Podporili sme 14 projektov zameraných na pomoc v oblasti duševného zdravia detí a mladistvých

Odborná komisia nadačného fondu Deti v bezpečí vybrala z 92 prihlásených projektov 14, ktoré si rozdelia sumu 42 684 EUR.

IPčko, V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Reedukačné centrum vo Vrábľoch, Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní, mestá Spišská Belá a Sereď, či Základná škola na Poliankej v Košiciach. Deti a mladí ľudia potrebujú dnes, viac ako kedykoľvek predtým, pomoc a podporu s ich psychickým zdravím a pohodou. Potrebujú sa naučiť používať nástroje, ktoré im pomôžu zvládať krízové situácie, potrebujú prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne a majú osobný priestor, ale aj priestor na zdieľanie. Spojená škola na Odborárskej v Košiciach, bratislavská klubovňa Mládež ulice, občianskej združenie FutuReg, EDI Slovensko a košické, detvianske a rožňavské centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

To je 14 organizácií, poradenských centier, škôl či samospráv, ktoré získali grant z nadačného fondu Deti v bezpečí od poisťovne KOOPERATIVA na boj a prevenciu v oblasti duševného zdravia detí a mladistvých po celom Slovensku. Ich projekty cielene podporujú riešenia, ktoré reagujú na aktuálne výzvy detí a mládeže, a zvýšia ich kvalitu života.

Fyzicky no anonymne

Napríklad na linku pomoci IPčko.sk sa obracajú mladí ľudia, ktorí prežívajú v živote veľmi náročné momenty. Získajú tu podporu a profesionálny prístup od psychológov. Okrem nonstop anonymnej a bezplatnej chatovej a emailovej poradne však v IPčku zriadili už aj offline poradňu – krízové kontaktné centrum Káčko. Ide o krízovú intervenciu založenú na osobnom, bezplatnom a anonymnom stretnutí mladých ľudí v akútnych životných situáciách. Káčka nájdu mladí ľudia v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. Odborníci z IPčka chcú pre deti a mládež realizovať aj online triednicke hodiny v rámci postcovidovej starostlivosti, pre školy chcú vytvoriť aj Nástenku duševného zdravia.

Neprehliadajme deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Cieľom projektu Som tu pre teba z pera organizácie V.I.A.C. – Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže z Tvrdošína je budovať zdravé sebavedomie u detí od 10 do 13 rokov, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Chcú dosiahnuť, aby boli schopné lepšie sa začleniť do svojich školských kolektívov a nadväzovať zdravé vzťahy so svojimi spolužiakmi. Program bude pozostávať z pravidelných tematických stretnutí, zapojenia spolužiakov, vzdelávania rodičov a zážitkového programu.

Inklúzia, pozitívna klíma a iné

Základné školy, ktoré získali grant z fondu Deti v bezpečí sa zase budú snažiť o to, aby v škole vytvorili bezpečné prostredie pre deti, rozvíjali ich empatiu a životné zručnosti a obnovili chýbajúce sociálne kontakty, ktoré výrazne absentovali počas prerušenia prezenčného vyučovania pre pandémiu ochorenia Covid-19. Posilňovať budú aj peer skupiny a spoluprácu s odborníkmi.

Podporili sme však aj projekty na podporu prevencie porúch príjmu podpory, pretože pandémia spôsobila nárast výskytu týchto porúch o 25 % v porovnaní s predpandemickým trendom. Mestá a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie zase budú poskytovať workshopy, semináre, školenia a sedenia nielen deťom a mladým ľuďom, ale aj pedagogickým či nepedagogickým pracovníkom, ktorým sa ťažoba koronakrízy na duši nevyhla.

Prečo pomáhame v boji za duševné zdravie detí a mládeže?

Nadačný fond Deti v bezpečí zriadila poisťovňa KOOPERATIVA v Nadácii pre deti Slovenska ešte v roku 2015. Cieľom fondu je podporovať projekty, ktoré vytvárajú bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách či komunitách. Od roku 2015 sa finančná pomoc z fondu poisťovne rozdeľovala do dvoch grantových programov – Športujem rád a bezpečne a Bezpečne v komunite, bezpečne doma.  V rámci nich bolo medzi projekty po celom Slovensku rozdelených takmer 590 000 €.

V roku 2021 nastala, vzhľadom k stále pretrvávajúcej pandémii, zmena. Ochorenie Covid-19 naplno odhalil problémy, ktorým ako spoločnosť čelíme v oblasti napĺňania potrieb detí a mládeže. Preto sme sa v poisťovni KOOPERATIVA a Nadácii pre deti Slovenska rozhodli zamerať od roku 2021 svoju pozornosť a grantovú podporu na aktuálne potreby detí a mladých ľudí do 30 rokov.

V júni a v júli tohto roka sme urobili prieskumnú kvalitatívnu štúdiu zameranú na zmapovanie javov, ktoré mladých ľudí významne ovplyvnili počas koronakrízy, identifikovali sme aj ich potreby, ktoré počas pandémie pociťovali.

Naše zistenia ukázali, že najnáročnejšie bolo pre deti a mladých ľudí zažívať najmä lockdown spojený s dištančným vzdelávaním. Napriek tomu, že niektoré aspekty tohto obdobia vnímali pozitívne – najmä viac možností na organizovanie svojho času a jeho trávenie s rodinou, celkovo ho vnímali viac negatívne. Najväčšiu daň si asi vyžiadala ich duševná pohoda. Jasne identifikovali, že sa v tomto období nenapĺňali ich potreby reálnej komunikácie, socializácie, úcty a uznania. Toto sa prejavilo aj v oblasti vzdelávania, kde mladí ľudia počas dištančného vzdelávania necítili záujem o svoju osobnosť zo strany učiteľov, vnímali nedôveru, podozrievanie z podvádzania a nemožnosť osobnej komunikácie s učiteľmi. Tieto skutočnosti čiastočne vnímali aj samotní učitelia. Po návrate detí do školy u nich vnímali zhoršené komunikačné zručnosti aj ťažkosti so znovuobnovením kolektívnych vzťahov a schopnosť spolupracovať.  

Podporené projekty:

no. názov organizácie názov projektu sídlo organizácie   Kraj / pôsobnosť anotácia projektu schválená suma
1 IPčko POMOC EXISTUJE – psychologická pomoc pre mladých ľudí Bratislava Bratislavský Na linku pomoci IPčko.sk sa obracajú mladí ľudia, ktorí prežívajú náročné momenty. IPčko.sk je pre nich bezpečným miestom, kde získajú prijatie, pomoc, podporu a profesionálny prístup od psychológov pri riešení poradenských a krízových situácií na nonstop anonymnej a bezplatnej chatovej a e-mailovej poradni. Odbornú psychologickú pomoc rozšírili aj do offline prostredia v podobe krízových kontaktných centier Káčko. Káčko predstavuje novú a inovatívnu formu poskytovania krízovej intervencie, ktorá je založená na osobnom, bezplatnom a anonymnom stretnutí mladých ľudí v akútnych životných situáciách. Odborníci z IPčka sú pripravení v rámci projektu poskytovať prvú psychologickú pomoc a krízovú intervenciu na linke pomoci IPčko.sk, v Káčko BA, NR, BB, realizovať v školách Online triednické hodiny s IPčkom v rámci postcovidovej starostlivosti a vytvoria pre školy pomáhajúci obsah v podobe Nástenky duševného zdravia s odkazmi na dostupnú odbornú pomoc.   4 000 €
2 Spojená škola, Odborárska 2, Košice Učme sa pre život Košice Košický Zámerom projektu je vytvárať bezpečné prostredie na škole, zlepšiť klímu v školskej triede, čo bude dosiahnuté prostredníctvom metodiky rozvoja životných zručností u žiakov školy. V rámci projektu budú zaškolení dôležití dospelí pracujúci s deťmi a mladými ľuďmi.  Za dôležité považuje škola prácu s emóciami dospelých tak, aby dokázali reflektovať potreby žiakov na škole a reagovať na ne.  Následne vytvoriť podmienky na zavedenie životných zručností do bežného vyučovania žiakov v škole prostredníctvom podporujúcich aktivít. Týmito aktivitami chcú prispieť aj k vysoko efektívnemu učeniu, rešpektujúcej komunikácii v rovesníckej skupine, rozvoju empatie a obnoveniu chýbajúceho sociálneho kontaktu, ktorý výrazne absentoval počas prerušenia prezenčného vyučovania spôsobeného zatvorením škôl.  Týmto chcú prispieť k skvalitneniu duševného zdravia detí a mladých ľudí, zvyšovať rezilienciu, poskytnúť podporu a oporu v prostredí školy. 3 700 €
3 V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Som tu pre teba Tvrdošín Žilinský Cieľom projektu je budovať zdravé sebavedomie u detí, ktoré pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby boli schopné lepšie sa začleniť do svojich školských kolektívov a nadväzovať zdravé vzťahy so svojimi spolužiakmi. V projekte bude vytvorený program s názvom Som tu pre teba, do ktorého okrem detí, ktoré dochádzajú alebo budú dochádzať do komunitného centra, budú zapojení aj ich spolužiaci a rodičia. Program bude pozostávať z pravidelných tematických stretnutí, zapojenia spolužiakov, vzdelávania rodičov a zážitkového programu. Program bude otvorený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vo veku 10 – 13 rokov.         3 600 €
4 Mesto Sereď Malou kvapkou do pohody Sereď Trnavský Projekt chce prispieť  malou „kvapkou“ do schopnosti detí „byť a zostať“ v emočnej pohode. Jeho základom je realizácia komplexných programov zameraných na podporu duševného zdravia a emočnej pohody prostredníctvom budovania vnútorných zdrojov detí na riešenie bežných ako aj náročných životných situácií. U detí prvých ročníkov ZŠ bude realizovaný program Zippyho kamaráti, u detí druhých ročníkov ZŠ program Kamaráti Jabĺčka, u detí v staršom školskom roku budú realizované aktivity zamerané na kreatívne riešenie medziľudských situácií a problémov, podporu tímového ducha, spolupráce a hľadania zdrojov na zvládanie záťažových situácií. Skúsenosti s realizáciou programov emočnej pohody ukazujú, že deti, ktoré ich absolvovali  sa vedia lepšie vyrovnať s ťažkosťami, sú sociálne zručnejšie, asertívnejšie a altruistickejšie. 2 000 €
5 Základná škola, Polianska 1, Košice Zelený dáždnik Košice Košický Zelený dáždnik –  chráni a poskytuje bezpečie, pomáha cítiť sa dobre a prispieva k dobrej nálade. Škola je miestom, kde deti trávia veľa času, preto je dôležité, aby sa tam cítili príjemne, prijaté, akceptované okolím a  spokojné v kolektíve spolužiakov. Každé dieťa má však niečo, čo pociťuje ako bariéru v budovaní vzťahov alebo komunikácii. Tou bariérou môže byť nálepka autista, cudzinec, prváčik, dieťa z neúplnej rodiny, dieťa z „decáku“ a mnohé iné, s ktorými sa na školách stretávame. Úlohou školského psychológa je držať tento zelený dáždnik nad školou, aby bola miestom pokoja a radosti.  Osvedčeným pomocníkom pri zabezpečovaní pozitívnej klímy v škole sú pre psychológa školskí dôverníci.  Projekt je zameraný na posilnenie peer skupiny a spoluprácu s odborníkmi v školskom prostredí. 1 600 €
6 Reedukačné centrum Priestor pre nás Vráble         Nitriansky Prostredníctvom projektu sa budú deti spolupodieľať na pretváraní prostredia RC tak, aby sa v ňom cítili dobre, príjemne ako doma. Prínos projektu je predovšetkým vo vytvorení priestoru, ktorý bude deťom blízky a pripomenie im život v rodine.  Taktiež aj  v zefektívnení využívania voľného času klientov prostredníctvom aktivít a rozšírenia ich možností. Novo zrekonštruovaný priestor bude slúžiť deťom a ich potrebám, bude to miesto kde môžu relaxovať, venovať sa záujmovým činnostiam alebo aj tráviť čas so svojimi rodinnými príslušníkmi. Všetky aktivity projektu budú zastrešené zamestnancami zariadenia a dobrovoľníkmi. 1 690 €
7 Mládež ulice Klubovňa na Peknej je tu pre teba Bratislava   Bratislavský Piliermi pre prácu s mládežou v rámci projektu sú bezpečný Priestor, Prevencia a Poradenstvo (3P). V projekte bude vytváraný bezpečný PRIESTOR pre zmysluplné trávenie voľného času a podporu budovania rovesníckych vzťahov pre deti a mládež. Veríme, že predchádzanie vzniku kríz či patologických javov je efektívnejšie ako potom čeliť komplikáciám v živote mladého človeka a preto budeme realizovať aktivity špecifickej aj nešpecifickej PREVENCIE súvisiace s obdobím dospievania. Ak sa však kríza či náročná situácia v živote mladého človeka či rodiny objaví , bude poskytované odborné a profesionálne PORADENSTVO – sociálne aj psychologické.  Komplexné služby pokrývajúce aktuálne prežívanie a potreby mladých ľudí sú výborným prostriedkom ako vytvárať bezpečie, stabilitu a priestor pre rozvoj. 2 000 €
8 OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg KIDSAFEDU 2.0 – Deti v bezpečí na internete Dunajský Streda       Trnavský Cieľom projektu KIDSAFEDU 2.0 je pokračovanie jeho prvého ročníka.  V tomto programe je cieľom poskytnúť odbornú podporu vzdelávacím inštitúciám v oblasti IT bezpečnosti, v oblasti vzdelávania online práv a v osvete bezpečných vzdelávacích nástrojov. 2.0 evokuje IT svet, ale aj druhú etapu digitalizácie. V rámci projektu budú posudzované potreby cieľových skupín  detí vo veku 13 -18. Hlavnými výstupmi projektu budú workshopy na školách o digitálnom detstve, rozšírenie digitálnej platformy vedomostí, edukačné materiály v oblasti kyberšikany. Zo zistení prvého ročníka projektu je zrejmé, že ak najdôležitejší dospelí pre deti a kampane na zvýšenie povedomia nereagujú dostatočne rýchlo a zrozumiteľne na najpálčivejšie problémy neustálej prítomnosti detí na internete, situácia sa môže vyhrotiť do kyberšikany a zapríčiniť nebezpečné prostredie pre deti. 3 200 €
9 EDI Slovensko Prevencia porúch príjmu potravy (PPP) na školách Bratislava           Bratislavský Pandémia spôsobila nárast výskytu porúch príjmu potravy o 25% v porovnaní s predpandemickým trendom, pričom PPP sú psychické ochorenie s najvyššou úmrtnosťou a patria medzi najčastejšie chronické ochorenia u adolescentov. Vďaka projektu budú zástupcovia organizácie počas 10 dní cestovať po slovenských ZŠ, SŠ a CPPPaP, a viesť workshopy a školenia na tému porúch príjmu potravy. Vďaka workshopom sa bude efektívne šíriť prevenciu a povedomie o tomto ochorení, a mladí ľudia, učitelia aj školskí psychológovia budú vedieť ako ochorenie vypozorovať, začať včasnú intervenciu a pomôcť k uzdraveniu. Workshopy a školenia budú viesť odborníci z oblasti psychiatrie aj výživy, ktorí sa vo svojej praxi venujú ľuďom s PPP, ako aj človek s osobnou skúsenosťou s týmto ochorením. 4 000 €
10 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Návrat do bezpečia Košice Košický Zámerom projektu  je skvalitnením podmienok pre poskytovanie poradenských, terapeutických služieb a preventívnych aktivít pre deti vo veku 11-13  ponúknuť  existujúci odborný potenciál centra. Realizovaním projektu má centrum záujem nielen  uzavrieť pomyselný kruh skvalitňovania starostlivosti o deti naprieč vekovým spektrom, ale  cez zážitkové skupinové aktivity vo vybraných  triedach 6. a 7. ročníkov ZŠ v okresoch Košice II, III a IV  podnietiť deti k uvažovaniu o podmienkach psychickej pohody, psychického zdravia a následne  o  spôsoboch jeho udržiavania a podporovania, vrátane včasného  vyhľadania sebapodpory. Aktivitami projektu budú ponúknuté skúsenosti nielen deťom, ale prostredníctvom webinára s názvom „COVIDové straty a nálezy“ aj ich rodičom a triednym učiteľom. 2 500 €
11 Centrum Tilia pre demokraciu vo vzdelávaní Bezpečné miesto vo mne Michalovce Košický Cieľom projektu je pomôcť deťom a mladým ľuďom nadobudnúť  psychickú pohodu, udržať si duševné zdravie a rozvíjať zdravé vzťahy.  Ide primárne o skorú intervenciu u detí a mladistvých pri detekovaní objavujúcich sa problémov v osobnej a sociálnej oblasti života po návrate do školských lavíc. V prípade účinného osvojenia si týchto zručností existuje reálna možnosť byť úspešnejším v škole, nemať problémy s komunikáciou a spoluprácou a predchádzať rôznym krízovým situáciám, ktorým musia mladí ľudia čeliť. 3 849 €
12 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvládneme to len spolu Detva Banskobystrický V projekte  je vypracovaný ucelený program, v ktorom centrum ponúka odbornú a psychologickú  pomoc  a poradenstvo  v oblasti  vzdelávania žiakom a študentom, rodičom a učiteľom,  ktorých obdobie pandémie a dištančného vzdelávania postihlo najviac.  Zámerom je ukázať, že toto, pre všetkých nové obdobie, môže byť aj výzvou ako sa učiť novým zručnostiam, vedomostiam, formám vzdelávania,  pozitívnym vzťahom a vytvárať nové partnerstvá. Prepojením, škôl, samosprávy, komunity a podnikateľského prostredia budú spájané sily a spoločne vytvorený bezpečný priestor pre deti.   4 000 €
13 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Klbko podpory Rožňava Košický Zámerom projektu „Klbko podpory“ je najmä v súvislosti s dlhotrvajúcou pandemickou situáciou realizovať aktivity v oblasti duševného zdravia žiakov a mladých ľudí prostredníctvom intenzívnej a komplexnej intervencie. V rámci projektu bude realizované skríningové mapovanie ohrozených žiakov na školách, budú uskutočnené preventívne aktivity zamerané na zvyšovanie psychickej odolnosti, následné individuálne a skupinové poradenstvo so žiakmi, ako aj zavedenie nových foriem poradenstva pre rodičov, pedagogických pracovníkov a učiteľov. Dôležitým aktérom spolupráce s CPPPaP sa stávajú školské podporné a inkluzívne tímy, v rámci multidisciplinárneho prístupu aj ďalší externí odborníci. 3 865 €
14 Mesto Spišská Belá Hovorme o duši Spišský Belá Prešovský Cieľom projektu je podporiť duševné zdravie a pohodu poznačené pandémiou u mladých, ale aj ich učiteľov. Prostredníctvom konferencie MladíMladým a príbehov mladých ľudí, chce samospráva v spolupráci s partnermi mladých podporiť a inšpirovať, aby sa o svojej duši nebáli rozprávať. V týchto témach sa budú prostredníctvom odborných workshopov vzdelávať aj učitelia, ktorí tak môžu získť inšpiráciu a možnosti starostlivosti o seba. Cez teambuildingy budú podporené vzájomné vzťahy a socializácia triednych kolektívov. Tvorbou putovných vzdelávacích rollupov a realizáciou diskusných kruhov sa budú dostávať myšlienky mentálneho zdravia viac do školského prostredia medzi žiakov a učiteľov. Cieľom je, aby hlbšie spoznali aspekty a dôležitosť tejto témy, nebáť sa o nej hovoriť a v prípade potreby vyhľadať pomoc.   2 680 €
  SPOLU 42 684 €