Poznaj svoje peniaze: Aj počas pandémie

Tento rok bol iný ako ostatné hádam pre všetkých. Aj my sme museli mnohé svoje programy prispôsobiť výnimočnej situácii. O tom ako sme program Poznaj svoje peniaze úspešne zvládli, sa dočítate v tomto článku.

Rozprávali sme sa s Kvetoslavou Dankovou, učiteľkou informatiky a ekonomických predmetov na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, ktorá bola školiteľkou programu.

Čo bolo hlavnou náplňou online školení a koho ste vlastne školili? 

V roku 2020 sme s kolegyňou Ing. Máriou Hankociovou, ktorá je zároveň garantkou programu Poznaj svoje peniaze, realizovali 2 tréningy. V júni to bol tréning pre 12 učiteľov ZŠ a SŠ z celého Slovenska. Druhý tréning bol realizovaný pre 20 učiteľov z jednej školy – Obchodnej akadémie z Dolného Kubína. Obidva tréningy boli realizované dištančnou formou prostredníctvom aplikácií ZOOM a Microsoft TEAMS.

Akými témami ste sa na online školeniach zaoberali? 

Zaoberali sme sa týmito témami: 

  1. predstavenie projektu sociálno-finančného vzdelávania Poznaj svoje peniaze s hlavným cieľom posilňovať hodnoty a rozvíjať zručnosti v spojení s využívaním peňazí
  2. proces rozhodovania ako súčasť každodenného života, zručnosť, ktorá prináša slobodu, ale aj zodpovednosť a povinnosti + finančná zodpovednosť spotrebiteľov + aktivity na rozhodovanie, napr. Určovanie priorít
  3. základná aktivita: osobný a rodinný rozpočet – príklad na evidenciu príjmov a výdavkov – zadanie projektu na mesiac december
  4. práca s portálom www.poznaj.skrola žiaka; predstavenie štruktúry jednotlivých kapitol z pohľadu žiaka; práca so 4. kapitolou: Načo sú nám banky
  5. mzda ako najčastejší príjem slovenských domácností: tímová práca: aktivity – Bez práce nie sú koláče; Výroba lodičiek z papiera; Výpočet úkolovej mzdy; Ako sa počíta čistá mzda; druhy miezd
  6. sporenie a investovanie, čo majú spoločné a čím sa líšia; prečo sa ľuďom nedarí sporiť, efektívne formy sporenia, profil investora, investičné príležitosti ; dôchodok II. a III. pilier; investor Warren Buffet a jeho rady mladým ľuďom; video: Stanford Marshmallow experiment
  7.  práca s portálom www.poznaj.skrola učiteľa; vytváranie skupín a žiakov; sprístupňovanie kurzov, testov (vstupných, priebežných, výstupných) a problémových úloh; vyhodnocovanie testov a otázok a úloh; metodická príručka a materiály z knižnice; práca so 6. kapitolou: Životné istoty a riziká
  8.  problematika bezpečnosti peňazí na internete: Nenechajte sa nachytať; počet kybernetických útokov každoročne rastie, a preto je otázka bezpečnosti veľmi aktuálna a dôležitá; nástroje na ochranu v online prostredí: silné heslo, dvojfázové overenie, zabezpečené zariadenia, aktualizovaný softvér a bezpečné prehliadanie; bankové podvody (phishing, pharming, skimming, vishing, smishing) a ako sa pred nimi chrániť; bezpečnosť e-bankingu
  9. osvedčené aktivity, ktoré odporúčajú lektorky

odovzdávanie skúseností z práce s programom Poznaj svoje peniaze

Ako hodnotíte online formu vyučovania? Bolo to náročnejšie?

Samozrejme, že dištančná forma tréningu je náročnejšia, pretože chýba osobný kontakt lektoriek s účastníkmi. Efektivita online stretnutí môžu byť limitované aj rýchlosťou internetu najmä pri prenose zvuku a videa. Ale na druhej strane je potrebné podotknúť, že práve informačné a komunikačné technológie umožňujú realizáciu online stretnutí.

Čo sú pre vás najdôležitejšie hodnoty, ktoré chcete na školeniach odovzdať?

Na každom tréningu zdôrazňujeme, že ide o sociálno-finančné vzdelávanie s dôrazom na sociálnu stránku, pretože peniaze sú iba jednou z hodnôt a záleží len a len od jednotlivcov, ktoré miesto v rebríčku hodnôt obsadia peniaze.

Prečo si myslíte, že program Poznaj svoje peniaze je prínosný?

Hlavný prínos programu vidím v tom, že učí mladých ľudí porozumieť financiám, správne s nimi hospodáriť a zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Žiaci získavajú zručnosti na efektívne riadenie svojich finančných zdrojov a predchádzať tak neúmernému zadlžovaniu sa v budúcnosti.Hlavným cieľom je vychovať finančne gramotných mladých ľudí, aby si vedeli zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Účastníci zhodnotili, že pre nich bolo online vzdelávanie veľmi prínosné, a že výuka bola pre nich radosťou. Vyzdvihli príjemnú atmosféru a komunikatívne lektorky, a povedali, že znalosti dokonca využijú aj mimo školy – v praktickom živote pri prehľade o príjmoch a výdavkoch vo svojich rodinách. 

Oslovila ich najmä problematika poisťovníctva a bezpečnosti na internete, dozvedeli sa nové informácie o zabezpečení súkromných účtov a platobných kariet. Lektorky im ukázali mnoho aktivít, ktoré môžu v budúcnosti realizovať so žiakmi, a ocenili, že lektorky boli profesionálne a ochotné.

Program Poznaj svoje peniaze realizujeme s podporou Nadácie Slovenskej Sporiteľne.