Mentori Spojme hlavy: Máme sa čo učiť od mladých

V novembri sa uskutočnili až tri školenia programu Spojme hlavy. Aj keď stále len na diaľku, účastníci poctivo pracovali na ďalších krokoch svojej cesty za realizáciou komunitných projektov. Tento mesiac šlo najmä o zoznámenie sa a započatie spolupráce medzi účastníkmi a mentormi. Rozhodli sme sa aj vám predstaviť jednotlivých mentorov, ktorí budú viesť mladých ľudí k naplneniu ich ideí a nápadov.

Marianna Stančoková

Pochádza z Ružomberku, kde pôsobí v OZ Rosart. Činnosť divadelného štúdia Rosart  tvoria predovšetkým aktivity s benefičným a vzdelávacím zámerom, pričom pracujú s mládežou aj deťmi. Marianna študovala Ekonomickú fakultu, no keďže ako sama hovorí, nikdy nie je neskoro, tento rok začala štúdium dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU.

Čo sa týka projektu Spojme hlavy, Marianna by mala byť mentorkou najmä pre účastníkov, ktorí sa chcú venovať rôznym kultúrnym aktivitám a projektom spojených s umením. 

www.oz-rosart.sk 

Peter Kulifaj

Pracuje v organizácii Mládež ulice, angažuje sa najmä v sociálnej oblasti, má za sebou dlhoročné skúsenosti s terénnou a klubovou prácou. Venuje sa aj hodnoteniu projektov, a tak je odborníkom na projektovanie a plánovanie time manangementu, rád vysvetľuje, ako na pozadí veci fungujú, k čomu má aj zaujímavý blog nestiham.sk

Teší sa teda hlavne na manažersku stránku projektov a účastníkom Spojme hlavy bude pomáhať nastavovať plánovacie procesy.

Ivan Siláči

Založil OZ Young Folks v Lučenci, venuje sa participatívnemu plánovaniu s deťmi, osvojovaniu si nových zručností a občianskej angažovanosti od najútlejšieho veku. V praxi to znamená práca s deťmi na tom, ako si napríklad pretvoriť dvor, teda mapovanie prostredia a potrieb. Ivan je vyštudovaný architekt, ktorý sa zamýšľa nad tým, ako urobiť univerzálny priestor pre tých najzraniteľnejších – deti s rodičmi. V Lučenci založil coworkingové centrum Priestor, ktoré sa stalo miestom pre eventy, workshopy či tvorivé dielne – zmenilo sa tak na nízkoprahový priestor pre všetkých.

Keďže je Ivan dlhoročným aktivistom a dobrovoľníkom, no zároveň aj meststkým poslancom, zažil konflikt záujmov so samým sebou, čo je určite skúsenosťou, ktorú bude s účastníkmi zdieľať. “Úloha samosprávy je nedocenená ľuďmi aj štátom. Veci systémovo fungujú slabo, ale vo vzťahu k spoločnosti práve mestá a obce deifnujú ako žijeme,” myslí si Ivan. V programe sa bude venovať najmä účastníkom, ktorí budú vo svojich projektoch riešiť verejný priestor a aktivity, čo zahŕňajú deti v plánovacích procesoch. 

https://www.youngfolkslc.sk

Mária Radváková

Pracovala ako humanitárna pracovníčka, no v súčasnosti žije v Humennom a venuje sa posilňovaniu občianskej spoločnosti – založila Občiansku agentúru komunitného rozvoja 1317. Venuje sa najmä participácii, samospráve, verejným priestorom, zeleni v meste a športu, zamestnanosti, dobrovoľníctvu a regionálnemu rozvoju. V rámci samosprávy sa venuje obciam do 50 obyvateľov (je ich 30) a jej úlohou je prísť na to, ako nafúknuť ich nízky rozpočet na rôzne aktivity. Väčšinou ju nájdete v coworkingovom priestore Švejkova štreka, ktorý uzatvára spolu s dvomi Švejkovými sochami v Humennom symbolickú trojicu – podľa Márie to Švejk nemal ľahké rovnako ako ani život v Humennom nie je ľahký. Pracuje aj v Občianskych novinách, a ako sama hovorí, má okolo seba veľa šikovných ľudí, len majú často navzájom generačné predsudky.

Aj preto sa veľmi teší na spoluprácu s mladými ľuďmi a chce, aby preklenuli túto generačnú priepasť. “Čo si môžeme odovzdať? Veľmi veľa.”

https://www.facebook.com/coworkingHumenne

Karin Andrášiková

Študovala arteterapiu, pracuje pre Mládež ulice, a venuje sa najmä terénnej a komunitnej práci s deťmi, mladými ľuďmi a rodinami. Poradenská, rozvojová a preventívna práca, pri ktorej robila priamo na ulici vo výlúčených komunitách, ju mnohému naučili. Už dlho pôsobí na sídlisku v nízkoprahovom centre a prepája tak prácu s mládežou a výtvarné umenie. Podľa Karin je prinášať si inšpiráciu zo zahraničia veľmi užitočné. “Mám skúsenosti zo zahraničia, ktoré veľmi rada pozdieľam. Bola som v Amerike, v Keni aj v Škandinávii a realizujem mnoho projektov v spolupráci so zahraničím.”

V Spojme hlavy bude Karin mentorkou najmä, čo sa týka participácie mladých vo verejnom priestore a mapovania potrieb. Radiť bude projektom zameraným na organizovanie komunitných podujatí a komunitný rozvoj, ktoré chce prepájať v súvislosti s umením na sociálne a komunitné otázky.

https://mladezulice.sk

Andrea Kosirová Hugáňová

Spolupracovala s Ivanom Kulifajom v Bratislave, a v Nitre založila podľa jeho vzoru nízkoprahové centrum Storm, kde pracuje ako terénna sociálna poracovníčka. Organizácia, ktorá bola pôvodne zameraná na uživateľov drog na ulici, pridala nízkoprah a poradenstvo pre uživateľov. Mladí ľudia môžu tak využiť ich služby anonymne a bezplatne, alebo aj v teréne, kde sú skoro vždy. Terénna sociálna práca znamená najmä výmenu injekčných striekačiek, poradenstvo, prácu s motiváciou a znižovaním rizík spojených s užívaním drog. Andrea projektovala aj v Nitrianskej komunitnej nadácii, kde viedla vzdelávanie začínajúcich uchádzačov o projekty, aby sa ich naučili napísať a vymyslieť vo vhodnej forme. O tom ako písať projekty od prvého nápadu až po vyúčtovanie a finálnu realizáciu projektu teda vie viac než dosť. Okrem toho je koordinátorkou Nitrianskeho centra dobrovoľníctva, na školách teda prednáša o tom, aké majú prípadní dobrovoľníci možnosti, a následne spája zaujemcov s organizáciami. 

Jej prioritou v programe Spojme hlavy budú projekty zamerané na rizikové skupiny a zmenu ich správania, ako aj poradenstvo a sociálne témy.

http://www.zdruzeniestorm.sk

Viktor Teru

Bývam v Prešove, aktuálne je externým doktrorandom UKF a pracuje ako národný facilitátor a fundraiser medzinárodnej nadácie Roma Education Fund na Slovensku a pôsobí ako poradca pani prezidentky SR v poradnom orgáne pre menšiny, kde zastupuje rómsku národnostnú menšinu. 

Niekoľko rokov pôsobil ako mentor, tréner neformálneho vzdelávania, venoval sa sociálnym témam, aktivizmu a fundraisingu, ale jeho srdcovkou je stále práca s mládežou resp. mentoring. Je spoluorganizátorom niekoľkých mládežníckych výmenných programov, kde mal možnosť zoznámiť sa mladými ľuďmi z celej Európy. Ovláda štyri jazyky a rád robí nové veci, ktoré ho môžu obohatiť a rozvíjať.

https://www.romaeducationfund.org

Jana Pavlíková

Je absolventkou štúdia Ekológie lesa a jej srdcovou záležitosťou je rozmanitosť v lese, krajine ale aj medzi ľuďmi. Venuje sa ochrane prírody, krajiny a životného prostredia. Začínala zachraňovaním stromov v meste pred výrubmi, ochranou a záchranou chránených  živočíchov počas stavieb. Pracovala na ochrane riek proti výstavbe malých vodných elektrární a hatí, ale aj iných stavieb v rozpore so záujmami ochrany životného prostredia. Vyzná sa v procesoch povoľovania  stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie.

„V Spojme hlavy mladým ľuďom poradím aj pri plánovaní verejných priestranstiev, alebo ak sa chcú zapojiť do pripomienkovania územných plánov a ovplyvniť to, ako bude vyzerať ich mesto,“ vysvetľuje.
Mometnálne pracuje ako špecialistka na kvalitu ovzdušia. Je aktívnou cyklistkou a propaguje tento typ mobility doma aj v práci.

Okrem toho sprevádza zahraničných turistov po Slovensku, stará sa o jedno dieťa, štyroch psov a občas v ich rodine strávi nejaký čas aj pár netopierov alebo drobných vtáčkov, ktoré viacia späť do prírody. „Pracujem aj s mladými ľuďmi v projektoch medzinárodného dobrovoľníctva, sprevádzam ich procesom neformálneho učenia sa a čerpám od nich kopec zaujímavých podnetov,“ dopĺňa Janka.

Dávid Lupták

V Banskej Bystrici bol pri zrode medzinárodného stretnutia parkouristov Parkour Meeting Banská Bystrica, ktoré naďalej spoluorganizuje s ďalšími banskobystrickými parkouristami. V súčasnej dobe je to jedno z mála podujatí, na ktorom neprebieha súťaženie v parkoure či freerunningu, ale do popredia sa snaží dostať spoločný tréning, vzájomnú výmenu skúseností a osvetu parkourových hodnôt najmä u nastupujúcej mladej generácie. Zároveň je táto akcia otvorená aj pre verejnosť, čím sprístupňuje parkour, prirodzený pohyb a zdravý životný štýl aj novým záujemkyniam a záujemcom, pretože parkour je otvorený všetkým bez akýchkoľvek rozdielov. Vďaka tomuto podujatiu a banskobystrickým tréningom sa usiluje o rozvoj parkouru v Banskej Bystrici, a to aj zapájaním sa do rôznych grantových programov či projektov. Okrem toho sa angažuje aj v práci s dobrovoľníkmi a sám je zanieteným dobrovoľníkom.

V rámci programu Spojme hlavy bude zdieľať skúsenosti s organizáciou športových podujatí, zapájaním ľudí do dobrovoľníckych aktivít či všeobecne projektov športového charakteru.

https://www.facebook.com/pkmbb