RCPU: Príďte na workshop venovaný príprave na prechod zo základnej na strednú školu. Aká je perspektíva absolventov a absolventiek gymnázia?

Marek Balážovič, lektor a mentor nášho RCPU pre okresy Banská Bystrica a Brezno, bude koncom februára viesť workshop pre učiteľov a učiteľky zameraný na prechod žiactva medzi základnou a strednou školou. Opýtali sme sa ho, čo si pre účastníkov a účastníčky workshopu pripravil nielen ako lektor, ale aj ako riaditeľ miestneho Tajovského gymnázia.

Čomu sa budete primárne venovať vo štvrtok 29. februára na stretnutí s učiteľmi a učiteľkami k príprave žiakov a žiačok na štúdium na stredných školách?

Workshop bude zameraný na prechod medzi základnou a strednou školou, respektíve gymnáziom. Budeme hľadať odpovede na otázky, ktoré s tým súvisia. Napríklad:

 • kedy si má žiak vybrať štúdium na gymnáziu,
 • čo sa od neho očakáva na prijímacie pohovory,
 • v čom bude systém učenia iný ako na základnej škole,
 • čo môžu žiaci a žiačky, rodičia či učitelia a učiteľky očakávať od štúdia na gymnáziu,
 • aký je systém vzdelávania na gymnáziu,
 • aká je perspektíva absolventov a absolventiek gymnázia,
 • aký je študentský život mimo lavíc.

Čo je pre vás ako pre riaditeľa gymnázia kľúčové pri prijímaní nových žiakov a žiačok, na čo sa dnes zameriavate?

Pri prijímaní sme viazaní kritériami prijímacieho konania, ktoré má svoje legislatívne určenie. Prijímanie do bilingválnej sekcie je postavené na testoch zo slovenského jazyka, matematiky a talentových skúšok. Tie pripravuje a vyhodnocuje Centrum poradenstva a prevencie (CPP). Do ostatných tried sa konajú testy z matematiky a slovenčiny. Súčasťou hodnotenia sú, pre všetky triedy a zamerania, aj body za študijné výsledky na základnej škole, výsledky z testovania T9, za úspechy v olympiádach, umeleckých, technických či športových súťažiach. 

Čo ponúka vaše gymnázium žiakom a žiačkam, ktorí tento rok opustia základné školy?

Naša škola ponúka žiakom a žiačkam v úvode výber štyroch študijných smerov – bilingválnu slovensko-francúzsku sekciu, triedy so zameraním na matematiku, triedy so zameraním na prírodné vedy a všeobecné triedy. V rámci každého zamerania ešte možno posilniť svoje individuálne študijné zamerania výberom voliteľných predmetov v 3., 4. alebo v 5. ročníku (bil.) a tak si ušiť svoj študijný program na mieru.

PODROBNOSTI O WORKSHOPE:

štvrtok 29.2.2024: Príprava žiakov a žiačok na štúdium na stredných školách – príležitosti a výzvy (workshop)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:30
 • lektorka: Marek Balážovič
 • PRIHLÁŠKA na workshop

Kto je Marek Balážovič?

Marek je absolventom učiteľstva fyziky a geografie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Okrem toho vycestoval za vzdelaním do Holandska (ESA/GTTP Teacher Training Workshop), Švajčiarska (HST Programme Cern) či do Francúzska (Summer University – Physics of Living Matter Louis Pasteur University Strasbourg).

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Tajovského gymnázia, biofyziku a biomechaniku zas prednáša na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici. Mentoring považuje za efektívny nástroj podpory učiteľov/učiteliek a spolupráce, ktorá môže pomôcť v napredovaní dospelých aj žiactva.