MLADÍ KOMUNITNÍ LÍDRI: S Komunálnou poisťovňou opäť podporíme projekty aktívnych mladých ľudí

V Nadácii pre deti Slovenska sme v posledných rokoch (2020 až 2023) realizovali vzdelávací program na podporu mladých komunitných lídrov z celého Slovenska s názvom Spojme hlavy. Za ten čas sme poskytli vzdelávanie 75 mladým ľuďom a finančnú podporu na ich viac ako 60 komunitných projektov. Išlo o projekty v oblasti revitalizácie verejných priestorov a budovaniu komunít, ochranu životného prostredia, na podporu vzdelávania a kultúry.

Ako to vyzeralo v praxi? Napríklad tak, že v Cabove zmapovali mladí ľudia sieť lesných studničiek a zistili, aká je kvalita vody v nich. Mnohé z nich nakoniec opravili. V Lehote pri Nitre sa v spolupráci so samosprávou podarilo postaviť workoutové ihrisko, v Devínskej novej Vsi organizovali mladí ľudia výstavu umenia, v Dubnici nad Váhom otvorili školskú klubovňu, v Banskej Bystrici premenili nevyužívanú miestnosť na učebňu informatiky s možnosťou 3D tlače.

V spolupráci s Komunálnou poisťovňou a.s., Vienna Insturance Group by sme na tieto aktivity radi nadviazali. Prostredníctvom nového grantového programu Mladí komunitní lídri chceme opäť spojiť hlavy s mladými ľuďmi a podporiť tých, ktorí majú energiu a chuť meniť svoje okolie k lepšiemu.Pre koho je grantový program určený

Grantovým programom Mladí komunitní lídri chceme podporiť také projekty, do ktorých prípravy a realizácie sa aktívne zapájajú mladí ľudia vo veku 16 až 26 rokov. Dôležité je, aby mali projekty pozitívny vplyv na komunity, v ktorých títo mladí ľudia žijú alebo sa s nimi identifikujú. Ide najmä o skupiny:

 • deti a mladí ľudia do 26 rokov
 • deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (napríklad so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia, z menšín a rozmanitých skupín, alebo s nadaním)
 • deti a mladí ľudia v krízovej situácii (napríklad týrané či zanedbávané deti a mládež, bez rodičov alebo s utečeneckou či migračnou skúsenosťou)

Ciele podpory

 • angažovanosť a participácia mladých ľudí v živote komunity, napríklad v politickej a občianskej sfére
 • nadobúdanie skúseností s tvorbou zmysluplných aktivít v prospech miestnej komunity alebo komunít
 • získavanie potrebných zručností, vedomostí a informácií pri realizácii svojich aktivít

Oblasti podpory

Program Mladí komunitní lídri je zameraný na podporu komunitných aktivít, na ktorých príprave a realizácii sa podieľajú práve mladí ľudia. Chceme pritom pokračovať v podpore tých oblastí, ktoré si mladí ľudia prirodzene vybrali počas svojich projektových aktivít v programe Spojme hlavy. Sú to:

 • ochrana životného prostredia (napríklad výsadba stromov, tvorba komunitných záhrad, úprava verejných priestorov v rámci adaptácie na klimatickú zmenu v obci/ meste/ komunite a podobne)
 • kultúra (napríklad realizácia kultúrnych komunitných podujatí, výstav, multižánrových festivalov, a podobne)
 • vzdelávanie (napríklad podpora neformálneho a zážitkového vzdelávania, bezpečný voľný čas a podobne)
 • komunitný rozvoj (napríklad realizácia komunitných medzikultúrnych aktivít, športové udalosti, podpora medzigeneračného dialógu či dobrovoľníctva)


Kto môže žiadať o podporu?

O podporu z grantového programu Mladí komunitní lídri nás môžu požiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy) a samosprávy. Pozor, za organizáciu bez právnej subjektivity (mládežnícke parlamenty, pobočky mimovládnej organizácie) predkladá žiadosť o finančný príspevok zriaďovateľ (napríklad obec či ústredie organizácie).

Základné pravidlá:

 • Jedna organizácia môže v aktuálnom ročníku grantového programu predložiť iba jednu žiadosť o finančný príspevok, a len v jednej oblasti podpory. Pokiaľ má organizácia zriadených viac subjektov bez právnej subjektivity, môže predložiť žiadosť za každý z týchto subjektov.
 • Organizácia musí s témou, s ktorou žiada o finančný príspevok, reálne pracovať minimálne jeden rok a musí byť oficiálne zaregistrovaná (vznik organizácie), rovnako ako jej pobočky, ktoré podávajú projekt samostatne, najmenej jeden rok pred termínom ukončenia výzvy.
 • O podporu z grantového programu môžu žiadať len organizácie, ktoré nemajú voči našej Nadácii pre deti Slovenska (NDS) žiadne nesplnené záväzky, a teda nám v dohodnutom termíne dodali záverečnú programovú alebo finančnú správu, prípadne priebežnú programovú správu práve prebiehajúceho projektu, vyúčtovanie iného predchádzajúceho grantu a nemajú dlh voči našej nadácii vo forme nevráteného príspevku (alebo jeho časti).
 • Naša Nadácia pre deti Slovenska má zároveň právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce. Zodpovednosť sa vzťahuje aj na štatutárnych zástupcov, ktorí boli v čase vzniku záväzkov zodpovední za ich dodržanie, preto ak v súčasnosti pôsobia ako štatutári v inej organizácií, obmedzenia platia aj pre túto organizáciu. Vylúčenie spôsobené predchádzajúcim nesplneným záväzkom štatutára platí do termínu úplného vyrovnania záväzku.

Formálne kritériá grantového programu

 • projekt a rozpočet projektu musia byť spracované elektronicky – v našom ONLINE systéme EGRANT
 • projekt musí trvať maximálne 8 mesiacov
 • začiatok projektu môže byť naplánovaný najskôr na august 2024
 • maximálna výška podpory je 1 500 EUR
 • celkovo plánujeme na projekty prerozdeliť 10 000 EUR
 • žiadosť o finančný príspevok (vypracovaný ONLINE formulár v systéme EGRANT) musí byť odoslaný od stredy 12. júna 2024 do nedele 7. júla 2024
 • ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM, ALEBO PO TOMTO TERMÍNE, NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ.

Povinné prílohy v elektronickej podobe

 • stanovy alebo štatút organizácie (scan)
 • rozhodnutie o štatutárovi organizácie (scan)
 • potvrdenie o vedení bankového účtu alebo zmluva o založení bankového účtu (scan)
 • logo organizácie (nepovinné)

Kontaktná osoba

 • projektová manažérka: Veronika Masárová, granty@nds.sk, 02/ 52 63 64 71
 • adresa: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava


Hodnotiaci proces

V hodnotiacom procese sa v Nadácii pre deti Slovenska riadime princípmi: kvalita, profesionalita, spolupráca a etika.

Hodnotiaci proces je preto dvojstupňový:

 1. Naši zodpovední manažéri a manažérky najskôr poriadne zhodnotia, či projekt spĺňa všetky stanovené formálne kritériá. V Nadácii pre deti Slovenska máme právo nezaradiť do hodnotiaceho procesu organizáciu, ktorá v minulosti závažným spôsobom porušila zmluvné podmienky spolupráce.
 2. Projekty, ktoré budú spĺňať všetky formálne kritériá, potom budú posudzovať členovia Hodnotiacej skupiny, ktorú tvoria odborníci a odborníčky v oblasti práce s deťmi a mládežou a mladí ľudia, ktorí sa v minulosti zapájali do našich programov na podporu mladých komunitných lídrov.

Hodnotiaca skupina potom predloží svoje stanovisko Správnej rade Nadácie pre deti Slovenska, ktorá rozhodne o podpore jednotlivých projektov. Informácie o priebežných výsledkoch sa počas hodnotiaceho procesu organizáciám neposkytujú.

Grantový a zmluvný proces

 • výzva – vyhlásenie grantového programu: 12.6. 2024
 • uzávierka prijímania žiadostí o grant: 7. júl 2024
 • hodnotiaci proces: júl 2024
 • vyhlásenie výsledkov: júl 2024
 • zmluvný proces: júl 2024
 • realizácia podporených projektov: 1. august 2024 – 31. marec 2025
 • záverečné správy, vyúčtovanie: do 15 dní od ukončenia projektu

Do konca júla 2024 uzavrieme s podporenými organizáciami zmluvu a následne, po doručení podpísanej zmluvy, im odošleme 1. splátku (90 % príspevku). Do 15 dní od termínu ukončenia projektu je potrebné vypracovať online záverečnú programovú a finančnú správu o realizovanom projekte a poskytnutý finančný príspevok vyúčtovať. Po schválení záverečnej programovej a finančnej správy programovým manažérom/kou a ekonómom/kou nadácie vyplatíme organizáciám aj zvyšok príspevku – 2. splátku.

Kontaktná osoba

 • projektová manažérka: Veronika Masárová, granty@nds.sk, 02/ 52 63 64 71
 • adresa: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava