RCPU: Samotná existencia školského podporného tímu je jedna vec, ale efektívna, koordinovaná a zmysluplná spolupráca je niečo úplne iné

Lektorka Lucia Kubíny bude viesť v našom RCPU presne v polovici marca workshop o tom, ako tvoriť školské podporné tímy, aké sú ich úlohy, či o tom, aké kompetencie majú členovia a členky podporných tímov v školách. S workshopom jej bude pomáhať ďalšia výborná lektorka – psychologička Michaela Souček Vaňová. Lucky sme sa opýtali, na čo školy pri tvorbe podporných tímov narážajú, dala nám aj pár tipov na kvalitnú literatúru.

Hoci je pojem školský podporný tím v slovenskom školskom prostredí známy už roky, stále nie je úplne bežnou praxou tieto tímy v školách efektívne využívať a poskytovať komplexnú starostlivosť o deti v riziku. Aká je tvoja skúsenosť zo škôl – na čo školy pri tvorbe tímov narážajú?

Častou výzvou, ktorej školy čelia, je samotné personálne obsadenie jednotlivých členov tímu. Nie všetky školy majú k dispozícii finančné zdroje na odborných či pedagogických zamestnancov, ktorí by školský podporný tím vytvorili. Niektoré školy sa pasujú aj s tým, že hoci financie majú, nedokážu nájsť vhodného odborníka na dané miesto. A potom, samotná existencia podporného tímu je jedna vec, ale efektívna, koordinovaná a zmysluplná spolupráca je niečo úplne iné. Táto spolupráca vychádza vždy z možností a potrieb konkrétnej školy, jej žiakov, zamestnancov, rodičov a komunity, do ktorej je zasadená. Takže sa nedá použiť nejaký univerzálny recept ctrl+c/ctrl+v, ktorý by všade zaručene a dobre fungoval. Táto spolupráca je neustálou cestou komunikácie, spoznávania, mapovania potrieb, vytvárania prepojení a podpory. Je to dobrodružný proces a práca na ňom vyžaduje určité kompetencie.   

Na aké aktivity sa môžu účastníci a účastníčky tešiť na celodennom workshope? Čo ste si pre nich s Miškou Vaňovou, ktorá bude workshop viesť s tebou, pripravili?

Budeme pracovať s témou hraníc. Preskúmame podmienky, za akých sa nám dobre spolupracuje a spoločne si preberieme pár kazuistík, aby sme sa mohli prakticky a zblízka pozrieť na to, ako môže spolupráca v školskom podpornom tíme vyzerať. Veríme, že sa nám podarí priniesť esenciu praktických skúseností, ktoré čerpáme na školách, kde v rámci vzdelávacích aktivít Nadácie pre deti Slovenska pôsobíme.

Prosím ťa, môžeme dať tým, ktorí sa nebudú môcť vášho celodenného workshopu zúčastniť, pár tipov na kvalitné zdroje (knihu, web či podcast), ktoré im poskytnú kvalitné informácie o problematike školských podporných tímov? 

Rada by som školám, ktoré sa túžia posunúť na ceste k inklúzii, odporučila akreditované aktualizačné či inovačné vzdelávanie Nadácie pre deti Slovenska. Ponúka bohatý a komplexný program, ktorý dokáže školu krásne posilniť. Výborné praktické tipy ponúkajú voľne stiahnuteľné materiály z dielne Inklucentra, napríklad Školský podporný tím – Krátky sprievodca princípmi školského podporného tímu alebo Koordinácia školských podporných tímov – Spolupráca a koordinácia je základ efektívnej práce

PODROBNOSTI O WORKSHOPE:

piatok 15.3.2024: Podporné tímy v školách (celodenný workshop)

  • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
  • čas: 9:00 – 16:00
  • lektorky: Lucia Kubíny, Michaela Souček Vaňová
  • PRIHLÁŠKA na workshop

Kto je Lucia Kubíny?

Lucia vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jana Amose Komenského v Prahe. Pracovala ako pedagogická asistentka a školská špeciálna pedagogička. Aktuálne pôsobí ako lektorka v rôznych organizáciách, ktoré sa venujú podpore rešpektujúceho a inkluzívneho vzdelávania od raného veku až po dospelosť. V oblasti vzdelávania sa venuje najmä témam rešpektujúcej komunikácie, spolupráci v tíme a práci s bariérami, ktorým deti v rámci vzdelávacieho procesu čelia. Podpore rodín po strate dieťatka sa zas venuje v občianskom združení Tanana.

Kto je Michaela Souček Vaňová?

Miška absolvovala štúdium psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci a štúdium školskej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Dnes pôsobí ako školská psychologička, psychoterapeutka a supervízorka. Ako lektorka sa venuje najmä ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov. Má za sebou aj psychoterapeutický výcvik Gestalt a dvojročný supervízny výcvik. Okrem toho 15 rokov pracovala ako vysokoškolská učiteľka na Katedre psychológie, kde pripravovala do praxe budúcich psychológov, psychologičky aj učiteľov a učiteľky. Je tiež certifikovanou trénerkou Metódy Dr. Sindelar na nápravu deficitov čiastkových funkcií a lektorkou Kurzu efektívneho rodičovstva.