Dopravný agent – aplikácia pre nórske deti pomáha zlepšovať dopravu

Nórska aplikácia „Dopravný agent“ umožňuje deťom a mladým ľuďom zmapovať cestu do školy a zaznamenať miesta, ktoré je potrebné riešiť či opraviť. Jej tvorcom ide nielen o zlepšenie dopravnej situácie, ale aj zmenu cestovných návykov. Na základe spätnej väzby od detí a mladých ľudí sa snažia zabezpečiť bezpečnejšie cesty do školy a zároveň motivovať viac detí a mladých ľudí k tomu, aby chodili pešo, na bicykli, či iných nemotorových dopravných prostriedkoch. 

Vďaka spoločnému projektu troch inštitúcií – Agentúra mestského životného prostredia, Nórske centrum pre výskum dopravy a Vzdelávacia agentúra mesta Oslo – môže viac ako 43 000 školákov v meste Oslo pomocou mobilného telefónu identifikovať a nahlásiť nebezpečné miesta na ceste do školy a zo školy ale aj inde v komunite.

Základom celého projektu je vytvorenie bezpečnejších a aktívnejších ciest do školy. Vďaka aplikácii sa však darí zvyšovať bezpečnosť a zabezpečovať možnosti aktívnejšieho cestovania aj vo vzťahu k iným inštitúciám a organizáciám v miestnej komunite ako sú knižnice či krúžky.

„Dopravný agent“ je aplikácia a nástroj na mapovanie, ktorý umožňuje deťom a mladým ľuďom prispievať k zlepšovaniu situácie a bezpečnosti ciest v okolí, v ktorom bývajú, a na ceste do školy, ktorú navštevujú. Vďaka aplikácii deti a mladí ľudia poskytujú zodpovedným inštitúciám aktuálne dáta, ktoré môžu hneď vyhodnocovať a prijať náležité opatrenia. Deti a mladí ľudia informujú o pozitívnych a negatívnych aspektoch ich cesty do školy, resp. cestách v miestnej komunite, ktoré využívajú. Ich správy sa premietajú do elektronickej mapy a tak konkrétne vyznačujú miesta a situácie, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri ďalšom plánovaní dopravy alebo aj aktuálne riešiť pre zaistenie bezpečnosti premávky.

V rámci aplikácie „Dopravný agent“ deti a mladí ľudia taktiež poskytujú informácie o tom, akým spôsobom resp. dopravným prostriedkom cestovali do školy, s kým cestovali, koľko ich bolo. Tieto informácie sú dôležité, pretože umožňujú zhromažďovať údaje o správaní sa pri cestovaní – či deti, mladí ľudia a ich rodiny využívajú aktívnejšie druhy dopravy ako bicykle, kolobežky, chodia pešo, či využívajú verejnú hromadnú dopravu alebo cestujú samostatne autom. Vo všeobecnosti sa mestské autority snažia zvýšiť počet tých detí a mladých ľudí, ktorí na cestovanie do školy a v komunite využívajú aktívnejšie alebo verejné druhy dopravy, na druhej strane si uvedomujú, že deti a mladí ľudia (aj ich rodičia a ostatní členovia komunity) potrebujú bezpečné cesty, aby mohli a chceli takto cestovať.

Informácie, ktoré deti a mladí ľudia vďaka aplikácii „Dopravný agent“ poskytujú využíva aj Nórske stredisko pre výskum v doprave, pretože dosiaľ boli respondentmi v podobných zisťovaniach vždy iba dospelí, rodičia detí a mladých ľudí. Týmto spôsobom sú respondentmi samotné deti a mladí ľudia, čo sa doteraz na hĺbkovej báze nedialo. 

Myšlienka zapojiť samotné deti a mladých ľudí vzišla aj z toho, že z pozície výskumníkov a odborníkov nie je možné podrobne zmapovať všetky cesty v meste, resp. by to trvalo príliš dlho. Deti a mladí ľudia zároveň môžu mať iný pohľad na to, čo je bezpečné a nebezpečné v meste, ako dospelí výskumníci a odborníci. Preto sa tvorcovia aplikácie rozhodli využiť prístup gamifikácie a prostredníctvom hravej aplikácie a príbehu o dopravnom agentovi na tajnej misii, vtiahnuť deti a mladých ľudí do mapovania dopravnej situácie a dopravného správania v meste. 

Aplikácia je navrhnutá ako špionážna hra, ktorá interaktívne komunikuje s deťmi a mladými ľuďmi. V rámci hry deti a mladí ľudia pomocou predpripravených piktogramov zapisujú bezpečné alebo nebezpečné miesta na svojej ceste do školy alebo v rámci miestnej komunity, kde sa pohybujú. Každý prihlásený do aplikácie dostane jedinečné registračné číslo agenta, ktoré pomáha chrániť jeho súkromie. Deti a mladí ľudia, ktorí sa chcú stať dopravnými agentami, no nemajú prístup k smartfónom, si ho môžu požičať v jednom konkrétnom obchode v meste. 

Zdroj: trafikkagenten.no
Zdroj: trafikkagenten.no
Zdroj: trafikkagenten.no

Aplikácia sleduje pohyb detí a mladých ľudí na ceste do školy, resp. v komunite, pomocou GPS a umožňuje im zaznamenať miesta, ktoré hodnotia pozitívne alebo negatívne. Robia to pomocou formulárov, v ktorých môžu zvoliť kategórie ako „križovatka“, „chodník“, „hustá premávka/slabá premávka“, „dobrá viditeľnosť/slabá viditeľnosť“, „vysoká rýchlosť/nízka rýchlosť“ atď. Súčasťou funkcie sú aj možnosti na pripojenie fotografií, ktoré sami spravia a písanie dodatočných správ a komentárov.

Agentúra mestského životného prostredia zhromažďuje všetky údaje a na ich základe vypracúva správy. Vďaka poskytnutým údajom je tak schopná spoznať potreby detí, mladých ľudí a rodičov vo vzťahu k bezpečnému cestovaniu do školy a v rámci komunity, a okamžite vykonať úpravy a zmeny. Dôležité je, že nejde len o teoretický zber údajov, ale mesto Oslo a jej inštitúcie majú vyčlenené finančné zdroje na to, aby okamžite zrealizovali potrebné menšie úpravy, a majú relevantné dáta pre lepšie plánovanie dopravy, ktoré vychádza z reálnych potrieb detí a mladých ľudí. 

Zdroj: trafikkagenten.no
Zdroj: trafikkagenten.no

V zapojení sa do využívania aplikácie zohrávajú dôležitú úlohu školy a ich učitelia, ktorí motivujú celé triedy a koordinujú činnosť žiakov, aby sa do mapovania zapojili. Učitelia a školy tak tiež môžu získať sumárne informácie o pohybe a dopravnom správaní sa svojich žiakov. Okrem toho, aplikácia nie je len čisto technickým nástrojom na získavanie informácií. Snaží sa tiež vzdelávať o bezpečnom správaní sa v dopravných situáciách a vhodne tak dopĺňa výchovno-vzdelávacie pôsobenie školy či rodičov v tejto oblasti. Vzájomným prepojením vzniká lepší efekt v dopravnej výchove detí a mladých ľudí. 

Aplikácia taktiež napomáha u detí a mladých ľudí budovať pocit občianstva. Na jednej strane je to pocit zodpovednosti za svoju komunitu, pretože aktívne upozorňujem na veci, ktoré je potrebné riešiť pre bezpečnosť mňa samého, ale aj ostatných spoluobčanov. Na druhej strane deti a mladí ľudia vidia, že ich hlas, názor a aktívne zapojenie sa má váhu, pretože jednotlivé nahlásené obmedzenia a nedostatky sa mesto snaží aktívne a podľa možností čo najskôr riešiť. Deti a mladí ľudia tak zažívajú, že sú plnohodnotnými členmi spoločnosti. Preberajú spoluzodpovednosť za seba a svoju komunitu a zažívajú tak, že demokratické fungovanie je postavené na synergii a aktívnej spolupráci občanov a inštitúcií miestnej komunity. 

Spracoval: Peter Lenčo

Použité zdroje
Internetová stránka projektu TRAFIKK AGENTEN
Traffic Agents
The app that gives Oslo’s children a direct say over their own road safety. The Guardian. 

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1