Dublin, mesto, ktoré má samostatnú politiku podpory hry detí

Írske mesto Dublin vytvorilo samostatný mestský plán pre podporu hry detí s názvom Hraj sa tu, hraj sa tam, hraj sa všade. Tento dokument bol pripravený Radou pre rozvoj mesta. Vznikol teda na vyššej úrovni ako na úrovni oddelenia školstva a mládeže, ako by sme to očakávali v našich podmienkach.

Hra vyživuje celoživotné priateľstvá

Hra je slobodne vybrané, osobne zamerané, vnútorne motivované správanie, ktoré aktívne zapája dieťa. Je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej psychiky, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou každej možnej vývojovej cesty od detstva do dospelosti. Je nevyhnutná pre sociálny, fyzický, intelektuálny, kreatívny a emocionálny rozvoj detí a mladých ľudí. 

Hra a priestor pre hru sú dva cenné prvky existencie dieťaťa. Hra stimuluje fantáziu a dodáva životu „kúzlo“, uvoľňuje kreativitu, vyživuje celoživotné priateľstvá, umožňuje snívanie snov a ich napĺňanie, poskytuje množstvo spomienok. Hra vytvára jedinečnú sociálnu a kultúrnu identitu. Asi máte tiež spomienky na to, ako ste sa v detstve hrali. Tvorí to neoddeliteľnú súčasť ľudskej osobnosti.

Dublin City Council

Dialóg s deťmi

Mestský plán podpory hry detí bol vytvorený na základe konzultácií s deťmi, mladými ľuďmi, ich komunitami a organizáciami. Do konzultácií bolo zapojených 2500 detí a mladých ľudí. Ako hlavný problém uviedli nedostatok príležitostí, zariadení a vybavenia pre hru. Preto je cieľom plánu poskytnúť inkluzívne a dostupné príležitosti pre hru detí a mladých ľudí všetkých vekových skupín, schopností a etnického pôvodu, prostredníctvom prijatia koordinovaného prístupu na úrovni celého mesta. Plán vychádza z nasledovných princípov:

 • Hra je základom pre sociálny, fyzický, intelektuálny, tvorivý a emocionálny vývin detí a mladých ľudí.
 • Prirodzená tvorivosť a predstavivosť detí a mladých ľudí je podporovaná a umocnená tým, že sa môžu venovať hre a užívať si ju vo všetkých jej formách.
 • Deti a mladí ľudia by mali mať možnosť hrať sa spôsobom, ktorý vyjadruje vzájomný rešpekt voči sebe navzájom, k svojmu okoliu a ku svojim komunitám.
 • Deti a mladí ľudia majú právo byť videní, byť vypočutí a môcť sa hrať na verejných priestranstvách v meste.
 • Deti a mladí ľudia by mali byť konzultovaní vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa hry v meste.
 • Spolupráca a partnerstvo je kľúčom k dosiahnutiu našej vízie, že Dublin bude deťom a mladým ľuďom priateľské a hravé mesto.

Stanovenie krokov na podporu hry

Pre naplnenie vyššie uvedených cieľov a princípov bolo stanovených päť oblastí s následnými opatreniami a krokmi, ktoré ich pomôžu naplniť a dosiahnuť. Sú nimi:

 • Rozvíjať povedomie o hre a propagovať hodnotu a prínos hry.
 • Spolupracovať na zabezpečení toho, že Dublin bude deťom a mladým ľuďom priateľské a hravé mesto.
 • Vytvoriť efektívnu infraštruktúru pre hru v meste a vylepšiť dizajn herných priestorov v meste.
 • Spolupracovať v partnerstve s inými s cieľom zlepšiť možnosti pre hru v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku a v oblasti výchovy a vzdelávania.
 • Podporovať školy pri zabezpečovaní a napĺňaní práv detí a mladých ľudí na hranie.
Dublin City Council

Najlepšia hra je spontánna

Hra je najcennejšia, keď sa odohráva spontánne a je slobodne vedená samotnými deťmi s prípadnou podporou dospelých, ak je to potrebné. Deti tak môžu uplatniť svoju tvorivosť, predstavivosť a nadšenie. Ak je hra vedená a kontrolovaná dospelými, deti a mladí ľudia sa prispôsobujú pravidlám a obavám dospelých.

Hra je prirodzená. Deti si v nej môžu vychutnať slobodu a samostatne sa rozhodovať. Hra im poskytuje relatívne bezpečné útočisko, ale tiež im umožňuje testovať svoje hranice a skúmať riziká. Výsledkom je rozvoj nezávislosti a sebaúcty, rozšírenie vedomostnej základne. Porozumenie sebe, druhým a svetu sa rozširuje. Vďaka hre sa deti a mladí ľudia učia reagovať na výzvy.

Mestské plánovanie môže vytvárať miestá pre hru

Mnoho lúk a malých riek, kde sa deti v Dubline zvykli v minulosti hrávať, už nie sú viac dostupné pre hru. Miesta, ktoré si pre deti uchovávajú svoj šarm voľnej divokej prírody musia byť chránené, aby sa deťom zabezpečil prístup k prírode. Je dôležité, aby mesto bralo potreby detí a mladých ľudí vážne.

Tak vonkajšie ako aj vnútorné priestory by mali poskytovať príležitosti, ktoré pomôžu deťom a mladým ľuďom učiť sa o tom, ako podstúpiť isté riziko, byť si vedomí vlastných schopností a možností, testovať ich v rámci bezpečných hraníc. Lepšie mestské plánovanie môže napomôcť lepšiemu využitiu rozličných miest pre hru. Miestne autority zabezpečujú rozličné možnosti a služby súvisiace s hrou detí a mladých ľudí.

Dublin City Council

Prostredníctvom konzultácií mladí ľudia vo veku 12 až 18 rokov vyjadrili potrebu zlepšenia príležitostí a vybavenia pre ich rekreáciu a trávenie voľného času.

Zároveň je potrebné pracovať na odstraňovaní bariér, ktoré môžu vytvárať klasické ihriská s vopred preddefinovanými hracími prvkami. Poskytovanie a prevádzkovanie verejných priestorov, kde môžu byť deti a mladí ľudia videní a počutí, napomáha utužovaniu komunitného ducha a pocit prináležitosti u miestnych detí a mladých ľudí v rámci ich susedstva a komunity. 

Dublin má približne 1 500 hektárov parkov, otvorených priestranstiev a lúk ako aj okolo 100 ihrísk, ktoré sú prevažne v správe mestského úradu. Sú medzi nimi veľké ihriská, ktoré sú súčasťou parkov a je v nich umiestnených veľa prvkov na hranie, ale aj malé ihriská, ktoré nie sú veľmi vybavené a sú bližšie k domu. Významné investície boli nasmerované do rozvoja ihrísk po celom meste. Počas návrhového procesu boli konzultované priamo s deťmi a mladým ľuďmi.

Dublin City Council

Prvých päť rokov života je rozhodujúcich

Ľudský mozog sa najrýchlejšie vyvíja počas prvých piatich rokov života človeka. V tomto období sa vytvárajú neurónové spojenia, ktoré u každého dieťaťa zohrávajú dôležitú úlohu pre vytváranie predpokladov pre kvalitný život, neustále prebiehajúce učenie sa a rozvoj.

Írske verejné politiky v oblasti výchovy a vzdelávania dávajú do stredu záujmu dôležitosť hry pre deti a ich rozvoj. Hra predstavuje mechanizmus, ktorý deťom umožňuje a uľahčuje porozumenie svetu, ktorý ich obklopuje, napomáha učeniu a rozvoju vedomostí.

Školy, ktoré si uvedomujú dôležitosť hry

Škola je miesto, kde deti a mladí ľudia po rodine trávia druhú najväčšiu časť svojho dňa. Prostredie školy pre nich poskytuje množstvo príležitostí pre hru. Výskumy ukazujú jasné prepojenie medzi tým, ako sa deti  mladí ľudia v škole cítia a ich dobrou dochádzkou do školy, dobrými školskými výsledkami a dobrým správaním. Školy, ktoré uplatňujú celostný prístup vo výchove a vzdelávaní, demonštrujú porozumenie konceptu hry a ich záväzok napĺňať právo detí a mladých ľudí na hru prostredníctvom rozvoja kvalitného prostredia a príležitostí pre hru v škole a jej areály.  Zároveň je dôležité, aby deti a mladí ľudia mali možnosť využívať školské priestory a areál pre hru aj po vyučovaní. 

Použité zdroje

Clark, D. Dublin City Play Plan – the benefits and challenges involved in the creation of a child friendly playful city. Child in the city conference, Viedeň, 2018.
Dohovor o právach dieťaťa
Play here, Play there, Play everywhere – Dublin City Play Plan 2012 – 2017. Dublin City Development Board, 2012.

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.