Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska

Starať sa o bezpečnosť detí a mladých ľudí je zodpovednosťou každého. Organizácie, profesionáli a dobrovoľníci, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, by mali vo svojej práci zohľadňovať túto zodpovednosť a mať vytvorené mechanizmy, ktoré jej v tom pomôžu. Preto Nadácia pre deti Slovenska vytvorila Politiku ochrany detí a mladých ľudí – je vyjadrením nášho záväzku voči deťom a mladým ľuďom zabezpečiť pre nich bezpečné prostredie a podmienky pre ich zdravý rozvoj. 

Nadácia pre deti Slovenska rešpektuje Dohovor OSN o právach dieťaťa ako ucelený dokument, ktorý tvorí základný rámec pre ochranu a možnosť participácie všetkých detí a mladých ľudí. Všetky deti a mladí ľudia, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách organizovaných alebo podporených nadáciou, majú právo, aby:

 • ich zdravie, bezpečnosť, blaho a najlepší záujem boli prvoradé,
 • bol chránený a podporený ich vývin a tým umožnený rozvoj a naplnenie ich potenciálu,
 • boli rešpektovaní a pochopení v rámci svojho kultúrneho, národnostného a náboženského pozadia,
 • boli vypočutí a ich názor bol plne braný do úvahy,
 • sa stali aktívnymi účastníkmi pri rozhodnutiach, ktoré sa ich priamo týkajú (vrátane ochrany detí a mladých ľudí).

Politika ochrany detí a mladých ľudí je súbor pravidiel a  postupov pre nadáciu, jej pracovníkov, dobrovoľníkov, spolupracovníkov, partnerov, ktoré je potrebné nasledovať, aby sa vytvorilo bezpečné prostredie pre deti a mladých ľudí. Je to nástroj, ktorý chráni tak deti a mladých ľudí, ako aj tých, ktorí s nimi pracujú a venujú sa im.  Definuje, čo je potrebné urobiť a zabezpečiť, aby boli deti a mladí ľudia v bezpečí. Sumarizuje postupy správania sa a reagovania na podnety tak, že všetci pracovníci nadácie sledujú rovnaký proces, správajú sa konzistentne a v najlepšom záujme dieťaťa.

Politika ochrany detí a mladých ľudí Nadácie pre deti Slovenska preto obsahuje:

 • Jasne zadefinovanú požiadavku zabezpečenia bezpečnosti detí a mladých ľudí.
 • Pomenované spôsoby identifikovania možných rizík.
 • Postupy reagovania a riešenia rizikových situácií.
 • Sprievodcu pre hlásenie, zaznamenávanie, posúdenie a postúpenie rizikových situácií.
 • Pokyny pre prijímanie zamestnancov a platených i dobrovoľných spolupracovníkov.
 • Bezpečné pracovné postupy a spôsoby správania sa zamestnancov a spolupracovníkov.
 • Školenie o ochrane detí a mladých ľudí pre všetkých zamestnancov.