Štandard miesta – nástroj na zhodnotenie kvality miesta zo Škótska

Kvalita nášho života je v priamej úmere s kvalitou miesta, kde žijeme a pracujeme. Faktory ako preplnené a frekventované cesty, poškodené budovy alebo nefunkčné verejné osvetlenie, môžu mať negatívny vplyv na náš život. Naopak, dobre udržiavané parky a trávnaté plochy, susedstvo s dostupnými službami v pešej vzdialenosti, napomáhajú ľuďom cítiť sa pozitívnejšie a bezpečnejšie. To, na akom mieste trávime svoj čas, má dôležitý vplyv na naše životy a ich kvalitu. 

Zdroj: placestandard.scot

Ako dobré pre život je vaše miesto, štvrť či mesto? „Štandard miesta“ je nástroj, ktorý pomáha zhodnotiť kvalitu miesta, v ktorom žijete, a plánovať jeho rozvoj. Ak si myslíte, že miesto, na ktorom žijete, by si zaslúžilo vylepšiť, môžete využiť tento nástroj ako jednotlivec, v rámci vašej rodiny, ulice či sídliska ako aj celej komunity, dediny alebo mesta. Pomôže vám vytvoriť zoznam vecí, ktoré je potrebné zlepšiť a zároveň stanoviť priority. Tento nástroj je vhodný aj pre architektov a developerov, pretože im pomáha zaangažovať ľudí, ktorí na danom mieste žijú alebo budú žiť, aby určili, čo sú kľúčové podmienky pre dobré bývanie v novom projekte. Taktiež je tento nástroj vhodný pre predstaviteľov miestnej samosprávy na štrukturovanie debaty o zlepšení miestnych služieb, ktoré budú lepšie zodpovedať potrebám členov miestnej komunity. 

Nástroj „Štandard miesta“ pomáha porozumieť existujúcim a potenciálnym silným stránkam daného miesta a zároveň pomáha prijať dobré rozhodnutia, ktoré zamerajú dostupné zdroje tam, kde sú najviac potrebné. Tento prístup môže z dlhodobého hľadiska priniesť lepšie výsledky. Nástroj je vhodný na zlepšovanie existujúcich miest, úpravu miest vo výstavbe alebo v procese premeny i plánovanie nových miest. Pozostáva zo 14 otázok, ktoré sa týkajú fyzických aj sociálnych prvkov miesta. Každá z nich obsahuje zoznam pomocných faktorov, ktoré je potrebné zobrať do úvahy. Odpovede na otázky sa nanesú do diagramu, ktorý hneď graficky vizualizuje výsledky a pomáha tak stanoviť priority. 

Pozrime si otázky, ktoré nástroj prináša:

1.Dostupnosť: Môžem sa bez problémov pohybovať pešo po chodníkoch a na bicykli po cestách dobrej kvality?

Chôdza a jazda na bicykli sú dobré pre naše zdravie a životné prostredie. Príjemné a bezpečné chodníky a cyklistické cesty a trasy môžu podporiť chodenie pešo a cyklistiku.

2. Verejná doprava: Napĺňa verejná doprava moje potreby?

Prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a dobre prepojeným službám verejnej dopravy je dôležitý pre všetky komunity. Dobrá verejná doprava povzbudzuje ľudí k dochádzaniu spôsobmi, ktoré sú pre životné prostredie lepšie.

3. Doprava a parkovanie: Umožňuje organizácia dopravy a parkovania presúvať a pohybovať sa ľuďom bezpečne ako aj napĺňa potreby ľudí, ktorí v komunite žijú?

Príliš veľká premávka môže spôsobiť problémy ľuďom, ktorí žijú, pracujú alebo navštevujú dané miesto, oblasť. Dopravné a parkovacie zariadenia, ktoré umožňujú ľuďom bezpečný pohyb v okolí, môžu pomôcť využívať dané miesto na maximum.

4. Ulice a verejné priestranstvá: Vytvárajú budovy, ulice a verejné priestory atraktívne miesto, v ktorom sa dá ľahko pohybovať?

Budovy, pamiatky, zeleň, výhľady a prírodná krajina môžu pomôcť vytvoriť atraktívne miesto, na ktorom ľudia radi žijú alebo tam radi chodia. Tieto funkcie môžu tiež pomôcť v orientácii na danom mieste a pohybe po ňom. 

5. Prírodné prostredie: Môžem mať pravidelne kontakt s kvalitným prírodným prostredím?

Prírodné prostredie zahŕňa parky a lesy, polia, potoky a rieky, zelený priestor pozdĺž chodníkov a ciest a ulice lemované stromami. Je to dobré pre voľne žijúce zvieratá, zlepšovanie kvality ovzdušia a zároveň to prospieva nášmu zdraviu a celkovej životnej pohode.

6. Hra a rekrácia: Sú dostupné a prístupné rozličné a rôznorodé priestory s príležitosťami pre hru a rekreáciu?

Dobré miesta povzbudzujú deti, aby sa hrali a umožňujú dospelým venovať sa voľnočasovým a športovým aktivitám. Dobré príležitosti na hru a rekreáciu môžu zlepšiť kvalitu nášho života a zdravia.

7.Občianska vybavenosť: Napĺňa občianska vybavenosť moje potreby?

Občiansku vybavenosť predstavujú inštitúcie a služby a ďalšie príležitosti, ktoré potrebujeme k životu.  Ide napríklad o obchody, školy, škôlky, knižnice, ordinácie lekára a miesta na stravovanie, stretnutia s priateľmi. Prístup k zariadeniam občianskej vybavenosti je dôležitý na podporu zdravého a spokojného života.

8. Práca a miestna ekonomika: Existuje v danom mieste aktívna miestna ekonomika a príležitosti pre prístup ku kvalitnej práci?

Kvalitná práca ponúka dôležité výhody prostredníctvom príjmu, činnosti, sociálneho kontaktu, pocitu identity a spokojnosti s prácou. Prosperujúce miestna ekonomika môže poskytnúť pracovné príležitosti a pomôcť vytvoriť živé miesta, kde ľudia chcú tráviť čas a žiť.

9. Bývanie a komunita: Podporujú domy v mojej oblasti potreby komunity?

Domy, ktoré sú k dispozícii na bývanie v miestnej komunite, ovplyvňujú to, kto v danej oblasti žije, ako tá oblasť vyzerá a ako sa tam ľudia cítia. Dobré miesta poskytujú kombináciu kvalitných domov pre rodiny a ľudí rôzneho veku a príjmu.

10. Sociálny kontakt: Existujú príležitosti a priestory pre stretávanie sa ľudí?

Pocit izolovanosti môže poškodiť naše zdravie a znížiť celkovú kvalitu života. Dobré miesta poskytujú rôzne priestory na stretávanie sa a trávenie času s ostatnými.

11. Identita a pocit spolupatričnosti: Má toto miesto pozitívnu identitu a cítim, že do neho patrím?

Ako dané miesto vyzerá, jeho história a to, čo si o ňom ostatní myslia, môže ovplyvniť to, ako sa tam ľudia cítia. Silná miestna identita nám pomáha byť hrdými na svoje miesto, komunitu i na seba samých.

12. Pocit bezpečia: Cítim sa na tomto mieste bezpečne?

To, ako bezpečne sa ľudia na danom mieste cítia, môže ovplyvniť celkovú kvalitu ich života a to, či na danom mieste trávia svoj čas. Dobre navrhnuté miesta môžu pomôcť tomu, aby sa tam ľudia cítili bezpečnejšie, prispievajú k zníženiu kriminality a antisociálneho správania.

13. Starostlivosť a údržba: Sú budovy a verejné priestranstvá dobre udržiavané?

Miesta, o ktoré je dobre postarané, nás nám pomáhajú cítiť sa dobre a pozitívne, zatiaľ čo miesta, ktoré sú spustnuté, môžu mať opačný účinok. 

14. Vplyv a pocit kontroly: Mám pocit, že sa môžem zúčastňovať rozhodnutí a pomôcť zmeniť veci k lepšiemu?

Názory ľudí na miesto, v ktorom žijú, by mali byť vypočuté. Mať hlas v rozhodovaní a cítiť sa schopným robiť zmeny, môže pomôcť vybudovať silnejšie komunity a lepšie miesta. Pocit kontroly nad miestom, v ktorom žijem, napomáha tomu, aby ľudia vnímali svoj život pozitívne. 

Následné sú užívatelia hodnotenia „Štandard miesta“ vyzvaní, aby uviedli tri priority, ktoré je potrebné riešiť a k nim tri konkrétne spôsoby a opatrenia, ktoré je potrebné spraviť, aby sa priority naplnili. Takto štruktúrované premýšľanie je dobrým spôsobom ako poskytnúť cenné informácie a tiež ako ďalej rozvíjať diskusiu, ktorá sa zameriava na najdôležitejšie a najpálčivejšie problémy či nedostatky v komunite. 

Nástroj „Štandard miesta“ môže byť použitý na zber údajov a názorov obyvateľov. Okrem číselného hodnotenia daného faktora je na záznamovom papieri priestor napísať ku každej z hodnotených oblastí aj slovný komentár. Vhodnou doplňujúcou aktivitou je aktívna návšteva miesta, ktoré sa hodnotí či workshop v komunite, kde obyvatelia vo vzájomnej diskusii prezentujú svoje hodnotenia a pohľady na dané miesto a spoločne hľadajú riešenia a priraďujú im prioritu. Nástroj je navrhnutý pre dospelú populáciu, ale pri správnom vedení a dodatočnom vysvetlení, predebatovaní jednotlivých aspektov a faktorov, je využiteľný aj v práci s mladými ľuďmi či deťmi. 

Použité zdroje

Place Standard – oficiálna internetová stránka
Place Standard – príručka
Place Standard: Making place for children. Prezentácia Kat Hasler na konferencii Child in the City, september 2018, Viedeň.

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.

Snímka1