Dobrodružné ihriská

Dobrodružné ihriská sú jedinečnou formou priestoru pre hru detí a mladých ľudí, ktorá im poskytuje dostupné a otvorené možnosti pre voľnú, neštruktúrovanú hru. Deti a mladí ľudia sa na dobrodružných ihriskách môžu venovať akémukoľvek druhu hry a naplno sa tešiť z pohybu, tvorivosti, zábavy, ale aj spolupráce a možnosti byť spolu a spoločne so svojimi rovesníkmi niečo tvoriť či majstrovať. Sú to miesta, kde sa deti a mladí ľudia môžu hrať spôsobom, ktorým sa často nemôžu hrať inde. Zároveň poskytujú príležitosti na hranie sa, ktoré súčasní dospelí zvykli brať ako samozrejmé, keď boli sami deťmi. To všetko pod dozorom špeciálne vyškolených dospelých.

Dobrodružné ihriská poskytujú pre deti a mladých ľudí možnosti a príležitosti pre vlastnoručné vyhotovovanie drobných stavieb ako sú bunkre, rampy, hrádze, pre pestovanie rastlín, ovocia a zeleniny, zakladanie ohňa a varenie na ňom, majstrovanie a stretávanie sa s priateľmi. Na dobrodružných ihriskách sa deti a mladí ľudia učia, ako sa vysporiadať s výzvami a rizikami, a ako v sebe vybudovať psychickú silu a odolnosť, ktorá je potrebná na zvládanie životných výziev.

Najdôležitejšia vec na dobrodružných ihriskách je tá, že ide o miesta, kde deti a mladí ľudia môžu prežívať svoje detstvo a mladosť naplno. Vyberajú si, ako, s čím, s kým a ako dlho sa budú hrať.

Dobrodružné ihriská sú obľúbené u detí a mladých ľudí, pretože sú zaujímavým a podnetným priestorom plným najrôznejších možností pre hru a voľný čas. Sú tiež obľúbené u rodičov, ktorí ich vnímajú ako rozvojový priestor plný výziev, zároveň však ako bezpečné miesto na hranie sa, pretože na deti a mladých ľudí dohliadajú vyškolení odborníci na hru, ktorí sú srdcom susedskej komunity.

Organizácia Play England uvádza nasledovné princípy, ktoré charakterizujú dobrodružné ihriská:

Zodpovedajúci personál

Dobrodružné ihriská vedú pracovníci, ktorí sú odborne pripravení a vyškolení v danej oblasti, predovšetkým ovládajú princípy voľnej hry, tzv. angl. „playwork“. Zároveň je počet zamestnancov dostatočný na to, aby sa zabezpečilo, že ihrisko bude spoľahlivo fungovať v čase mimo vyučovania, vrátane víkendov a školských prázdnin. Je veľmi dôležité, aby pracovníci dobrodružného ihriska chápali étosu takéhoto priestoru pre hru a tiež rozumeli tomu, že pracovník je podpornou osobou pre deti a mladých ľudí, nie tým, kto by mal viesť alebo riadiť ich hru. Vzťahy, ktoré sa časom rozvinú medzi deťmi, mladými ľuďmi a pracovníkmi ihriska sú cenným prínosom pre život detí a mladých ľudí. 

Pracovníci dobrodružného ihriska by mali mať odborné vedomosti a zručnosti nielen v oblasti podpory voľnej hry detí a mladých ľudí, ale aj základné praktické zručnosti v oblasti navrhovania, vytvárania a udržiavania rozličných konštrukcií, ktoré sú súčasťou ihriska a hry detí a mladých ľudí. Takto napomáhajú tomu, že ihrisko sa vyvíja, mení a prispôsobuje požiadavkám a potrebám detí a mladých ľudí, resp. pri vlastných aktivitách, kedy sami deti a mladí ľudia majstrujú niečo menšie či väčšie, je tu pre nich pracovník ihriska, ktorý im vie poradiť, pomôcť, usmerniť.

Spontánne vyjadrenie hry

Dobrodružné ihrisko je priestor, v ktorom majú deti a mladí ľudia slobodu určiť povahu svojej hry. Kde môžu zažiť, že čokoľvek je možné. Jedinou prekážkou by malo byť to, že nepoškodzujú sami seba alebo iných. V súčasnosti jestvuje presvedčivé množstvo výskumov, ktoré preukazujú pozitívny prínos hrania sa detí a mladých ľudí v prírodnom prostredí. A práve preto by mala byť integrálnou súčasťou ihrísk možnosť mať kontakt s prírodným prostredím. 

Príležitosti zapojiť sa do celej škály typov hier, ktoré si deti a mladí ľudia sami vyberú

Dobrodružné ihrisko poskytuje rozličné možnosti zapojiť sa do všetkých typov hier, pretože deti a mladí ľudia v ňom nájdu prostredie, ktoré je pre nich zaujímavé, nové, náročné i vzrušujúce. Najdôležitejšou je bohatá súhra medzi deťmi, mladými ľuďmi, fyzickým prostredím a podstatou ľudskej hry ako takej, nie to, či sa deti a mladí ľudia zapájajú do konkrétnych typov hier alebo očakávaného správania sa.

Objavovanie fyzických, sociálnych, emocionálnych, imaginárnych, symbolických a zmyslových priestorov

Dobrodružné ihrisko umožňuje deťom a mladým ľuďom prístup k fyzickým a psychickým zážitkom, ktoré nie sú k dispozícii inde. Príležitosti pre sociálnu interakciu a rozvoj vrodenej schopnosti detí a mladých ľudí oddať sa fantázii by mali byť neoddeliteľnou súčasťou fyzického a ľudského prostredia.

Voľný priebeh vytvárania a odpovedania na hrové podnety

Hra je vnímaná ako výsledok sám o sebe. Deti a mladí ľudia sa môžu zapojiť do hracieho cyklu v plnom rozsahu podľa svojich vlastných predstáv a pravidiel. Podnety k hre sú signály, ktoré deti a mladí ľudia dávajú prostredníctvom hovoreného slova, výrazu tváre, postojom tela alebo použitím materiálov. Takto nám naznačujú, že sa chcú hrať. Zapojenie sa do celkového cyklu hry znamená rozpoznanie a uvedomenie si toho, že hra detí a mladých ľudí sa môže vyvíjať a zároveň časom zvyšovať zložitosť. Taktiež aj správanie pri hre alebo rekvizity sa môžu meniť podľa potreby. 

Vytvorenie zdieľaného flexibilného priestoru, v ktorom deti a mladí ľudia môžu zažiť „magično“

Pohľad detí a mladých ľudí na to, čo je pre nich dôležité, má prednosť, a preto je dobrodružné ihrisko vytvárané a pretvárané spolu s nimi. Základným aspektom étosu dobrodružných ihrísk je rešpektovanie toho, že hra detí a mladých ľudí prebieha a vyvíja sa v čase, napríklad ponechaním bunkrov, hrádzí a iných vlastnoručne vyrobených výtvorov na mieste, aby sa k hre mohli vrátiť v takom bode, v akom ju prerušili alebo zanechali. 

Bohaté prostredie pre hru

Dobrodružné ihriská by mali ponúkať množstvo príležitostí a podnetov pre hranie sa. Vonkajšie ihrisko by malo obsahovať priestory ako materiál a prvky, ktoré sú výzvou a poskytujú istú úroveň rizika a náročnosti; tiché „chill-out“ zóny; divoké a upravené prírodné oblasti; možnosť hrať sa s vodou a pieskom; neformálny priestor pre rozličné športové aktivity; plne prístupný materiál a vybavenie pre hru. Tam, kde je to možné, by mali existovať rozličné úrovne krajinotvorných prvkov ako aj človekom postavených objektov.

Taktiež by na dobrodružnom ihrisku nemala chýbať možnosť založiť táborák a variť na otvorenom ohni. Mal by byť zabezpečený prístup k zemi, vode, piesku, rozličnému voľnému materiálu a predmetom, prírodným prvkov. Deti a mladí ľudia by mali byť schopní zažiť prírodné elementy

ako súčasť svojej hry a mať možnosť používať najrozličnejší materiál a nástroje na tvorbu, budovanie a flexibilnú zmenu svojej hry a priestoru pre hru.

Vnútorné priestory dobrodružného ihriska by mali poskytovať plne prístupné WC, priestory pre umývanie a kuchynské zariadenie; miesto pre skladovanie nástrojov a materiálu; ako aj priestor pre rôzne príležitosti pre hru vo vnútri a pre relaxáciu. Ponuka by mala zahŕňať recyklované a iné materiály pre výtvarné, tvorivé aktivity a majstrovanie, kostýmy a nepotrebné oblečenie; príležitosti pre deti a mladých ľudí, aby sa zapojili do varenia, mali možnosť púšťať a produkovať hudbu. Taktiež by tam mali byť oblasti, kde deti a mladí ľudia môžu oddychovať, byť spolu, ale aj nájsť tiché miesto osamote, kde môžu premýšľať, čítať si knihu. Inkluzívne priestory pre podporu zmyslového vnímania pomôžu zabezpečiť, aby deti a mladí ľudia so zdravotným postihnutím mohli naplno využívať vnútorné priestory.

Aktívne zapojenie detí a mladých ľudí

Deti a mladí ľudia sú vnímaní ako spolutvorcovia dobrodružného ihriska, preto je dôležité vyhnúť sa prílišnému dizajnovaniu vonkajšieho priestoru alebo fixnému inštalovaniu hracích prvkov a konštrukcií, ktoré sa nedajú ľahko upraviť alebo presunúť. Najväčšia časť vonkajšej plochy by mala byť k dispozícii pre deti a mladých ľudí, aby ju mohli voľne využívať a upravovať podľa svojich predstáv. Odborní pracovníci pre hru by mali zabezpečiť, aby sa hracie prvky a konštrukcie menili na základe ich pozorovania a reflexie o tom, ako deti a mladí ľudia využívajú daný priestor pre hru.

Byť srdcom komunity

Základným princípom dobrodružných ihrísk je, že predstavujú komunitný priestor susedstva, v ktorom sa deti a mladí ľudia môžu kedykoľvek zastaviť. Úspešné dobrodružné ihriská sú vedené a podporované miestnou komunitou, pretože jednotlivé generácie rodín, ktoré v danej komunite žijú, ich po sebe úspešne využívajú, a sú šťastné, že ich deti a mladí ľudia tak naďalej robia. 

Vzťahy, ktoré sa časom vyvíjajú medzi odbornými pracovníkmi pre hru (playworkers), deťmi, mladými ľuďmi, ich rodinami a širšou komunitou, sú kľúčom k dlhodobej udržateľnosti, čo spätne pomáha budovať súdržnosť miestnej komunity. Miestna komunita by mala byť v plnej miere zapojená, konzultovaná a informovaná o činnosti dobrodružného ihriska a zapájaná do zabezpečenia jeho chodu, priamej podpory pri hre, financovania a pod. Aj týmto spôsobom sa buduje spoločné vlastníctvo dobrodružného ihriska v miestnej komunite.  

Miestna komunita, firmy a podniky, ktoré v nej pôsobia, často prispievajú k chodu dobrodružného ihriska poskytovaním recyklovaných a šrotových materiálov, spolupodieľajú sa na získavaní finančných prostriedkov, zapájajú sa do dobrovoľníckych aktivít a pomáhajú ďalšími rozličnými spôsobmi.  

Prístupnosť a inklúzia

Dobrodružné ihrisko by malo byť plne prístupné, inkluzívne a otvorené všetkým deťom a mladým ľuďom, vrátane detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím i bez postihnutia, chlapcov a dievčat, pochádzajúcich z rozličných menšinových komunít a iných potenciálne marginalizovaných detí a mladých ľudí. Vonkajšie aj vnútorné priestory by mali byť navrhnuté nápadito, aby ich mohli využívať aj deti a mladí ľudia s postihnutím, ktoré majú širokú škálu špecifických požiadaviek. Dobrodružné ihrisko by malo byť prístupné po celý rok, čo umožní deťom a mladým ľuďom hrať sa v akomkoľvek počasí. V súčasnosti jestvujú rôzne príručky, ktoré ukazujú, ako zabezpečiť začlenenie a účasť všetkých detí a mladých ľudí. Jednou z nich je napr. Bez bariér, bez hraníc

Nízkoprahový princíp

Dobrodružné ihriská by mali byť prístupné zdarma. Za vstup na ihrisko a jeho využívanie by nemal byť vyberaný žiadny poplatok. To však nevylučuje vyberanie poplatkov za osobitné alebo dodatočné činnosti, ako sú výlety, tábory a pobytové podujatia. Je však dôležité zabezpečiť, aby vyberanie poplatkov za určitý druh aktivít nediskriminovalo deti a mladých ľudí zo znevýhodnených rodín alebo menšinových komunít.

Dobrodružné ihriská by mali byť voľne prístupné. To znamená, že deti a mladí ľudia by mali mať možnosť prísť kedy chcú a stráviť tam toľko času, koľko chcú, v činnostiach, ktoré si sami vyberú. Návšteva dobrodružného ihriska by nemala podliehať žiadnej registrácii. Je však pochopiteľné, že v rámci voľného prístupu, nie je možné sprístupniť všetky prvky deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím a mladšie deti musia prísť a odísť z ihriska v sprievode svojich rodičov, či iných dospelých osôb, ktoré sa o ne starajú. 

Manažovanie rizík a prínosov

Deti a mladí ľudia musia pri hre zažiť  istú mieru rizika a naučiť sa s ním vysporiadať. Výskumy hovoria, že neistota a výzvy, ktorým deti a mladí ľudia pri hre čelia, je to, čo pre nich hru robí zaujímavou a príťažlivou. Riziká a výzvy pri hre, ich prekonávanie, sú dôležitou súčasťou neurobiologického vývoja, fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti. 

Nejde pritom len o fyzické riziká a výzvy. Ide taktiež aj o výzvy a riziká v psychickej oblasti, ktoré sú spojené s neistotou pri vytváraní nových priateľstiev, hranie sa s inými deťmi a mladými ľuďmi, skúšaním nových vecí, ktoré nevieme ako dopadnú, a nesú so sebou aj možnosť neúspechu alebo zlyhania. 

Deti a mladých ľudí by sme mali povzbudzovať a podporovať v tom, aby samé čelili týmto výzvam a rizikám, a samé si nachádzali cestu, ako ich zvládnuť, vyrovnať sa s nimi. Ide pritom o prostredie, ktoré je pre ne dostatočne bezpečné, avšak úplne neeliminuje riziká. Pracovníci v oblasti hry detí a mladých ľudí by mali byť vyškolení v tom, aby vedeli vecne a primerane zhodnotiť mieru rizík a prínosov daného herného prostredia, nezasahovať, pokiaľ tieto sú prínosné pre deti a mladých ľudí, ale zároveň jasne zakročiť, pokiaľ sa prostredie alebo situácia začne prechyľovať do ohrozujúcej. 

Použité zdroje

Adventure playgrounds. Play England (online).
Adventure playgrounds: Built by communities. Play England (online).
Adventure Playgrounds: the essential elements. Play England (online).
Bez bariér, bez hraníc. Salto-Youth Inclusion Centre / Iuventa – Slovenský inštitút mládeže (online). 

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1