Koalícia pre skutočnú hru – rekultivácia hry v meste

Vzhľadom na rôzne zmeny, ktoré aktuálne v spoločnosti a vo svete zažívame v rozličných oblastiach (sociálno-kultúrne, životné prostredie, technológie), musíme venovať zvláštnu pozornosť zručnostiam ako kreativita, kritické myslenie a spolupráca. Pre rozvoj týchto zručností je u detí kľúčová hra. Mestá poskytujú rozličné príležitosti pre naplnenie rozvojového potenciálu detí prostredníctvom hry, cez využívanie našej vrodenej zvedavosti v hre, učenie sa, a uplatňovanie vzťahových zručností, ktoré umožňujú naším komunitám a spoločnosti byť adaptabilnými, udržateľnými a prosperujúcimi. Na tento potenciál a prínos hry nielen pre deti, ale pre spoločnosť ako takú, upozornil Bo Stjerne Thomsen z Nadácie LEGO. A dodáva, že na to, aby sme zvýšili kvalitu našich miest a komunít v nich, potrebujeme koordinovanú snahu pre lepší prístup, šírku a hĺbku možností a príležitostí pre učenie sa prostredníctvom hry, tak v našich komunitách, ako aj inštitúciách a organizáciách v nej pôsobiacich. 

Z uvedených dôvodov v roku 2018 vznikla Koalícia pre skutočnú hru – jej cieľom je zjednotiť organizácie, ktoré veria v silu hry pre optimálny rozvoj detí. LEGO Foundation, IKEA, National Geographic Partners, UNICEF a Arup spojili svoje vedomosti, zručnosti a zdroje, aby zmenili vnímanie a prax vo vzťahu k hodnote hry detí. Koalícia pre skutočnú hru chce podporovať príležitosti pre hru, ovplyvňovať zmenu správania v danej oblasti, a mobilizovať tvorcov politík, realizátorov mestského plánovania a pedagógov, aby deti mali viac príležitostí pre hru a prostredníctvom nich pre svoj osobnostný a sociálny rozvoj.

Prínos hry pre rozvoj detí

Hra je motorom pre rozvoj mozgu a zručností detí. Prostredníctvom Dohovoru o právach dieťaťa, právo na hru pre deti uznávajú takmer všetky štáty sveta. Dnes, po viac ako 30-tich rokoch od prijatia Dohovoru, na základe výskumov, predovšetkým v oblasti neurobiológie, sa dozvedáme, že hra je oveľa dôležitejšia pre správny rozvoj detí, ich napredovanie a dosiahnutie potenciálu, ktorý v nich je, ako si možno autori v čase jeho koncipovania uvedomovali. Hra podporuje kognitívny, sociálny, emocionálny, fyzický a kreatívny rozvoj detí:

Fyzický rozvoj
Zahŕňa fyzickú aktivitu, aktívny a zdravý životný štýl po fyzickej stránke, porozumenie pohybu a priestoru prostredníctvom precvičovania senzoricko-motorických schopností, ako aj rozvoj orientácie v priestore. 

Sociálny rozvoj
Zahŕňa spoluprácu, komunikáciu a porozumenie medzi ľuďmi prostredníctvom zdieľania myšlienok a nápadov, hľadania zhody na pravidlách a ich dodržiavanie, a prehlbovanie empatie. 

Kognitívny rozvoj
Zahŕňa rozvoj koncentrácie, schopnosti riešenia problémov, flexibilného myslenia a uvažovania prostredníctvom zvládania zložitých úloh a budovaním účinných stratégií na identifikáciu riešení.

Emocionálny rozvoj
Zahŕňa porozumenie, zvládanie a vyjadrovanie emócií prostredníctvom budovania sebauvedomenia, zvládania impulzov, ako aj zachovaním motivácie a sebavedomia pri riešení problémov.

Kreatívny rozvoj
Zahŕňa prichádzanie s novými nápadmi, ich vyjadrovanie a transformovanie do reality prostredníctvom vytvárania asociácií, symbolizovania a prezentovania, ako aj poskytovania zmysluplných skúseností a zážitkov pre ostatných.

Podoby hry a ich rozvojový potenciál

Hra detí má rozličné podoby, formy a prejavy. Tieto sa v realite navzájom prekrývajú, prechádzajú z jednej do druhej. Whitebread a kol. uvádzajú päť typov hry, ku ktorým bližšie popisujú, aký prínos majú pre rozvoj schopností a zručností detí:

Fyzická hra
Fyzicky aktívna hra zahŕňa aktivity pre rozvoj jemných motorických zručností, hrubej motoriky a šport. Ide napr. o skákanie, jazdu na bicykli, strihanie, vyfarbovanie, aj imitáciu zápasu s rovesníkmi a všetky druhy športov. Hry s fyzickou aktivitou poskytujú deťom priestor pre cvičenie, pozitívne ovplyvňujú akademické výsledky, sebareguláciu a sociálne zručnosti.

Hra s objektmi
Hra pracujúca s objektmi zahŕňa jednoduché skoré prejavy hry ako dávanie si vecí do úst, hádzanie vecí, neskôr hra v podobe triedenie vecí, zoraďovania, stavania a konštruovania. Hra s objektmi je prepojená s rozvojom reprezentačných (zástupných) schopností (napr. z banánu sa stáva telefón), stratégiami zdôvodňovania a riešenia problémov. Taktiež napomáha rozvoju jazyka, matematických zručností, jemnej motoriky a vnímania priestoru.

Symbolická hra
Tento typ hry sa začína objavovať, keď deti začnú komunikovať a neskôr rozprávať, rozoznávať tvary, čísla, produkovať hudbu. Zahŕňa hru so zvukmi, slovami a číslami. Symbolická hra je spojená s rozvojom jazyka, ten zas s rozvojom sebaregulácie a akademických výsledkov. Hra s hudbou môže pomáhať rozvoju komunikačných zručností, ktoré sú spojené s vyššími kognitívnymi funkciami. 

Hra s predstieraním
Výskumy naznačujú, že hra obsahujúca predstieranie, môže pozitíve vplývať na sociálny rozvoj a rozvoj perspektívy. Hranie sa na niečo, so silným prvkom fantázie, súvisí s rozvojom zručností učiť sa učiť. 

Hra s pravidlami
Patria sem fyzické hry ako športy, ale aj naháňačky, skrývačky, stolové hry, elektronické a počítačové hry. Stolové hry, najmä tie, ktoré využívajú čísla, pomáhajú zlepšiť počítanie. Fyzické hry s pravidlami pomáhajú deťom adaptovať sa na pravidlá spojené s formálnym školským vzdelávaním. Vysoko kvalitné elektronické hry majú potenciál podpory čitateľskej a matematickej gramotnosti. 

Výskum ukázal, že hra nie je len aktivitou samou o sebe, ale ak chceme podporovať rozvoj detí a nadobúdanie dôležitých zručností pre meniaci sa svet, musíme im vytvoriť príležitosti pre kvalitné hrové skúseností. Tak sa môžu ponoriť do hlbokého učenia a rozvíjať si vyššie zručnosti. Kvalitu hrovej skúsenosti, ktorá napomáha učeniu sa a budovaniu potrebných zručností charakterizujú radosť z hry, zmysluplnosť, aktívne vtiahnutie, opakovanie, sociálna interakcia. 

Rámec pre hru v meste

Odhaduje sa, že do roku 2050 bude 70% svetovej populácie bývať v mestách a deti do 18 rokov budú tvoriť väčšinu obyvateľov. Mestské autority a profesionáli ako developeri, pracovníci v oblasti plánovania výstavby, inžinieri a ďalší experti, majú často problém rozumieť, ako ich práca a zastavané územie ako celok, súvisia s potrebami detí, zvlášť s potrebou učiť sa prostredníctvom hry. V súčasnosti existuje veľmi málo podporných materiálov o tom, ako navrhovať susedstvá a štvrte, ktoré podporujú nezávislý pohyb detí a ich voľnú hru. Navyše, obmedzené dôkazy o tom, aké ekonomické prínosy má navrhovanie vnútorných a vonkajších priestorov s ohľadom na potrebu detí hrať sa, vedie k zníženej politickej vôli, obmedzeným komerčným záujmom, a minimálnemu efektívnemu usmerneniu ako plánovať, navrhovať a zlepšovať susedstvá a štvrte tak, aby povzbudzovali voľnú hru detí.  

Hra je často vnímaná ako niečo, čo patrí na ihriská alebo do zariadení starajúcich sa o deti, avšak celé zastavané prostredie môže poskytovať dôležité rôznorodé príležitosti pre hru detí. Hra v skutočnosti prechádza všetkými aspektmi života dieťaťa, odohráva sa v širšom spektre miest a prostredí, než si dospelí myslia. Napríklad, upravený terén, výsadba, inštalácia komunitného umenia, môžu deťom poskytnúť vhodné a hodnotné príležitosti pre hru. Hracie plochy môžu byť zabudované v spôsobe, akým navrhujeme a plánujeme verejné priestory, meníme cestu do školy na príležitosti pre učenie sa, alebo znečistené a nebezpečné územia na živé priestory. Kombinácia príležitostí pre formálnu a informálnu hru môže kultivovať lepší zmysel pre miesto, v ktorom žijem, umožniť kvalitnejšie hrové príležitosti a skúsenosti, a priniesť udržateľné pozitívne výsledky pre deti, ich rodiny a komunity. 

Rámec pre hru v meste bol vytvorený spoločnosťou Arup za pomoci ďalších partnerov združených v Koalícii pre skutočnú hru. Jeho cieľom je lepšie rozumieť komplexnosti problematiky hry detí v meste a podporovať navrhovanie takých z hry vychádzajúcich intervencií, ktoré budú napomáhať optimálnemu rozvoju detí. Rámec pre hru v meste prehodnocuje štri dimenzie, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie prostredia priateľského k hre detí – sú nimi: 

Facilitovanie hry
Táto dimenzia sa snaží pochopiť, či je hra aktívne podporovaná a facilitovaná vychovávateľmi, učiteľmi, členmi miestnej komunity a samosprávnymi autoritami ako celok. Pochopiť hru z pohľadu jej facilitovania znamená byť si vedomý toho, akú dôležitú hru hrajú dospelí v podpore rozvoja a učenia detí prostredníctvom hry. Charakteristické znaky podpory hry prostredníctvom jej facilitácie sú:

  • Umožnenie zaangažovania detí do učenia sa prostredníctvom zohľadnenia a podporovania jednotlivých charakteristík hry (uvedený vyššie). Facilitátor inšpiruje k hre, vytvára priestor, čas a príležitosti pre hru, množstvo detských hrových aktivít, a prispôsobuje svoju úlohu potrebám detí tak, ako sa púšťajú do nových výziev.
  • Deti sú skôr podporované v samostatnosti pri hre ako usmerňované, čo a ako majú robiť. Hra je v najväčšej možnej miere prenechaná na nich. 
  • Facilitátori sú schopní nachádzať príležitosti pre integráciu cieľov učenia v rámci hry a prostredia pre hru bez toho, aby narúšali detskú angažovanosť a vtiahnutie do hry. 
  • Facilitátori hry napomáhajú vyváženosti a využívania širokého spektra prístupov k hre – od voľnej hry cez pološtrukturovanú hru až po hru s presne danými pravidlami.

Prostredie a infraštruktúra pre hru
Táto dimenzia sa snaží pochopiť, či majú deti s rozličnými schopnosťami prístup k adekvátnym priestorom pre hru, či jestvujú vhodné rôznorodé prostredia a infraštruktúra pre rozličné spôsoby hry. Taktiež sa snaží o zabezpečenie toho, aby deti mali rozličné hračky, tvorivý materiál a vybavenie pre hru. Táto dimenzia vychádza s taxonómie hry uvedenej vyššie. 

Čas a príležitosti pre hru
Táto dimenzia sa snaží pochopiť, či majú deti adekvátny čas a príležitosti pre zapojenie sa do stimulujúcej a vývinovo obohacujúcej hry, sami alebo s rovesníkmi a dôležitými dospelými (rodičmi, vychovávateľmi atď.) v rámci svojej komunity. 

Poskytovať deťom bohaté hrové skúsenosti je dôležité pre ich zdravý rozvoj a budovanie zručností, ktoré budú potrebovať na to, aby boli úspešné aj v budúcnosti. Charakteristiky kvlaitnej hry – radostná, zmysluplná, opakujúca sa, aktívne angažujúca a sociálna – sa môžu naplniť, keď sa deti hrajú same alebo s niekým v materskej škole, škole, doma a v komunite. Čas na hru, rovnako ako kvalita príležitostí poskytnutá prostredníctvom hrových príležitostí je dôležitá. 

Podporný ekosystém pre hru
Táto dimenzia sa snaží pochopiť podporné prostredie, ktoré umožňuje facilitovanie detskej hry v rámci komunity. Na jednej strane si všíma to, či sú naplnené potreby detí v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti a výživy. Na druhej strane si všíma riadenie, politiku, vedomosti a služby, ktoré sú v službe zabezpečenia kvalitných príležitostí pre hru ako aj prostredia, infraštruktúry pre hru, a jej facilitovanie. Tieto podmienky sú v centre záujmu radostnej a vývinovo pozitívnej hry. 

Každá z dimenzií je posudzovaná na štyroch rozličných úrovniach interakcií odohrávajúcich sa v meste. Sú nimi:

Domácnosť
Podmienky pre hru doma a v bezprostrednom okolí domova zahŕňajúc deti, ich rodičov alebo opatrovníkov, a členov rodiny. 

Škola
Podmienky pre hru v škole a v jej bezprostrednom okolí, zahŕňajúc deti, ich učiteľov a vychovávateľov. 

Susedstvo/Štvrť
Podmienky pre hru v prostredí miestnej komunity, na uliciach, verejných priestranstvách, zariadeniach a inštitúciách, zahŕňajúc deti, rodičov, opatrovníkov, učiteľov a vychovávateľov, ako aj orgnaizácie, ktoré v komunite pôsobia. 

Mesto
Podmienky pre hru v celom meste, vrátane ich dostupnosti, prepojenia a poskytovaných služieb, zahŕňajúc mestských plánovačov, prijímateľov rozhodnutí (úradníkov, politikov), tvorcov politík, stratégií a rozpočtov.

Výskumy ukazujú, že 1 dolár investovaný do podpory kvalitnej hry detí sa 8-násobne vráti v zmysle ich rozvoja a úspešnosti v živote. Veríme preto, že Koalícia pre skutočnú hru bude rásť a zapoja sa do nej aj samotné mestá, ktoré príjmu reálne opatrenia pre podporu hry detí.

Použité zdroje

Reclaiming Play in Cities
The Real Play Coalition

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.   

Snímka1