Nechajme deti a mladých ľudí voľne sa hrať

Deti a mladí ľudia majú často svoje dni do poslednej bodky naplánované, plné aktivít a povinností. Nezabúdajme však na potrebu vytvárať priestor a čas pre hru.

Hra prispieva ku kvalitnému životu detí a mladých ľudí, ich osobnostnému a sociálnemu rozvoju, napredovaniu vo vývine, pomáha budovať nielen fyzickú zdatnosť, ale aj psychickú odolnosť a sociálne vzťahy.

Welsh Government Play Policy (2002) definuje hru nasledovne: „Hra zahŕňa správanie detí, ktoré je slobodne zvolené, osobne usmerňované a vnútorne motivované. Vykonáva sa bez vonkajšieho cieľa a odmeny a je základnou a neoddeliteľnou súčasťou zdravého rozvoja – nielen pre jednotlivé deti, ale tiež pre spoločnosť, v ktorej žijú.“

Prínosy voľnej hry

V súčasnosti vzrastajú obavy o fyzické a mentálne zdravie detí a mladých ľudí. Stále viac sa aj vedecky potvrdzuje, že voľná, neštruktúrovaná hra detí a mladých ľudí výrazne pozitívne prispieva k ich dobrej telesnej zdatnosti a celkovej životnej pohode.

Prínosy pre fyzické a mentálne zdravie detí a mladých ľudí vo voľnej hre môžu byť podľa odborníkov nasledovné:

 • Lezenie rozvíja silu, koordináciu, rovnováhu a schopnosť podstupovať riziká, ako aj sebadôveru a sebaúctu.
 • Beh a naháňačky rozvíjajú kondíciu, vytrvalosť a agilitu.
 • Skákanie a behanie priaznivo vplýva na stavbu a hustotu kostí.
 • Fantazijné hry môžu byť pre deti spôsobom, ako spracovať ťažké alebo znepokojujúce aspekty ich života. 
 • Hra môže byť zábavou a relaxom, spôsobom ako sa zbaviť úzkosti a stresu. Pri voľnej hre sa deti a mladí ľudia nemusia prispôsobovať programu a požiadavkám dospelých. 

Obohacujúce prostredie pre hru

Väčšina detí a mladých ľudí sa bude hrať bez intervencie dospelých, hoci aj v tom najnehostinnejšom prostredí, pretože hra je pre nich prirodzená. Avšak prostredie, ktoré poskytuje bohaté množstvo podnetov a príležitostí pre hru, je tým najlepším. V dobrom prostredí sa deti a mladí ľudia cítia slobodní hrať sa tak, ako oni sami chcú a ako si to sami vymyslia alebo vyberú. Takéto prostredie zároveň maximalizuje potenciál pre socializovanie sa, tvorivosť, vynaliezavosť a výzvy. 

Kvalitné prostredie pre hru poskytuje všetkým deťom a mladým ľuďom príležitosti pre interakciu alebo zážitok nasledovného (Play Welsh):

 • Výzvu a neistotu
 • Možnosť meniť identitu (rolové hry, kostýmy)
 • Rôznorodé pocity
 • Voľný materiál (prírodné a človekom vyrobené materiály)
 • Pohyb
 • Iné deti a mladí ľudia
 • Možnosť zápasiť (bezpečné meranie si sily)
 • Štyri živly
 • Prírodný svet
 • Všetky zmysly (zvuky, chute, rôznorodé povrchy, vône a pachy, zrakové podnety)

Rodičovstvo podporujúce hru

Deti a mladí ľudia potrebujú dovolenie, čas, priestor a materiál, hru si už zorganizujú sami na základe vlastnej vnútornej motivácie, aktuálneho rozpoloženia, záujmov a nápadov. Organizácia Play Welsh (online) uvádza nasledovné odporúčania pre rodičovstvo, ktoré podporuje hru, resp. hravé rodičovstvo:

 • Snažte sa, aby si deti samé vybrali, čo sa budú hrať, ako sa budú hrať, s kým sa budú hrať.
 • Nechajte deti, aby si riešili v hre vzniknuté problémy čo najviacsami. Učia sa ako riešiť konflikty, vychádzať spolu a spolupracovať. 
 • Podrobný plán aktivít nie je potrebný. Ak budete len z diaľky dozerať na deti, zorganizujú si hru sami. Dostanú tak príležitosť experimentovať.
 • Nechajte deti tešiť sa z fyzických výziev ako je lezenie na stromy. Pokúste sa nebyť príliš ochranárskymi.
 • Nedávajte deťom veľa hračiek. Radšej im poskytnite veľa rôznorodého materiálu na hranie ako kusy látky, kartónové krabice, plastové rúry a žľaby, pneumatiky, palice, staré autoplachty, šnúry a povrazy… Tento materiál pomáha deťom byť kreatívnymi a vynaliezavými. 

Hra na ulici

Deti a madí ľudia sa hrajú na ulici menej, ako kedysi. Dôvodov môže byť viacero – viac školských úloh, krúžky, digitálne technológie, bezpečnosť na ulici.

Organizácia Play Welsh (online) pripravila sadu odporúčaní, ako sa hrať vonku bezpečne a bez obáv:

 • Učte deti správať sa bezpečne na cestách. Deti môžete pripravovať od útleho veku na samostatný pohyb po cestách tak, že im budete vysvetľovať a ukazovať, aké bezpečnostné pravidlá je potrebné dodržiavať a na čo si dávať pozor. 
 • Pozrite sa na vlastné vodičské návyky. Ako vodiči sa správajte tak, ako by ste chceli, aby sa ostatní vodiči správali na miestach, kde sa vaše deti hrajú.
 • Pomôžte deťom spoznať ich okolie a susedstvo. Ak budete viac chodiť pešo, deti lepšie spoznajú okolie, v ktorom bývajú, čo im pomôže správať sa vonku bezpečnejšie.
 • Nadviažte kontakty a vzťahy s ľuďmi, ktorí bývajú okolo vás. Zoznámte sa so susedmi. Dohodnite sa s rodičmi, ktorí bývajú blízko vás, že si budete navzájom dávať pozor na deti. Takýto prístup pomáha budovať zmysel komunity, umožní viacerým deťom hrať sa viac vonku a byť pri tom v bezpečí. 
 • Dôverujte deťom. Zvládnu viac, ako si myslíte. Vyžaduje si to viac dôvery a rešpektujúcej komunikácie. Dohodnite sa, kde a ako dlho sa budú hrať. Ak poznajú prostredie svojho susedstva, svoju adresu a telefón na rodičov, ak poznajú hodiny, vedia, na koho sa v prípade pomoci obrátiť, to všetko umožňuje spraviť s nimi dohody. 
 • Buďte zmenou. Sami sa môžete zasadiť za to, aby sa deti a mladí ľudia hrali viac vonku. Môžete pozvať ostatných rodičov, aby sa pridali. Môžete žiadať samosprávu, aby prijala opatrenia, ktoré to umožnia a zároveň zvýšia bezpečnosť detí a mladých ľudí, kým sa vonku hrajú. 

V niektorých krajinách sa preto začali organizovať podujatia, v ktorých sa snažia cielene vrátiť ulicu deťom a mladým ľuďom. Ulica sa uzavrie pre autá a deti a mladí ľudia sú pozvaní von sa hrať. Deti a mladí ľudia si prinesú vlastné hračky, niekde komunita zabezpečuje aj hrový materiál.

V niektorých krajinách majú podobný prístup v parkoch – nachádzajú sa v nich búdky alebo maringotky s hrovým materiálom. Niekde je dokonca animačný program, do ktorého sa môžu deti a mladí ľudia zapojiť. Služba je poskytovaná predovšetkým cez prázdniny, víkendy a dni voľna. Rodičia zároveň vedia, že v parku sa nachádzajú dospelí, ktorí dozerajú na deti a nemusia sa obávať pustiť ich von. V Belgicku, predovšetkým flámskej časti alebo v Holandsku v takýchto programoch spolupracujú mimovládne organizácie, ktoré počas roka pracujú s deťmi a mladými ľuďmi. 

Taktiež, v niektorých krajinách vznikli tzv. dobrodružné ihriská, ktoré poskytujú dostatok priestoru pre deti a mladých ľudí na kontakt s prírodou – lezenie po stromoch, hranie sa s vodou, blatom a dostatok materiálu pre majstrovanie – stavanie skrýš a rozličných pevností. Všetky aktivity sa odohrávajú pod dozorom vyškolených dospelých, ktorí však vedia, že deti a mladí ľudia musia mať možnosť prevziať na seba istú mieru rizika, aby sa mohli učiť a rozvíjať. Medzi oceňované dobrodružné ihriská patria napríklad Ithaca Children’s Garden alebo Adventure Playground v Berkley Marina. Najbližšie majú dobrodružné ihrisko vo Viedni – volá sa Robinsonov ostrov.

Odborníci podporujúci hru detí a mladých ľudí

V niektorých krajinách, predovšetkým vo Veľkej Británii, jestvuje samostatná skupina odborných pracovníkov, ktorí sa venujú podpore voľnej hry detí. V angličtine sa nazývajú „playworkers“. U nás by sme ich mohli prirovnať k špecializovanej skupine vychovávateľov, pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi či animátorov vo voľnom čase.  

K najčastejším omylom patrí, že títo pracovníci sa hrajú spolu s deťmi. Avšak realita je taká, že sa do nej zapájajú iba na požiadanie detí a mladých ľudí, predovšetkým spôsobom a rolou, ktorú im oni pridelia a keď je to možné, z hry sa opäť stiahnu. Samozrejme, dozerajú aj na bezpečnosť detí a mladých ľudí, avšak pri rozhodovaní sa kedy a ako zakročiť stále zohľadňujú rovnováhu medzi podstúpeným rizikom a jeho potenciálom pre rozvoj a učenie sa z prípadných chýb.

Zároveň sa snažia prispieť k tomu, aby každé herné prostredie bolo inkluzívne, teda, podporujú všetky deti a mladých ľudí, aby sa do hry mohli zapojiť.

Verejná politika podporujúca hru

Základným východiskom pre samostatnú verejnú politiku v oblasti hry detí a mladých ľudí na národnej, regionálnej a miestnej úrovni je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý v článku 31 hovorí: „Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, uznávajú právo dieťaťa na oddych a voľný čas, na účasť v hrách a oddychovej činnosti zodpovedajúcej jeho veku, ako i na slobodnú účasť v kultúrnom živote a umeleckej činnosti.”

Hlavnými prvkami takejto verejnej politiky sú:

 • Verejné uznanie prínosu hry pre život, rozvoj a blaho detí, mladých ľudí i celej komunity.
 • Záväzok vytvárať a rozširovať príležitosti pre hru detí a mladých ľudí vrátane finančnej podpory.
 • Školenia zodpovedných pracovníkov v oblasti vytvárania príležitostí a podpory hry detí a mladých ľudí odborným spôsobom.
 • Konkrétne kroky, opatrenia, aktivity, grantové programy, ktoré napomôžu danú politiku uviesť do života a naplniť vytýčené ciele. 
 • Samostatná pozornosť by sa mala venovať mechanizmom zapojenia samotných detí a mladých ľudí do prípravy, realizácie a vyhodnocovania tejto politiky. 


Použité zdroje

Dohovor o právach dieťaťa. UNICEF (online).
Helpful tips for parents to support children’s play. Play Welsh (online).
Play: health and wellbeing. Play Welsh (online).
Playwork: what’s so special? Play Welsh (online).
Tips for supporting children to play out confidently. Play Welsh (online). 
Welsh Assembly Government Play Policy (2002) 

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1