RCPU: Do nášho regionálneho centra podpory učiteľov hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu

Naša Nadácia pre deti Slovenska má od školského roka 2022/2023 v kompetencii jedno Regionálne centrum podpory učiteľov (RCPU), konkrétne pre okresy Banská Bystrica a Brezno. Teraz doň hľadáme nového kolegu alebo kolegyňu s nástupom od 1. septembra 2024. Pridaj(te) sa k nám! Naše RCPU nájdete na adrese: Lazovná 5 (365 labb.), 974 01 v Banskej Bystrici.

Dôležité je, aby náš nový kolega alebo nová kolegyňa pochádzal/a zo školského prostredia, kde v rámci nášho RCPU pôsobíme, teda v regióne Banská Bystrica a Brezno. Jednoducho povedané, hľadáme pedagóga alebo pedagogičku, ktorí v súčasnosti vykonávajú pedagogickú prax – pracujú priamo v škole.

Dôležité dátumy a odkazy pre uchádzačov a uchádzačky:

 • žiadosti o prácu v našom RCPU tíme prijímame do pondelka 17. júna 2024,
 • ak sa chcete stať mentorom/mentorkou nášho regionálneho centra, zaregistrujte sa TU,
 • po registrácii na linku vyššie sa, prosíme Vás, prihláste a vyplňte online formulár TU,
 • výberové konanie na pozíciu mentora/ mentorky sa uskutoční vo vopred komunikovanom a dohodnutom termíne ešte počas júna 2024 online formou v čase od 12:00,
 • viac informácií o našom regionálnom centre nájdete TU,
 • viac informácií o úlohách a fungovaní regionálnych centier podpory na Slovensku zas nájdete TU.

Pracovná náplň, kritéria a podmienky práce mentora alebo mentorky

Hlavné pracovné činnosti mentora alebo mentorky sú:

 • poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickému a odbornému zamestnanectvu v tzv. prioritných tematických oblastiach (vzdelávacie programy, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov a žiačok, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľov a učiteliek, personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie, digitalizácia),
 • zúčastňovať sa vyučovacích hodín pedagogického aj odborného zamestnanectva s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a poskytovať im spätnú väzbu o ich edukačných postupoch,
 • pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilosti pedagogického aj odborného zamestnanectva v stanovených oblastiach formou workshopov, facilitácie učiacich sa skupín, organizácie prednášok, diskusií a ďalších aktivít,
 • monitorovať potreby pedagogického zamestnanectva a vedúcich pedagogických zamestnancov a zamestnankýň škôl v regióne,
 • plniť administratívne úlohy spojené s pracovnou pozíciou mentora alebo mentorky,  
 • budovať partnerstvá v regióne a organizovať sieťovacie stretnutia s riaditeľmi a riaditeľkami škôl, s ich zriaďovateľmi a/alebo ďalšími aktérmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania,
 • zaujímať sa aj o vlastné vzdelávanie a prácu na vlastnom profesijnom raste v prioritných témach ako sú mentoring, tvorba vzdelávacieho programu, hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov a žiačok, vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľov a učiteliek – sociálna klíma, personalizácia vyučovania a inklúzia vzdelávania, digitalizácia.

Predpokladaný rozsah práce mentora alebo mentorky:

 • 50 % úväzku (2,5 dňa – 18,7 hodín týždenne)

Rozsah plného týždenného pracovného času je 18,75 hodín (aktuálne prispôsobený reálnemu pracovného kalendáru s prihliadnutím na sviatky a pod.) pričom prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do tohto pracovného času.

Platové podmienky mentora alebo mentorky:

 • 990,00 € brutto (50 % úväzku)

Platové podmienky môžu byť navýšené v závislosti od kvalifikácie, dĺžky praxe a skúseností záujemcov o pozíciu mentora.

Miesto výkonu práce mentora alebo mentorky:

 • región Banská Bystrica a Brezno

Formálne a obsahové kritéria na pozíciu mentora alebo mentorky:

Najmenej 75 % z celkového počtu mentorov a mentoriek každého regionálneho centra by mali tvoriť aktívni pedagogickí zamestnanci a aktívne pedagogické zamestnankyne v škole alebo v školskom zariadení zaradenom do Siete škôl a školských zariadení SR aspoň na čiastočný úväzok, ktorí

 • spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ/učiteľka, vychovávateľ/vychovávateľka, pedagogický asistent/pedagogická asistentka, školský špeciálny pedagóg/školská špeciálna pedagogička,
 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov.

Najviac 25 % z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaním alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí

 • získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
 • preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov.

Výhodou, nie však podmienkou, je atestácia pedagogického zamestnanca alebo zamestnankyne I. alebo II. stupňa. Druhou výhodou, nie však podmienkou, je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogických zručností.

Osobnostné predpoklady a zručnosti, ktoré by mali mentor alebo mentorka mať:

 • skúsenosti z oblasti mentoringu,
 • organizačné a administratívne zručnosti,
 • kreatívne a inovatívne myslenie,
 • samostatnosť,
 • flexibilita.

Hodnotiaci proces

Jednotlivé žiadosti uchádzačov a uchádzačiek bude v rámci hodnotiaceho procesu vyhodnocovať komisia zložená z predstaviteľov a predstaviteliek rezortu školstva, Nadácie pre deti Slovenska a externého experta na mentoring. Vybratí uchádzači a uchádzačky budú potom pozvaní na online pohovor.

Kontakt

V prípade záujmu o ďalšie informácie o pozícii mentora alebo mentorky nášho regionálneho vzdelávacieho centra môžete kontaktovať riaditeľku tohto centra Anetu Chlebničanovú na:

 • telefónnom čísle: +421 911 702 665,
 • e-mailom na aneta@nds.sk

Toto sme my a naša práca

Od školského roka 2022/2023 vedie naša nadácia Regionálne centrum podpory učiteľov pre okresy Banská Bystrica a Brezno. K hlavným aktivitám regionálnych centier patrí, okrem mentoringu učiteľov a učiteliek na základných školách, aj vzdelávanie – workshopy, diskusie a zdieľanie skúseností.

Čo všetko sa nám odvtedy podarilo? Spočítali sme to. Našich vzdelávacích aktivít sa zúčastnilo presne 941 ľudí zo školského prostredia. Zorganizovali sme pre nich:

 • 57 workshopov,
 • štyri diskusie,
 • tri prednášky,
 • 11 facilitácií učiacich sa skupín.

Naše workshopy sú primárne určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam z regiónu Banská Bystrica a Brezno, ani pred ostatnými však nezatvárame dvere – ak majú o naše vzdelávanie záujem. Snažíme sa im prinášať aktuálne témy a zistenia, ktoré by ich mohli pri práci s deťmi a mladými ľuďmi obohatiť. V roku 2023 sme sa na workshopoch u nás v centre venovali napríklad týmto témam:

 • Hejného metóda,
 • vysoko efektívne učenie,
 • životné zručnosti,
 • nástrahy na sociálnych sieťach,
 • rola učiteľa ako facilitátora,
 • dobrovoľníctvo mladých,
 • transdiverzita a transrodovosť,
 • spolupráca s rodičmi.

V školskom roku 2022/2023 sme spolupracovali s 22 školami v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Poskytli sme im:

 • mentoring pre 333 učiteľov/ učiteliek,
 • 530 individuálnych konzultácií,
 • 165 návštev vyučovacích hodín.

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska. Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).