohli rozviazať jazýček, posilniť ich komunikáciu a reč. Pri práci s deťmi môžu fungovať ako nástroj na zlepšenie slovnej zásoby, vyjadrovania, nenásilnej komunikácie vo vypätej atmosfére.

Karty potrieb vychádzajú z Maslowovej pyramídy potrieb a tiež z praxe konzultantiek a psychologičiek českej Férovej školy, ktoré sa na vývoji tohto nástroja podieľali. (Ďakujeme im, že sa s nami o ne podelili.) Karty sú určené predovšetkým pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa, aj odborného zamestnanectva. Pre všetkých tí, ktorí veria, že v centre vzdelávania je dieťa a jeho potreby, a hľadajú inšpiráciu pre svoju prax.

Neznamená to však, že s nimi nemôžete pracovať so staršími žiakmi, žiačkami a študentstvom. Dokonca môžu pomôcť aj dospelým – vyriešiť vzájomné vzťahy s inými, byť úprimnými sami k sebe, alebo pri analýze vecí – priorít, súčasného či ideálneho stavu v budúcnosti. Pomáhajú tvoriť víziu.

Konkrétne príklady: v akých situáciách môžete Karty potrieb používať?

• Primárnym cieľom týchto kariet je zhodnotiť vašu učiteľskú prax. Čo z hľadiska potrieb detí vaše hodiny napĺňajú a čo nie? Čo by sa dalo vylepšiť?

• Použiť ich môžete počas prípravy na hodinu a tak si overiť, že myslíte na potreby detí a akými konkrétnymi prístupmi ich napĺňate.

• Taktiež ich môžete použiť pri zlepšovaní podporných plánov.

• K vytýčeniu priorít – k definícii toho, aké potreby sú aktuálne dôležité pre deti vo vašej triede v porovnaní s inými prioritami.

• Môžu sa použiť k zamysleniu nad dieťaťom, ktoré nejakým spôsobom v škole zlyháva a zaostáva.

• V neposlednom rade sa táto metodika venuje aj rodičom a využitiu kariet pre ich prístup.

• Ďalšie využitie záleží na vás. Niektorí učitelia a učiteľky využili karty ako podklad pre otvorenie diskusie, na definovanie priorít a vzájomné zladenie v pedagogickom tíme.