Ako Viedeň zlepšuje verejné priestory pre deti

Mesto Viedeň vo svojom Pláne mestského rozvoja do roku 2025 pamätá aj na deti a mladých ľudí. Už na prvých stranách sa môžeme dočítať, že mesto, ktoré je dobré pre život detí, je mestom pre dobrý život všetkých generácií a všetkých obyvateľov. Jedným z opatrení je vytvorenie 400 nových podnetov a príležitostí pre deti vo verejnom priestore, aby sa mohli hrať a hýbať, čím sa naplnia ich prirodzené potreby a prispeje sa k pozitívnemu telesnému, duševnému i sociálnemu vývinu. Prostredníctvom fotografií vám predstavíme niektoré opatrenia, ktoré boli prezentované na konferencii Child in the city zástupkyňou mesta Elisabeth Irschik z oddelenia dizajnu verejných priestorov samosprávy 19 viedenského obvodu.

Vo Viedni definujú verejný priestor ako sociálny priestor, ktorý by mal byť otvorený pre všetkých ľudí v meste a zároveň je to priestor participácie a inklúzie. Vzhľadom k tomu, že podľa štatistických údajov vo Viedni jeden z desiatich obyvateľov má menej ako 10 rokov, rozhodli sa niektoré opatrenia zamerané na rozvoj verejného priestoru cieliť aj na deti a mladých ľudí, aby Viedeň bola aj ich mestom. Jedným z kľúčových uvedomení a záväzkov bolo, že v rozmýšľaní nad verejným priestorom vo vzťahu k deťom a mladým ľuďom chcú ísť nad rámec bežných ihrísk. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Pri uvažovaní o deťoch a mladých ľuďoch v meste čelili nasledovným výzvam: Deti a mladí ľudia majú rovnaké právo pre užívanie verejných priestorov, ako všetci ostatní (dospelí) obyvatelia. Deti a mladí ľudia majú iné vzorce pohybu vo verejnom priestore ako dospelí a taktiež inak využívajú verejný priestor ako taký. Povzbudiť deti a mladých ľudí k tomu, aby sa hrali vo verejnom priestore a aktívneho ho využívali, si vyžaduje viac, ako len dokúpiť a inštalovať nejaký hrací prvok na ihrisku. Niektoré príležitosti pre hru môžu byť efektívne aj na malom priestore, ale ak hovoríme o bezpečnom priestore pre hru, tento si predsa len vyžaduje určité množstvo (bezpečného) priestoru. Tieto zmeny si však okrem investícií budú vyžadovať aj doriešenie právneho stavu, ktorý v mnohých detailoch nie je jasný, napr. zákon o cestnej premávke, zodpovednosť za priestory, ich užívanie a prípadnú spôsobenú škodu atď. 

Analýza pôvodnej situácie

Na začiatku bolo potrebné zistiť, ako deti a mladí ľudia využívajú ulice a verejný priestor v meste. Preto sa realizovala situačná analýza. Tu je niekoľko ilustrácií toho, čo deti a mladí ľudia na uliciach a na verejných priestranstvách Viedne zvyčajne robia. 

…behajú, bicyklujú sa, jazdia na kolobežkách, skateboardoch… venujú sa fyzickej aktivite a využívajú aktívne spôsoby prepravy:

Elisabeth Irschik – Playing is OK! 

…balansujú, skáču… venujú sa fyzickej aktivite, ktorá pomáha rozvíjať ich koordináciu a hrubú motoriku: 

Elisabeth Irschik – Playing is OK! 

…točia sa, visia, hojdajú sa… venujú sa fyzickej aktivite, ktorá pomáha rozvíjať ich priestorovú orientáciu, koordináciu a hrubú motoriku: 

Elisabeth Irschik – Playing is OK! 

…chytajú, zbierajú, skúmajú… sú v interakcii s okolitým svetom, ktorý objavujú, zažívajú kontakt so živou a neživou prírodou i človekom vytvoreným prostredím, rozvíjajú si jemnú motoriku: 

Elisabeth Irschik – Playing is OK! 

…hľadajú nové výzvy, experimentujú, prekračujú a zdolávajú bariéry…

Elisabeth Irschik – Playing is OK! 

Stratégia – vytvorenie pracovnej skupiny

Na úrovni mesta bola vytvorená pracovná skupina s názvom „Hranie sa v meste“. Slúži ako komunikačná platforma pre predstaviteľov jednotlivých oddelení a služieb mestského úradu, napr. mestského plánovania, práce s mládežou, starostlivosti o cestnú infraštruktúru, parky a životné prostredie atď., ktorých činnosť je spojená so zabezpečením nových herných príležitostí pre deti a mladých ľudí v meste. Skupina slúži na sieťovanie jednotlivých predstaviteľov, výmenu skúseností, prepájanie ich činnosti, plánovanie konkrétnych opatrení a spolupráce. Jej členovia sú zároveň ambasádormi, ktorí sa snažia v práci svojho oddelenia pozerať na to, ako môžu záväzok zlepšenia hrovej infraštruktúry pre deti a mladých ľudí lepšie naplniť vo svojej činnosti a zároveň sú ambasádormi voči svojim spolupracovníkom, ktorých sa snažia získať, nadchnúť a pritiahnuť pre naplnenie tohto poslania. 

Základnou otázkou členov pracovnej skupiny je: „Čo vieme o súčasných a budúcich užívateľoch ulíc a verejných priestranstiev?“ Jedným z prístupov a zároveň aj prínosov pracovnej skupiny je podpora participácie a realizácia sociálnej analýzy prostredia pre hlavné re-developerské projekty. V rámci svojej práce si uvedomili, že väčšina bežných a zvyčajných participačných mechanizmov zlyháva v tom, aby reflektovala potreby a požiadavky detí a mladých ľudí a zapájala ich do procesu. Preto museli tieto prístupy adaptovať tak, aby boli zaujímavé a zrozumiteľné pre deti a mladých ľudí a zároveň v spolupráci s rozličnými inštitúciami pracovať na tom, aby cielene zapájali deti a mladých ľudí a vytvorili im príležitosti vyjadriť sa. Následne analyzovali záujmy jednotlivých skupín obyvateľov zapojených do sociálnej analýzy prostredia. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Multifunkčný mestský nábytok

Multifunkčný mestský nábytok (mobiliár) povzbudzuje jeho užívateľov k tomu, aby okrem sedenia po ňom liezli, šplhali sa, skákali. Zároveň ho môže využívať viacero detí a mladých ľudí v rovnakom čase na rozličné účely.

Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Preliezky a herné prvky

Umiestnenie preliezok a herných prvkov vo verejnom priestore jasne komunikuje, že hrať sa tu, je v poriadku, a že tento verejný priestor slúži aj deťom, mladým ľuďom, ich hrám a aktivitám. Zároveň je však dôležité dodať, že tradičné preliezky a herné prvky majú zväčša iba jedno konkrétne využitie a ich inštalácia si vyžaduje zabratie veľkého priestoru vzhľadom k dodržaniu všetkých noriem a pravidiel, ktoré majú zabezpečiť ochranu detí a mladých ľudí pred možnými úrazmi. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Terén a s štruktúra verejného priestoru

Schody povzbudzujú deti a mladých ľudí k tomu, aby sa viac hýbali, cvičili, rozvíjali a testovali si svoje motorické schopnosti. Niektoré schody napomáhajú rozvoju hry viac ako iné – napr. tie, ktoré majú bezpečnú dopadovú plochu, sú prerušované väčšími odpočívacími plochami, majú rôzne veľkosti schodov alebo schody sú stupňovité a pod. Taktiež bezbariérové rampy sú vhodným priestorom, na ktorom je možné jazdiť bicyklom, kolobežkou, korčuľami či skateboardom. Avšak tak schody ako aj rampy môžu byť z pohľadu hry detí a mladých ľudí v konflikte s normami prístupnosti vo verejnom priestore a pravidlami využívania verejného priestoru. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Steny a zábradlia

Steny a zábradlia bývajú spontánne využívane na hry detí a mladých ľudí. No taktiež môžu byť špecificky navrhnuté tak, aby stimulovali hru a pohyb detí a mladých ľudí. Napríklad sa na ne môžu namontovať lezecké chyty alebo upraviť tak, aby vytvorili možnosti pre skákanie, skrývanie sa a podobne. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Dizajn povrchu ulíc a námestí

Využitie rôznorodého materiálu na povrchovú úpravu ulíc a parkov či ich pomaľovanie, môže taktiež u detí a mladých ľudí viac stimulovať aktívny pohyb a tvorivé hrové využitie. Či už ide o jednoduchú klasickú „škôlku“ namaľovanú na zemi, alebo o abstraktnejšie čiary a obrazce, ktoré stimulujú imagináciu detí a mladých ľudí a nechávajú priestor pre vymyslenie nových hier. Taktiež, napríklad namixovanie dlaždíc rozličných farieb, z rôznorodých materiálov a štruktúr, môže povzbudiť pohyb a hru.

Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Voda a prírodné prvky

Zariadenia s vodou ako napr. fontány zaberajú vo verejnom priestore relatívne veľké územie a sú nákladné na údržbu. Avšak, predovšetkým v horúcom počasí sú veľmi populárne medzi užívateľmi verejných priestorov všetkých vekových skupín. Taktiež zohrávajú významnú úlohu pri chladení verejných priestranstiev v meste počas leta. Okrem vody, je pre deti a mladých ľudí, dôležitý aj kontakt s prírodou a prírodnými prvkami. Zvlášť v husto zastavaných mestských oblastiach je dôležité, aby mali deti a mladí ľudia kontakt s prírodou, prírodnými materiálmi, aby mohli vnímať plynutie času a striedanie ročných období, aby si mohli prírodu „ohmatať“ – zbierať kamene, jesenné listy, gaštany a pod. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Bezpečné cesty a ulice

Základom vytvorenia bezpečných ciest a ulíc pre deti a mladých ľudí je poskytnutie dostatku priestoru pre chodcov, cyklistov, stretávanie sa, hru. Deje sa tak úpravou aktuálnych ciest a ulíc tak, aby neboli len pre autá, ale aj pre ľudí. Aby po nich deti a mladí ľudia mohli chodiť, skákať, behať, bicyklovať sa, kolobežkovať, jazdiť na skateboarde, rozvinúť hry s kamarátmi… Zároveň je to aj snaha vytvárania príležitostí, aby deti a mladí ľudia mohli zažiť ulice inak – tomu pomáha aj projekt uzatvorených ulíc pre hru (Wiener Spielstraße) vo vybraný deň. 

Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!
Elisabeth Irschik – Playing is OK!

Použité zdroje

Irschik, E. Playing is OK! Increasing playability of public roads and squares in Vienna. Prezentácia na konferencii Child in the City, Viedeň, 2018.
STEP 2025 – Urban Development Plan Vienna.
STEP 2025 – Thematic Concept: Green and Open Spaces.

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1