Zápisky z konferencie
Architektúra deťom II

Prinášame ďalšie podnety a postrehy z konferencie Architektúra deťom, ktorá sa konala koncom októbra už po tretíkrát v Prahe. Hlavnou témou konferencie bola participácia detí a mladých ľudí vo všeobecnosti ako aj v architektonickom a urbanistickom plánovaní a realizácií návrhov a úprav. 

Účastníci konferencie a jednotlivé príspevky sa snažili hľadať odpovede na nasledovné otázky: 

  • Ako efektívne zapojiť deti a mladých ľudí do participácie?
  • Ktoré metódy participácie sa najviac osvedčujú?
  • Ako využiť potenciál detí a mladých ľudí pri navrhovaní prostredia?
  • Aké sú prínosy participácie ako nástroja vo vzdelávaní?

Projekty a iniciatívy

Účastníci konferencie hovorili o svojich projektoch a o inšpiratívnych príkladoch iných projektov. Niektoré z nich by sme vám chceli bližšie predstaviť – snáď inšpirujú aj vás a pomôžu vám na vašej ceste k deťom a mladým ľuďom priateľskejším komunitám.

Jihlava – Deťom priateľské mesto

České mesto Jihalva sa rozhodlo aktívne pristúpiť k tomu, aby sa stalo viac priateľské deťom a mladým ľuďom. Ako hovoria jej predstavitelia, na začiatku bola túžba zlepšiť kvalitu verejného priestoru tak, aby občania spoločne so svojimi rodinami CHCELI tráviť čas vonku a bolo by im to príjemné. Chceli tiež mladých ľudí odpútať od telefónu a vrátiť do ich života nielen pohyb, ale aj komunikáciu tvárou v tvár. A taktiež chceli uplatniť inovatívny prístup k rozvoji mesta, ktoré sa netopí v červených číslach. Chceli tiež využiť a rozvinúť svoje členstvo v Národnej sieti Zdravých miest Českej republiky.

V rámci prístupu deťom priateľského mesta v Jihlave zmapovali verejné priestory v meste z pozície malého dieťaťa, teda z výšky 50 – 100 cm. Napríklad zistili, že v ZOO Jihlava, na ktorú sú patrične hrdí a ktorá je vyhľadávaným miestom rodinných návštev, deti v prvom rade vidia ploty a kríky, nie samotné zvieratá, pokiaľ ich rodičia nezdvihnú a je potrebné túto situáciu riešiť. V rámci úpravy širšieho okolia ZŠ E. Rošického zaangažovali do konzultácií o novej podobe verejných priestorov aj deti zo základnej a materskej školy v danom mieste. Výstupy workshopov budú zapracované do štúdie pre návrh novej podoby verejných priestorov. 

Samostatným projektom je Jihlava vzdeláva kultúrou, v rámci ktorého sa snažia s využitím rozličných oblastí kultúry vzdelávať deti a mladých ľudí – v tomto školskom roku sa tak môžu zapojiť napr. do vizualizácie preberaného učiva prostredníctvom nového cirkusu, venovať sa streetartu, storytellingu, tvorenia vlastnej knihy či tancovania.   

Bezpečné cesty do školy 

Projekt Bezpečné cesty do školy sa snaží zabezpečiť možnosti pre deti, aby mohli bezpečne dochádzať do školy pešo. Usiluje sa o úpravu dopravnej infraštruktúry a zníženie automobilovej prevádzky v bezprostrednom okolí škôl. Snaží sa tiež o zmenu dopravných návykov prostredníctvom podpory samostatného dochádzania detí do škôl (pešo alebo na bicykli) a aktívnou participáciou občanov na zlepšovaní verejného priestoru. Organizácia Pražské matky sa tak snaží odstrániť jeden z hlavných dôvodov, prečo rodičia vozia deti do školy autom – strach o ich bezpečnosť. 

V projekte vychádzajú predovšetkým z názorov detí, ich pohľadu na okolie školy, ich obáv a prianí, ktoré sa zisťujú podrobným prieskumom. Dopravný projektant v aktívnej spolupráci s deťmi navrhuje úpravy vytipovaných rizikových miest. Tieto sa následne snažia presadiť v jednaní so zástupcami samosprávy a zodpovednými úradníkmi. Podrobnú metodickú príručku projektu nájdete TU

Chicagské centrum architektúry

Osamu Okamura, architekt, dekan Fakulty umenia a architektúry na Technickej univerzite v Liberci a bývalý riaditeľ medzinárodných festivalov a konferencií reSITE zdieľal svoje skúsenosti zo študijno-výskumného pobytu v Chicagskom centre architektúry

To okrem iných služieb organizuje aj vzdelávacie programy pre deti, mladých ľudí a rodiny. Zaujímavý bol postreh, že z 80 pracovníkov centra, ktorí sa venujú vzdelávacím aktivitám, sú len traja architekti, ostatní sú pedagógovia – v praxi sa ukázalo, že s participáciou detí, mladých ľudí, aj v tak špecifických témach ako je územné a architektonické plánovanie, si lepšie poradia profesie, ktoré sú trénované na prácu s ľuďmi. Architekti a urbanisti potom pracujú so získanými výstupmi participatívneho plánovania. 

Programy centra zahŕňajú dlhodobejšie aktivity, v rámci ktorých mladí ľudia pracujú na svojich architektonických projektoch pod vedením zamestnancov centra a architektov, cez školské exkurzie do centra a po meste s náplňou objavovať jeho architektúru, po víkendové a letné programy v oblasti dizajnu a architektúry pre deti a mladých ľudí. 

Ako predstaviť architektúru deťom

Petr Lešek, architekt zo štúdia Projektil architekti, bývalý predseda Českej komory architektov, upozornil, že deti a mladí ľudia sú na participáciu najlepšie pripravení, pretože nie sú toľko zaťažení ako dospelí. Jedným z príkladov, ako deťom a mladým ľuďom predstaviť architektúru a hovoriť s nimi o nej môže byť relácia Rádia Junior Českého rozhlasu, ktorej bol hosťom. Môžete si ju vypočuť z archívu TU

Komunitná obnova vnútroblokov 

Zástupcovia organizácie Bieno sa venujú obnove pražských vnútroblokov. V Českej republike, pričom predpokladáme, že na Slovensku nebude situácia veľmi odlišná, žije tretina obyvateľov miest v domoch s dvormi a vnútroblokmi. 80% týchto miest je zanedbaných a nevyužitých. Hlavnou príčinou je majetková roztrieštenosť a problémy v komunikácii, schopnosť dohodnúť sa. Organizácia sa zameriava na to, aby pomohla zmeniť túto situáciu. V rámci ponuky svojich aktivít organizuje konferencie a workshopy ako oživiť vnútrobloky – tak pre zástupcov samosprávy ako aj pre aktívnych obyvateľov a občanov. Tiež organizuje exkurzie po úspešne oživených vnútroblokoch. Vydala metodickú príručku Živé vnútrobloky – Ako si zamiesť pred vlastným prahom a cítiť sa zasa ako doma

Publikácie

V rámci prezentácií jednotlivých účastníkov konferencie boli spomenuté rôzne podnetné publikácie. Predstavujeme vám ich prehľad a v prípade, že sú voľne dostupné, aj odkaz na stiahnutie.

Participácia detí – Hodnotiaci nástroj

Publikácia, ktorú vydala Rada Európy, predstavuje indikátory na hodnotenie progresu v uplatňovaní práv detí a mladých ľudí vo veku do 18 rokov v oblastiach, ktoré sa ich dotýkajú. Nástroj má za cieľ pomôcť jednotlivým štátom zhodnotiť aktuálny stav participácie detí a mladých ľudí v rozličných oblastiach v danej krajine a plánovať opatrenia na lepšie uplatňovanie tohto práva. Konkrétne sa zameriava na:

  • Zvýšenie informovanosti a porozumenia uplatňovania práva detí a mladých ľudí na participáciu – na spoluúčasť v rozhodovaní vo veciach, ktoré sa ich bezprostredne dotýkajú.
  • Zrealizovanie základného hodnotenia súčasného stavu implementácie tohto práva aj s uvedením jednotlivých dôkazov k aktuálnemu stavu.
  • Určenie opatrení, ktoré je potrebné vykonať, aby sa dosiahol ďalší súlad v danej krajine s Dohovorom o právach dieťaťa a so Všeobecným komentárom č. 12 k právu dieťaťa byť vypočuté. 
  • Pomenovanie príkladov dobrej praxe a zdieľanie osvedčených postupov.
  • Meranie pokroku v časovej následnosti. 

Publikácia je voľne dostupná na internete TU

Manuál participácie na plánovaní mesta

Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy vydal Manuál participácie na plánovaní mesta. Pozostáva z troch častí. Prvá časť predstavuje všeobecné princípy, ktorými by sa mal riadiť každý participačný process. Zároveň obsahuje praktický návod, ako krok po kroku pripraviť participačný proces na mieru. Druhá časť predstavuje tzv. Prípadové scenáre pre 6 plánovacích procesov, vrátane prípravy strategického plánu, zmeny územného plánu, navrhovania verejného priestranstva či revitalizácie sídliska. Prehľadné schémy ukazujú, kedy je vhodné využiť jednotlivé metódy participácie a ako ich kombinovať. Tretia, posledná časť, popisuje 22 participačných metód, ku každej uvádza postup, potrebné zdroje a ich časovú a finančnú náročnosť. Ide o metódy ako Fórum o budúcnosti, Susedské stretnutie nad mapou, Komunitná vychádzka, Tvorba modelov, Plánovací víkend, Online platforma, Výstava vo verejnom priestore a ďalšie. 

Publikácia je voľne dostupná na internete TU.

Manuál tvorby verejných priestranstiev

Manuál predstavuje princípy, pravidlá, odporúčania a kritériá tvorby verejných priestranstiev. Slúži ako podklad pre rozvoj verejných priestranstiev – definuje ich kvalitu, reaguje na dlhodobo neriešené problémy a zaoberá sa nástrojmi pre zlepšenie situácie od celku až po detail. Pri príprave manuálu boli využité osvedčené príklady manuálov vyspelých metropol s vysokou kvalitou verejných priestranstiev. Manuál je určený všetkým aktérom, ktorí sa podieľajú na tvorbe verejných priestranstiev v rovine investícií, plánovania, navrhovania, schvaľovania, údržby a prevádzky. Využijú ho predovšetkým zástupcovia mestských organizácií a ich projektanti, mestské časti, ale taktiež aj súkromní investori a verejnosť. 

Publikáciu vydal Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy a je voľne dostupná na internete TU. Skrátenú verziu nájdete TU

Verejné priestory

V tejto súvislosti by sme radi spomenuli slovenskú publikáciu Verejné priestory – Ako tvoriť priestory s príbehom, pre ľudí a s ľuďmi od trojice slovenských autoriek Karolíny Mikovej, Martiny Paulíkovej a Zory Paulíniovej, ktorú vydala Nadácia Ekopolis v spolupráci s organizáciou PDCS. 

Publikácia je voľne dostupná na stiahnutie TU

Literatúra

Bezpečné cesty do školy. (2017) Praha: Pražské matky. 
Křivohlávek, M., Týcová, B., Štědrá, K. Ako si zamiesť pred vlastným prahom a cítiť sa zasa ako doma. Praha: Bieno. 
Manuál participácie na plánovaní mesta (2017). Praha: Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy.
Manuál tvorby verejných priestranstiev hlavného mesta Prahy. (2014) Praha: Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy.
Miková, K., Paulíková, M., Paulíniová, Z. (2010) Ako tvoriť priestory s príbehom, pre ľudí a s ľuďmi. Banská Bystrica: Nadácia Ekopolis.
Premena Jihlavy pod taktovkou detí. (2019)

Článok vznikol v rámci projektu „Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni.“

Tento projekt je financovaný z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.   

Snímka1