Podporíme deti a mladých ľudí v Levickom okrese

Spoločnosť Cloetta Slovakia, s.r.o. v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska podporí v rámci 12. ročníka grantového programu Detský fond Cloetta sumou 8 457,50 eur 5 kvalitných projektov organizácií v okrese Levice, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom.

Prostredníctvom Detského fondu Cloetta pomáhame riešiť problémy detí a mladých ľudí v regióne, v ktorom spoločnosť pôsobí. Dlhodobo podporujeme projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, vzdelávania a zmysluplného trávenia voľného času u detí a mladých ľudí žijúcich v okrese Levice.


no.názov organizácienázov projektu mestokrajanotácia projektuschválená suma 
1„ŠARKANÍK“Krok za krokom chceme napredovaťLeviceNRPoslaním občianskeho združenia je rozvíjať potenciál inak obdarených detí, ich napredovanie a dosahovanie maximálne možnej miery samostatnosti. Chceme pomáhať v ich integrácii do spoločnosti a umožniť im tak spoznať seba i svet okolo, posilniť v nich pozitívne pocity, akceptáciu a motiváciu k vlastnej aktivite. Od založenia OZ pravidelne organizujeme pre tieto deti rehabilitačné služby / cvičenia v spolupráci s rehabilitačným zariadením NEURINO Šamorín / doplnkové terapie / canisterapia v spolupráci s OZ Physio Canis Žilina, muzikoterapia v spolupráci s OZ Naše motýliky Bratislava / odborné poradenstvo, všetko zamerané na zlepšenie kvality života handikepovaných detí a mládeže. Výsledkom týchto aktivít počas celého roka je krok za krokom zlepšovať kvalitu života detí, výmena skúseností medzi rodinami, úsmev detí a spokojnosť rodičov, čo nás neustále utvrdzuje v tom, že vždy má zmysel pomáhať a organizovať takéto aktivity a toto je aj zámer predkladaného projektu.2 000,00
2Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, LeviceVeselo na teraseLeviceNRProjekt „Veselo na terase“ je zameraný na podporu mimoškolskej činnosti a práce s deťmi, navštevujúcimi Školský klub detí ako súčasť Spojenej školy internátnej v Leviciach. Aktivitami by sme chceli eliminovať nežiadúce prejavy správania žiakov v čase mimovyučovania a motivovať ich k efektívnej zmysluplnej aktivite. Zamerali by sme aj netradičné formy a metódy práce tak, aby sme rešpektovali individuálne potreby našich žiakov, využili potenciál, ktorý sa skrýva v materiáloch a pomôckach a ktoré má naša škola k dispozícii. V priestoroch novovytvorenej terasy by sme realizovali hudobno-pohybové aktivity so školským súborom Thatro Hora, relaxáciu a stimuláciu, canisterapiu, voľnočasové hry a činnosti.1 363,00
3Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, TlmačeWorkoutové ihrisko pre stredoškolákovTlmačeNRWorkoutové ihriská nachádzajúce sa na verejných priestranstvách sú vhodnou príležitosťou pre jedincov, ktorí dávajú prednosť pobytu na čerstvom vzduchu. V areáli SOŠ technickej v Tlmačoch sa nachádza vonkajšie átrium. Zámerom školy je využiť ho ako oddychovo – športovú zónu na voľnočasové a športové aktivity. Žiaci školy prejavujú záujem o športovanie na vonkajších posilňovacích zariadeniach a z tohto dôvodu sa javí najvýhodnejším riešením pre využitie vonkajšej plochy vybudovať workoutové ihrisko. Preto sa škola na základe dopytu študentov rozhodla postupne začať výstavbu otvoreného športového zariadenia. Zámerom projektu je úprava terénu a zabezpečenie certifikovaného športovo technického vybavenia. Sú to hlavné predpoklady toho, aby žiaci a zamestnanci mohli plnohodnotne využívať vonkajší priestor na športovanie.1 900,00
4Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, J. Švermu 2262/8, Levice„Tréningom k úspechom“LeviceNRNaša organizácia (SCŠPP) má dlhodobé odborné skúsenosti vo vzdelávaní detí, žiakov a mladých ľudí so ŠVVP. V súčasnosti intenzívne narastá počet detí/žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorí potrebujú podporu a pomoc pri dosahovaní školských úspechov a sebarealizácii – našou snahou je ich efektívna integrácia až inklúzia s následným úspešným zaradením sa do adekvátneho profesijného prostredia spoločnosti, ich zmysluplná sebarealizácia. Žiaci s poruchami učenia majú oslabené čiastkové funkcie, ktoré je možné rozvíjať systematickým tréningovým programom Sindelar, ktorý ponúkame aj v našom centre, a tým im pomôcť k zlepšeniu kvality ich života vo vzdelávaní, v osobnej budúcnosti. Projekt „Tréningom k úspechom“ umožní našim klientom rovnocenne pre všetkých so ŠVVP zmysluplný rozvoj – bez ohľadu na materiálne a finančné zázemie rodín. Finančné prostriedky z rozpočtu projektu budú prioritne využité na úhradu tréningových materiálov a programu nastaveného na mieru pre konkrétne deti/žiakov.1 400,00
5DELF, o.z.PrvolezecLeviceNRPrvolezec je človek, ktorý vedie skupinu alebo určuje cestu či spôsob lezenia. Jeho cieľom je pokrok a napredovanie. Vyžaduje si vyšší stupeň vedomostí a praxe. Predpokladom pre bezpečné a úspešné lezenie takéhoto druhu je, aby sa správne návyky a schopnosti lezcov a inštruktorov budovali hneď od začiatku. Pri práci s dobrovoľníkmi – lezeckými inštruktormi sa snažíme tiež od začiatku o systematický pokrok v rozvoji odborných vedomostí, zručností a napredovanie v rozvoji ich osobnosti. Projekt „Prvolezec“ úzko nadväzuje na predchádzajúcu projektovú činnosť so zameraním na vzdelávanie dobrovoľníkov pracujúci v komunite, na rozvoj dobrovoľníctva ako takého a na realizáciu zmysluplných voľnočasových športových aktivít pre deti a mládež. V rámci projektu aplikujeme novú vyučovaciu stratégiu – service learning, ktorá spája zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním, reflexiou práce dobrovoľníkov a ich osobnostným rozvoj v kontexte prirodzeného prostredia.1 794,50

SPOLU8 457,50

Vybraným grantistom gratulujeme a držíme palce pri realizácii projektov!